top of page

1.6. Policie poškozenému po 2. 201612

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelstvi policie Karlovarského kraje
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor hospodářské kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy vary


Č.j. KRPK-62792-72/TČ-2015-190080

Cheb 19. prosince 2016
Počet stran: 17

 

USNESENÍ


Podle ustanovení  § 159a odst. 1 trestního řádu odkIádám trestní věc podezření ze spáchání zvlášť
závažného zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 5, písm. a) trestního zákoníku, kterého se měli
dopustit:


Účetní,
nar. ***, trvale bytem ***, adresa pro doručováni:
dtto., zaměstnání: OSVČ

Prostředník,
nar. ***, trvale bytem ***, adresa pro doručováni: dtto

Toto je druhý pokus mařitele trestního stíhání ochránit své klienty. Co mu předcházelo je popsáno v 1. nezákonném zamítnutí [BzS 1.1]

   Předem bylo rozhodnuto, že nikdy nebude Roman Sikora připuštěn před spravedlivý soud. Viz "to si moc fandíte, když si myslíte, že to dojde až k soudu" . [UD2]

 
Apriorní vyvinění většiny pachatelů

 

Fraška i tohoto druhého pokusu o vyšetřování hned na počátku*. Vyšetřovatel svévolně vybral z pětice zločinného spolčení pouhé dva, tak, aby se snadněji  koordinovaly výpovědi při zastírání loupeže. Tato dvojice se jevila pro následné  manipulace při tomto pokusu o popření nepopiratelného jako nejvhodnější.

   Komedii, že zločinné spolčení pěti pachatelů dokáží vyšetřit bez výslechů jeho členů, dotvořili mařitelé trestního stíhání i odmítnutím vyšetření nepohodlných svědků. [BzS 2.3]

  Teprve když i takto vyfabrikovaná obhajoba zločinců v konfrontaci s doloženými fakty  selhala (viz následné výpovědi a stížnosti oběti), uchýlili se po dalším roce mařitelé spravedlivého procesu k neoprávněné subsidiaritě. [BzS 2.12]

To znamená, že není nutné brát ani  následující text vyšetřovatele vážně, leda jako trpké poučení o tom, co dokáže spojení zločinců s policií a jak skutečně funguje (nejen) státní zastupitelství v případech občanů třetí kategorie.

*Když první kvazivyšetřování vyšetřovateli a dozorující státní zástupkyně neprošlo (porušili mj. § 158 odst. 3 trestního řádu), muselo se zopakovat [KV].
Bohužel takto nedůvěryhodným osobám bylo dovoleno provést nové "šetření".

  Ti, místo aby napravili své činy páchané při maření v prvním kvazivyšetřování, ve svém zlém úmyslu ještě přitvrdili. Pro jistotu v úspěšné maření předem tři z pěti účastníků zločinného spolčení z prošetřované trestné činnosti vyloučili.

» Jak odůvodňovala druhá mařitelka vaření

  "pravé vaječné omelety" bez vajec [BzS 2.2]

» Stížnost na profylaktickou ochranu

   pachatelů [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Stížnost na  zákeřnou taktiku vyčkávání

   [BzS 2.1]

» Příklady doložených činů páchaných

   mařiteli při krytí loupeže KLASu [Rej].

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

Hlavička_kom_Apriorní vyvinění většiny pachatelů

tím, že

od poloviny roku 2011 měl
Účetní, který s Romanem Sikorou, nar. ***, trvale bytem***, IČO: ***

a Romanem Sikorou (gen. shora) jako jednatelem společnosti KLAS CZ s.r.o. se sídlem v ***, která

vyvíjela svojí obchodní činnost v ***, spolupracoval při poskytování finančního a daňového poradenství

pro Romana Sikoru a také pro společnost KLAS CZ s r.o uvádět Romana Sikoru v omyl, v úmyslu se

obohatit a to tím, že měl Romana Sikoru přesvědčovat o tom, že Roman Sikora již nedokáže dostát

svým finančním závazkům, zejména pak vůči věřiteli-Společnosti prostředníka se sídlem ***,

které vznikly na základě dodaného zboží společností prostředníka  a následně neuhrazeného

Romanem Sikorou a to za období od února 2011 do listopadu 2011 ve výši 4731.706,- Kč, přičemž

účetní měl ve stejném úmyslu záměrné nepředkládat Romanovi Sikorovi příslušné účetní doklady o stavu hospodaření a jmění společnosti KLAS CZ s.r.o., čímž tak Roman Sikora neměl možnost ověřit

skutečnou hospodářskou situaci své společnosti, přičemž této, pro Romana Sikoru tíživé situace, měl společně s účetním využít prostředník, jednatel společnosti prostředníka a to

k finančnímu prospěchu společnosti prostředníka a to tím, že měl opakovaně požadovat po

Romanovi Sikorovi okamžitou úhradu všech pohledávek společnosti prostředníka ve výši

4.731.706,- Kč, ačkoliv ve skutečnosti prostředník neměl mít primární zájem o úhradu předmětných závazků, nýbrž o převzetí všech podstatných složek podnikání nezbytných pro fungováni multilevelmarketingu, který Roman Sikora využíval v rámci obchodní činnosti společnosti KLAS CZ s.r.o., resp. seskupení KLAS, přičemž Roman Sikora, na základé nepravdivých informací o svém skutečném stavu hospodaření a jmění, jakož na základě dočasné tíživé ekonomické situace vyplývajíc z jeho podnikání, souhlasil s uzavřením převodní smlouvy, která byla uzavřena dne 22.12.2011 a to mezi převádějícím Romanem Sikorou, nabývajícím společnost prostředníka a vedlejším účastníkem KLAS s.r.o., kdy předmětem převodu byly všechny podstatné složky podnikání nezbytné pro fungovánísítě multilevelmarketingu a to za částku 4.731 ,706,- Kč, přičemž skutečná hodnota převáděných podstatných složek podnikání nezbytných pro fungování sítě multilevelmarketingu měla dle oznamovatele činit v době uzavření převodní smlouvy částku přibližně 25.000.000,- Kč, což však v době prodeje této podstatné složky podnikání Roman Sikora nevěděl, neboť neznal skutečnou ekonomickou situaci svého podnikání, avšak skutečné hodnotě sítě multilevelmarketingu měli vědět jak účetní, tak prostředník, kteří však tyto skutečnosti Romanovi Sikorovi před uzavřením předmětné převodní smlouvy neuvedli, čímž měli Romana Sikoru uvést v omyl a způsobit mu tak na jeho majetku

škodu velkého rozsahu, neboť ve věci nejde o podezření ze zvlášť závažného zločinu a není na místě věc vyřídit jinak.

Vyšetřovatel  jaksi opomněl následující skutečnosti nezvratně prokázané v Ukradeném dokumentu. Se stejným "opomenutím"* se ještě setkáme mockrát i u dalších mařitelů vyšetřování.

Tedy vedle tří dalších pachatelů vyšetřovatel opomněl mj.

 • zneužití svěřeného prostřednictví [UK III.A.1,b)] a vlastnění ukradených ochranných známek oběti [UK III.A.1.a)] k zablokování podnikání oběti, [UK III.2.g)]

 • krádež účetního majetku dokonce ve výši přesahující i symbolickou částku, za kterou musel oloupený pachatelům své seskupení odevzdat, [UK III.A.8]

 • krádež zisku oběti paděláním čísla účtu na jeho fakturách za svůj, [UK III.A.7.]

 • odmítnutí všech původně fingovaně požadovaných úhrad, [UK III.B, VI.A. a jinde], včetně vlastního splátkového kalendáře [UK III.A.3.a)(4)], a
  pokračování ve vydírání.

 • odmítnutí výpalného v podobě poloviny KLASu zdarma +
  zajištěného dvojnásobku dosud nesplacených závazků, [UK VI.K.1]

 • vyhrožování tichým společníkem, jestli bude oběť shánět peníze na okamžitou úhradu cyklických pohledávek [UK VI.K.4] atd.

 

 

 

* V některých případech a na některých místech svých zamítnutí se některé vyjmenované zločiny pachatelů pokusí přece jen vyvracet.

V takových případech však svoji obhajobu jednotlivých zločinu pachatelů (případně svých kolegů)  staví výhradně na:

 1. pouhém prázdném konstatování,

 2. tvrzení samotných pachatelů, že jsou nevinní,

 3. použitím argumentů popírajících logiku, včetně přírodních zákonů.

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele

    k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

 

Co opomněl nejen vyšetřovatel

Odůvodnění


Odboru hospodářské kriminality při Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje bylo postoupeno

Odborem hospodářské kriminality při Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy trestní oznámení Romana

Sikory, nar. *** bytem *** podané oznamovatelem na: 


1) Manželku účetního, nar. ***, bytem *** (zajištující účetní činnost na základě Smlouvy uzavřené dne

24.6.1996 v *** s fa. KLAS zastoupenou Romanem Sikorou), pro podezřeni z trestných činů: Podvodu dle

§ 209 tr. zákoníku, Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 tr. zákoníku,

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr. zákoníku, kterých se

mohla dopustit sama nebo společně s dalšími osobami, nejméně v období od roku 2006 do srpna 2013,


2)  Účetního, nar. ***, bytem *** (manžel a spolupracovník manželky Účetního), pro

podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku, Porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 tr. zákoníku, Pomluvy dle § 184 tr. zákoníku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr. zákoníku, Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit sám nebo společně s dalšími osobami, nejméně v obdobi od poloviny roku 2011 do prosince roku 2011,


3) Vedoucího, nar. ***, bytem *** (od 22.12.2004 do 10.I.2012 jednatel spol. KLAS CZ s.r.o.),

pro podezření z trestných činů: Podvodu dle S 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku,

Porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 tr. zákoníku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr. zákoníku, Pomluvy dle § 184 tr. zákoníku, Porušeni autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit sám nebo společně s dalšími osobami, nejméně v období od ledna 2006 do prosince roku 2011 ,


4)  Prostředníka, nar. ***, bytem *** (jednatel a společník  společnosti prostředníkaIČ: ***, se

sídlem ***), pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr.

zákoníku, Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, kterých se mohl opustit sám nebo společně s dalšími osobami, nejméně v období od roku 2002 do prosince roku 2011,


5) Distributora, nar. ***, bytem *** (na základě Mandátní smlouvy ze dne 18.9.1997 uzavřené

s fa. Roman Sikora — KLAS působil jako člen MLM Sítě Oznamovatele a následné seskupeni KLAS), pro

podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Pomluvy dle § 184 tr. zákoníku, Porušení

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit sám nebo

společně s dalšími osobami, nejméně v období od řijna roku 2011 do prosince roku 2011,


6)  Tichého společníka, dle ozn. kanadského st. příslušníka (tichý společník prostředníka, resp.

společnosti prostředníka), pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku,

Porušeni předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit

sám nebo společně s dalšími osobami, nejméně v období od října roku 2011 do prosince roku 2011.
 

Vrchní komisař následně toto trestní oznámeni prověřoval ve smyslu § 158 odst. 1 tr. řádu, neboť podle

jeho názoru nebyly splněny podmínky pro postup ve smyslu § 158 odst. 3 tr. řádu, tedy, že jsou na místě

dány skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

 

Z trestního oznámení vyplývá, že oznamovatel je od roku 1992 fyzickou osobou-podnikatelem: Roman

Sikora, IČO: *** se sídlem *** a dále je oznamovatel jediným zakladatelem následujících společností:


1) společnosti KLAS CZ s.r.o., IČO. ***. dle OR se sídlem ***,,
2) společnosti  slovenská část seskupení KLAS, IČO. ***, se sídlem Slovenská republika a oznamovatel, společnost KLAS CZ s.r.o. a společnost  slovenská část seskupení KLAS jsou společně označováni také jako „seskupení KLAS").


Oznamovatel podniká v oblasti návrhů a distribuce přípravků zdravé výživy a potravinových doplňků od roku 1992 jako fyzická osoba-podnikatel. Následně v roce 2000 se stal jediným zakladatelem

společnosti slovenské části seskupení KLAS a v roce 2004 jediným zakladatelem společnosti

KLAS CZ, s.r.o. (společnost KLAS CZ s.r.o. poskytuje servisní služby pro oznamovatele na základě

mandátní smlouvy uzavřené mezi Roman Sikora, IČO: *** a společností KLAS CZ s.r.o. dne

1. 1. 2005. Společnost KLAS CZ s.r.o. podniká mimo jiné jakožto distributor potravinových doplňků).


Oznamovatel v rámci svého podnikáni vyvinul systém MLM (tj. víceúrovňové obchodni sítě), na jehož

principu byly založeny podnikatelské aktivity seskupení KLAS. Obchodní síť seskupeni KLAS je tvořena převážné fyzickými osobami-podnikateli a nepodnikateli, kteří na různých úrovních v rámci MLM sítě distribuují produkty seskupení KLAS koncovým zákazníkům anebo je sami používají pro svoji potřebu.

Smluvní vztahy mezi oznamovatelem, resp. podnikatelským seskupením KLAS, a jednotlivými členy

MLM sítě byly založeny mandátními smlouvami anebo smlouvami o obchodním zastoupení. Oznamovatel měl v minulosti (prakticky od zahájení svého podnikáni v MLM obchodní síti) širší portfolio dodavatelů svých produktů, ale vzhledem k přátelství mezi oznamovatelem a prostředníkem, který je jednatelem a společníkem  společnosti prostředníka, IČ: ***, se sídlem *** se tato společnost stala cca od roku 2002 majoritním dodavatelem oznamovatele resp. seskupení KLAS.

Oznamovatelem byla k tomuto poskytnuta Smlouva o obchodním zastoupení ze dne 7. 6. 1996 uzavřená mezi ním a společnosti prostředníka, ze které vyplývá, že  společnost prostředníka, dodávala potravinové doplňky oznamovateli. Mezi oběma subjekty měla být dle oznamovatele v průběhu dlouhodobé spolupráce zavedena praxe ohledně splatnosti příslušných faktur v délce přesahující obvyklou délku splatnosti.
 

Dodavatelem  společnosti prostředníka (tj. subdodavatelem oznamovatele, resp. seskupení

KLAS) byla kanadská společnost TR se kterou v Kanadě udržoval obchodní styky výhradně pan

tichý společník (o jehož existenci se oznamovatel dozvěděl až 5. 10. 2011, a to z emailové

komunikace, ve které pan tichý společník důrazně vyzývá pana prostředníka, aby urychleně

řešil nezaplacené faktury Klasu. Pan  tichý společník je zřejmě tichým společníkem pana

prostředníka resp. společnosti prostředníka).

Společnost prostředníka tedy ve vztahu k výrobkům dodávaným ze strany společnosti TR

fungovala v pozici „překupníka".


Finanční stránka seskupeni KLAS měla interně spadat do působnosti druhého jednatele společnosti

KLAS CZ s.r.o. pana vedoucího, který byl jednatelem od 22.12.2004 do 10.1.2012.


Odbornou účetní činnost nicméně měla mít na starosti externistka-profesionální účetní manželka

účetního, a to na základě Smlouvy uzavřené dne 24.6.1996 v Kraslicích se společnosti KLAS CZ s.r.o. zastoupenou Romanem Sikorou. Přestože příslušná smlouva o vedení účetnictví byla formálně uzavřena s manželkou účetního, většinu účetních služeb vyjma základních úkonů mél dle oznamovatele zajišťovat účetní -jako její manžel a spolupracovník a jako takový měl přístup do všech finančních (účetních) dokladů oznamovatele a společnosti KLAS CZ s.r.o. a částečně také

slovenské části seskupení KLAS.

Účetní  se měl dle tvrzení oznamovatele také z vlastní iniciativy účastnit klíčových obchodních

jednání se zástupci  společnosti prostředníka a to především s panem prostředníkem, jakož i

s jinými obchodními partnery oznamovatele a společnosti KLAS CZ s.r.o. V danou dobu (tj. v létě 2011)

podle přesvědčení oznamovatele započala úzká spolupráce mezi účetním, prostředníkem a

distributorem, který na základě Mandátní smlouvy ze dne 18.9.1997 uzavřené s firmou

Roman Sikora-KLAS působil jako člen MLM sítě oznamovatele a následně seskupeni KLAS.


V letech 2009 až 2011 měl oznamovatel postupně alokovat (s vědomím účetního, prostředníka,

 vedoucího distributora) značné finanční prostředky do:


modernizace seskupení KLAS-kdy roce 2008 se oznamovatel (mimo jiné na naléhání pana

distributora) rozhodl provést modernizaci seskupení KLAS spočívající zejména v inovaci

informačních technologii pro celkové řízení, management a marketing MLM sitě. Oznamovatel zakoupil na jaře 2009 aplikaci  MET***,, a to prostřednictvím společnosti R, IČO***, se sídlem ***

software a související služby, za které zaplatil částku ve výši cca 7 mil. Kč. Dále v souvislosti s

modernizaci uhradil další cca 3 mil. Kč a to ostatním zúčastněným pracovníkům. Celkové výlohy

oznamovatele v souvislosti s modernizací seskupení KLAS tedy dosáhly cca 10 mil. Kč. Veškeré

prostředky v souvislosti s nákupem a modernizací softwaru měly pocházet ze „zisku" oznamovatele.


nákupu nemovitosti-společnost KLAS CZ s.r.o. měla dlouhodobě pobočku se sídlem v Praze, a to

konkrétně na Vinohradech, pak na Smíchově a nakonec ve Stodůlkách. Oznamovatel se dle svého

tvrzení v roce 2010 rozhodl (i na základě přímluv účetního) zakoupit nemovitost na adrese ***,

tj. jako aktuální sídlo společnosti KLAS CZ s.r.o. Účetní se v této době (tj. v letech 2010 až 2011)

účastnil z vlastní iniciativy veškerých jednání s příslušnými bankovními ústavy, jakož i s developerskou

společností, od níž měla společnost KLAS CZ s.r.o. zakoupit výše uvedené prostory.
 

K tomuto byla oznamovatelem poskytnuta příslušná Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená

dne 12.5 2011. Ze smlouvy vyplývá, že smlouva byla uzavřena mezi společností N (prodávající)

a Romanem Sikorou (kupující). Prostředky na nákup nemovitosti (kupní cena dle smlouvy 7.195.604,- Kč) maji pocházet z meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření. Následně v daných prostorách probíhaly stavební úpravy. Poté došlo k prodeji dané nemovitosti na základě smlouvy ze dne 3.4.2012 a to osobě G*A*.


Těmito investicemi byla na přechodnou dobu snížena celková likvidita seskupení KLAS. Se všemi výše uvedenými operacemi byli seznámeni pánové účetní, vedoucí, prostředník a distributor.

V důsledku tohoto „přechodného” snížení likvidity bylo seskupení KLAS v roce 2011 v prodlení s úhradou nékterých faktur vystavených společností prostředníka.


Oznamovatel byl ze strany společnosti prostředníka emailem ze dne 28. listopadu 2011

informován o tom, že tichý společník (který má být tichým společníkem společnosti

prostředníka), zakázal prostředníkovi, resp. společností prostředníka, pokračovat v

dodávkách zboží kanadského výrobce (Společnosti TR), které tvořilo stěžejní obchodní

portfolio produktů seskupeni KLAS, a to i přes výslovný závazek společnosti společnosti

prostředníka dle platné a účinné Smlouvy o obchodním zastoupení dodávat produkty oznamovateli

do jednoho měsíce od objednávky.

Jak píšeme i jinde, že manželku účetního nepovažuje Roman Sikora za pachatelku a není ani zařazena mezi pětici tvořící zločinné spolčení. [KV 2.1].

Dle emailové komunikace, byl předmětný „zákaz" vydán z důvodu nehrazení závazků oznamovatelem a

ztrátě důvěry Tichého společníka v osobu oznamovatele, tedy v osobu Romana Sikory. Tomuto zákazu dle emailové komunikace předcházela jednání ohledně dluhu oznamovatele a o jeho splácení, a to minimálně od 5. října 2011.

Zde máme první vágní zmínku o zneužití prostřednictví svěřeného poškozeným [UD III.A.1.b)] a o blokádě jeho podnikání a vydírání za účelem odevzdání jeho firmy [UD III.A.2.g)].

Zlovolná interpretace zločinu 

Vyšetřovatel zločin vydírání uskutečněnou blokádou však převrací v "zákaz"  z důvodu ztráty důvěry 🙄. 
Protože vydírání blokováním podnikání probíhalo navzdory platbám předem (a navzdory smlouvě), musí zde jak pachatel, tak jeho ochránce hovořit o ztrátě důvěry ve vlastní bankovní ústav a v to, že mají peníze na účtu, či že jim peníze odmítnou vydat.

Tento typ nedůvěry se nám zdá nepravděpodobný.

   Zůstává nám tady však otázka jiné důvěry. Nenaplněné důvěry poškozeného v pachatele, že výhradní prostřednictví, které jim věnuje, nezneužijí někdy k vydírání. Jakož to, že nezneužijí k vydírání předchozí krádež jeho ochranných známek. [UD III.A.1.a)]

» Podobná nestoudná interpretace
    padělání účtu poškozeného
    na jeho fakturách [BzS 2.2]

Nebýt ukradeného dokumentu, ani bychom se nedozvěděli, že lupiči kromě svěřeného prostřednictví a předchozí krádeže ochranné známky své oběti porušili ještě platnou smlouvu.

» Kdy došlo k neopatrnému svěření prostřednictví

   budoucímu vyděrači [UDI.A.1.c)]

» Které smlouvy mařitelům vadí a které ne

    [BZs 2.1]

Ne vydírání blokováním ale ztráta důvěry.

Oznamovatel v doplnění trestního oznámení k výši dluhu (v době výše uvedeného zákazu) uvedl, že

pohledávky  společnosti prostředníka za oznamovatelem činily cca 5. mil. Kč a z toho po splatnosti 3,5 mil. Kč-předmětný dluh nebyl jednorázovým, ale jednalo se o dle oznamovatele dlouhodobé cyklické úvěrování. Oznamovatel a celé jeho seskupení KLAS se tak dostal do situace (díky dluhům), kdy jim byl ze strany prostředníka naznačován konec dlouhodobých dodávek produktů ze strany společnosti prostředníka, což by ve svém důsledku vedlo k ekonomické likvidaci seskupeni KLAS.

 

Dlouholetá zavedená obchodní praxe
cyklicky uhrazovaných pohledávek

 [UD VI.J a UD VI.K.3]

Pachatelé a osoby kryjící trestnou činnost opakovaně úmyslně:

 1. Rotující pohledávky zaměňují za prostý dluh.

 2. Naopak zamlčují fakt, že tato praxe byla pro pachatele velmi lukrativní.

 3. V době loupeže pohledávky výrazně klesly*.

 4.  Existencí cyklických pohledávek nehorázně ospravedlňují řadu trestných činů, pomocí kterých se pachatelé zmocnili majetků nejméně osminásobně převyšujících pohledávky.

* Tuto skutečnost nevyvrátili mařitelé ani užitím
    svérázných matematických zákonů [BzS 2.5].

Na tyto skutečnosti jsme mnohokrát upozorňovali (např. zde [KV 1.3] a [KV 1.3 otázka 12]), což nám ale moc nepomohlo, protože  mařitelé trestního stíhání nepřestali zneužívat této záměny.

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky. 

Ze 7 mil. na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

Zrovna dokončil 10milionovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví, a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne. Proto nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009 ani 2010, ale v roce 2011! [UD III.B.1].

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UD II.A].

Vynucená kupní cena skutečná 3 (2,6) mil.

  [BzS 2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.

 [UD II.A.  a KV 1.3.ot25].

» Ke zhodnocení KLASu před loupeží
    modernizací + 10 mil.  [UD III.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže  

   (vedle krádeží tržeb padělaným účtem) 

    odcizili z účetnictví oběti

   dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

Od poloviny roku 2011 měl dle oznamovatele účetní opakovaně přesvědčovat oznamovatele

o tom, že výsledky podnikání oznamovatele nejsou v dobrém ekonomickém stavu a oznamovatel již

nedokáže dostát svým závazkům (dle doplnění si oznamovatel tyto informace o ekonomickém stavu,

jak uvedl, nijak blíže neověřoval). Tyto informace měl účetní sdělovat také mnohým zaměstnancům, právním zástupcům a obchodním partnerům seskupení KLAS. Shora popsaným jednáním účetní dle oznamovatele poškozoval dobrou pověst a jméno seskupení KLAS. Oznamovatel se domnívá, že mohl být veřejně pomlouván ze strany účetního, distributora a vedoucího.

V důsledku toho mohly být vůči třetím stranám prezentovány mylné informace o údajné ztrátovosti seskupení KLAS.

Výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru oznamovatele úmyslné sdělit o oznamovateli

nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání,narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Z výsledků šetření, zejména vzhledem k dluhům Romana Sikory ve vztahu ke společnosti

prostředníka je nepochybné, že oznamovatel skutečně nebyl schopen tyto závazky z běžných finančních zdrojů řádně a včas plnit z důvodu své špatné ekonomické situace,

První lež vyšetřovatele je hned jasná a nezpochybnitelná.

Úhrady Roman Sikora nabízel a lupiči všechny odmítli.

» [Řetězec fingovaných požadavků

    a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

Druhá lež se opírá pouze o zbožné přání a je doprovázená známým nepřátelstvím vyšetřovatele a státních zástupců k matematice. (viz také níže  ↓)

 

 

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
]

Tenhle výsledek čtení z vnitřností mršin a ignorování elementárních účetních, ekonomických a dokonce početních zákonů bude papouškováno ještě vícekrát.

Např. dozorující státní zástupkyní [BzS 2.2]

Rozpolcenost mařitelů trestního stíhání

 

Nenechte se zmýlit "nepochybností" vyšetřovatele ve své věštecké schopnosti.

Jak to tedy bylo podle mařitelů stíhání s údajnou špatnou ekonomickou situací oběti není z jejich ambivalentních postojů zcela jasné:

 1. Na jedné straně předstírají, že věří lžím pachatelů o špatné ekonomické situaci
  (což podporují
  pokračujícím bráněním oběti v přístupu k jeho vlastnímu účetnictví,
  - ignorováním znalecké expertizy, [KV 1.3]
  - lží o neobdržení úvěru, [KV 2.1]
  - účetním matením a patláním [KV 2.2] a
  - dokonce  popíráním matematických pravidel [BzS 2.5])*

 2. Na druhé straně utvrzují, že oběť je sama vinna za odevzdání přesile lupičů kořisti mnohonásobně převyšující vynucenou cenu [Abs], protože
  - nejednala s péči náležitého hospodáře [BzS 2.5] a že
  - musela vědět o své ekonomické situaci. [Abs]

Jak splňuje tento dvojznačný postoj mařitelů spravedlnosti následující zákonnou zásadu, to  posuďte sami.

"... povinností zjistit skutkový stav
bez důvodných pochybností
!"
 [§ 3 sp.ř.↗]

 

Výše předvedenou rozpolcenost zločinců srovnejte s tím, 
jak pachatel a jeho ochránce  ospravedlňovali loupení tím, že oběť
navyšovala "cizí zdroje", pak tím, že nenavyšovala "cizí zdroje", a tak dokolečka. 

Viz » účetní matení a patlání​ [KV3.2], [BzS2.4]

» Jak sám pachatel (který vydíral) prozradil

  ještě před dokonanou loupeží,  že ví,

   že loupený KLAS prosperuje [UD VI.E]

» [Údajná nepochybnost vyšetřovatele

   o údajné špatné ekonomické situaci BzS 2.1]

vzhledem k dluhům RS ve vztahu ke 🕸 spol. 💀prostředníka je nepochybné, že oznamovatel skutečně nebyl schopen tyto závazky

 a proto i kdyby takové informace účetní sděloval, nejsou nepravdivé, jakož by takovým jednáním ani nebyla naplněna skutková podstata trestného činu pomluva dle § 184 odst. 1 tr. zákoníku.

Zákon hovoří něco zcela jiného, než tvrdí pan vyšetřovatel.

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

       nerespektování judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

       nerespektování judikatury [BzS 2.3]

i kdyby takové informace 💀Účetní sděloval, nejsou nepravdivé

 Oznamovatel je dále přesvědčen o tom, že účetní bez vědomí a předchozího souhlasu

oznamovatele měl také zpřístupňovat třetím osobám citlivé informace, jež mohly podléhat obchodnímu tajemství a ochraně dle účetních a souvisejících předpisů. Účetní měl obecně zpřístupňovat širšímu okolí bez vědomí a souhlasu oznamovatele účetní informace týkající se seskupení KLAS a tedy soustavně porušovat povinnost mlčenlivosti ve vztahu k oznamovateli a subjektům seskupení KLAS.


Toto tvrzení oznamovatel žádným způsobem nedoložil a z provedeného šetření také nebyly žádné takové skutečnosti zjištěny.

Co se nevyšetřuje, nemůže být zjištěno.
Komu není líto ztraceného času, ať zkusí takové řádné šetření někde najít (KV).

(viz také stížnosti výše)

» Nejen nechtě pachatel, ale i svědkové potvrdili, že měl pravdu Roman Sikora a ne tento první mařitel spravedlivého procesu

[Lhaní o úvěru KV 2.1].  

 Oznamovatel po zastavení dodávek zboží ze strany společnosti prostředníka měl zadat vedoucímu a účetnímu příkaz, aby prostředníkovi, resp.  společnosti prostředníka a tichému společníkovi, předložili účetní podklady seskupeni KLAS.

Těmito podklady měly být vyvráceny tehdy kolující pochybnosti o údajné náhlé špatné ekonomické situaci a dokonce ztrátovosti či úpadku seskupeni KLAS. Účetní ani vedoucí, kteří měli dle oznamovatele na starosti řádné vedení účetnictví seskupeni KLAS, vůči oznamovateli vystupovali, jakoby výše uvedený pokyn splnili. Dle oznamovatele, se tak nestalo a tichý společník ani prostředník žádné podklady neobdrželi. Výše uvedeným jednáním mohli účetní a vedoucí podle názoru oznamovatele úmyslně porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím oznamovateli způsobit škodu velkého rozsahu. V této souvislosti oznamovatel upozorňuje, že tichý společník v dané době operoval s informacemi nejen o údajné špatné ekonomické kondici seskupení KLAS, ale také o jeho údajně nepřiměřeně malých prodejích, které neměly být, dle oznamovatele pravdivé.

Z výsledků šetření pak vyplývá, že u účetního, se kterým neměl oznamovatel uzavřenu žádnou

smlouvu, nelze ani vyvozovat trestní odpovědnost ve vztahu k trestnému činu porušení povinnosti při

správě cizího majetku dle § 220 tr. zákoníku.

Vyšetřovatel jde ve stopách svého klienta

 ([Jak zapíral účetní svoji faktickou činnost KV 2.2])

» Líčení Romana Sikory, jak se pokoušel podruhé přesvědčit vyšetřovatele o hlavní úloze účetního​ v účetně-ekonomických záležitostech KLASu, jehož loupež následně tento pachatel zorganizoval [KV 3.1.​].

S 💀Účetním neměl uzavřenou smlouvy, nelze vyvozovat tr. odpovědnost

Z podání vysvětlení účetního mimo jiné vyplývá, že není pravda, že by mu Roman Sikora zadal nějaký příkaz k tomu, že má předložit společnosti prostředníka či prostředníkovi nebo tichému společníkovi nějaké účetni podklady, ale je pravda, že pan Sikora mluvil o tom, že by se měly předat takové podklady, které by ukazovaly na to, že je jeho firma na tom dobře, jmenovitě po něm Roman Sikora chtěl, aby tuto informaci sdělil tichému společníkovi do Kanady a to emailem, ale to se nestalo, protože na něj neměl ani kontakt, ani jasně nepobral zadání, Romanovi Sikorovi naopak řekl, že je nevhodné ukazovat podstatné náležitosti firmy někomu cizímu, protože podle jeho názoru je tichý společník to ve vztahu pohledávky společnost prostředníka za p Sikorou cizí osobou.

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

» [Dvojí metr
aneb vyváženost OČTŘ po česku
KV 1.3]

Pravdu, kterou tento vyšetřovatel ukradl z trestního spisu, [Dlouhodobě předstírané zaslání výsledků KLASu UD III.A.3.c)], vytěsnil uplatněním absurdity.

» Poslední verze řady výmluv:

   Jak účetní nakonec při výslechu
  převrátil  prokázanou žádost o zaslání
   dostupných účetních  podkladů 

   v žádost o vypracování lživého elaborátu [KV 3.1]

» Stížnost oloupeného na akceptování lži
  účetního vyšetřovatelem
 [BzS 2.1]

" ... je nevhodné ukazovat podstatné náležitosti firmy někomu cizímu ...", zato sebrat někomu i  tímto podvodem celý život a 25 milionů je vhodné. To už si  jen z nás oba zločinci dělají legraci. 

Podklady tich.společníkovi

K informacim o špatné ekonomické situaci a malých prodejích nebyly oznamovatelem poskytnuty žádné relevantní informace, které by svědčily o opaku.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,

i když neustále produkuje velký zisk]

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

Proč chtít po podezřelých, aby prokázali své tvrzení, když se může vyžadovat na poškozeném, aby

 • nasedl do stroje času* a

 • vyvracel existenci neexistujícího. [viz ↑]

  A jak má dále oloupený tento zvrácený požadavek vyvracet, když mu sami zadavatelé dodnes mj.

 • brání v přístupu k účetnictví[BzS 1.2]

 • nerespektují přírodní zákony** a

 • nezákonně ignorují expertizu znalce, která prokazuje, že mu pachatelé ukradli v účetnictví částku dokonce převyšující cenu, za kterou se pak zmocnili  rozsáhlého majetku. [UD III.A.8]

* » Odmítnutá žádost Romana Sikory,

       aby mu komisař sdělil, které že

       doložené skutky se podle něj neprokázaly,

       tak, aby na ně mohl reagovat [KV 3.1]

  » Stížnost na vyšetřovatelovo

 • odmítání součinnosti a

 • neochota sdělit, které důkazy se údajně nepotvrdily [BzS 2.1]

  » Čtvrtá barva semaforu [UD2]

**Dokonce i ústavní soudci odmítli nepřímo právo oběti požadovat po jejich kolezích z OČTŘ dodržování základních matematických zákonů. Např. že ve vzestupné řadě po číslu 7 následuje 8 a ne 3. [BzS 2.5]

Připusťme na okamžik, že

 • nám opravdu vyšetřovatel, státní zástupci a ústavní soudci zajistili stroj času a že

 • kromě nekontrolovatelného monopolu na interpretaci spravedlnosti jsou obdařeni i schopností obracet pořadí čísel. A konečně připusťme, že

 • byl Roman Sikora ve špatné ekonomické situaci, protože každoročně realizoval velký zisk, a že

 • měl malé prodeje, i když byly výrazně vyšší než u pachatelů před loupeží i po ní.

Pak by nás juristy jistě taky zajímalo, jak by mohly malé prodeje pozměnit skutkovou podstatu mnoha trestných činů spáchaných pachateli?

Např. vyvinit je z lichvy [§ 218 Lichva] a mnoha dalších mnohokrát doložených skutků.

» Jak jsme uprosili Romana Sikoru

   nasednout do stroje času,

     abychom se pokusili vytvořit podmínky

    pro platnost tvrzení třetího mařitele [BzS2.4]

K informacim o špatné ekonomické situaci a malých prodejích ...

Je nepochybné, že pro uzavření Převodní smlouvy, jejíž uzavření dokonce inicioval oznamovatel, měla  společnost prostředníka k dispozici to podstatné a nepochybné-seznam dlužných faktur, se kterým byl také oznamovatel seznámen a souhlasil s ním.

" ... Převodní smlouvy, jejíž uzavření dokonce inicioval oznamovatel ..."

Ani duplikování výroku ho ještě pravdivým nedělá. Porovnejte s písemnými důkazy z ukradeného dokumentu [UD VI.K.1]

» Jak pachatel (prostředník) vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

... Převodní smlouvy, jejíž uzavření dokonce inicioval oznamovatel,

Společnost prostředníka měla zájem pouze na úhradě svých pohledávek z neuhrazených faktur,

přičemž za tímto účelem byla uzavřena Převodní smlouva, kterou také oznamovatel inicioval a za

podmínek ve smlouvě uvedených své závazky vůči společnosti prostředníka vyrovnal a to bez

ohledu na případnou vyšší reálnou hodnotu převáděného majetku.

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li probíhat platby předem [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      à la státní zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel Roman Sikora
  utratit na boj proti papalášům kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B]

Návrhy oznamovatele na úhradu závazků oznamovatele byly později bez dalšího odmítnuty, přičemž pan tichý společník a zástupci společnosti prostředníka trvali na odevzdání složek podnikání seskupení KLAS.


Oznamovatel své návrhy na úhradu svých dluhů doložil emailovou komunikací, která obsahuje i reakce

tichého společníka na jeho návrhy, které pokládá vrchní komisař, s přihlédnutím k dané situaci za

adekvátnítj. zejména, že místo toho, aby oznamovatel uhradil své závazky vůči

společnosti prostředníka, investoval tyto finanční prostředky do nákupu softwaru, nehledě na to,
 

Absurdita

[Věřitel smí odmítnout úhrady pohledávek

a vynucovat si hodnotnější majetek]

Vyšetřovatel nám tady tvrdí, že je adekvátní, pokud věřitel klamáním, vydíráním, blokádou podnikání a odepřením vlastních navržených úhrad (nemluvě už o orgány neumně rozporované krádeží a padělání čísla účtu) odmítne peníze a donutí oběť k odevzdání majetku v násobcích převyšujících hodnotu závazku.

Zákon tvrdí něco jiného.

» Opakovaná lhaní o neobdržení úvěru

   ve výpovědích  pachatelů, svědků a mařitelů

    [KV 2.1]
   (Podvodů se dopouštěli před odhalením
    krádeže klíčových důkazů z trestního spisu [KV 2]!)

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li probíhat platby předem [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

Reakce t.společníka na návrhy úhrad byla adekvátní.Nemovitost v Praze musela být splácena

že zakoupená nemovitost v Praze za 7.195.604.- Kč, kterou oznamovatel zakoupil,byla dle jeho vyjádření financována poskytnutím meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření, a tak by musela být také nějakým způsobem oznamovatelem splácena.
 

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5-10 miliónů]

To, jak manipuluje vyšetřovatel s nemovitostí, je ještě půl bídy proti tomu, jaké hypnotizování předvedla dozorující státní zástupkyně hned ve třech výrocích za sebou. Začátek a konec.

» Vykouzlení mnohamilionové útraty účetním

   [KV 3.2. ]

že zakoupená nemovitost v Praze za 7.195.604

XXX

Podle názoru oznamovatele prostředník a  tichý společník primárně ve skutečnosti neměli stát o úhradu předmětných závazků oznamovatele a na oznamovatele měl být neustále vyvíjen enormní nátlak na uzavřeni Převodní smlouvy. Z výsledků šetření, jakož z logiky věci v dané věci a za daných podmínek ovšem vyplývá, že prostředník a  tichý společník měli zájem na úhradě dluhů oznamovatele,

Neustále stejné okecávání. Přečtete si ho ještě mockrát.

Kdo má zájem o úhradu svých dluhů, ten ho prostě dovolí uhradit.

 

Pokaždé, když čteme obzvláště tento výrok některého z papalášů, pociťujeme přirozeně lítost nad tou bezmocností, kterou musí prožívat Roman Sikora. Jaké přesile a zvůli čelí. Cítíme ale také stud za to, že jsme svou lhostejností přispěli ke stavu práva v naší zemi, když je toto vůbec možné.

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li probíhat platby předem [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      à la státní zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel Roman Sikora
  utratit na boj proti papalášům kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B]

"... z logiky věci v dané věci a za daných podmínek ovšem vyplývá ..."

Neporušování ústavních nálezů požadavku na řádné objasnění  [BzS 2.6] takové "logiky" ani tady nečekejte.

(Srovnejte to s další zde uplatňovanou "logikou" 

  [] )

...z lokiky vyplývá, že 💀prostředník a 💀 ti.společník měli zájem

 a na oznamovatele měl být neustále vyvíjen enormní nátlak na uzavřeni Převodní smlouvy. Z výsledků šetření, jakož z logiky věci v dané věci a za daných podmínek ovšem vyplývá, že prostředník a tichý společník měli zájem na úhradě dluhů oznamovatele, žádný nátlak na oznamovatele nebyl vyvíjen, jeho vlastní iniciativou bylo uzavření Převodní smlouvy-viz např. vysvětlení právníka SP, emailová korespondence ze dne 16. 11. 2011 mezi oznamovatelem a panem prostředníkem, ve které oznamovatel z vlastní vůle uvádí. že "jak jsme se spolu včera domluvili, definuji svoji jedinou podmínku, která je naprosto férová a absolutně výhodná pro Vás. Zachovám si 1% podíl a teprve v okamžiku až získáte z KLASu desátý milión čistého zisku (už po zdanění) se můj podíl změní na 50%. Navíc tím získáte moji angažovanost a přitom Vám zůstane naprostá kontrola firmy a majetek".

Nešálí vás zrak, čtete dobře. 

 1. Vydíraná oběť v bezvýchodné situaci  nabídla jako výpalné pachatelům 10 miliónů (téměř trojnásobek skutečných závazků) a ještě zdarma polovinu svojí firmy.

 2. Oběť ručila 99 % své firmy

 3. Pachatelé trojnásobek závazku + jako bonus polovinu firmy odmítli, pokračovali v blokádě podnikání a zesilovali tlak až do krádeže zisku.

 4. Vyšetřovatel i toto obrací v neprospěch poškozeného.

 5. Nadále předstírá, že věří, že pachatelé měli pouze náhlý zájem na úhradu svých dlouhá léta rotujících pohledávek a ne na zmocnění se celé firmy.

(viz také [UK VI.K.1])

Připomeneme ještě vyšetřovatelem a jeho ochránci zamlčený dopis z Ukradeného dokumentu, v kterém účetní přímo hrozí poškozenému v případě, že se pokusí uhradit závazek.

Výpalné převrací vyšetřovatel v ochotu uzavřit př. smlouvu

Účetní, jako koordinátor účetních a ekonomických služeb pro slovenskou část seskupení KLAS měl dle tvrzení oznamovatele zamlčovat oznamovateli také Informace o prokazatelné ziskovosti slovenské části seskupení KLAS. Oznamovatel se měl tedy bez svého zavinění ocitnout v situaci, kdy byl svými účetními poradci a blízkými spolupracovníky úmyslně uváděn v omyl, když byl úmyslně mylně informován o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS a výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru oznamovatele úmyslně neoprávněné obohatit sebe nebo někoho jiného tím, že úmyslně uvedl oznamovatele nebo třetí osoby v omyl, úmyslně využil omylu oznamovatele případně dalších osob nebo úmyslně zamlčel podstatné skutečnosti, a způsobil, tak na majetku oznamovatele případně na majetku třetích osob škodu velkého rozsahu.

Výsledky šetření však umožňují učinit závěr, že oznamovatel musel vědět o ekonomické situaci slovenské části seskupení KLAS, když byl v kontaktu s jednatelkou společnosti RJ, která uvedla, že této společnosti již nebylo ze strany oznamovatete dodáváno zboží k prodeji vzhledem k dluhu oznamovatele na zboží vůči slovenské části seskupení KLAS a proto se s oznamovatelem domluvila, že odkoupí obchodni podíl oznamovatele za 1,- EUR. Oznamovatel tedy věděl, že slovenská část seskupení KLAS z jeho strany nedostává k prodeji zboží, tudíž nemůže vytvářet žádný zisk z prodeje zboží. který měl následně plynout uskupení KLAS.

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

 

"Oznamovatel tedy věděl, že slovenská část seskupení KLAS z jeho strany nedostává k prodeji zboží, tudíž nemůže vytvářet žádný zisk z prodeje zboží..."

Ano, oznamovatel věděl, že lupiči uplatňují vydírání blokádou jim neopatrně svěřeného zboží i na slovenskou část jeho KLASu.

Po vyšetřovateli se nerozpakovala prohodit viníky i druhá mařitelka spravedlnosti.

 [BzS 2.2]

» Skutečná výpověď RJ [KV 2.16]

» K prostředníkově krádeží ochranných známek svého partnera jako k přípravě na pozdější loupež jeho KLASu

[UD III.A.1.a)]

» K neopatrnému svěření prostřednictví
   budoucím vyděračům [UD III.1.1.b)]

» K uskutečněnému vydírání
    zablokováním podnikání [UD III.A.2.g)]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a

     odvolají blokádu, budou-li probíhat platby předem [UD III.A.2.g)] 

💀účetní a prodej slovenského KLASu

K uzavření smlouvy (tzv. převodní smlouvy) mezi Romanem Sikorou, s místem podnikání ***  (jako převodcem) a společnosti prostředníka se sídlem *** (jako nabyvatelem)-zastoupené jednatelem prostředníkem , došlo dne 22. 12. 2011 v Kraslicích a za účasti vedlejšího účastníka spol. KLAS CZ s.r.o., dle obchodního rejstříku se sídlem v Praze-zastoupené Romanem Sikorou (spol. KLAS CZ s.r.o. byla vedlejším účastníkem smlouvy z důvodu, že nabyvatel, dle čl. II bod 2.6. smlouvy převezme závazky plynoucí z pracovněprávních smluv se zaměstnanci spol. KLAS CZ s.r.o.).


Předmětem převodu byly všechny podstatné složky podnikání nezbytné pro fungováni MLM. Oznamovateli po uzavřeni Převodní smlouvy de facto zůstala pouze „skořápka" seskupení KLAS, přičemž všechny podstatné složky podnikáni nezbytné pro fungování MLM sítě přešly do vlastnictví společnosti prostředníka a to za cenu ve výši 4.731.706,- Kč, která odpovídala hodnotě veškerých splatných i dosud nesplatných dluhů oznamovatele vůči společnosti prostředníka.

Oznamovatel uvádí, že skutečná hodnota převáděných podstatných složek podnikání nezbytných pro fungování MLM sítě podle jeho názoru činila v době uzavření Převodní smlouvy cca 25 mil. Kč. účetní tedy podle názoru oznamovatele mohl úmyslně neoprávněně obohatit sebe nebo někoho jiného tím, že úmyslně uvedl oznamovatele nebo třetí osoby v omyl, úmyslně využil omylu oznamovatele případně dalších osob nebo úmyslně zamlčel podstatné skutečnosti, a způsobil tak na majetku oznamovatele škodu velkého rozsahu.

» Převodní smlouva byla od začátku
  v rukách pachatelů [UD VI.K.1]

» Jak pachatel (prostředník) vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UD II.A].

Vynucená kupní cena skutečná  3 (2,6) mil.

  [BzS 2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.

 [UD II.A.  a KV 1.3.ot25].

» Ke zhodnocení KLASu modernizací před loupeží + 10 mil. [UD III.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže  

   (vedle krádeží tržeb padělaným účtem) 

    ukradli z účetnictví oběti

   dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

Oznamovatel měl předmětnou smlouvu uzavřít dle svého tvrzení za situace, kdy i přes veškerou svoji snahu nedisponoval relevantními písemnými účetními doklady, neboť mu tyto nebyly ze strany manželky účetního a účetního úmyslně vydány ani přes četné opakované urgence (pozn. k vydání účetnictví dle doplnění vyzval oznamovatel manželku  účetního až v únoru 2013), čímž mohli manželé účetní podle názoru oznamovatele úmyslné porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tim seskupeni KLAS způsobit škodu velkého rozsahu.


Manželka účetního v podání vysvětlení uvedla, že oznamovatel měl za každý rok k dispozici kopie daňových přiznáni společnosti Klas CZ s.r.o., jakož daňová přiznání sebe jako fyzické osoby, dále za společnost Klas CZ s.r.o. měl za každý rok k dispozici rozvahu, výsledovku, přílohu k daňovému přiznání. Oznamovatel měl přehled o veškeré finanční situaci, kdy o hospodaření společnosti rozhodoval sám, vyplácel provize. V souvislosti s pozdější smlouvou o prodeji software pro společnost prostředníka neodmítala v roce 2011 vydat účetní doklady oznamovateli nebo mu neumožnila na jeho žádosti do nich třeba nahlédnout, protože takovou žádost ani nevznesl.

» K odříznutí od účetnictví praktikované pachateli a stejným policejním orgánem

 • v případě poškození věřitelů o
  7,5 milionu
  v předchozí kauze provázané s loupeží KLASu
  [UD III.A.1.d)]

 • v případě loupeže KLASu
  [UD III.A.3.a)(1)]

» Jak jsme marně žádali o zajištění
   účetnictví  před zničením důkazů
[KV 1.3]

» Jak brání pachatelé a mařitelé vydat

   kompletní účetnictví a

   odmítají jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak jsme znovu marně žádali o

 • vydání a  prověrku účetnictví a

 • kontrolu účtů [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
    účetní důkazy [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví [KV 2.10]

» Mařiteli ignorovaná znalecká expertiza

   rozsáhlých krádeží účetního majetku

    (Pachatelé na podporu loupeže ukradli své
      oběti z účetnictví nakonec 5.951.951 korun! 

     Tj.  dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

      [KV. 1.3]  

"...k vydání účetnictví dle doplnění vyzval oznamovatel manželku účetního až v únoru 2013".

Zloděj důkazu z trestního spisu opět klame

» Vyjádření k tomuto klamu vyšetřovatele [BzS 2.1]

ú.doklady nebyly ze strany manželky 💀 účetního a 💀 účetního úmyslně vydány

​Účetní v podání vysvětlení uvedl, že není pravda, že na výzvu oznamovatele mu nebyly v roce 2011 předloženy účetní podklady vypovídající o podrobných hospodářských výsledcích. Oznamovatel každý měsíc podepisoval přiznání k DPH, mzdy si tvořil sám, odměny distributorům stanoval jeho software, musel vědět, jaká je jeho skutečná ekonomická situace. Ani on, ani jeho manželka neodmítli oznamovateli vydat nějaké účetní podklady, je to nesmysl, nikdy se to nestalo už proto, že vztah účetní-klient to z logiky věci vylučuje.

Evidentně se nemůžeme shodnout s orgány, co je to logika. Mohli by nám tu předmětnou "vylučovací" logiku objasnit (tak jak je to ústavně vyžadováno ([BzS 2.6]) ?

Připomínáme, že kompletní účetnictví navzdory této "logice" dodnes poškozený nemá*. A protože jeho žádostem o přístup k vlastnímu účetnictví OČTŘ "nevyhověly", znamená to, že mezi občanem a orgány panuje nějaká podobná logika?

  Nás zatím dotčení seznámili na řadě příkladů svého přístupu k loupeži KLASu s  jinou vylučovací logikou -

Je-li pachatel dlouhodobě spřízněn s policií, která ho má vyšetřovat, případně se s nimi podělí o lup, je vyloučen ze spravedlivého stíhání, navzdory početným neprůstřelným důkazům.

 

* » Bránění poškozenému

      v přístupu k vlastnímu účetnictví [BzS 1.2]

Logika à la pachatelé a mařitelé vylučující podvody účetního 

[KV 2.2]

» Důkaz, že
      Účetní (a následně mařitelé) odepíral

      Romanu Sikorovi
      dokonce tak kardinální podklady
      jako Rozvahy i Výkazy zisků
      [UD III.A.8 Dodatek 2015]

»

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu

 • inventury majetku a závazků, aj.
  [KV 1.3]

Vztah účetní-klient z logiky věci vylučuje vydáná účetních podkladů

Vedoucí uvedl, že oznamovatel měl přehled o své finanční situaci, stejně jako o finanční situaci společnosti, každý měsíc oznamovateli předkládal přehled jeho závazků, oznamovatel měl přístup k účetním výstupům, které dokladovaly jeho hospodářský výsledek, účetnictví bylo na firmě. Neví nic o tom, že by oznamovatel neměl v roce 2011 přístup k účetním dokladům či sestavám, které prokazovaly hospodářský stav jeho společnosti nebo jeho samotného. Neví nic o tom, že by mu měl účetní či jeho manželka, nějak bránit k přístupu k takovým účetním dokladům či sestavám.

K mnohým dalším nadpřirozeným jevům (např. stroji času a věštění) předkládaným pachateli i jejich pomocníky z řad policie a státních zástupců přibyla tedy teleportace. Viz předávací protokol, výpověď manželky účetního [KV.2.1] a písemná komunikace s účetními usvědčující z této lži. 

» Lež o účetnictví na firmě [KV 2.10]

 

» Malý výběr dalších 

    načapání při lži:
 • O pozdním uplatňování práva [zde ↓]

 • O plynulých dodávkách [BzS 2.2]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

💀vedoucí ...účetnictví bylo na firmě

Oznamovatel v dodatku svého trestního oznámení uvádí, že poprvé vyzval manželku účetního k vydání účetnictví v únoru 2013, tedy dávno poté, co uzavřel Smlouvu o převodu. Tedy nezakládá se na pravdě, že by oznamovateli manželka účetního nebo účetní odmítali vydat účetnictví před uzavřením Smlouvy o převodu.

"... poprvé vyzval manželku účetního k vydání účetnictví v únoru 2013".

Zloděj důkazů z trestního spisu opět klame.

Roman Sikora poprvé vyzval účetní k předání svého účetnictví v roce 2002! Skutečnost byla ale doložena v Ukradeném dokumentu a s tím, jak už víme, se ochránci pachatelů moc nekamarádí [Abs].

» Vyjádření ke klamu vyšetřovatele [BzS 2.1]

» Jak jsme marně žádali o zajištění
   účetnictví  před zničením důkazů
[KV 1.3]

» Jak brání pachatelé a mařitelé vydat

   kompletní účetnictví a

   odmítají jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak jsme znovu marně žádali o

 • vydání a  prověrku účetnictví a

 • kontrolu účtů [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
    účetní důkazy [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví [KV 2.10]

» Mařiteli ignorovaná znalecká expertiza

   rozsáhlých krádeží účetního majetku

    (Pachatelé na podporu loupeže ukradli své
      oběti z účetnictví nakonec 5.951.951 korun! 

     Tj.  dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

      [KV. 1.3]  

poprvé vyzval manželku 💀 účetního k vydání účetnictví v únoru 2013, tedy dávno poté...

Dále pak oznamovatel dne 15. 11. 2011 sám informuje tichého společníka, že si je vědom toho, že investiční propad v cash flow, tedy propad mezi příjmy a výdaji finančních prostředků by se i bez růstu narovnal do dvou až dvou a půl let a závazky se postupně snižují, tedy i z tohoto výroku oznamovatele vyplývá, že oznamovatel měl přehled o ekonomické situaci a výsledcích svého podnikání.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
]

Fakta z Ukradeného dokumentu:

"Již koncem prosince* mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti![UD III.A.1.c)(4)]

* To znamení v měsíci dovršení loupeže.

Zrovna dokončil 10milionovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví, a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.
Proto nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010, ale v roce 2011! [UD III.B.1]

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou podnikání,

 • ukradlo z účetnictví 6 miliónů, [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeži tržeb. [UD III.A.7]
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj:

 • lhali o úvěru, [KV 2.1]
  výpalném [KV 2.7], atd. 

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu, [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu, [Abs]

 • utekli před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě trestního práva​ [BzS 2.6]

"... vyplývá, že oznamovatel měl přehled o ekonomické situaci ..."

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

A opět pláč na cizím hrobě...

Dle názoru vrchního komisaře byl smyslem smlouvy převod „fungujícího podniku-sítě" a dalších náležitostí, aby bylo možno stanovit za tento převod alespoň nějakou konkrétní hodnotu.

Na základě výše uvedeného policejní orgán vyžádal od oznamovatele doplnění, kdy a jakým způsobem stanovil hodnotu převáděných složek podnikání na 25 mil. Kč a žádal vysvětlení, proč tedy oznamovatel podepsal převodní smlouvu, ve které byla stanovena cena na 4.731.706,- Kč. Oznamovatel k tomuto uvedl, že hodnotu převáděných složek podnikáni ve výši 25 mil. Kč stanovil výnosovou metodou, kdy vynásobil průměrný zisk seskupeni KLAS za posledních pět let počtem devíti let, tj. metodou, která se standardně používá k podniku. K výchozímu průměrnému ročnímu Zisku oznamovatel připočetl částku 3 mil. Kč odpovídajici větší části ročních investic, které vedly ke zhodnocení seskupeni KLAS. Pokud by se oznamovatel rozhodl tyto investice nevynaložit, zvedl by se o většinu jejich hodnoty průměrný roční zisk. Výslednou částku oznamovatel zaokrouhlil výrazně směrem dolů. Oznamovatel je tedy přesvédčen, že hodnota celého seskupení KLAS přesahuje hodnotu 25 mil. Kč, nicméné pro účely oznámení stanovil hodnotu seskupení KLAS jak uvedeno výše. V dobé uzavírání smlouvy měl být ovlivněn zkreslenými a nepravdivými informacemi ze strany tehdejších ekonomických a účetních poradců oznamovatele a opakovaně úmyslně uváděn v hrubý omyl ohledně finančního stavu seskupení KLAS.

» [UD V.]

Jak stanovil oznamovatel ceny seskupení KLAS

V této souvislosti oznamovatel podotýká, že se jednalo o jednáni (projev vúle) vycházející ze skutkového omylu a současné učiněný pod mimořádně hrubým nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek.


Dle názoru vrchního komisaře je v těchto souvislostech obecně nepředstavitelné, že by Roman Sikora jako osoba samostatné výdělečné činná. jakož jako jednatel a společník společnosti KLAS CZ s.r.o., neměl průběžný přehled o stavu a výsledcích svého podnikání.

» Doložené trestné činy pachatelů

   při loupení [Abs]

My už víme z důkazů, které tento vyšetřovatel odstranil z trestního spisu, že se oběť pachatelům prokazatelně bránila nejméně osmi způsoby! [UD VI.K]

Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus vyšetřovatele ochránit své klienty.

A v druhém odstavci opět absurdita:

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Nátlak a náror komisaře o nepředstavitelnosti neznalosti průběžného stavu podnikání

Prostředník v rámci svého podáni vysvětlení uvedl, že oznamovatel nebyl nějakými nezákonnými prostředky donucován k zmíněnému převodu sítě MLM a všeho dalšího, co ze smlouvy vyplývá. Tedy společnost prostředníka nekoupila společnost oznamovatele, byť i tato varianta byla panem Romanem Sikorou navržena a to proto, aby oznamovatel mohl ve své obchodní činnosti pokračovat Oznamovatel nepřišel uzavřením smlouvy o licenci, mohl a může jí používat dosud, protože zakoupená společnost prostředníka byla nevýhradní.

» Doložené trestné činy pachatelů

   při loupení [Abs]

Loupily se

všechny podstatné složky

seskupení KLAS

 v hodnotě nejméně 25 mil.  [KV 1.1]

» K potížím pachatelů a jejich ochránců

   zapamatovat si, co se  loupilo

​  [KV 2.2], [KV 2.7], [KV 3.2], [BzS 2.2]

» Výpočet minimální hodnoty

    uloupených složek KLASu [KV 1.3​]

"...nekoupila společnost oznamovatele..." 

 1. Nekupovali, ale loupili

 2. KLAS si nezákonně přisvojili dokonce ještě před loupeží jeho obsahu
  [Parazitování na značce KLAS UD III.A.5]

"Nevýhradní společnost"? Blábolení. Můžeme jen bez záruky odhadovat, co asi chtěl vyšetřovatel sdělit, a představovat si, s jakým záměrem předstírali následující papaláši, že tohle strávili.

💀 Prostředník ... že oznamovatel nebyl nějakými nezákonnými donucván, nekoupila společnost oznamovatele

Bezprostředně po uzavření převodní smlouvy se společností prostředníka mělo dojít k převodu všech podstatných složek podnikání nezbytných pro fungováni MLM sítě. tvořících předmět převodu, na společnost parazitující na jméně, jejímiž jednateli byli pánové prostředník, syn prostředníkaPZ syn prostředníka, kteří byli zároveň i jejími společníky (viz výpis z Obchodního rejstříku a notářský zápis ze dne 9.12.2011 pod NZ 116/2011 opatřený ze sbírky listin společnosti parazitující na jméně kterým byla změnéna společenská smlouva společnosti -došlo k jejímu přejmenování na společnost parazitující na jméně a změně sídla  společnosti).

Společnost parazitující na jméně změnila svůj název z předchozího Původní název společnosti parazitující na jméně na nový společnost parazitující na jméně dne 13. prosince 2011, tedy 9 dní před uzavřením Převodní smlouvy. Je tedy dle oznamovatele zřejmé, že společníci nově pojmenované  společnosti parazitující na jméně, jakož i účetní a vedoucí, si museli být jisti tím, že Převodní smlouva mezi oznamovatelem a společností prostředníka bude uzavřena a nově pojmenovaná společnost parazitující na jméně převezme veškeré obchodní aktivity seskupeni KLAS. Uvedená změna názvu původního názvu společnosti parazitující na jméně na společnost parazitující na jméně svědčí o promyšlenosti celého procesu převzetí podnikatelských aktivit seskupení KLAS. Užití prakticky stejného jména (s odchylkou v koncovce ** vs. **) mělo nepochybně ve vztahu ke stávajícím obchodním partnerům, zaměstnancům, reprezentantům, zákazníkům a všem dalším členům MLM sítě seskupení KLAS zastřít skutečnost, že došlo k převzetí aktivit seskupení KLAS. O tom svědčí taktéž skutečnost, že krátce po uzavření Převodní smlouvy si společnost parazitující na jméně přisvojila bez souhlasu oznamovatele jeho osobní identitu a obchodní historii seskupení KLAS, jakož autorskoprávně chráněné výtvory oznamovatele, zejména propagační materiály a texty uváděné na webových stránkách společnosti parazitující na jméně (dříve KLAS CZ). Výše uvedeným jednáním mohli zejména účetní a vedoucí úmyslně neoprávněně zasáhnout nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv oznamovatele k autorskému dílu; použitím velmi podobného názvu KLAS CZ s.r.o. vs. společnost parazitující na jméně mohlo navíc dojít k porušení základních pravidel hospodářské soutěže, pomocí níž mohla společnost parazitující na jméně parazitovat na výtečné pověsti společnosti KLAS CZ s.r.o.

» K vzniku společnosti parazitující na jméně

   poškozeného [UD III.A.5]

» Jak byla nepostřehnutelná změna dvou

  písmenek v příponě názvu využitá

   při padělání faktur Romana Sikory

  [Odvedení pozornosti

  od padělaného čísla účtu KV 2.5]

» K prostředníkově krádeži ochranných známek
    svého partnera jako k přípravě na
    pozdější loupež jeho KLASu [UD III.A.1.a)]

» K neopatrnému svěření prostřednictví
   budoucím vyděračům [UD III.1.1.b)]

» K uskutečněnému vydírání
    zablokováním podnikání [UD III.A.2.g)]

K výše uvedenému je nutné konstatovat, že již minimálně od 16.11.2011, jak vyplývá z emailové komunikace mezi oznamovatelem a prostředníkem, bylo jednáno o převodu na novou společnost, kdy sám oznamovatel uvádí, že by se společnosti lišily pouze v detailu, aby se zabránilo panice napříč sítí atd.


Z podání vysvětlení s prostředníkem také vyplývá, že pokud se týká společnosti parazitující na jméně, tak její přejmenování mělo svůj význam, tato změna souvisí s uzavřenou smlouvou v tom smyslu, že pro zákazníky a partnery bylo zavedeno označení KLAS, které bylo i součástí označených výrobků, jiné označeni firmy by mohlo zákazníky a partnery mást. Roman Sikora o záměru přejmenovat společnost Původní název společnosti parazitující na jméně z těch důvodů, věděl, neměl k tomu žádné výhrady, nejedná se tedy o parazitováni na pověsti podniku, výrobků nebo služeb oznamovatele s cílem získat pro společnost parazitující na jméně prospěch, jehož by tato společnost jinak nedosáhla.

» O parazitování na značce oběti

  ještě před dokonanou loupeží [UD III.A.5] 

K e-mailu z 16. 11. viz

další podvod mařitelů trestního stíhání

s odstraněním celého textu

[Zneužití mařiteli začátku nabídky

UD VI.K.1]

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

Odložme na chvílí stranou už rozporovaný výrok o jednání a lež o výhradách a povšimněme si historické události.

Vyšetřovatel zavedl (a následně tři státní zastupitelé potvrdili) do českého právního řádu doslova revoluční změny. Pozbývají významu jakékoli písemné smlouvy a dosavadní data počátku platnosti. Od nynějška si může každá chytrolín okamžitě přisvojit váš majetek pouze na základě sebevágnějšího záměru jednání s ním o možném prodeji.

K výhradám: Poškozený by rád vyhověl přání vyšetřovatele projevit v pondělí výhrady proti spáchaným činům, které odhalil až v úterý, ale nějak se mu nepoštěstilo se strojem času.

   A ono se obecně tak nějak obtížně vyhrazuje svázanému proti přesile pachatelů, držících všechny trumfy, včetně rukojmích, navíc krytých policií.

"Z vysvětlení prostředníka vyplývá"

Asurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

» Viz také

 [Dvojí metr

aneb vyváženost po česku KV 1.3 ]

Email 16.11.2011 o zabránění panice. Prostředník o významu přejmenování na KLAS

Z výsledků šetření, pokud se týká propagačních materiálů a webových stránek, lze ještě pro doplnění odkázat na text smlouvy, a to čl. I bod) 1.2.a, 1.2c a čl. II bod 2.1. a přílohy č. 4., dle kterého dochází k převodu domén, know-how, grafických projevů včetně loga. Na základě těchto skutečností, lze jej stěží uvažovat o podezření z tr. činu porušeni předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku ve formě parazitování na pověsti podniku, výrobku či službách oznamovatele, a to i s přihlédnutím k tomu, kdy sám oznamovatel si je, dle textu oznámení, dobře vědom, že musí dojít k plynulosti převodu na novou společnost, aby nedošlo k zpřetrhání obchodních kontaktů a rozpadů sítě, neboť on sám se obával přerušení dodávek-viz bod 23 trestního oznámení oznamovatele.

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

 

Představte si, jakou by asi měl Herbert George Wells, radost, kdyby věděl, že o 121 let později v jedné maličké zemičce příslušníci jisté elity budou už zcela rutinně zacházet s časem.

Dále již v průběhu prosince 2011 (tj. několik týdnů před uzavřením Převodní smlouvy) mělo dle oznamovatele opakovaně docházet bez vědomí a souhlasu oznamovatele ze strany neznámé osoby k neoprávněnému přisvojování produktů seskupení KLAS, které byly uskladněny ve skladu oznamovatele v Kraslicích, PSČ 358 01. Tyto produkty byly dále rozprodávány s využitím zaměstnanců oznamovatele a jeho materiálního vybavení jednotlivým odběratelům seskupení KLAS, dělo se tak však na účet společnosti parazitující na jméně (zpočátku vystupující také pod předchozím názvem společnosti parazitující na jméně). Místo standardně uváděné identifikace oznamovatele jakožto dodavatele byla uvedena společnost parazitující na jméně a číslo účtu oznamovatele bylo změněno na účet společnosti parazitující na jméně Uvedené platby od odběratelů tedy směřovaly ve prospěch společnosti parazitující na jméně. Za účelem maximální důvěryhodnosti jednotlivých faktur a zakrytí záměny skutečného vystavovatele faktury byla jako sídlo společnosti parazitující na jméně uvedena klamavá adresa ***, PSČ ***. Na této adrese však společnosti parazitující na jméně nikdy nesídlila ani zde neměla provozovnu. Užití výše uvedené adresy bydliště a sídla podnikání oznamovatele mělo nepochybně ve vztahu ke stávajícím obchodním partnerům, zaměstnancům, reprezentantům, zákazníkům a všem dalším členům MLM sítě seskupení KLAS vzbuzovat dojem, že k dodávkám předmětných produktů docházelo ze strany seskupení KLAS.


V této souvislosti je možné dle oznamovatele uvést, že jedinou osobou, která mohla uložit Společnosti R provést výše uvedenou změnu faktur, byl vedle oznamovatele pouze vedoucí. V tuto chvíli oznamovatel ztratil poslední šanci se ubránit nátlaku na odevzdání složek podnikání seskupení KLAS, který byl vyvíjen ze strany účetního, prostředník, tichý společník a vedoucího.

Z podání vysvětlení s vedoucím vyplývá, že změnu faktur mohl provést on sám, ale na druhou stranu to vyloučit nemůže, už proto, že na úrovni práv tohoto softwaru tuto možnost měl, ale toto mohl určitě udělat i oznamovatel.

K prosincovým krádežím tržeb a padělání čísla účtu [UD III.A.7].

Neoprávněné přisvojování produktů

Ze sdělení Společnosti R vyplývá, že změna údaje „dodavatel zboží u vystavených faktur" je plné v režii zákazníka (KLAS) a jedná se o uživatelskou změnu číselníkové položky přes tzv. administrační formulář. Změna tohoto údaje neni auditována, a tudíž není tuto změnu zpětně dohledat, tedy kdo ji provedl. Mohl ji provést zaměstnanec firmy KLAS, který měl v danou chvíli v systému přiřazena práva na použití uvedeného formuláře.

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

Vsadil by se někdo s námi, jestli toto tvrzení někdo ze zodpovědných ověřoval tak, jak mu to ukládá povinnost?

» Více o tom, kým byla společnost R. a

  kdo skutečně mohl padělat číslo účtu

   [UD III.A.5].

» Jak expedient KLASu potvrdil, že

    změnu účtu mohla udělat jen společnost R, a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4].

Sdělení Spol R. Změna přes neauditovaný administrační formulář

Výše uvedeným postupem mělo docházet k neoprávněnému přisvojování zboží, personálu, know- how a distribuční sítě seskupení KLAS. Po ukončeni dodávek ze strany společnosti prostředníka se zásoby zboží seskupení KLAS výrazně snížily. Nicméně v důsledku neoprávněného přisvojování zboží neznámou osobou ve prospěch společnosti parazitující na jméně byly zásoby zboží seskupení KLAS vyčerpány prakticky úplně a má to dokreslovat těžkou situaci oznamovatele, který měl být ekonomicky oslabován mimo jiné i tímto neoprávněným přisvojování zboží ze strany třetích osob.

 

Výše uvedeným jednáním mohlo dle oznamovatele dojít ke škodě na jeho majetku ve výši minimálně 400 tis. Kč až 1 mil. Kč. Inventurními závěry z popisovaného období oznamovatel nedisponuje, protože je právě v tomto pro oznamovatele kritickém období záměrně zpracovávali účetní a vedoucí, kteří je oznamovateli nepředali. O promyšlenosti výše uvedeného ujednáni účetního a vedoucího může svědčit také skutečnost, že vedoucí navrhl oznamovateli, aby (právě v době zahájení neoprávněného nakládání se zbožím seskupení KLAS ze strany neznámé osoby ve prospěch společnosti parazitující na jméně) nařídil skladníkovi Klasu mimořádně už od 5 do 16. prosince 2011 dovolenou. Skladník Klasu byl dlouhodobě jako jediný pracovník zodpovědný za zboží, logistiku a výsledek inventur pro seskupení KLAS.

Pachatelé neponechali nic náhodě a sami prováděli inventuru [UD III.A.7].

Až mnohem poději objevil Roman Sikora dokumenty podepsané vedoucím, které prokazují podvody při inventuře a dokládají, že docházelo i k fyzickým krádežím jeho zboží už velmi dlouhou dobu před samotným hlavním loupením.

Přisvojování zboží,personálu,know-how a sítě. Škoda 400tis-1 mil.Inventuru pachatele

Vrchní komisař je však názoru, že dle Smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené mezi Romanem Sikorou a společností prostředníka, zůstává zboží majetkem společnosti prostředníka až do zaplacení fakturované částky.


Vrchní komisař také vyžádal od oznamovatele doplnění, ve kterém oznamovatel uvedl, že většina zboží na skladě seskupení KLAS byla dodána  společností prostředníka (nepatrná část zboží mohla být od jiných dodavatelů), přičemž v důsledku dlouhodobého cyklického úvěrování a dlouhodobé splatnosti faktur mohla v tu dobu být zaplacena menší část zásob seskupení KLAS. Z uvedeného vyplývá, že většina rozprodávaného zboží byla stále v majetku  společnosti prostředníka. 

Dle komisaže zboží zůstavá majetkem prostředník

Veškeré faktury a účetní podklady  společnosti prostředníka, za pomoci kterých mělo být rozprodáváno zboží oznamovatele, nemá oznamovatel k dispozici.

Faktury fyzicky oběť prostě nemohla mít k dispozici. Zato pachatel a vlastník účtu, na který byly "odkloněny" tržby Romana Sikory, je měl, ale nepředal je. A samozřejmě vyšetřovatel to (jako účetnictví okradeného po účetním) ani po tomto svém klientovi nechtěl [KV 2.8]. 

Faktury nemá oznamovatel k dispozici

Dále pak, jak např. vyplývá z písemnosti-přeúčtování chybných úhrad za prosinec 2012 v souvislosti s převodem MLM KLAS, není pochyb o tom, že oznamovatel byl o převodu zboží ve prospěch společnosti parazitující na jméně informován.

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

Opět se tady využívá stroj času a práce samotných pachatelů (vedoucího). Chtělo by to "není pochyb" nějak objasnit. A nejlépe tentokrát bez popírání přírodních zákonů.

Anchor 1

Z podání vysvětlení se skladníkem Klasu také vyplývá, že o prodeji skladového zboží oznamovatel věděl.

Nepravdivé tvrzení.

Zde naleznete skutečnou výpověď skladníka [KV 2.5] a

zde naši reakci na toto zavádění [BzS 2.1].

 

 Další ukázka "vyváženosti" vyšetřovatele - "opomenutí" mařitelům nevyhovujících výpovědí dalších dvou svědků ve věci krádeží tržeb

Z vysvětlení skladníka vyplývá,že o prodeji oznamovatel věděl.

Z podání vysvětlení s vedoucím také vyplývá, že v prosinci 2011, kdy byl již domluven převod sitě MLM na společnost prostředníka, došlo k tomu, že na fakturách, které odcházely, došlo ke změně dodavatele a to z dodavatele Roman Sikora-KLAS a to na dodavatele společnosti parazitující na jméně, včetně bankovního spojení. Bylo to na pokyn pana Sikory, tedy jeho pokynem bylo to, že k takové změněn má dojit. Ví o tom, že to tak Roman Sikora chtěl, mluvil s ním o tom.

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

Pachatel řekl, že nekradl, a bylo "vymalováno".

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin]

S podfukem vyšetřovatele a státních zástupců, kteří podsouvají lež o výměně dodavatele (žádný dodavatel nebyl změněn, ale bylo k paděláno čísla účtu oběti na jeho fakturách), se setkáte často (zde např. hned o odstavec níže).

Trik odvedení pozornosti od padělaného čísla účtu [KV 2.5]

Došlo k tomu, že na fakturých byl změněn dodavatel._Kom.Trik odvedení pozornosti

K dotazu, kdo tuto změnu na fakturách provedl, uvedl, že si to již nepamatuje, ale na druhou stranu to vyloučit nemůže, už proto, že na úrovni práv tohoto softwaru tuto možnost měl, ale toto mohl určitě udělat i Roman Sikora. K této změně došlo nejen díky změně právnímu stavu mezi p. Sikorou a společností prostředníka, ale hlavně proto, aby byl i nadále zachován prodej výrobků prostřednictvím distributorů v Síti. Pro něj to byla v té chvíli ochrana majetku Romana Sikory, protože zachování provozu prodeje byla jediná hodnota, která měla cenu vyjádřenou formou zisku.

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin]

Proč taková krá.., pardon, krkolomná výměna koncovky a čísla účtu a odstranění razítka, byla nutná pro zachování prodeje v prosinci, ale následující měsíc (bez informování distributorů) už byla zbytečná?

 

Předpokládejme, že se opravdu rozhodl poškozený k sebevraždě zasíláním svého zisku na účet pachatelům a není třeba požadovat po pachatelích jakýkoli písemný důkaz, postačí jejich slovo. Proč by ale měl poškozený padělat vlastní faktury, když svůj zisk mohl jednoduše darovat pachatelům na jejich účet prostinkou přefakturací?

» [Odvedení pozornosti

    od padělaného čísla účtu KV 2.5]

• Jak měl být chráněn majetek a zisk poškozeného, když veškerý zisk výměnou čísla účtu směřoval na účet pachatelů?

A ani v průběhu loupení, ani po loupeži mu z něj nic nevrátili?

Absurdita

 [Pachatelé chránili majetek poškozeného