KvaziVyšetřování - 1. Trestní oznámení

1.1. Trestní oznámení - CD verze

Obsah Kvazivyšetřování

 STRUKTURA STRÁNEK

1. Trestní oznámení

Obsahuje samotné trestní oznámení a doplňky. Rozsáhlým ukradeným důkazům z trestního spisu je věnována předchozí samostatná rubrika Ukradený dokument

1.1 Tr. oznámení (CD verze).                                  1.2 Tr. oznámení - přílohy

1.3 Tr. oznámení - doplnění poškozeným  +  Expertiza soudního znalce

 
2. První Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z prvního fingovaného vyšetřování - období od 8.9.2015 do 27.11.2015. 

2.1 Manželka účetního,               2.2 Účetní,     2.3 Expedient KLASu R,   2.4 Expedient KLASu S,
2.5 Skladník KLASu,                    2.6 Patentový specialista,

2.7 Prostředník,                            2.8. Pr.: - jeho přílohy,          2.9. Pr: Doplnění informací,

2.10 Vedoucí,                                  2.11 Distributor,                       2.12 Poškozený, 

2.13 Úřad průmysl. vlastnictví,                                                      2.14. Další druhotné podklady,

2.15 (dodatečně) Právník SP,                                                          2.16. (písemně) RJ (za SK).

 
3. Druhé (zopakované) Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z druhého vyšetřování - období od 20.9.2016 do 25.10.2016.

3.1 Sikora,   3.2 Účetní,    3.3 Manželka účetního,    3.4 vedoucí.

Následující rubrika: Boj za spravedlnost

Pravé a levé sloupce

Napříč hlavními rubrikami webu*  se v  

 • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře a fakta k

 • původním údajům, dokumentům a zdrojovým údajům z levých sloupců.

(Pozn.: Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými  podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

* Ukradený dokument, kvazivyšetřování a boj za spravedlnost.

 

Městské státní zastupitelství v Praze

Náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

 

Doporučenou poštou                                                                                        V *** dne 27.3.2015

 

Oznamovatel:       Roman Sikora

                                    nar. *** 1964

trvale bytem ***

kontaktní adresa: ***

tel.: ***, 
                                  

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu

 

Jednou

 

Přílohy:             1 x CD s elektronickou verzí tohoto dokumentu;   dále dle textu.

Okolnosti vzniku trestního oznámení

Jak jsme doložili, Roman Sikora musel překonat velké překážky (mj. existenční problémy, obšírnost rozsahu trestného spolčení, dostat se alespoň k části svého účetnictví, odolat zastrašování, pochopit, že  v místě, kde orgány od počátku spolupracují s pachateli, nenalezne lidi ochotné jít proti této hydře), než nakonec v časové tísni vzniklo následující oznámení.

   I proto je trestní oznámení sice dobré, ale Roman Sikora ho považuje za nedostatečné.  Největší závadu spatřuje v tom, že trestní oznámení není lépe přizpůsobeno faktu, že již dopředu bylo rozhodnuto, že loupež KLASu v žádném případě nesmí být puštěna k spravedlivému trestnímu řízení.

   Existence tohoto maření byla samozřejmě předjímána, ale my si myslíme, že i kdyby nemusel čelit  žádnému z mnohých protivenství, nelze stvořit takové trestní oznámení, které eliminuje zlou vůli osob, jež mají nekontrolovatelný monopol.

 

Ukradený dokument:

Mnohem lepší analýzu loupeže KLASu poskytuje proto Ukradený dokument. Četná fakta v něm uvedená prokazují závažnou trestnou činnost zločinného spolčení tak neotřesitelně, že je pochopitelné, proč musel dokument navždy zmizet z trestního spisu.

   Nenechte se ošálit mařiteli stíhání, kteří po odhalení krádeže dokumentu z trestního spisu nejenže nezahájili trestní stíhání s vyšetřovatelem a spol., nýbrž poté, co selhal jejich pokus svést tento trestný čin na právníka poškozeného, přistoupili následně k bagatelizaci významu dokumentu a používají Ukradený dokument jako primární zdroj informací.

 

Městské státní zastupitelství v Praze

Náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

 

Doporučenou poštou                                                                                        V *** dne 27.3.2015

 

Oznamovatel:       Roman Sikora

                                    nar. *** 1964

trvale bytem ***

kontaktní adresa: ***

tel.: ***, 
                                  

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu

 

Jednou

 

Přílohy:             1 x CD s elektronickou verzí tohoto dokumentu;   dále dle textu.

 

I. Skutkový stav

Zúčastněné osoby

1. Oznamovatel

 

Oznamovatel je fyzickou osobou - podnikatelem, kterému bylo v roce 1992 přiděleno IČO: 43331882 a který má aktuálně sídlo podnikání na adrese Kraslice, ***, PSČ 358 01. Oznamovatel je dále jediným zakladatelem následujících společností:

 1. společnosti KLAS CZ s.r.o., IČO: ***, se sídlem ***, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116051 (dále jen „KLAS CZ“); a

 2. společnosti  slovenská část seskupení KLAS s.r.o., IČO: ***, se sídlem ***, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Banská Bystrica (dále jen „KLAS SK“; Oznamovatel, společnost KLAS CZ a společnost KLAS SK jsou společně označováni také jako „seskupení KLAS“).

 

Oznamovatel je po celou dobu existence společnosti KLAS CZ jejím jediným společníkem a v současnosti také jediným jednatelem. Oznamovatel je mimo jiné jediným tvůrcem sítě multilevelmarketingu či tzv. network marketingu (dále jen „MLM“) seskupení KLAS a dále navrhovatelem a distributorem potravinových doplňků - vitamínů, minerálů, rostlinných a bylinných extraktů a probiotických kultur.

Více k oznamovateli (tedy oběti) a jeho seskupení KLAS ve vyšetřovatelem Ukradeném dokumentu [UK I.A ]

 

Struktura seskupení KLAS:

Struktura_seskupení_KLAS.PNG
 
2. KLAS CZ s.r.o.

 

Společnost KLAS CZ je obchodní společností poskytující servisní služby pro Oznamovatele na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Oznamovatelem a společností KLAS CZ dne 1. ledna 2005. Společnost KLAS CZ podniká mimo jiné jakožto distributor potravinových doplňků - vitamínů, minerálů, rostlinných a bylinných extraktů a probiotických kultur.

 

Od vzniku v r. 2004 představuje společnost KLAS CZ formální „tvář“ seskupení KLAS pro členy jeho MLM sítě, přičemž skutečným majetkovým, tvůrčím a organizačním centrem seskupení KLAS zůstal i nadále Oznamovatel.

3. Společnost prostředníka​

Společnost prostředníka, IČO: ***, se sídlem ***, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v *** (dále jen „Společnost  prostředníka“), je obchodní společností, se kterou byl Oznamovatel (resp. celé seskupení KLAS) obchodním partnerem na základě smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 7. června 1996 (dále jen „Smlouva o obchodním zastoupení“).

 

Na základě této Smlouvy o obchodním zastoupení se Společnost  prostředníka zavázala dodávat dle závazných objednávek Oznamovatele potravinové doplňky vyjmenované v předmětné Smlouvě o obchodním zastoupení. Mezi Oznamovatelem a společností prostředníka byla sjednána dodací doba jeden měsíc od objednávky, přičemž společnost prostředníka se zavázala dodávat uvedené produkty výhradně Oznamovateli.

 

Společnost prostředníka byla původně jedním z dodavatelů a postupně největším dodavatelem produktů seskupení KLAS. Společnost prostředníka zajišťovala pro seskupení KLAS především dopravu příslušných produktů a dále záležitosti související s legislativní a právní čistotou produktů. Společnost prostředníka dále komunikovala vůči příslušnému výrobci v Kanadě návrhy Oznamovatele týkající se přípravy a výroby nových produktů. Přibližně od roku 2006 zajišťovala společnost prostředníka také balení produktů.

Oznamovatel za okolností popsaných níže převedl MLM síť a další složky seskupení KLAS na společnost prostředníka na základě smlouvy o převodu ze dne 22. prosince 2011 (dále jen „Převodní smlouva“).

» O zákeřném zneužití
   svěřeného prostřednictví [UK III.A.1.b)]

4.  Společnost parazitující na jméně s.r.o.

Společnost parazitující na jméně., IČO: ***, se sídlem ***, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u *** (dále jen „SPOLEČNOST PARAZITUJÍCÍ NA JMÉNĚ“), je obchodní společností, která od roku 2012 provozuje původní MLM síť seskupení KLAS, a za podmínek popsaných dále převzala také významnou část jeho obchodního majetku.

Společnost parazitující na jméně podniká pod obchodní firmou (názvem) „SPOLEČNOST PARAZITUJÍCÍ NA JMÉNĚ s.r.o.“ od 13. prosince 2011, kdy došlo ke změně dosavadní obchodní firmy Společnosti V prostředníka.

 

Podle názoru Oznamovatele nevyvíjela Společnost V prostředníka. do 13. prosince 2011 žádnou obchodní činnost. Oznamovatel se proto domnívá, že Společnost Vprostředníka existovala pouze „na oko“ a faktickou podnikatelskou činnost vykonávala až od konce roku 2011.

» O parazitování na značce uloupeného
   [UK III.A.5]

» O nejhanebnějším zneužití zaměnitelné
    značky [UK III.A.7]

5. Manželka účetního

 

Oznamovatel uzavřel již v 90. letech minulého století s manželkou účetního, nar. ***, IČO: ***, trvale bytem a se sídlem *** (dále jen „manželkaúčetního “) smlouvu o vedení účetnictví (dále jen „Smlouva o vedení účetnictví KLAS CZ“), a to ve smyslu § 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní údaje manželkyúčetního: tel.: ***

Jak uvádíme i jinde, manželku účetního nepovažuje Roman Sikora za pachatelku a není ani zařazena mezi pětici tvořící zločinné spolčení. [UK I.B].

Sice přirozeně kryje svého manžela, ale na loupeži se nepodílela a je vlastně sama dlouholetou obětí svého manžela.
[UK I.C.2.d)]
Více např. v komentáři k jejímu výslechu [KV 2.1].

 
6. účetní

 

Odpovědným zástupcem manželky účetního a současně osobou zúčastněnou na podnikání manželkyúčetního je její manžel – účetní, nar. 1*** IČO: ***, trvale bytem a se sídlem *** (dále jen „účetní“). Předmětem podnikání účetního a manželky účetního je


(i) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, a dále
(ii) činnost organizačních a ekonomických poradců.

 

Účetní pracoval pro Oznamovatele již od roku 1995. Přibližně od roku 2002 začal účetní velice úzce spolupracovat s Oznamovatelem, resp. se společností KLAS CZ, také v jiných oblastech – zejména ve vztahu k financování podnikání Oznamovatele a společnosti KLAS CZ (tj. zejména při sjednávání úvěrů, hypoték, bankovních produktů, a to na účet a jménem Oznamovatele a/nebo společnosti KLAS CZ, dále při poskytování finančního a daňového poradenství, poradenství ve mzdových a personálních otázkách, jakož i ve vybraných otázkách obchodní povahy).Účetní se záhy stal blízkým spolupracovníkem a osobním přítelem Oznamovatele.

V důsledku výše popsaných aktivit disponoval účetní detailní znalostí ekonomických, účetních, finančních, částečně obchodních, jakož i jiných strategických složek podnikání seskupení KLAS.

Víc k tomto hlavnímu organizátoru loupeže KLASu, jakož i k hlavnímu strůjci miliónového podvodu v předchozí, rovněž policií zmařené kauze, krachu společnosti T.

K účetní faktické funkci účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV TO otázka 4.],

 » jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnost na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem [BzS 2.1]

» jak prostředník nechtě "vyžvanil",
   že účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.1]

» O tom, jak účetní podváděl

Účetní a manželka účetního byli dlouholetými externími účetními a ekonomickými poradci Oznamovatele a společnosti KLAS CZ.

Dne 25. září 2012 se účetní navzdory tomu stal "hlavou"  Společnosti parazitující na jméně a je jím dodnes. Kontaktní údaje účetního ***

Připomínáme, že účetní byl nakonec zbývajícími komplici pro podvádění i v jejich účetnictví [UK III.A.3.a)(1)] "vykopnut", tj. odstraněn od správy majetku dříve uloupeného svému klientovi.

Pro styky komplice - tichého společníka - tomuto vyhazovu svého chráněnce tentokrát nedokázali  zabránit ani spolupracující policisté. [UK III.A.3.a).(1)]

7. vedoucí

 Vedoucí, nar. ***, trvale bytem *** (dále jen „p. vedoucí“), byl klíčovým zaměstnancem seskupení KLAS a v období od 22. prosince 2004 do 10. ledna 2012 vedle Oznamovatele *** společnosti KLAS CZ. Mezi další aktivity p. vedoucího patřil mimo jiné


(i) výkon funkce *** a později ***  Společnosti parazitující na jméně; a


(ii) výkon funkce jednatele a pozice společníka v dnes již zaniklé  Společnosti T, IČO: ***, se sídlem *** (dále jen „ Společnosti T“). Kontaktní údaje p. vedoucího: ***

Více k tomuto

K jednatelské funkci vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti krade) si z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2]

» vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10]

» vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

    Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež klíčových důkazů z trestního spisu bude náhodou odhalena. [Abs​]

8. prostředník

 

Prostředník, nar. ***, trvale bytem *** (dále jen „prostředník“), je mimo jiné jediným společníkem a jednatelem Společnosti prostředníka.

 

Prostředník je dále společníkem ve  Společnost parazitující na jméně na jméně s podílem o velikosti jedna třetina (1/3), nicméně ve vztahu k seskupení KLAS působil po celou dobu jakožto jediný a rozhodující zástupce společnosti prostředníka. Kontaktní údaje p. prostředník: tel.: ***

» Více k tomuto oficiálnímu vlastníkovi
    uloupených majetků svého dlouholetého
    obchodního partnera a dobrodince
  [UK I.B.2.a)]

9. distributor

 

Distributor, nar. ***, trvale bytem *** (dále jen „p. distributor“), uzavřel s Oznamovatelem dne 18. září 1997 mandátní smlouvu, na jejímž základě působil jako člen MLM sítě Oznamovatele a následně seskupení KLAS. Od roku 1998 byl p. distributor jedním z nejvýznamnějších členů MLM sítě Oznamovatele a zároveň blízkým přítelem Oznamovatele. V důsledku těchto skutečností plynuly p. distributorovi z jeho účasti v MLM síti mimořádně velké odměny a disponoval zevrubnou znalostí o aktivitách seskupení KLAS.


Oznamovatel výše uvedený smluvní vztah s p. distributorem vypověděl v polovině roku 2011 s šestiměsíční výpovědní dobou kvůli chování p. distributora, které vylučovalo další možnou spolupráci mezi Oznamovatelem a p. distributorem.

 

Výše uvedená výpověď nicméně byla pod nátlakem ze strany účetního, p.  vedoucího a p. prostředníka, který údajně tlumočil také stanovisko p. tichého společníka, vzata Oznamovatelem zpět dne 27. prosince 2011 (tj. pouhé čtyři dny před uplynutím šestiměsíční výpovědní doby).

Kontaktní údaje p. distributora ***

» Více k této poškozeným dlouhá léta
    preferované osobě a nakonec
    iniciátorovi loupeže. [I.B.3.a)]

» K distributorově:

10. tichý společník

 

Tichý společník, kanadský státní příslušník a emigrant českého původu (dále jen „p. tichý společník“).

 

Náplní činnosti p. tichého společníka bylo zajišťovat a udržovat kontakt s kanadským výrobcem produktů – zejména  Společnost TR, se sídlem *** CANADA (dále jen „Společnost TR“), od které Oznamovatel (resp. seskupení KLAS) odebíral jednotlivé produkty. P. tichý společník je dle svého tvrzení tichým společníkem p. prostředníka, resp. společnosti prostředníka či  Společnosti parazitující na jméně.

 

V této souvislosti si Oznamovatel dovoluje podotknout, že o existenci p. tichého společníka nevěděl až do 5. října 2011, kdy mu prostředník přeposlal jejich e-mailovou komunikaci z téhož dne. Ze strany p. prostředníka byl Oznamovatel opakovaně upozorňován na to, že p. tichý společník má rozhodující vliv na dodávky jednotlivých produktů seskupení KLAS od  Společnost TR. P. tichý společník byl zejména ze strany účetního a  p. prostředníka dále prezentován jako „člověk s významnými konexemi na úřady České republiky.“ Kontaktní údaje p. tichého společníka: ***.

Více k tomuto neoficiálnímu vlastníkovi uloupeného majetku a hlavnímu vyděrači zablokováním podnikání oběti [UK I.B.2.b)]

Nevyslechnutí důležitého pachatele,

který mj.

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli trestního stíhání. [BzS 1.4]

» Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole kvazivyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1]

» Naplněná předpověď Romana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů
  [BzS 1.6]

Přílohy:

 • Informační výpis z živnostenského rejstříku Oznamovatele;

 • Informační výpis z obchodního rejstříku společnosti KLAS CZ;

 • Informační výpis z obchodního rejstříku společnosti KLAS SK;

 • Informační výpis z obchodního rejstříku společnosti parazitující na jméně;

 • Informační výpis z obchodního rejstříku společnosti prostředníka;

 • Informační výpis z obchodního rejstříku  Společnosti T;

 • Informační výpis z živnostenského rejstříku manželky účetního a účetního;

 • Kopie Převodní smlouvy;

Kopie Smlouvy o obchodním zastoupení – prostředník.

Struktura zúčastněných osob:
Hlavní účastníci.PNG
Popis skutkového stavu

11

Oznamovatel podniká v oblasti návrhů a distribuce přípravků zdravé výživy a potravinových doplňků od roku 1992. Oznamovatel zahájil svoji podnikatelskou činnost nejprve jako fyzická osoba – podnikatel, přičemž následně se dne 28. listopadu 2000 stal jediným zakladatelem společnosti KLAS SK a později dne 22. prosince 2004 jediným zakladatelem společnosti KLAS CZ.


Oznamovatel v rámci svého podnikání vyvinul unikátní systém MLM (tj. víceúrovňové obchodní sítě), na jehož principu byly založeny podnikatelské aktivity seskupení KLAS. Obchodní síť seskupení KLAS je tvořena převážně fyzickými osobami – podnikateli a nepodnikateli, kteří na různých úrovních v rámci MLM sítě distribuují produkty seskupení KLAS koncovým zákazníkům anebo je sami používají pro svoji potřebu.

12

Oznamovatel a společnost KLAS CZ působili v průběhu let jako zaměstnavatelé cca pěti (5) až sedmi (7) osob, nicméně většina obchodní činnosti byla fakticky odváděna jednotlivými členy MLM sítě seskupení KLAS. Obchodní MLM síť seskupení KLAS byla tvořena cca jedním (1) tisícem obchodních reprezentantů; celkově se však v MLM síti seskupení KLAS aktivně pohybovalo až pět (5) tisíc osob (tj. obchodní reprezentanti a další členové MLM sítě).

13

Mezi nesporné výhody předmětné MLM sítě patří především
(i) propracovaný systém distribuce produktů koncovým zákazníkům pomocí členů MLM sítě seskupení KLAS; a
(ii) promyšlený systém výpočtu odměn jednotlivých členů MLM sítě pomocí unikátně nastavených výpočtových operací (algoritmů), a to zejména v návaznosti na objem prodaných produktů nejen příslušným členem MLM sítě, ale také těmi členy MLM, kteří působí v MLM síti na základě či v důsledku činnosti daného člena MLM sítě;
(iii) dlouhodobost, tradice a stabilita daného systému, který se v praxi osvědčuje mnoho let; a
(iv) rovnoměrné rozložení portfolia zákazníků ve všech regionech, a to nejen České republiky, ale také Slovenské republiky. Obchodní MLM síť a unikátní dlouholeté znalosti a zkušenosti Oznamovatele jsou klíčovými faktory úspěchu nejen Oznamovatele, ale také celého seskupení KLAS.

14

Smluvní vztahy mezi Oznamovatelem, resp. podnikatelským seskupením KLAS, a jednotlivými členy MLM sítě byly založeny mandátními smlouvami ve smyslu § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), anebo smlouvami o obchodním zastoupení ve smyslu § 652 a násl. obchodního zákoníku.

15

Oznamovatel měl v minulosti (prakticky od zahájení svého podnikání v MLM obchodní síti) širší portfolio dodavatelů svých produktů. Na základě proseb p. prostředníka a vzhledem k dlouhodobému přátelství mezi Oznamovatelem a prostředníkem, v důsledku čehož požíval prostředník značné důvěry Oznamovatele, však Oznamovatel svěřoval čím dál větší podíl na dodávkách svých produktů společnosti prostředníka.


Společnost prostředníka se stala majoritním dodavatelem Oznamovatele resp. seskupení KLAS přibližně roku 2002. Dodavatelem společnosti prostředníka (tj. subdodavatelem Oznamovatele, resp. seskupení KLAS) se stala kanadská  Společnost TR, se kterou v Kanadě obchodní styky udržoval dle informací Oznamovatele získaných později od p. prostředníka výhradně p. tichý společník. Společnost prostředníka tedy ve vztahu k výrobkům dodávaným ze strany Společnost TR fungovala v pozici „překupníka“.


V této souvislosti si Oznamovatel dovoluje podotknout, že o existenci p. tichého společníka nevěděl až do 5. října 2011, kdy mu prostředník přeposlal jejich e-mailovou komunikaci z téhož dne. V tu dobu se Oznamovatel také dozvěděl od p. prostředníky, že p. tichý společník má údajně být tichým společníkem p. prostředníka, resp. společnosti prostředníka.

Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi p. prostředníkem a p. tich.společníkem ze dne 5. října 2011, 1. listopadu 2011, 11. listopadu 2011 a 14. listopadu 2014;

 • E-mailová komunikace mezi p. prostředníkem a Oznamovatelem ze dne 11. října 2011;

 • E-mailová komunikace mezi Oznamovatelem a p. tich.společníkem ze dne 13. listopadu 2011 a 15. listopadu 2011.

Více o fatálním zneužití důvěry pachateli, kdy nejprve uprosili oloupeného, aby jim postupně svěřil dodávky absolutní většiny jeho přípravků [UK III.A.1.b)], o tom, jak této závislosti (spolu s předchozí krádeží jeho ochranných známek a dalšími trestnými činy) využili k vydírání [UK III.A.2.g]

16

Společnost prostředníka dodávala produkty Oznamovateli dlouhodobě, a to konkrétně v období od roku 1994 do listopadu 2011.
Mezi oběma subjekty bylo ve Smlouvě o obchodním zastoupení domluveno, že společnost prostředníka dodá produkty od kanadského výrobce ( Společnost TR) Oznamovateli ve lhůtě jednoho měsíce od objednávky.
Mezi oběma subjekty byla v průběhu let v rámci jejich dlouhodobé spolupráce zavedena praxe ohledně splatnosti příslušných faktur v délce přesahující obvyklou délku splatnosti.

Dlouholetá zavedená obchodní praxe
cyklicky uhrazovaných pohledávek

 [UD VI.J a UD VI.K.3]

Pachatelé a osoby kryjící trestní činnost opakovaně úmyslně:

 1. Rotující pohledávky zaměňují za dluh.

 2. Naopak zamlčují fakt, že tato praxe byla pro pachatele velmi lukrativní.

 3. V době loupeže výše pohledávek výrazně klesla*.

 4.  Existencí cyklických pohledávek nehorázně ospravedlňují řadu trestných činů, jejichž pomocí se pachatelé zmocnili majetků nejméně osminásobně převyšujících pohledávky.

*Tuto skutečnost nevyvrátili mařitelé ani užitím
    svérázných matematických zákonů [BzS 2.5].

Na tyto skutečnosti jsme mnohokrát upozorňovali (např. zde [KV TO otázka 12]), což nám ale moc nepomohlo, protože  mařitelé trestního stíhání nepřestali zneužívat této záměny, viz např. níže bod. 20.

 
17

Finanční stránka seskupení KLAS interně spadala do působnosti *** společnosti KLAS CZ –  vedoucí.

 

Odbornou účetní činnost nicméně měla na starosti externistka – profesionální účetní – manželka účetního.


Třebaže příslušná smlouva o vedení účetnictví byla formálně uzavřena s manželkou účetního, většinu účetních služeb vyjma základních úkonů zajišťoval účetní jako její manžel a spolupracovník.

   účetní tedy měl přístup do všech finančních (účetních) dokladů Oznamovatele a společnosti KLAS CZ a částečně také společnosti KLAS SK.

Účetní a mařitelé trestního stíhání se zprvu neobratně snažili zcela popřít úlohu účetního  jako účetního.

K účetní faktické funkci účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV TO otázka 4.],

 » jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčil
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnost na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem [BzS 2.1]

» jak prostředník nechtě "vyžvanil",
   že účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.1]

18

Na tomto místě je nutné podotknout, že účetní se z vlastní iniciativy a nad rámec svých povinností (někdy i bez vědomí Oznamovatele) účastnil klíčových obchodních jednání s oprávněnými zástupci společnosti prostředníka – především s p. prostředníkem, jakož i s jinými obchodními partnery Oznamovatele a společnosti KLAS CZ.

V danou dobu (tj. v létě 2011) podle přesvědčení Oznamovatele započala úzká spolupráce mezi účetním, p. distributorem a p. prostředníkem.

» Začátek nekalé spolupráce
účetního s prostředníkem [UK II.B.2.]

O zevrubném povědomí distributora o okolnostech uzavření Převodní smlouvy, jakož i o úzkých vazbách mezi p. distributorem, účetním a p. prostředníkem může nasvědčovat textová komunikace mezi p. distributorem a pí RM (bývalou přítelkyní distributora) pomocí aplikace Skype ze dne 5. února 2013.

 

Podle přesvědčení Oznamovatele účetní dlouho před uzavřením Převodní smlouvy (tj. ještě během spolupráce s Oznamovatelem a bez vědomí Oznamovatele) vyvíjel aktivity v neprospěch Oznamovatele spočívající mimo jiné ve vytvoření a používání obchodního jména  Společnosti parazitující na jméně.

Přílohy:  

 • Textová komunikace mezi p. distributore a pí RM pomocí aplikace Skype ze dne 5. února 2013 – přeposláno Oznamovateli pí RM.

» Zasloužená výpověď distributorovi
   [UK III.B.2.]

» Jeho rozhovor do zahraničí, ve kterém se
    neopatrně přiznává, že v touze po
    zachování darovaných privilegií inicioval
    okradení svého přítele [UK III.B.2.]

19

V návaznosti na výše uvedené Oznamovatel podotýká, že v letech 2009 až 2011 postupně alokoval (s vědomím účetního, p. prostředníka, p.  vedoucího a p. distributora) značné finanční prostředky do následujících dvou oblastí:
(A) technologicko-marketingové modernizace seskupení KLAS; a
(B) nákupu nemovitosti v Praze, jakožto sídla společnosti KLAS CZ.

(A) Modernizace seskupení KLAS

 

V roce 2008 se Oznamovatel (mimo jiné na naléhání p. distributora) rozhodl provést modernizaci seskupení KLAS spočívající zejména v inovaci informačních technologií pro celkové řízení, management a marketing MLM sítě.

 

Oznamovatel zakoupil na jaře 2009 aplikaci MET***, a to prostřednictvím  společnost R, IČO: ***, se sídlem ***, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u *** (dále jen „ společnost R“).

Nejnákladnější částí modernizace seskupení KLAS byl nicméně vývoj speciální obchodní aplikace založené na tzv. BPM II. (business proces modeling druhé generace), která byla vyvíjena  společnosti R. Jednalo se o velmi sofistikovanou nadstavbu aplikace MET***, pomocí níž mohl Oznamovatel mimo jiné efektivněji provozovat procesní řízení, tj. řídit obchodní aktivity seskupení KLAS.

 

Výše uvedená modernizace software byla nezbytná vzhledem ke specifické povaze obchodní činnosti seskupení KLAS a neustále se měnícím podmínkám konkurenčního prostředí a technologiím aplikovaným v oblasti podnikání seskupení KLAS.

Ostrý provoz výše uvedené aplikace byl spuštěn dne 1. ledna 2010, nicméně se stále jednalo o provizorní řešení, protože systém vykazoval závažné chyby a vyžadoval opravy a úpravy, které probíhaly až do října 2011.

Oznamovatel zaplatil  společnosti R za výše uvedený software a související služby částku v celkové výši cca 7 mil. Kč. Oznamovatel dále zaplatil v souvislosti s touto modernizací další cca 3 mil. Kč ostatním zúčastněným pracovníkům.

   Celkové výlohy Oznamovatele v souvislosti s modernizací seskupení KLAS tedy dosáhly celkové částky ve výši cca 10 mil. Kč (nepočítaje vysoké náklady obětované příležitosti Oznamovatele a jeho spolupracovníků).

»Více k modernizaci [UK III.A.1.c).(3)] 
» Dva základní důvody, proč nezaútočili na
   oloupeného po celá léta trvání dohodnutých
    pohledávek, ale hned po dokončení
    modernizace [UK III.B.1.]

(B) Nákup nemovitosti v Praze

 

Na tomto místě je vhodné podotknout, že společnost KLAS CZ měla dlouhodobě pobočku se sídlem v Praze, a to konkrétně na Vinohradech, pak na Smíchově a nakonec ve Stodůlkách. Oznamovatel si byl vědom skutečnosti, že pro seskupení KLAS je z mnoha hledisek dlouhodobě výhodné mít vlastní nemovitost.

Oznamovatel se v roce 2010 (mimo jiné na základě četných přímluv účetního) rozhodl pro zakoupení nemovitosti v Praze do svého majetku. Konkrétně se jednalo o prostory na adrese Praha - Stodůlky, ***, tj. o aktuální sídlo společnosti KLAS CZ.

 

V této souvislosti je nezbytné zmínit mimořádnou angažovanost účetního při výběru konkrétní nemovitosti, jakož i při sjednávání a uzavření hypotéky na koupi této nemovitosti v Praze.

účetní se v této době (tj. v letech 2010 až 2011) účastnil nad rámec svých povinností a z vlastní iniciativy veškerých jednání s příslušnými bankovními ústavy, jakož i s developerskou společností, od níž společnost KLAS CZ zakoupila výše uvedené prostory.

Přílohy:

 • E-mailová korespondence mezi Oznamovatelem a účetním ze dne 3. června 2010 a 15. června 2010;

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5–10 miliónů]

Vykouzlení mnohamiliónové útraty:

»účetním [KV 3.2. ]

» dozorující státní zástupkyní
  [hned 3x BzS 2.2]).

» Obecně k hypotéce  [UK III.A.1.c)(2)].

» Jak posloužila jako další falešná záminka
   [UK III.B.5.] k ospravedlnění loupeže.
    Přitom ji hlavní organizátor loupeže
    sám prosadil [UK III.C.1].

Přechodné snížení likvidity seskupení KLAS

20

V důsledku výše popisované alokace značného množství peněžních prostředků na modernizaci seskupení KLAS a pořízení nové nemovitosti v Praze se na přechodnou dobu snížila celková likvidita seskupení KLAS. Se všemi těmito peněžními operacemi byli zevrubně seznámeni účetní, p.  vedoucí, p. distributor a prostředník.

 

V důsledku přechodně snížené likvidity bylo seskupení KLAS v roce 2011 v prodlení s úhradou některých faktur vystavených ze strany společnosti prostředníka.

Trochu nešťastná  formulace právníků o likviditě (cyklicky se opakující prodlení ve splatnosti byla pro pachatele výhodná dohodnutá praxe, která trvala celá léta, ne jen v roce loupeže. Což je správně vysvětleno výše v bodě 16.

Více také v [UD VI.J].)

   Příležitosti  se chytili mařitelé stíhání v zoufalé snaze (zamlčujíce mj. bod 16) najít další ubohé ospravedlnění pro doložené trestné činy svých chráněnců.

(Stejně zneužitelná formulace [KV TO podotázka 13.].)

- Více o likviditě s kontrolní otázkou
 
[UD III.B.5 ]

 
Okamžitý konec dodávek zboží ze strany společnosti prostředníka

21

Oznamovatel byl ze strany společnosti prostředníka e-mailem ze dne 28. listopadu 2011 informován o tom, že p. tichý společník zakázal p. prostředníkovi, resp. společnosti prostředníka, pokračovat v dodávkách zboží kanadského výrobce ( Společnost TR), které tvořilo stěžejní obchodní portfolio produktů seskupení KLAS. To vše i přes výslovný závazek společnosti prostředníka dle platné a účinné Smlouvy o obchodním zastoupení dodávat produkty Oznamovateli do jednoho měsíce od objednávky Oznamovatele a v té době platné dohody Oznamovatele s p. prostředníkem o tom, že dodávky předmětného zboží budou uhrazeny předem.   

 

Pro vyloučení všech pochybností Oznamovatel na tomto místě podotýká, že Smlouva o obchodním zastoupení byla v té době plně platná a účinná.

22

Výše uvedené vyplývá mimo jiné z e-mailové komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 27. listopadu 2011, ve které p. tichý společník instruuje p. prostředníka tak, aby ukončil obchodní aktivity s podnikatelským seskupením KLAS a zahájil distribuci produktů pro p. tich.společníka, p. prostředníku a společnost prostředníka „nejvýhodnějším způsobem“.

 

Z předmětné e-mailové komunikace je navíc patrno obchodní partnerství p. prostředníka a p. tich.společníka, neboť p. tich.společník v této komunikaci uvedl, že společnost prostředníka má mít nově právní formu akciové společnosti a že p. tich.společník bude požadovat „příslušný podíl akcií“ v této společnosti.

Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 27. listopadu 2011.

Více k vydírání zablokováním podnikání oběti [UD III.A.2.g)] poté, co pachatelům na jejich prosby sám důvěřivě poskytl nástroj zneužitý k útoku [UD III.A.1.b)].

  Porušení platné smlouvy je už jen malý hřích ve srovnání s doloženým vydíráním, krádeží tržby, kolosálními účetními podvody, paděláním faktur atd., což všechno mařitelé stíhání mohli díky porušováním zákonů, falešné solidaritě a vlastní beztrestnosti popřít [Abs].

23

Oznamovatel a tudíž celé seskupení KLAS stáli před objektivně tíživou situací, kdy jim byl ze strany p. prostředníka naznačován konec dlouhodobých dodávek produktů ze strany společnosti prostředníka navzdory tomu, že Oznamovatel předtím tyto dodávky na základě proseb p. prostředníka svěřil právě této společnosti.

 

Tato situace by ve svém důsledku vedla k ekonomické likvidaci seskupení KLAS.


Pro vyloučení všech pochybností Oznamovatel uvádí, že jednou ze specifik obchodní sítě seskupení KLAS je složitá provázanost členů MLM sítě s každoměsíčním vyplácením odměn příslušným členům této MLM sítě. Veškeré výpadky dodávek v rámci obchodní sítě MLM multiplikují, přičemž přerušení prodejů na pouhý měsíc vede k mnohem větším (a hůře napravitelným) finančním ztrátám než u běžných obchodních společností.

 

Navíc nahrazení stávajících produktů dodávaných seskupení KLAS ze strany společnosti prostředníka za nové zboží od jiných dodavatelů by trvalo minimálně 6 měsíců.

» Zneužití svěřeného prostřednictví
  [UD III.A.1.b)]

 

 

» Fatální účinnost vydírání za účelem přenechání  KLASu, které dosáhli pachatelé zneužitím svěřeného prostřednictví a následným uvalením blokády na podnikání [UK III.A.2.g)].

Nepravdivé informace o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS

24

 Účetní již od poloviny roku 2011 opakovaně přesvědčoval Oznamovatele o tom, že Oznamovatel, společnost KLAS CZ a společnost KLAS SK nejsou v dobrém ekonomickém stavu, ba dokonce že „jsou na bankrot“ a nedokážou dostát svým závazkům. účetní sděloval tyto informace také mnohým zaměstnancům, právním zástupcům a obchodním partnerům seskupení KLAS.

 

Shora popsaným jednáním účetní poškozoval dobrou pověst a jméno seskupení KLAS. Oznamovatel se domnívá, že mohl být veřejně pomlouván ze strany účetního, p. distributora a p.  vedoucího, v důsledku čehož mohly být vůči třetím stranám prezentovány mylné informace o údajné náhlé ztrátovosti seskupení KLAS.

Výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru Oznamovatele úmyslně sdělit o Oznamovateli nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
].

Toto úmyslné šíření poškozující informace [UK II.A.4] bylo podporováno odříznutím oběti od vlastního účetnictví
[UK II.A.3.a)(1)]
a v této praxi pokračovali mařitelé trestního stíhání [BzS 1.2].

​25

Oznamovatel je dále přesvědčen o tom, že účetní bez vědomí a předchozího souhlasu Oznamovatele zpřístupňoval třetím osobám citlivé informace, jež mohly podléhat obchodnímu tajemství a ochraně dle účetních a souvisejících předpisů. účetní např. dle názoru Oznamovatele pravděpodobně v létě 2011 zpřístupňoval p. distributorovi jakožto protistraně Oznamovatele citlivé neveřejné informace z opakovaných jednání Oznamovatele se svým právním zástupcem, u kterých byl na své naléhání účetní přítomen.

Vyšetřování tohoto trestného činu a doprovázející zločinné spiknutí se mařitelé vyšetřování ani nepokoušeli předstírat.

Přesto se nezdráhali ve svých automatických zamítáních prohlásit, že tato skutečnost "nebyla zjištěna[BzS 2.2], [BzS2.4].

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při své výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou "vstřebali" právě od pachatelů [KV 2.1] a [KV. 2.15].

» [Úmyslné šíření poškozujících informací 
    
UD III.A.4]

26

Oznamovatel však i přes výše uvedené v daném období vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby zajistil

(i) dodávky náhradního zboží tak, aby dokázal minimalizovat výpadky dodávek od dosavadního dodavatele – společnosti prostředníka; a

(ii) dostatečný obnos peněžních prostředků, pomocí kterých by uhradil veškeré splatné závazky Oznamovatele vůči společnosti prostředníka.

Pokus o prolomení blokády podnikání [UK II.A.2.g)] zajišťováním náhradního zboží [UK VI.K.6.].

Porušení dlouholeté obchodní zvyklosti předstíraným požadavkem na náhlou úhradu rotujících pohledávek [UD VI.J], jež mohly být okamžitě po modernizaci snadno obětí uhrazeny. [UK III.B].

Návrhy úhrad závazků Oznamovatele byly později bez dalšího odmítnuty (navzdory předchozímu tlaku směřujícímu právě na úhradu těchto závazků), přičemž p. tichý společník a zástupci společnosti prostředníka trvali na odevzdání složek podnikání seskupení KLAS.

Neúčinnost tohoto požadavku pachatelé vyřešili jednoduše: Všechny úhrady i postupné plnění svých původních  klamných požadavků odmítli a ignorovali
[např.  UK III.A.3.a)(4) a UK VI.K.3. a další]
a začali trvat na předání majetku oběti ve výši mnohonásobně převyšující pohledávky.

   Předtím ještě odmítli úhradu všech pohledávek + zdarma polovinu sekupení KLASu, kterou jim v bezvýchodné pozici zoufalá oběť nabídla jako výpalné
[UK VI.K.1.].

   Ultimátum pachatelé zesílili vyhrůžkami,  blokádou podnikání a krádeží tržby záměnou čísla účtu na fakturách oběti [UK III.A.7.].

 

 
27

Oznamovatel bezprostředně po zastavení dodávek zboží ze strany společnosti prostředníka (a po svých opakovaných urgencích) dne 2. prosince 2011 zadal p.  vedoucímu a účetnímu příkaz, aby p. prostředníkovi resp. společnosti prostředníka a p. tichému společníku, konečně předložili účetní podklady seskupení KLAS.

 

Těmito podklady měly být vyvráceny tehdy kolující pochybnosti o údajné náhlé špatné ekonomické situaci a dokonce ztrátovosti či úpadku seskupení KLAS (až později se Oznamovatel dozvěděl, že tyto pochybnosti byly šířeny zejména účetním).

Na těchto podkladech původně pachatelé trvali a poté to navzdory písemným důkazům popřeli.  [UK III.A.3.c)]

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

"...vyvráceny tehdy kolující pochybnosti o údajné náhlé špatné ekonomické situaci..." 

Dnes už víme, že mařitelům spravedlivého procesu se podařilo (mj. odmítáním odevzdání a prověrky účetnictví [BzS1.2], ignorováním  znalecké expertizy [KV 1.3] a svéráznou matematikou [BzS 2.5]) udržet tuto absurditu při životě nejméně do roku 2020.

 

 
28

 Účetní ani p. vedoucí, kteří měli na starosti řádné vedení účetnictví seskupení KLAS, vůči Oznamovateli dlouhodobě (mimo jiné až do 8. února 2013) vystupovali, jakoby výše uvedený pokyn splnili, nicméně se tak nestalo a p. tichý společník ani prostředník žádné podklady neobdrželi.

Výše uvedeným jednáním mohli účetní a p. vedoucí podle názoru Oznamovatele úmyslně porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím Oznamovateli způsobit škodu velkého rozsahu.

 

V této souvislosti Oznamovatel upozorňuje, že p. tich.společník v dané době operoval s informacemi nejen o údajné špatné ekonomické kondici seskupení KLAS, ale také o jeho údajně nepřiměřeně malých prodejích. Oznamovatel v této souvislosti upozorňuje na to, že tyto informace nebyly pravdivé.

Účetní zaúkolovaný odesláním podkladů pak 16 měsíců předstíral, že tyto podklady svému komplici odeslal, ale zároveň mnohokrát  odmítl vydat kopie [UK III.A.3.c)].

U výslechu důvod svého podvodu hloupě vylhal a státní zástupci předstírají, že mu věří.

29

Graf zobrazující výnosy, náklady a hospodářský výsledek před zdaněním Oznamovatele a společnosti KLAS CZ: ***

30

Z výše uvedeného lze jednoznačně vypozorovat, že nejen Oznamovatel, ale také společnost KLAS CZ, nebyli ve špatném ekonomickém stavu. V žádném případě nelze hovořit o ztrátovosti nebo dokonce úpadku Oznamovatele ani společnosti KLAS CZ.

 

V této době byl Oznamovatel ze strany účetního opakovaně přesvědčován o tom, že seskupení KLAS údajně nenachází v dobré ekonomické kondici, ba dokonce, že seskupení KLAS údajně generuje ztrátu.

 

Navíc lze uvést, že účetní jako koordinátor účetních a ekonomických služeb pro společnost KLAS SK zamlčoval také relevantní informace o prokazatelné ziskovosti společnosti KLAS SK.

Oznamovatel se tedy bez svého zavinění ocitl v situaci, kdy byl svými účetními poradci a blízkými spolupracovníky úmyslně uváděn v omyl, když byl úmyslně mylně informován o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS.

 

Výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru Oznamovatele úmyslně neoprávněně obohatit sebe nebo někoho jiného tím, že úmyslně uvedl Oznamovatele a/nebo třetí osoby v omyl, úmyslně využil omylu Oznamovatele případně dalších osob nebo úmyslně zamlčel podstatné skutečnosti, a způsobil tak na majetku Oznamovatele případně na majetku třetích osob škodu velkého rozsahu.

 

Rozpolcenost mařitelů tr. stíhání

 

Jak to bylo podle mařitelů stíhání s údajnou špatnou ekonomickou situací oběti, není z ambivalentních postojů mařitelů stíhání zcela jasné:

 1. Na jedné straně předstírají, že věří těmto lžím pachatelů o špatné ekonomické situaci (což podporují dalším bráněním oběti v přístupu k jeho vlastnímu účetnictví, ignorováním znalecké expertizy [KV 1.3] a dokonce  popíráním matematických pravidel [BzS 2.5]),*

 2. na druhé straně tvrdí, že oběť je sama vinna za odevzdání kořisti mnohonásobně převyšující kupní smlouvu přesile lupičů, [Abs] protože nejednala s péčí náležitého hospodáře [BzS 2.5],
  a že musela mít přehled o své ekonomické situaci. [Abs]

*Ostatně ani opačná situace v žádném případě neospravedlňuje trestné činy spáchané pachateli. [Abs] Ty jsou definované trestním zákoníkem. Pokud je takto ignorují mařitelé trestního stíhání, sami se dopouštějí trestných činů. [UD VI.A komentář]

 
31

Oznamovatel nicméně vyvinul úsilí k tomu, aby pomocí úvěrových produktů, prodeje nemovitostí či zapojení investorů obstaral dostatečný obnos peněžních prostředků na úhradu veškerých závazků Oznamovatele vůči společnosti prostředníka.

32

V této souvislosti je nutné podotknout, že podle názoru Oznamovatele prostředník a p. tichý společník primárně ve skutečnosti nestáli o úhradu předmětných závazků Oznamovatele, což ostatně mimo jiné dokládá e-mail p. tich.společníka ze dne 11. listopadu 2011.

Výše uvedené je patrné také z odmítavého postoje p. tich.společníka a p. prostředníka vůči všem níže uvedeným konstruktivním návrhů Oznamovatele:

(i) Oznamovatel akceptoval požadavek společnosti prostředníka na uzavření splátkového kalendáře za účelem řádné úhrady předmětných závazků ve formě e-mailu ze dne 25. října 2011; následně

(ii) Oznamovatel nabídl e-mailem ze dne 16. listopadu 2011 společnosti prostředníka polovinu majetkové účasti v  seskupení KLAS a současně splacení veškerých dluhů v částce dvojnásobně přesahující jejich výši; a nakonec

(iii) Oznamovatel telefonicky nabídl dne 25. listopadu 2011 společnosti prostředníka okamžitou úhradu peněžních prostředků ve výši 2 mil. Kč, které představovaly většinu závazků Oznamovatele vůči společnosti prostředníka po splatnosti s tím, že zbytek svých závazků by Oznamovatel uhradil počátkem roku 2012 mimo jiné pomocí prostředků dosud vynakládaných na modernizaci seskupení KLAS, která byla v říjnu 2011 ukončena.

Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi p.  vedoucím a p.  prostředníkem ze dne 7. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p.  prostředníkem ze dne 11. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 15. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. prostředníkem a Oznamovatelem ze dne 16. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 17. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 19. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 25. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 27. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. prostředníkem a Oznamovatelem ze dne 28. listopadu 2011.

» Dopis, kterým splnili pachatelé výhrůžky
  a spustili blokádu jeho podnikání
  [UD III.A.2.g)].

(i.) Odmítnutí vlastního splátkového kalendáře [UD III.A.3.a).(4)]

(ii.) Výpalné [UD VI.K.1]

» Chronologie fingovaných požadavků a
  zamítnutí úhrad. [UD III.A.3.a)(4)]

 

33

Na tomto místě nezbývá než konstatovat, že veškeré výše uvedené konstruktivní návrhy Oznamovatele (které by uspokojily původní požadavky p. tichého společníka a p. prostředníka) na řádné řešení nastalé situace však byly bez dalšího odmítnuty, či na ně nebylo prakticky nikterak reagováno.


Jedinými reakcemi v tomto smyslu byly pouze e-maily p. tich.společníka ze dne 25. listopadu 2011 a ze dne 27. listopadu 2011, ve kterých veškeré návrhy Oznamovatele bez dalšího odmítl.
Naproti tomu byl na Oznamovatele neustále vyvíjen enormní nátlak na uzavření Převodní smlouvy.

Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 25. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. tich.společníkem a p. prostředníkem ze dne 27. listopadu 2011;

 • E-mailová komunikace mezi p. prostředníkem a Oznamovatelem ze dne 20. prosince 2011.

Více k vydírání zločinným spolčením pachatelů nastrčeným tichým společníkem [UD III.A.2.h)], kterým zneužili obětí jim svěřeného prostřednictví [UD III.A.1.b)] a předchozí krádeže jeho obchodní značky [UD III.A.1.a)] k zablokování veškerého podnikání [UD III.A.2.g)] oběti.

 

34

Oznamovatel na tomto místě podotýká, že by rád seznámil příslušné orgány činné v trestním řízení rovněž s podrobnými hospodářskými výsledky Oznamovatele a společnosti KLAS CZ. Oznamovatel však tak učinit nemůže, neboť mu příslušné účetní podklady vypovídající mimo jiné o podrobných hospodářských výsledcích Oznamovatele a společnosti KLAS CZ nebyly v řádné formě a rozsahu dodnes vydány ze strany manželů účetních.


Oznamovatel v této souvislosti rovněž podotýká, že manželé účetní jako jeho účetní poradci mimo jiné Oznamovateli zamlčeli, že společnost KLAS SK má zaplatit Oznamovateli částku ve výši 424 595,85 Kč.

 

Předmětná částka byla připsána na účet Oznamovatele dne 27. dubna 2012, tj. po čtyřech měsících po uzavření Převodní smlouvy. Pokud by byly výše uvedené peněžní prostředky zaslány na účet Oznamovatele řádně a včas, mohl je Oznamovatel použít na dílčí úhradu svých závazků vůči společnosti prostředníka.

 

Výše uvedeným jednáním mohli manželé účetní podle názoru Oznamovatele úmyslně porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím Oznamovateli způsobit škodu velkého rozsahu.

Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi p. vedoucím a Oznamovatelem ze dne 27. dubna 2012.

» Odříznutí od účetnictví [UD III.A.3.a)(1.)]

Zatajení peněz na úhradu pohledávek [UD III.A.3.a)(1.)] pachatelé stejně "přebili" ještě jednodušším odmítáním všech úhrad [UD III.A.3.a).(4)] a pokračováním v blokádě podnikání [UD III.A.2.g], takže tento jejich trestný čin byl vlastně zbytečný.

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby hrazeny předem  [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      à la státní zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel Roman Sikora
  utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem. [UD III.B]

 

 

 
35

Pro dokreslení celé situace Oznamovatel dodává, že společnost KLAS SK je obchodní společností založenou Oznamovatelem dne 28. listopadu 2000. Oznamovatel byl po celou dobu existence společnosti KLAS SK jejím jediným společníkem. Společnost KLAS SK poskytovala Oznamovateli servisní služby na území Slovenské republiky prostřednictvím tamější jednatelky pí RJ, nar. ***, trvale bytem *** (dále jen „pí RJ“).

 

Oznamovatel na základě nepřesných a zavádějících informací a výslovných doporučení získaných od účetního uzavřel s pí RJ smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti KLAS SK. Na základě této smlouvy Oznamovatel převedl podíl ve společnosti KLAS SK na pí RJ za částku 1 EURO.

 

účetní v této souvislosti Oznamovateli (obdobně jako v případě ostatních složek podnikání seskupení KLAS) tvrdil, že Oznamovatel „může být rád, že za tuto cenu firmu prodá“. Společnost KLAS SK nicméně měla dle později Oznamovatelem zjištěných informací v okamžiku jejího prodeje znatelně vyšší hodnotu, o čemž svědčí mimo jiné částka ve výši 424 595,85 Kč zaslaná Oznamovateli dne 27. dubna 2012.

 

Výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru Oznamovatele úmyslně neoprávněně obohatit sebe nebo někoho jiného tím, že úmyslně uvedl Oznamovatele a/nebo třetí osoby v omyl, úmyslně využil omylu Oznamovatele případně dalších osob nebo úmyslně zamlčel podstatné skutečnosti, a způsobil tak na majetku Oznamovatele případně na majetku třetích osob škodu velkého rozsahu.

 
36

Pro úplnost si Oznamovatel dovoluje uvést, že pí RJ spolu s p. prostředníkem založili již v roce 2004 společnost C*** s.r.o., IČO: ***, se sídlem ***. Do dnešního dne jsou pí RJ a prostředník společníky společnosti C***, s.r.o. V této souvislosti tedy Oznamovatel upozorňuje na personální propojení mezi účetním, p. prostředníkem a pí RJ.

Přílohy:

Zmluva o prevode obchodného podielu ze dne 12. března 2012;

Neoprávněný prodej zboží seskupení KLAS ze strany třetích osob

37

Oznamovatel dále upozorňuje, že v průběhu prosince 2011 (tj. několik týdnů před uzavřením Převodní smlouvy) opakovaně docházelo bez vědomí a souhlasu Oznamovatele ze strany Oznamovateli neznámé osoby k neoprávněnému přisvojování produktů seskupení KLAS, které byly uskladněny ve skladu Oznamovatele v Kraslicích, ***

Tyto produkty byly dále rozprodávány s využitím zaměstnanců Oznamovatele a pomocí jeho materiálního vybavení jednotlivým odběratelům seskupení KLAS, dělo se tak však na účet  Společnosti parazitující na jméně (zpočátku vystupující také pod předchozím názvem V*** s.r.o.).

K fakturaci za takto přisvojené a následně rozprodávané zboží seskupení KLAS docházelo pravděpodobně tak, že neznámá osoba pozměnila v aplikaci BPM II. (která náležela do obchodního majetku Oznamovatele, avšak byla zcela ovládaná  společností R) textaci vystavovaných faktur. Namísto standardně uváděné identifikace Oznamovatele jakožto dodavatele byla tedy uvedena společnost parazitující na jméně (resp. její dřívější název V***.).

 

Standardní číslo účtu Oznamovatele bylo dále změněno na účet, který má společnost parazitující na jméně dodnes uveden jako bankovní účet zveřejněný pro účely plateb ve prospěch plátce daně z přidané hodnoty.

 

Uvedené platby od odběratelů tedy jednoznačně směřovaly ve prospěch  Společnosti parazitující na jméně.


Za účelem maximální důvěryhodnosti jednotlivých faktur a zakrytí záměny skutečného vystavovatele faktury byla jako sídlo  Společnosti parazitující na jméně uvedena klamavá adresa Kraslice, Sněžná cesta 975, PSČ 358 01. Na této adrese však společnost parazitující na jméně nikdy nesídlila ani zde neměla provozovnu. Užití výše uvedené adresy bydliště a sídla podnikání Oznamovatele mělo nepochybně ve vztahu ke stávajícím obchodním partnerům, zaměstnancům, reprezentantům, zákazníkům a všem dalším členům MLM sítě seskupení KLAS vzbuzovat dojem, že k dodávkám předmětných produktů docházelo ze strany seskupení KLAS.

Absurdita

 [Dodavatel může okupovat odběratele,

pokud mu neuhradil všechny pohledávky.]

» Více ke krádežím tržeb
   pomocí padělaného čísla účtu
    na fakturách oběti [UD III.A.7]

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin.]

Dnes víme, že fyzicky změnu účtu provedl vedoucí
(s pomocí někoho ze společnosti R)

» Výpověď skladníka KLASu, jak se mu snažil vedoucí podstrčit k podpisu dokument s padělaným číslem účtu [KV 2.5]

Podstrčení dokumentů s padělaným číslem účtu k podpisu

 • skladníkovi – padělatelé se pokoušeli částečně legalizovat zločiny padělání a následné krádeže tržeb.

 • Romanu Sikorovi – padělatelé se pochopitelně nepokoušeli jakýkoli dokument s padělaným číslem účtu podstrčit své oběti a pochopitelně neexistuje ani žádný nepodstrčený dokument s padělaným číslem účtu podepsaný obětí.*

 

*KZS se neostýchala naznačit možnost,
  že padělání svého účtu
  (v jejím podání klamavě "změna dodavatele") 
   mohl spáchat sám sobě i poškozený [KV 2.2

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele        k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Trik k odvedení pozornosti
od padělaného čísla účtu 

[KV 2.5]

» Vzorek dokumentu Romana Sikory
    s padělaným číslem na účet
    člena zločinného spolčení [KV1.2]

 

V této souvislosti je možné uvést, že jedinou osobou, která mohla uložit  společností R provést výše uvedenou změnu faktur, byl vedle Oznamovatele pouze p.  vedoucí. Samotnou změnu textace jednotlivých faktur pak fyzicky mohli provést pouze programátoři  společností R.

 

Na výše popsané skutečnosti upozornil Oznamovatele (který v té době v souvislosti s plněním svých povinností v rámci seskupení KLAS pobýval převážně mimo kraslickou provozovnu) jeho zaměstnanec – skladník Klasu, nar. ***, trvale bytem ***, který se vrátil z dovolené ve dnech 19. – 20. prosince 2011.

 

V tuto chvíli Oznamovatel ztratil poslední šanci, že se ubrání nátlaku na odevzdání složek podnikání seskupení KLAS, který byl vyvíjen ze strany účetního, p. prostředníka, p. tichého společníka a p. vedoucího.

Kdo z členů zločinného spolčení fyzicky padělání zařídil [UD III.A.7]

Pečlivý skladník, který by mohl krádeže odhalit, byl odlákán na předčasnou dovolenou. Po návratu skutečně padělky odhalil. Jeho výpověď viz [KV 2.5.]

 

 

 
38

Výše uvedeným postupem docházelo k neoprávněnému přisvojování zboží, personálu, know-how a distribuční sítě seskupení KLAS.

Po ukončení dodávek ze strany společnosti prostředníka se zásoby zboží seskupení KLAS výrazně snížily. Nicméně v důsledku neoprávněného přisvojování zboží neznámou osobou ve prospěch  Společnosti parazitující na jméně na jméně byly zásoby zboží seskupení KLAS vyčerpány prakticky úplně.

Výše uvedené dokresluje mimořádně těžkou situaci Oznamovatele, který byl ekonomicky oslabován mimo jiné tímto neoprávněným přisvojováním zboží ze strany třetích osob

Všechny druhy útoků, kterým musel Roman Sikora čelit, jsou dostatečně zdokumentované např. v mnohých kapitolách Ukradeného dokumentu v sekci [UD III.A] a v zkráceném souhrnu zde [Abs]

39

Výše uvedeným jednáním mohlo dojít ke škodě na majetku Oznamovatele, resp. seskupení KLAS, ve výši větší či značné (minimálně 400 tis. Kč až 1 mil. Kč).

 Inventurními závěry z popisovaného období Oznamovatel bohužel nedisponuje, protože je právě v tomto pro Oznamovatele kritickém období záměrně zpracovávali účetní a p.  vedoucí (namísto p. skladníka Klasu), kteří je Oznamovateli nepředali.

 

O promyšlenosti výše uvedeného jednání účetního a p. vedoucího může svědčit také skutečnost, že p. vedoucí navrhl Oznamovateli, aby (právě v době zahájení neoprávněného nakládání se zbožím seskupení KLAS ze strany neznámé osoby ve prospěch  Společnosti parazitující na jméně) nařídil p. skladníkovi Klasu mimořádně už od 5. do 16. prosince 2011 dovolenou.
Pan skladník Klasu byl dlouhodobě jako jediný pracovník zodpovědný za zboží, logistiku a výsledek inventur pro seskupení KLAS.

Přílohy: 

 • Faktura č. FA-0000031198 ze dne 16. prosince 2011;

 • Faktura č. FA-0000031186 ze dne 16. prosince 2011;

 • Faktura č. FA-0000031207 ze dne 16. prosince 2011;

 • Výpis společnosti parazitující na jméně z evidence plátců DPH;

E-mailová komunikace mezi p. skladníkem Klasu a Oznamovatelem ze dne 2. prosince 2011.

Inventuru poprvé po mnoha létech prováděli sami pachatelé. [UD III.A.7]
To vypovídá samo za sebe, a to si ještě uvědomme, že dodnes je Romanu Sikorovi přičiněním OČTŘ bráněno v přístupu ke svému kompletnímu účetnictví a že mařitelé trestního stíhání také ignorují znalecky doloženou krádež účetního majetku ve výši překračující dokonce vynucenou prodejní cenu. [KV 1.3]

 
Okolnosti předcházející uzavření Převodní smlouvy

40

Jak již bylo naznačeno výše, na konci roku 2011 se Oznamovatel a společnost KLAS CZ ocitli v  dočasné tíživé situaci způsobené mj. právě dokončenou celkovou finančně náročnou modernizací seskupení KLAS. Seskupení KLAS bylo ze strany jeho majoritního dodavatele – společnosti prostředníka – vyhrožováno ukončením vzájemné spolupráce, která v dané době byla naprosto klíčovou pro ekonomické fungování seskupení KLAS.

» Pachatelé čekali roky a zaútočili okamžitě
   po dokončení modernizace [UD III.B.1]

41

Ze strany p. prostředníka a p. tich.společníka bylo následně (na základě e-mailů p. tich.společníka ze dne 11. listopadu 2011 a dne 27. listopadu 2011, které byly adresovány p. prostředníkovi a následně přeposlány Oznamovateli) vůči Oznamovateli vzneseno ultimátum na převzetí všech podstatných složek podnikání seskupení KLAS potřebných pro úspěšné fungování MLM sítě. Výše uvedený návrh byl mimo jiné odůvodněn následovně:

(i) společnost prostředníka údajně eviduje k 11. říjnu 2011 za seskupením KLAS pohledávky po splatnosti ve výši cca 3,5 mil. Kč;

(ii) p. tich.společník údajně odmítá další spolupráci se seskupením KLAS; a

(iii) seskupení KLAS má údajně nepřiměřeně nízké prodeje.

Po předstíraných požadavcích na úhradu (které všechny odmítli  [UD III.A.3.a).(4)]) přistoupili tedy pachatelé rovnou k ultimátu (podpořenému zablokováním podnikání oběti  [UD III.A.2.g)]) s požadavkem na vydání KLASu.*

 

 

* » Jak si s těmito prokázanými fakty poradila např.
      ochránkyně pachatelů a vyšetřovatele KSZ
       [BzS 2.2].

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby hrazeny předem  [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 
42

Oznamovatel požadoval po účetním vydání veškerých relevantních účetních dokladů seskupení KLAS, nicméně ani po opakovaných telefonických a písemných urgencích nebyl s řádnými písemnými výstupy účetnictví seskupení KLAS seznámen.

S ohledem na výše uvedené je patrno, že Oznamovatel i přes veškerou svoji snahu nedisponoval relevantními písemnými účetními doklady, neboť mu tyto nebyly ze strany manželky účetního a účetního úmyslně vydány ani přes četné opakované urgence.

 

Výše uvedeným jednáním mohli manželé účetní podle názoru Oznamovatele úmyslně porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím seskupení KLAS způsobit škodu velkého rozsahu.

» K odříznutí oběti od vlastního účetnictví 
   [UK III.A.3.a.(1)]

43

Prostředník a p. tich.společník navíc stupňovali svůj tlak na Oznamovatele, když požadovali okamžitou úhradu všech pohledávek společnosti prostředníka za Oznamovatelem po splatnosti, a to navzdory předchozí dlouhodobé ustálené praxi mezi seskupením KLAS a společností prostředníka (ohledně bližších podmínek této ustálené praxe viz bod 55 níže).

   Jako jediné řešení nastalé situace bylo ze strany účetního, p.  vedoucího, společnosti prostředníka a p. prostředníka prezentováno převzetí podstatné části složek podnikání seskupení KLAS ze strany společnosti prostředníka.

 

44

V tuto dobu (tj. od 22. listopadu 2011, kdy Oznamovatel pobýval většinu času v Praze) Účetní a vedoucí započali vyjednávat o uzavření Převodní smlouvy, přičemž  vedoucí
tak činil na pokyn Účetního. V této souvislosti Oznamovatel podotýká, že Účetní
nedisponoval od Oznamovatele žádným oprávněním či zmocněním k rozhodování o
vyjednávání obsahu či uzavírání Převodní smlouvy
. Pro dokreslení celé situace si
Oznamovatel dovoluje upozornit na e-mail vedoucího ze dne 22. listopadu 2011, ve kterém je
Účetní uveden jako primární kontaktní osoba pro SD, notářku se
sídlem v ***, která měla připravit návrh Převodní smlouvy.
Přílohy:

 • E-mailová komunikace mezi vedoucím a SD ze dne 22. listopadu 2011.

 
45

Subjektivní pohnutky Oznamovatele k uzavření Převodní smlouvy byly ovlivněny nesprávnými informacemi o náhlé ztrátovosti seskupení KLAS ze strany účetního a p.  vedoucího.    Oznamovatel byl soustavnými zkreslenými a nepravdivými informacemi ze strany tehdejších ekonomických a účetních poradců Oznamovatele opakovaně úmyslně uváděn v hrubý omyl ohledně finančního stavu seskupení KLAS.

Nejen tyto skutečnosti ve svém souhrnu vedly k tomu, že Oznamovatel předmětnou Převodní smlouvu pod intenzivním tlakem ze strany účetního, p. vedoucíka, p. prostředníka a p. tichého společníka nakonec dne 22. prosince 2011 podepsal.

46

V této souvislosti Oznamovatel podotýká, že se jednalo o jednání (projev vůle) vycházející ze skutkového omylu a současně učiněný pod mimořádně hrubým nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Skutečné vazby a koordinace mezi organizovanou skupinou osob účetního, p. vedoucího, p. prostředníka, p. distributora a p. tichého společníka včetně možné trestněprávní roviny tohoto jednání začaly Oznamovateli docházet až postupem času.

 

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

Roman Sikora rozhodně

 • nechtěl prodat celý svůj KLAS za 3 (2,6) milióny. [Abs​]
  Je naopak písemně doložené, že 

 • chtěl od lupičů garantovaně  odkoupit půlku vlastního KLASU za 10 milionů!

        [Výpalné UD VI.K.1]

 • bránil se trestným činům 
  přesily útočníků [Abs] 
  prokazatelně nejméně osmi způsoby,
   [UD VI.K]
  přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

» Podsouvání názoru druhé mařitelky, že

   oběť řešila vymyšlenou špatnou ekonomickou

   situaci prodejem [BzS 2.2]

 
Časová osa_1.PNG
Výčet příčin vedoucích k podpisu Převodní smlouvy ze strany Oznamovatele
48

Tíživá situace Oznamovatele spočívala především v kumulativním výskytu následujících okolností:

(i) Oznamovatel vynaložil značné finanční prostředky z důvodu právě dokončované rozsáhlé modernizace seskupení KLAS a hypotéky na prostory v Praze; a

(ii) seskupení KLAS svěřilo na základě proseb p. prostředníka a vzhledem k dlouhodobému přátelství mezi Oznamovatelem a p. prostředníkem dodávky drtivé většiny svých produktů jedinému dodavateli – společnosti prostředníka; a

(iii) výhradní dodavatel seskupení KLAS - společnost prostředníka - s okamžitou účinností přestal (i přes trvající závazek dodávat produkty Oznamovateli dle Smlouvy o obchodním zastoupení a dohody s Oznamovatelem z poloviny roku 2011 o způsobu hrazení dodávek produktů předem) dodávat Oznamovateli produkty; a

(iv) prostředník a p. tichý společník požadovali po Oznamovateli (navzdory předchozí ustálené dlouholeté praxi) okamžitou úhradu veškerých závazků Oznamovatele vůči společnosti prostředníka; a

(v) prostředník a p. tich.společník navzdory svým původním požadavkům uvedeným pod bodem (iv) výše bez dalšího nakonec odmítli veškeré návrhy Oznamovatele na úhradu svých závazků vůči společnosti prostředníka.


V důsledku tohoto má Oznamovatel důvodně za to, že účetní, p.  vedoucí,  prostředník a p. tich.společník nikdy ve skutečnosti nestáli o úhradu peněžitých závazků Oznamovatele vůči společnosti prostředníka, nýbrž měli zájem o převzetí podstatných složek seskupení KLAS.

49

Převodní smlouva byla uzavřena mezi dvěma podnikateli – Oznamovatelem a společností prostředníka, a to za vedlejšího účastenství společnosti KLAS CZ.

 

Předmětem převodu na základě Převodní smlouvy nebyl obchodní podíl ve společnosti KLAS CZ, nýbrž všechny podstatné složky podnikání nezbytné pro fungování MLM sítě ve smyslu § 5 obchodního zákoníku.

50

Oznamovateli tedy po uzavření Převodní smlouvy de facto zůstala pouze „skořápka“ seskupení KLAS, přičemž všechny podstatné složky podnikání nezbytné pro fungování MLM sítě přešly do vlastnictví společnosti prostředníka, a to za cenu ve výši 4.731.706,- Kč, která odpovídala hodnotě veškerých splatných i dosud nesplatných dluhů Oznamovatele vůči společnosti prostředníka.

Podle tvrzení účetního tato cena korespondovala s hodnotou převáděných podstatných složek podnikání nezbytných pro fungování MLM sítě, když konstatoval, že Oznamovatel „může být rád, že za tuto cenu firmu prodá“.

 

Pro dokreslení celé situace Oznamovatel uvádí, že skutečná hodnota převáděných podstatných složek podnikání nezbytných pro fungování MLM sítě podle jeho názoru činila v době uzavření Převodní smlouvy cca 25 mil. Kč.

 

Výše uvedeným jednáním mohl účetní podle názoru Oznamovatele &