top of page

2.15 Dodatečné Podání vysvětlení - Právník SP

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor hospodářské kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č j KRPK-62792-39/TČ-2015-190080

Cheb 16. prosince 2015
Počet stran: 2

Uřední záznam o podání vysvětlení

Dne 16.12.2015 v 10:00 hod. v ***, v sídle advokátní kanceláře Právníka SP, podal vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, advokát  Právník SP, ***.

Vysvětlení bylo požadováno z důvodu:
odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele a bylo uskutečněno ve stanovenou dobu na určeném místě.

Po poučení osoby podle § 61 odst. 3 a 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle §16 a §19 zákona č. 45/2013 Sb, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, osoba uvedla, že poučení porozuměla a k věci uvádí následující:

Po seznámení s obsahem žádaného vysvětlení Právník P uvedl, že nemá žádný důvod odepřít výpověď, vypovídat může a to i z hlediska toho, že dne 3.12.2015 byl ve vztahu k tomuto podání vysvětlení Romanem Sikorou písemně zproštěn mlčenlivosti.

Více k této výpovědi
v Ukradeném dokumentu II

» Propojenost pochybné společnosti R
  (zapojené mj. do padělání účtu)
  s právníkem SP   [UD III.A.3.b​]

K věci pak Právník SP uvedl:

Již si přesně nepamatuje časové období, kdy byl poprvé osloven Romanem Sikorou ve věci jeho žádosti o vypracování návrhu převodní smlouvy k prodeji podniku Romana Sikory jako fyzické a právnické osoby jiné osobě a to společnosti prostředníka, avšak jednalo se o rok 2011.

Nenechme se splést návodnou otázkou vyšetřovatele. Přípravu převodní smlouvy inicioval sám organizátor loupeže KLASu

 [UD VI.K.1].

Roman Sikora rozhodně

 • nechtěl prodat celý svůj KLAS za 3 (2,6) miliony.
  Je naopak písemně doložené, že 

 • chtěl od lupičů odkoupit půlku vlastního KLASu za 10 milionů!   [Výpalné UD VI.K.1]

 . 

» Svádění návodnými otázkami
  [Návodné otázky KV 2.6]

Tento trik srovnejte s trikem na
odvedení pozornosti od padělaného účtu 

[KV 2.5].

Návodná otázka. Kdy jsem byl poprvé osloven Sikorou ve věci zádosti o vypracování
Všem jednání o př. smlouvě přítomen 💀 účetní a 💀 vedoucí.

Dále si již přesně nevybavuje, kolik probéhlo osobních jednání mezi ním a Romanem Sikorou za účelem zpracování zmíněné smlouvy, avšak těmto jednáním byl dále přítomen účetní a vedoucí. Již si není schopen vybavit, zda při každém takovém jednání byly vždy přítomny všechny tyto osoby, ale pravděpodobně se schůzky uskutečnily za přítomnosti všech jmenovaných osob.

Právník SP mluví naprostou pravdu.

Důvodem žádosti Romana Sikory k vypracování návrhu takové smlouvy byla špatná ekonomická situace Romana Sikory, kdy tento důvod Právníkovi SP uváděl sám Roman Sikora, který také uváděl, že je v situaci, kdy není schopen platit své splatné závazky z běžných finančních zdrojů.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Nepravda. Je ale možné, že právník SP (kromě toho, že nechce být neúmyslně vinen [KV 2.1]) je dosud pod vlivem masivních lží účetního [UD III.A.3.b)] a po takové době jen transponuje utvrzování pachatele na poškozeného.

"platit ... z běžných finančních zdrojů"

Jestli se těšíte, jak se od mařitelů dozvíte další omračující informaci, tentokrát o  tom, co jsou podle nich ty "běžné finanční zdroje" (když to nejsou např. běžné úvěry apod., viz další odstavec) a proč je povinen Roman Sikora financovat jen z těchto "zdrojů", budete zklamáni.

K tomu také sdělil, že situaci chtěl řešit nějakým provozním úvěrem od nějaké banky, ale úvěr poskytnut nebyl. Právník SP k tomuto uvedl, že podle jeho názoru měl takový úvěr sloužit k úhradě závazků Romana Sikory vůči jeho věřitelům.

Lhaní o úvěru [KV 2.1]

 

Nepravda. Úvěr byl poskytnut (2×!) a i tuto úhradu pachatelé odmítli

  [Obrana úvěrováním UD VI.K.3] a
  [UD III.A.3.a).(4)]

Kromě běžného lhaní lupičů [KV 2.2]
stejnou nepravdu nalezneme i u dalších svědků [KV 2.1].

Proč lhali pachatelé a mařitelé?

Touto lží se snažili zakrýt fakt, že

veškeré pohledávky mohl Roman Sikora

uhradit už v době loupeže!

    [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

Mařitele vyšetřování ani to nepřimělo, aby

 • přestali porušovat zákony [např. BzS 1.5] a vyšetřili pomluvy používané pachateli za účelem loupeže KLASu, tak bylo doloženo v kapitole o Šíření nepravdivých informací [UD III.A.VI],

 • přestali lhát o tom, že pomluvy používané při loupení vyšetřovali
   [BzS 1.4].

  

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a
        nerespektování judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a
         nerespektování judikatury [BzS 2.3]

Úvěr nebyl poskytnut

Proto řešením ekonomické situace Romana Sikory měl byt prodej podniku Romana Sikory, jako fyzické, tak právnické osoby vůči společnosti prostředníka, kupní cena byla stanovena na cca 5.000.000,- Kč a měla být uhrazena zápočtem za odebrané a neuhrazené zboží od společnosti prostředníka.

Roman Sikora dostatečně prokázal, že:

 neřešil "ekonomickou situaci",

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
].

ale podlehl přesile zločinců.

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
.]

Ještě jednou polopatě:

 • Oběť neřešila nějakou  ekonomickou situaci prodejem,

 • oběť se bránila trestným činům 
  přesily útočníků [Abs
  prokazatelně nejméně osmi způsoby!
  [UD VI.K]
  Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

 • Oběť neprodávala celý svůj KLAS
  za 3 (2,6) miliony [Abs​], ale
  sama nabízela lupičům výpalné
  10 milionů za polovinu svého KLASu.

  [Výpalné UD VI.K.1]

Dle názoru Právníka SP při jednáních, která předcházela vypracování převodní smlouvy, vystupoval  účetní jako poradce Romana Sikory, vedoucí vystupoval jako podřízený p. Sikory, který sice reagoval na rady účetního, ale sám uváděl, že výsledky jeho podnikání nejsou dobré, že má finanční problémy a existují u něj závazky po splatnosti.

K účetní faktické funkci účetního:

  » Jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» Jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčil
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnost na zapírání skutečné úlohy
     svého
klienta vyšetřovatelem [BzS 2.1]

» Jak i prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.7]

» Jak i vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV 3.4]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5]

» Jak účetní při loupení
   úkoloval vedoucího  
[KV 2.9]

💀 účetní vystupoval jako poradce Sikory. 💀vedoucí uváděl ...

​Právník SP následně zpracovával návrh převodní smlouvy, k jejímu zpracování mu byl předložen soupis Romanem Sikorou neuhrazených faktur vůči společnosti prostředníka, kdy dlužná částka představovala kupní cenu, uhrazenou zápočtem. V souvislosti s přípravou smlouvy nepožadoval předložení dokladů o stavu hospodaření Romana Sikory, neboť
takové podklady k vypracování smlouvy nepotřeboval. Při zpracování návrhu smlouvy
nikdy nejednal s prostředníkem (společnost prostředníka), kdy prostředník Právníka SP ani nekontaktoval. Stejně tak nikdy nejednal s  tichým společníkem. Jednal pouze s Mrg. SP, právním zástupcem společnosti prostředníka a to vzhledem k technické stránce věci (převodní smlouva), neboť oba právní zástupci společně řešili např. obchodní značku KLAS, převod zaměstnanců Romana Sikory ke společnosti prostředníka apod.

Výslednou podobu smlouvy o převodu pak Právník SP odeslal emailem Mrg. SP, Romanovi Sikorovi, asi také vedoucímu. U podpisu této smlouvy všemi zúčastněnými nebyl.

Po nějaké době, přesně již neví, jej telefonicky kontaktoval Roman Sikora s tím, že V souvislosti s převodní smlouvou byl "okraden". K tomu mu Právník SP sdělil, že pokud má takové podezření, ať si nechá udělat nezávislý ekonomický rozbor stavu a výsledků jeho podnikání a za tímto účelem mu doporučil Ing. ***, kterého zná jako odborníka pro odvětví ekonomiky. Právník SP dále uvedl, že další informace k věci nemá.

Podání vysvětlení skončeno dne 16.12.2015 v 11:02 hod.

Úřední záznam sepsal:
kpt. Bc. Pavel Šantroch
vrchní komisař

Přítomen:
kpt. Mgr. Jiří Halada
vrchní komisař

» K osvěžení paměti právníka SP:
   Roční "vodění za nos" Romana Sikory

   [UD III.A.3.b)]

» K protahování právníka SP a
  dalších právníků ze stejného kraje jako
    podjatý policejní orgán
    [UD I.A.1.c)​] a [KV 1.3]

» Srovnej
   [Sázka na promlčení zločinů BzS 2.1]

    Propojenost společnosti R s právníkem SP
    [UD III.A.3.b​]

Po nějaká dbě ho kontaktoval Sikora, s tím, že byl "okraden"
Právník SP má během protahování k dispozici i Ukradený dokument

 

Od: klascz@seznam.cz
Komu: Právník SP@***.cz
Datum: 11. 9. 2013 3:08:01
Předmět: _Uchvaceni KLASu_20130911 první koncept podkladů

 

Ahoj P***,
posíllám dohodnutý koncept. Ber ho opravdu jako první neucelený podklad. Mj. tam chybí často přesné údaje a hlavně důkazy. A samozřejmě mohl jsem se tu a tam dopustit omylu apod.
Na konec jsem chronologicky zařadil relevantní e-maily. Vložil jsem i relativně málo důležité - ale jeden nikdy neví. emaily ale nejsou kompletní (vyzobával jem zatím jen z několika adresářů) a určitě je ještě doplním (i ze stejných období).

Pokud bys to nestihl přečíst, tak zkus prosím pročíst na konci alespoň letošní poštu. Je krátká a aktuální. Mám totiž svbění v kostech, že hl.účetní už na mě šije různé pikle a tak aby byl přehled a mohl tak snad lépe a rychlej odrážet úroky. Možná dokonce prostředník "proslavených" styků tichého společníka na nejvyšších místech.
Včerejší telefonát z FU Praha 5 (na dva roky "spící" KLAS.CZ s.r.o) od paní Králikové (tel. 251112***) a žádost o dnešní osobní návštěvu je mi velmi podezřelý.


S pozdavem 
           Roman

Příloha: Uchvaceni KLASu_20130911.docx 

» K osvěžení paměti právníka SP:
   Roční "vodění za nos" Romana Sikory

   [UD III.A.3.b)]

» K protahování právníka SP a
  dalších právníků ze stejného kraje jako
    podjatý policejní orgán
    [UD I.A.1.c)​] a [KV 1.3]

» Srovnej
   [Sázka na promlčení zločinů BzS 2.1]

    Propojenost společnosti R s právníkem SP
    [UD III.A.3.b​]

Právník SP má během protahování k dispozici i Ukradený dokument 11.9.13

---------- Původní e-mail ----------
Od: Právník SP <***.cz>
Komu: klascz@seznam.cz
Datum: 28. 2. 2014 11:08:09
Předmět: FW: Klas CZ

 

From: LK [mailto:***@seznam.cz] 
Sent: Thursday, February 20, 2014 9:14 AM
To: Právník SP@***cz
Subject: Klas CZ

 

Dobrý den, v příloze zasílám vyjádření, jak jsme se dohodli. Doufám, že jsem se trefila do Vaší představy.

 

S přáním hezkého dne

LK

daňový poradce  č.***

certifikovaná účetní č. ***

 Příloha:

 

                                                                                   V Kraslicích 20. 2. 2014

 

 

     V souvislosti s naší ústní dohodou a s převzetím vedení účetnictví ve vaší společnosti jsem provedla rozbor účetních výkazů za období 2009, 2010, 2011, 2012. Cílem bylo zhodnocení a porovnání výsledků hospodaření a vybraných hodnot v uvedených letech.

 

     Rekapitulace vybraných hodnot (v tis. Kč):

Právník komunikuje s novou účetní 022014

Toto je komunikace právníka SP s novou účetní Romana Sikory během už druhý rok pokračující předstírané přípravy na trestní oznámení.

bottom of page