top of page

1.4. Poškozený pro VSZ po 1. 201605

Vrchní státní zastupitelství v Praze

nám. Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

Doporučenou poštou s dodejkou

Ke sp. zn. Krajského státního zastupitelství v Plzni: 1 KZN 149/2015

 

V Kraslicích dne 20.5.2016

 

Žadatel:          Roman Sikora

                            nar. ***

                            trvale bytem ***

                            kontaktní adresa: ***

                            tel.: ***

Podnět k výkonu dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Plzni ve věci vedené pod sp. zn. 1 KZN 149/2015

 

Jednou

Přílohy:

 • Odborné posouzení dílčích otázek účetního snížení hodnoty obchodního majetku Oznamovatele (blíže viz Hlavní dokument „Klas_151127“ kapitola III. A.8.);

 • E-mail Oznamovatele ze dne 8.12.2015 ohledně podání vysvětlení Oznamovatele ze dne 27.11.2015.

 

I.
Skutkový stav – vyrozumění Policie České republiky

1.

Vyrozuměním Policie České republiky ze dne 28. 1. 2016, č. j. KRPK-62792-45/TČ-2015-190080 (dále jen „Vyrozumění“) byl oznamovatel a zároveň poškozený Roman Sikora (dále jen „Oznamovatel“) vyrozuměn o tom, že kvalifikovaným posouzením obsahu jeho podání ze dne 27. 3. 2015 označeného jako Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu (dále jen „Oznámení“) a provedeným šetřením podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii ČR“), nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu.

 

2.

Ve Vyrozumění se uvádí, že:

(i)      vrchní komisař vyhodnocoval stav a výsledky šetření ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu, a to jak samostatně, tak v souhrnu, a dospěl k závěru, že rozsah provedeného šetření je dostatečný k tomu, aby mohl být ve věci učiněn důvodný závěr, že osoby uvedené v Oznámení se nedopustily žádného trestního činu jednáním, které uvádí Oznamovatel; a
 

(ii)     zde není dáno důvodné podezření, že by se osoby uvedené v Oznámení dopustily jiného trestného činu, než je uveden v Oznámení; a
 

(iii)    vrchní komisař nezjistil skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, a proto věc založil bez dalšího opatření.
 

3.

Proti shora uvedenému Vyrozumění a proti celému postupu policejního orgánu podal oznamovatel žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu podle ustanovení § 157a trestního řádu (dále jen „Žádost“), neboť se důvodně domníval, že v celé věci bylo zahájeno trestní řízení. Oznamovatel v Žádosti zdůvodnil veškerá svá tvrzení a rovněž tímto podáním na Žádost v celém rozsahu odkazuje a na jejím obsahu v celém rozsahu trvá.

II.
Skutkový stav –
sdělení Krajského státního zastupitelství v Plzni

4.

Oznamovateli bylo doručeno prosté sdělení Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen „KSZ“) ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 1 KZN 149/2015-46 (dále jen „Sdělení“), ve kterém příslušný státní zástupce podání Oznamovatele vyhodnotil jako podnět k přezkoumání spisu za účelem posouzení možnosti využití oprávnění státního zástupce podle ustanovení § 157 odst. 2 věta první trestního řádu. Podle státního zástupce ze spisu vyplývá, že vrchní komisař provedl rozsáhlé šetření za účelem opatření podkladů, na základě kterých by bylo možno učinit závěr, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, učinil všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, zda byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele.

 

5.

Vrchní komisař prý dále opatřil řadu dalších listinných materiálů, tyto shromážděné materiály včetně těch, které byly předloženy Oznamovatelem, prostudoval a vyhodnotil. Dle státního zástupce po podrobném vyhodnocení veškerých podkladů dospěl policejní orgán k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, a proto věc založil „ad acta“ bez dalšího opatření. Rozsah shromážděných podkladů byl shledán přezkoumáním jako dostatečný pro to, aby vrchní komisař mohl učinit shora uvedený závěr a tento závěr má dle státního zástupce oporu ve shromážděných podkladech.

» Žádost o přezkoumání postupu policejního

   orgánu a státního zástupce [§ 157a t.z. ↗]

​III.
Námitky Oznamovatele

6.

Oznamovatel zásadně nesouhlasí s veškerými tvrzeními KSZ obsaženými ve Sdělení. Oznamovatel zejména nesouhlasí s tvrzením, že vrchní komisař shromáždil řadu dalších listinných podkladů a že všechny je prostudoval a vyhodnotil. Byl to právě Oznamovatel, kdo orgánům činným v trestním řízení dodal značné množství relevantních podkladů, které všechny jednotlivě i v souvislostech dokládaly páchání rozsáhlé trestné činnosti.

Oznamovatel se v této souvislosti domnívá, že vrchní komisař Oznamovatelem dodané podklady v celém rozsahu nečetl a neprostudoval, ani je nevyhodnotil. Z žádného úkonu policejního orgánu totiž nevyplývá, že by se vrchní komisař s podklady dodanými Oznamovatelem jakkoli vypořádal, a stejně tak není Oznamovateli zřejmé, z čeho při tomto tvrzení vychází státní zástupce.
 

Poškozený opatřil násobně víc relevantních podkladů než vyšetřovatel.

Prostudujte prosím sekce Ukradený dokument [UD I.C] a Kvazivyšetřování. Zjistíte, že i při nesrovnatelně horších podmínkách, než měl vyšetřovatel, opatřil poškozený nejméně 10x více podkladů než vyšetřovatel.

   Zejména ale tyto podklady byly relevantní k loupeži a podložené ověřitelnými fakty (písemné dokumenty, přesná data, tabulky, čísla, události atd.*).

   Naproti těmto hmatatelným faktům stojí chabé výkony vyšetřovatele a kryjících ho dalších státních zástupců. Ty  se skládají víceméně pouze z frází odvádějících od skutkové podstaty, nebo zcela postrádají ověřitelná fakta (viz také níže v odstavci 13 body i. a ii) a korunní mařicí taktikou je časté užívání následující absurdity

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

* Srovnej s » [Dvojí metr KV 1.3]

» Druhá stížnost na opatřování důkazů

   [BzS 2.1]

III.Námitky_Oznamovatel opatřil řadu podkladů_kom_Poškozený dodal
7.

Obdobně vrchním komisařem provedená podání vysvětlení byla vedena tendenčně a bez zájmu na tom, aby byla odkryta trestná činnost potenciálních pachatelů. Policejní orgán dle Oznamovatele dosud neučinil všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Výslechy podezřelých osob byly provedeny zcela formálně, se zjevnou rezignací na jakoukoli snahu skutečně prošetřit tvrzení uváděná v Oznámení, pouze formou podání vysvětlení a bez jakékoli snahy policejního orgánu o odhalení skutečného stavu věci.

»Viz také [BzS 1.2]

Policejní orgán se během výslechů a následně také při shromažďování podkladů zaměřil na řadu irelevantních skutečností.

V rámci prošetřování byla např. neúčelně a ve zbytečném detailu prověřována 13 let stará registrace ochranných známek KLAS u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přestože Oznamovatel na danou registraci v rámci Oznámení výslovně poukazoval pouze pro dokreslení celé situace, policejní orgán neúčelně vynaložil značnou část svého úsilí na prošetřování této dílčí okolnosti, když mj. shromáždil množství souvisejících dokumentů, které sice vzbuzují dojem intenzivní činnosti, avšak pro objasnění celé kauzy jsou nerozhodné.

Namísto toho policejní orgán mohl a měl soustředit své úsilí na řádné objasnění okolností převzetí seskupení KLAS ze strany osob uvedených v Oznámení, k čemuž však prakticky vůbec nedošlo. V této souvislosti se dá říci, že postupem policejního orgánu bylo zmařeno další vyšetřování v tomto směru, protože pachatelé získali informace o probíhajícím vyšetřování.

Trestní spis je záměrně zaplevelen hromadou irelevantních "patentových" dokumentů

(»viz Kvazivyšetřování 2.13).

Snahou vyšetřovatele a prostředníka bylo:

 • zakrýt i tak jasnou věc jako uskutečněnou krádež ochranné známky svého obchodního partnera [UD III.A.1.a)] a

 • znepřehlednit trestní spis, nabobtnat ho

 • a nabudit dojem řádně provedeného vyšetřování, zvláště poté, co se ukradnou z trestního spisu skutečně relevantní data [KV 2.].

» Vyšetřovatel řeší místo loupeže KLASu

   krádež tašky s fotoaparátem [UD 2]

» Krádež ochranných známek svého partnera

    jako příprava na vydírání blokováním firmy

     [UD III.A.1.a)]

7_PO se zaměřil na irelevantní skutečnoti.kom_zaplevelení Tr.spisu patentovými zbytečnostmi
8.

Policejní orgán se především nezabýval zjevnými rozpory v tvrzeních Oznamovatele a osob podávajících vysvětlení, přičemž neučinil nic pro to, aby byly tyto rozpory jakkoli vysvětleny. Přitom je nutno zdůraznit, že pouze důkladným prošetřením těchto zásadních rozporů by mohlo dojít k řádnému a objektivnímu objasnění případu.

8. PO nezabýval zjevnými rozpory v tvrzeních Oznamovatele a osob ...
III.9. proř nevyslechl Tich. společníka

Oznamovatel dále poukazuje na skutečnost, že se policejní orgán nezabýval ani důvodnými pochybnostmi Oznamovatele ohledně vyšetřování možného spáchání trestného činu v souvislosti s dnes již zaniklou  Společností T, jakož i její úzkou provázaností na případ převzetí seskupení KLAS.

Předehra k loupeži KLASu

 

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při loupeži KLASu.
  Chtějte po dotyčných, aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka. Je pochopitelné, proč pak došlo při krytí loupeže KLASu k páchání následujících trestných činů mařiteli transparentního procesu [Příklady některých provinění mařitelů Raj]

 

» O tomto okradení věřitelů o milióny

    v Ukradeném dokumentu [UD III.A.1.d)

Mařitele trestního stíhání nepřiměly ani nové důkazy přestat krýt trestnou činnost
[BzS 2.2]

» Stížnosti na pokračující ignorování vyšetření

    této předehry k loupeži KLASu

    [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

» § 2(3) t. ř. "Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví..."  [↗]

8_PO nezabýval ani důvodnými pochybnostmi ... Spol.T
9.

V této souvislosti zejména není Oznamovateli známo, proč policejní orgán nevyslechl p.  tichého společníka, hlavního účastníka převzetí seskupení KLAS, který

 • (i) kategoricky trval na převzetí seskupení KLAS,
   

 •  (ii) v listopadu 2011 s okamžitou účinností pozastavil Oznamovateli dodávky zboží z Kanady a
   

 • (iii) podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku vlastní nadpoloviční většinu ve společnosti Společnost parazitující na jméně – tj. společnosti, která nyní vlastní podstatné hmotné složky seskupení KLAS.

Věta "...není Oznamovateli známo, proč policejní orgán nevyslechl tichého společníka..." je samozřejmě jen řečnická. Romanu Sikorovi bylo dokonale známo, proč nebyl tento pachatel vyslechnut.

Nevyslechnutí důležitého pachatele,

který mj.

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli trestního stíhání. [BzS 1.4]

» 3. Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole kvazivyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1]

» Naplněná předpověď Romana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů
  [BzS 1.6]

proč policejní orgán nevyslechl p. 💀 tichého spol

Rovněž nelze opomenout ledabylý přístup policejního orgánu, který se žádným způsobem nevypořádal s plnými mocemi vystavenými účetním, které byly policejnímu orgánu předloženy ze strany Oznamovatele jakožto jeden z důkazů o mimořádném postavení účetního ve vztahu k seskupení KLAS.[1] Výše uvedené plné moci byly v minulosti opakovaně udělovány účetnímu ze strany Oznamovatele anebo společnosti KLAS CZ s.r.o. pro zastupování těchto osob v náročných řízeních před finančními úřady, správci daně a jinými orgány veřejné moci. Namísto toho se policejní orgán spokojil s nepravdivým a ve světle Oznamovatelem předložených důkazů také neudržitelným tvrzením účetního, že ve vztahu k Oznamovateli de facto působil pouze jako „řidič“ bez hlubší angažovanosti v oblasti ekonomického a finančního poradenství pro seskupení KLAS.

1] V této souvislosti Oznamovatel poukazuje na skutečnost, že příslušné plné moci vystavené v minulosti pro  účetního byly Oznamovatelem vybrány pouze namátkově. Oznamovatel je, jak již opakovaně upozorňoval, připraven dodat orgánům činným v trestním řízení také další dokumenty svědčící o mimořádném postavení účetního ve vztahu k seskupení KLAS.

Legendární ukázka pokusu ochránit účetního

Nesčetné důkazy nakonec nepomohly.  Hlavní chráněnec policie, organizátor loupeže, dlouholetý účetní poškozeného a následná "hlava" uloupené firmy zůstal de jure pouhým řidičem.*

  V bezprávném státě prostě nemůžete donutit policisty a státní zástupce, ministry spravedlnosti a ústavní soudce akceptovat důkazy, stejně jako je poškozený nedonutil akceptovat matematické zákony a má se smířit s tím, že podle nich sedmimilionový závazek roste ne na 8 (jak se učil ve škole), ale na 4 a méně milionů [BzS 2.5].

* Sikorův popis jeho druhého pokusu přesvědčit vyšetřovatele o hlavní úloze účetního v účetně-ekonomických záležitostech KLASu, jehož loupež zorganizoval [KV 3.1.]

 » jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]

  » 2. stížnost na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem [BzS 2.1]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele 
   k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Na co musel mít účetní mandát

    a na co, překvapivě, ne [KV 3.2]

 

» Příklady manipulací a triků páchaných

   mařiteli spravedlivého procesu při krytí

   loupeže KLASu a svých kolegů [Rej]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

9_ledabylý přístup PO, ... nevypořádal s plnými mocemi vystavenými 💀 účetním
10.

Celou dobu navíc způsob prošetřování vedl Oznamovatele k dojmu, že ve věci je již zahájeno trestní řízení. To vyplývá například z písemnosti označené Trestní oznámení Romana Sikory – postoupení spisového materiálu ze dne 9. 7. 2015, č. j. KRPA-148495-12/TČ-2015-000095-CHV, kde je uvedeno, že „...oznamovaná jednání, kterých se měly dopustit uvedené osoby event. další osoby uvedené v trestním oznámení jsou, dle názoru policejního orgánu [...] z pohledu trestního práva buď promlčena nebo z nich nelze vůči těmto osobám vyvozovat trestní odpovědnost“. Je-li nějaký skutek promlčen, ještě to neznamená, že se od počátku nejednalo o trestný čin. Navíc policejní orgán mohl vlastní činnosti získat poznatky o dalších skutcích, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu mohly vést k tomu, že se trestný čin skutečně stal a že v důsledku jeho závažnosti a se zohledněním trestní sazby za něj hrozící nemusí být promlčen.

Následné tvrzení státního zástupce, že ve věci nebylo zahájeno trestní řízení, a tudíž vrchní komisař nebyl vázán lhůtami pro skončení prověřování ve smyslu ustanovení § 159 odst. 1 trestního řádu, respektive nebyl povinen postupovat podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu, vede Oznamovatele spíše k názoru, že trestní řízení nakonec nebylo zahájeno právě z toho důvodu, že od samého počátku docházelo v postupu policejního orgánu k chybám, a tímto způsobem bylo Oznamovateli v podstatě znemožněno se účinně bránit a realizovat jeho ústavně zaručená práva.

» Jak mařitelé vsadili na promlčecí lhůtu

   osvobozující jejich klienty a

    úskoky protahovali předstírané šetření

   [BzS 2.1 13] a [BzS 2.1 14], [KV 3.1]

 

Způsob vyšetřování vedl k dojmu, že je zahájeno tr. řízení
11.

Oznamovatel by chtěl dále uvést, že orgány činné v trestním řízení posoudily věc chybně a naprosto nedostatečně se vypořádaly s argumenty obsaženými v Oznámení, v doplnění oznámení ze dne 27. 5. 2015, ve vyjádření Oznamovatele ze dne 26. 11. 2015 k podání účetního, dále v podání vysvětlení Oznamovatele ze dne 27. 11. 2015 a konečně souhrnném dokumentu Oznamovatele poskytnutém policejnímu orgánu dne 1. 12. 2015. Oznamovatel si je dobře vědom rozsáhlosti případu a četnosti podkladů, které orgánům činným v trestním řízení v této souvislosti poskytl. Oznamovatel je nicméně přesvědčen, že veškeré jím předložené podklady mohou sloužit jako ucelený zdroj informací, na jejichž základě orgány činné v trestním řízení mohly (a stále mohou) získat objektivní náhled na okolnosti převzetí seskupení KLAS.

S ohledem na tuto skutečnost si Oznamovatel dovoluje zdvořile požádat, aby se příslušné orgány s těmito podklady dostatečně seznámily, neboť pouze takto se mohou objektivně vypořádat s rozpory mezi tvrzeními Oznamovatele a doposud vyslechnutých osob. Jak již Oznamovatel mnohokrát deklaroval, v případě potřeby je připraven poskytnout orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost při objasňování skutečností uvedených ve všech podáních Oznamovatele.

Absurdita 

  [Krádež důkazů z trestního spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
]

Znovu upozorňujeme, že i tohoto státního zástupce zde uvědomujeme o existenci ukradeného dokumentu v trestním spisu.    Bylo povinností a zcela v možnostech jak JUDr. D. Lindenthalové, tak JUDr. V. Trýzny odhalit podvod vyšetřovatele.

 

Pokud takto fatálně selhali, měli jako čestní lidé požádat o uvolnění z funkce a z vlastních prostředků se pokusit uhradit jimi poškozenému způsobenou škodu. Místo nápravy ale ani oni nedokázali překonat vlastní sobectví a falešnou stavovskou solidaritu [Rej] a přikročili k nivelizování takového trestného činu (viz 2. kolo boje s policií a státními zástupci [BzS 2])

» Jak s řádným studiem

  spisového materiálu podváděli

» Jak "studovala" spis  občana 3. kategorie

    trojice ústavních soudců [BzS3.2

11...v souhrném dokumentu z 1.15.Kom_I tohto upozorňuujeme na existenci UD.
12.

Ani skutečnost, že některé relevantní důkazy nebyly přes veškerou (opakovaně) nabízenou součinnost Oznamovatele policejním orgánem požadovány, a Oznamovatelem tudíž nebyly dodány, nemůže být důvodem k odložení věci. Takový postup policejního orgánu je totiž alibistický a ve svých důsledcích přenáší důkazní břemeno v trestním řízení z orgánů činných v trestním řízení na poškozeného, což je v rozporu s principy zakotvenými Ústavou České republiky a současně se základními zásadami trestního řízení obsaženými v ustanovení § 2 odst. 4 a 5 trestního řádu. Policejní orgán je povinen z úřední povinnosti v přípravném řízení zejména vyhledávat z vlastní iniciativy a provádět důkazy tak, aby byl zjištěn skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a i bez návrhu stran v tomto řízení objasnit všechny relevantní skutečnosti bez ohledu na to, zda svědčí ve prospěch či neprospěch podezřelých. Vyvstanou-li jakékoli pochybnosti, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací, pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním dalších důkazů.

» Jak jsme marně žádali o zajištění
   účetnictví  před zničením důkazů
[KV 1.3]

» Jak brání pachatelé a mařitelé vydat

   kompletní účetnictví a

   odmítají jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak jsme znovu marně žádali o

 • vydání a prověrku účetnictví a

 • kontrolu účtů [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
    účetní důkazy [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví [KV 2.10]

» Mařiteli ignorovaná znalecká expertiza

   rozsáhlých krádeží účetního majetku

    (Pachatelé na podporu loupeže ukradli své
      oběti z účetnictví nakonec 5.951.951 korun. 

     Tj.  dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

      [KV. 1.3]  ​

13.

Oznamovatel v žádném případě nesouhlasí s tvrzeními orgánů činných v trestním řízení, že rozsah provedeného šetření je dostatečný k tomu, aby mohl být ve věci učiněn důvodný závěr, že se osoby uvedené v Oznámení nedopustily žádného trestného činu jednáním, které uvádí Oznamovatel.
Takové stručné sdělení není vzhledem k závažnosti a složitosti případu dostatečné. Podle názoru Oznamovatele je nepřijatelné, aby Vyrozumění ani Sdělení nebyla přezkoumatelná. Z obou těchto dokumentů totiž není patrno,

 • (i) které skutečnosti uváděné Oznamovatelem nebyly prokázány a proč, případně,

 • (ii) zda policejní orgán dospěl k odlišným skutkovým zjištěním a na základě jakých konkrétních důkazů.

V této souvislosti Oznamovatel namítá, že Vyrozumění ani Sdělení nejsou přesvědčivě odůvodněna, chybí zde popis skutečností zjištěných policejním orgánem, právní posouzení těchto skutkových zjištění a konečně logické zdůvodnění přijatých opatření. Oznamovatel je přesvědčen, že Vyrozumění ani Sdělení nejsou ve světle ustálené judikatury Ústavního soudu s to dostát nárokům kladeným na obdobný druh aktu aplikace práva orgánů činných v trestním řízení.

Skutečnost, že privilegovaní nahrazují argumenty zneužíváním své moci, je stará jako lidská spolčenost. Krytí loupeže KLASu beze zbytku všemi papaláši vyjmenovanými v sekci "Boj za spravedlnost" je toho učebnicovým příkladem.

» Ukázka některých činů

   páchaných ochránci pachatelů [Rej]

» Výsměch Evropského soudu pro "lidská práva"

    občanovi 3. kategorie [BzS 3.6]

» Jak všichni mařitelé beztrestně porušují

    četné nálezy Ústavního soudu [BzS 2.5]

» Jak i po krádeží důkazů z trestního spisu zamítají

    oprávněnou žádost o kontrolu kompletnosti a

    rozsahu dalších případných manipulací s trestním spisem [BzS 2.1].

13. Není patrno, (i) co nebylo prokázano (ii) na jakých důkazech odlišné zjištění vyšetřovatele.
14.

 Podle trestního řádu a zákona o Policii ČR je povinností orgánů činných v trestním řízení obstarat důkazy a nespokojit se jen s důkazy předloženými Oznamovatelem. Na tomto místě Oznamovatel uvádí, že policejní orgán byl již při podání vysvětlení Oznamovatele dne 27. listopadu 2015 upozorněn na skutečnost, že v probíhajícím řízení není plně dodržena zásada vyhledávací a oficiality podle § 2 odst. 5 trestního řádu, nebyla vyvinuta snaha o zjištění skutečného stavu věci, dále nebyla dodržena zásada volného hodnocení důkazů dle § 2 odst. 6 trestního řádu ani zásada legality dle § 2 odst. 3 trestního řádu. Policejní orgán ani dozorující státní zástupce se však s těmito námitkami žádným způsobem nevypořádali.

III.14.Porušena povinost obstarat důkazy (zásada vyhledávací a oficialityodle § 2 odst. 5 trestního řádu, nebyla vyvinuta snaha o zjištění skutečného stavu věci, dále nebyla dodržena zásada volného hodnocení důkazů dle § 2 odst. 6 tr. řádu ani zásada legality dle § 2 odst. 3 tr.ř.
15.

Postup orgánů činných v trestním řízení, kdy po více než roce nebyly informace získané prověřováním nijak vyhodnoceny, považuje Oznamovatel za nepřípustný. Postup policejního orgánu celé řízení navíc neúměrně protahuje, což je relevantní zejména za situace, kdy nezahájením trestního stíhání nedošlo k přerušení běhu promlčecí doby. Takový postup tak zcela zjevně narušuje nejen zásadu rychlosti řízení ale také zásadu jeho přiměřenosti.

» Jak mařitelé vsadili na promlčecí lhůtu

   osvobozující jejich klienty a

    úskoky protahovali předstírané šetření

      [zde ↑],   [BzS 2.1 13 a   2.1 14], [KV 3.1]

III.15. Nezahajením tr. stáhání nedošlo k přerušení pr.doby
16.

V této souvislosti Oznamovatel upozorňuje na skutečnost, že policejní orgán převážnou část skutečností nasvědčujících možnému spáchání jednotlivých trestných činů uváděných Oznamovatelem v Oznámení vůbec neprošetřoval. Konkrétně se policejní orgán vůbec nezabýval otázkou možného spáchání trestného činu pomluvy, podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, porušení právního předpisu o nekalé soutěži či přisvojení si cizí věci tak, jak to Oznamovatel ve vztahu k jednotlivým osobám zúčastněným na převzetí seskupení KLAS detailně popisoval v Oznámení. Oznamovatel rovněž namítá procesní pochybení spočívající v tzv. opomenutých důkazech, neboť policejní orgán neprovedl veškeré Oznamovatelem navržené důkazy – například výslech tichého společníka.

Prověřování trestných činů se vyšetřovatel a státní zástupkyně nezákonně vyhnuli (Kvazivyšetřování 3.). Přesto se nezdráhali tvrdit, že nebyly spáchány

» Opakovaná stížnost na pokračující

    předstírané vyšetřování. [BzS 2.1]

» Následná stížnost na pokračující

    ignorování judikatury. [BzS 2.3]

III.16_PO neprošeřoval většinu skutečností
17.

V posuzovaném případě má Oznamovatel za to, že v důsledku postupu policejního orgánu a následně KSZ v Plzni byla porušena Oznamovatelova ústavou garantovaná práva na spravedlivý proces. Policejní orgán a KSZ Plzni totiž provedly pouze povrchní a neúplná šetření věci, na jehož základě dospěly k povšechným a neodůvodněným závěrům, že žádný trestný čin nebyl vůči Oznamovateli či jeho majetku spáchán. V důsledku výše uvedeného procesního postupu policejního orgánu zůstala mnohá tvrzení Oznamovatele neprošetřena, přičemž provedené důkazy byly hodnoceny jednostranně z pohledu osob zúčastněných na převzetí seskupení KLAS. Podle názoru Oznamovatele tak orgány činné v trestním řízení závažným způsobem porušily základní principy trestního práva procesního, přičemž nápravu nezjednaly ani po opakovaných námitkách Oznamovatele.

» Mrzačení jednoznačného ústavního práva

 • na spravedlivý proces a

 • ochranu majetku
  (my pod tím rozumíme i právo na ochranu bankovního účtu před paděláním)

  únikem tří ústavních soudců

  k  neoprávněné subsidiaritě [BzS 2.4]

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

Ani této stížnosti na nepřijatelnost vyhodnocování důkazů výroky pachatelů nebylo vyhověno.

» Dvojí metr

    aneb vyváženost OČTŘ po česku [KV1.3

II.17 porušení ústavního práva na sp.proces.Důkazyhodnoce z pohledu pachatelů
IV.
Podnět k výkonu dohledu

18.

Co se týče způsobu vyřízení Žádosti Oznamovatele ze strany státního zástupce, považuje Oznamovatel zaslané sdělení za naprosto nedostatečné. Státní zástupce se ani okrajově nevypořádal s argumenty Oznamovatele, přičemž pokud na některá tvrzení vůbec reaguje, pak pouze opakováním frází uvedených policejním orgánem ve Vyrozumění, případně zopakováním znění několika paragrafů trestního řádu. Se zbylými argumenty, jako je například nespolehlivě zjištěný skutkový stav, se státní zástupce nevypořádal vůbec. Tento přístup je dle Oznamovatele naprosto nepřípustný a proto na základě všech shora uvedených skutečností požaduje, aby Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonalo dohled nad postupem KSZ v Plzni ve věci přezkoumání postupu policejního orgánu ve věci Oznámení Oznamovatele a ve vztahu k policejnímu orgánu postupovalo podle ustanovení § 157 odst. 2 trestního řádu.

 

Roman Sikora

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní

   zástupkyně, aby získali čas pro své klienty

    [První pokus lacině ochránit klienty BzS 1.5]

»Ukázky skutečností, kterým se mařitelé nakonec

   nezákonně vyhnuli.  [BzS2.4]

Anchor 1
bottom of page