top of page


1.3. KSZ poškozenému po 1. 201604

Krajské státní zastupitelství v Plzni
Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň
tel. 377 868 511; fax 377 868 528 / 512; e-mail podatelna@ksz.plz.justice.cz; ID DS yyuabde

 

1 KZN 149/2015 - 46

V Plzni dne 19.4.2016


Pan
Roman Sikora

***

Vážený pane,
Na Krajské státní zastupitelství v Plzni bylo předloženo policejním orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, SKPV, odbor hospodářské kriminality, Karlovy Vary, Vaše podání nazvané „Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu”.

 

Podání bylo vyhodnoceno jako podnět k přezkoumání spisu za účelem posouzení využití oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 věta první trestního řádu, neboť vyjadřujete nespokojenost s tím, že policejní orgán Vaše podání ze dne 27.3.2015 označené jako „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu” po provedeném šetření podle § 158 odst. 1 trestního řádu a podle zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, založil s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu.


Ve svém podání namítáte, že policejní orgán věc bez přiměřeného důvodu odložil, což navíc neučinil procesně náležitou formou podle § 159a odst. 1 trestního řádu. Vyrozumění nemůže být podle Vašeho náhledu považováno za rozhodnutí ve smyslu ustanovení podle § 159a odst. 1 trestního řádu ani podle obsahu, když neobsahuje jeho podstatné náležitosti, a to výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.


Podle Vašeho názoru policejní orgán posoudil věc chybně, neprovedl dostatečně rozsah šetření. Dále vyjadřujete domněnku, že takové jednání může být způsobeno podjatostí orgánů činných v trestním řízení se sídlem v Karlovarském kraji.


Další námitka spočívá v tom, že policejní orgán porušil povinnost skončit prověřování ve lhůtách daných v ustanovení 159 odst. 1 trestního řádu, a že ze spisového materiálu nevyplývá, že by policejní orgán postupoval podle § 159 odst. 2 trestního řádu.


Na závěr činíte návrh, aby státní zástupce vydal na základě ustanovení § 174 trestního řádu pokyn policejnímu orgánu, aby ve vyšetřování pokračoval.

Toto zamítnutí oprávněné stížnosti oběti na

1. nezákonné zamítnutí vyšetřovatelem [BzS1.1]

 je prvním zdokumentovaným přečinem této státní zástupkyně.

» Jak státní zástupkyně podváděla

    při mírnění lži klienta  [BzS2.2]

» Jak státní zástupkyně lhala   

     o plynulých dodávkách [BzS2.2]

»   Jak státní zástupkyně bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

» Jak vynechávala nejdůležitější části textů

    převracející jejich interpretace

     ve prospěch zločinců [BzS2.1]

» Co porušila spolu s  vyšetřovatelem,

    aby získali čas pro své klienty  [BzS 1.5]

» Jak odmítli vydat kompletní účetnictví

    a odmítli jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak ignorovala znaleckou expertizu

    prokazující další velké krádeže

    jejich klientů [KV 1.3]

» Jak odmítla kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací s trestním spisem  [BzS 2.1]

» Jak diskriminovali s vyšetřovatelem oběť

    vůči pachatelům  u písemných smluv  [BzS 2.1]

» Jak užívala "dvojí metr" KV 1.3]

    atd., atd., atd.

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

Na základě tohoto podání státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzni přezkoumala spis Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, SKPV, odboru hospodářské kriminality, Karlovy vary, č.j. KRPK-62792/TČ-2015-190080.

Ze spisového materiálu jsem zjistila, opatření že vrchní komisař provedl rozsáhlé šetření za účelem opatření podkladů, na základě kterých by byl možno učinit závěr, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, učinil potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, zda byl spáchán trestný čin. Za tím účelem vyžádal příslušná podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, od osob majících povědomost o fungování seskupení KLAS, dále pak opatřil řadu dalších listinných materiálů. Tyto shromážděné materiály, včetně těch Vámi předložených, prostudoval a vyhodnotil.

Začátek_st.zástupkyně přezkoumala a zjistila

Na základě tohoto podání státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzni přezkoumala spis Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, SKPV, odboru hospodářské kriminality, Karlovy vary, č.j. KRPK-62792/TČ-2015-190080.

Ze spisového materiálu jsem zjistila, opatření že vrchní komisař provedl rozsáhlé šetření za účelem opatření podkladů, na základě kterých by byl možno učinit závěr, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, učinil potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, zda byl spáchán trestný čin. Za tím účelem vyžádal příslušná podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, od osob majících povědomost o fungování seskupení KLAS, dále pak opatřil řadu dalších listinných materiálů. Tyto shromážděné materiály, včetně těch Vámi předložených, prostudoval a vyhodnotil.

Absurdita 

  [Krádež důkazů z trestního spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
]

"Ze spisového materiálu jsem zjistila..."

Co myslíte, zjistila tato druhá mařitelka spravedlivého procesu tehdejší nepřítomnost klíčových důkazů ve spisovém materiálu nebo ne?

S řádným studiem spisového materiálu

podváděl i třetí mařitel, který si také ani 

nevšiml nepřítomnosti rozsáhlého dokumentu ve spisu [BzS 2.5]

» Kde byla tato státní zástupkyně upozorněna na souhrnné klíčové důkazy

   předané vyšetřovateli [BzS 1.2]

Zajímavost

Abyste měli představu, čeho si D. Lindenthalová a V. Trýzna při "studiu" nevšimli

Ukradený dokument zaplněný fakty je rozsáhlejší než romány Hobbit nebo 1. díl Harryho Pottera. Což by je, příznivce  fantastiky, [BzS2.2] mělo  zaujmout.

» Jak "studovala" spis  občana 3. kategorie

    trojice ústavních soudců [BzS3.2

SZ přezkoumala spis Policie ČR

Po podrobném vyhodnocení veškerých podkladů dospěl policejní orgán k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, a proto věc založil „ad acta” bez dalšího opatření. Rozsah shromážděných podkladů byl shledán přezkoumáním jako dostatečný pro to, aby vrchní komisař mohl učinit shora uvedený závěr. Tento závěr má oporu ve shromážděných podkladech.


Pokud jde o Vaše námitky, že ve vyrozumění absentují náležitosti rozhodnutí, neboť vrchní komisař tak neučinil procesně náležitou formou podle § 159a odst. 1 trestního řádu, a že toto vyrozumění nemůže být považováno za rozhodnutí ani podle obsahu, neboť neobsahuje výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku, je možno konstatovat, že policejní orgán nevedl trestní řízení, neboť nebyly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, a tudíž nebylo možno ani rozhodovat podle § 159a odst. 1 trestního řádu. Stejně tak nebyl vrchní komisař vázán lhůtami pro skončení prověřování ve smyslu § 159 odst. 1 trestního řádu, neboť, jak je výše uvedeno, nevedl trestní řízení, a tudíž ani nemohl být povinen postupovat podle § 159 odst. 2 trestního řádu.


K námitce podjatosti policejních orgánů Karlovarského kraje je možno konstatovat, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by podjatosti nasvědčovaly.


Vzhledem k tomu jsem neshledala důvod k využití oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 věta první trestního řádu.

Státní zástupkyně
Krajského státního zastupitelství v Plzni:

👤 JUDr. Dagmar Lindenthalová

Tyto závěry vyšetřovatele a jeho kolegyně ze státního zastupitelství byly (mírně řečeno) vyhodnoceny jako chybné [Bzs 1.5].

  • Proto museli simulovat druhé kolo šetření, [KV 3.]

  • proto došlo k manipulaci s trestním spisem, [Abs]

  • proto apriorně vyvinili většinu 
    pachatelů atd. [BzS 1.6]

Nicméně účel mařitelů trestního stíhání byl naplněn:

  • své oběti sebrali zase jeden rok a spoustu finančních prostředků nutných na obranu,

  • poskytli pachatelům více šancí ničit důkazy,

  • opotřebovali paměť svědků zločinů,

  • ukrojili notný kus promlčecí doby pro své klienty.

 

» Jak se vyšetřovatel a jeho ochránkyně

   mstili Romanu Sikorovi za to, že

   odhalil krádež důkazů z trestního spisu a

   bylo nařízeno opravné vyšetřování [BzS2]

» Oficiální stížnosti na triky a na

   porušování práv oběti vyšetřovatelem a

   státní zástupkyní [BzS 1.4]  a [BzS 2.1]

» Stížnost na to, že vyšetřovatel i dozorující

   státní zástupkyně pokračují v stejném maření vyšetřování i při nápravném kole

   kvazivyšetřování [BzS 2.3]

» Nepřípustnost stavu, v kterém svá

   vlastní pochybení posuzují a tudíž i zamítají

    sami provinilci [BzS3.11]

Po podrobném vyhodnocení nebyly zjištěny sutečnosti k zhájení úkonů podle § 158 odst. 3 tr. řádu_Kom získali rok
bottom of page