top of page

2.4. VSZ poškozenému po 2. 201706

 VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
odbor trestního řízení
nám. Hrdinů 1300 140 65 Praha 4
tel.: 261 196 111 fax: 261 196 750
e-mail: podatelna@vsz.pha.justice.cz

datová schránka: uzcaety

1 VZN 1706/2015-54                                                                                                                Praha 26. června 2017

Pan
Roman Sikora
***

Podnět k výkonu dohledu - sdělení

Na základě Vašeho podání ze dne l8. 5. 2017 označeného jako podnět k výkonu dohledu nad postupem KSZ v Plzni ve věci vedené pod sp. zn. 1 KZN 2034/2016 byl podle § l2d odst. l zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství a vyhlášky č. 23/1994 Sb. 0 jednacím řádu státního zastupitelství. zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli v platném znění vykonán dohled nad postupem Krajského státního zastupitelství v Plzni v uvedené trestní věci.

Z obsahu podání vyplývá, že se týká nesouhlasu s usnesením státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzní ze dne 26. 1. 2017 č. j. 1 KZN 2034/2016-32, kterým byla zamítnuta Vaše stížnost ze dne 22. 12. 2016 proti usnesení policejního orgánu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 19. 12. 2016 č. j. KRPK-62792-72/TČ-2015-l90080 o odložení Vašeho trestního oznámení ze dne 27.3.2015.

V podnětu uvádíte, že s usnesením policejního orgánu o odložení věci zásadně nesouhlasíte, tvrdíte, že se krajské státní zastupitelství s Vašimi argumenty uvedenými ve stížností nevypořádalo a nekriticky převzalo závěry vyšetřovatele uvedené v usnesení o odložení věcí. Jako poškozený trváte na faktech, skutkových tvrzeních a argumentech uvedených ve stížnosti a v plném rozsahu na ně odkazuje.

Uvádíte dále, že již jednou jste byl donucen v důsledku nezákonného postupu policejního orgánu a dozorující státní zástupkyně obrátit se na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které nařídilo, aby ve věci bylo postupováno podle § 158 odst. 3 tr. řádu a došlo k objasnění věci, bohužel ani policejní orgán, ani státní zástupkyně se znovu podněty a stížnostmi patřičně a nebo vůbec nezabývaly, a to od samého počátku přípravného řízení; všechno počínání podezřelých osob soustavně bagatelizují a naproti tomu negují podání, připomínky a návrhy poškozeného.

Dozorující státní zástupkyni vytýkáte, že ačkoliv spisový materiál čítá 1293 listů, o stížnosti rozhodla do 5 dnů od předložení policejním orgánem, z čehož vyvozujete, že obsáhlý spisový materiál nemohla řádně prostudovat, což je potvrzováno tím, že její usnesení o zamítnutí stížnosti je pouze formální, vágní, nepodložené udržitelnými argumenty a plné rozporů vcetně závěrů odporujících elementární logice.

Upozorňujete na to, že zásadním momentem byl převod podstatných složek seskupení Klas na
společnost prostředníka a zdůrazňujete, že převodní smlouva byla uzavřena nikoliv z Vaší iniciativy, jak uvádí policejní orgán, ale naopak z iniciativy podezřelých, což podle Vás vyplývá z vyjádření vedoucího včetně toho, že prostředník sděloval, že na Vás resp., na spol. Klas CZ s.r.o. bude podán insolvenční návrh, soudní žaloba s následnou exekucí s tím, že prostředník požadoval přenechání seskupení Klas pouze za cenu ve Výši neuhrazených faktur.

Odmítáte rovněž jako nesprávný názor policejního orgánu, že vyšší hodnota převáděného majetku je nepodstatná neboť situace byla v době před převodem taková, že přechodně jste neměl díky právě dokončené modernizaci Klasu volné finanční prostředky, dodavatel (společnost prostředníka) náhle přestal dodávat zboží a docházelo k prodeji zboží ze skladu Klasu, ale kupní cena byla včetně nemalého zisku zasílána na jiný účet. Tvrdíte též, že již jste měl vyřízené úvěry od banky k úhradě splatných pohledávek, ale věřitel úhrady odmítl.


Dále uvádíte, že podstatou trestného činu lichvy podle § 218 tr. zákoníku je i jednání v tísni, kterou soudy vykládají jako mimořádnou tíživou situací, kdy vznik trestní odpovědnosti je založen na příčinné souvislosti mezi zneužitím tísně a vznikem hrubého nepoměru plnění, které poškozený slíbil nebo poskytl pachateli. Proto se měl policejní orgán zabývat hodnotou převáděných věcí, kdež podle smlouvy došlo k umoření dluhu ve výši 4 731 706 Kč, ačkoliv podstatná je hodnota MLM sítě a dalších složek seskupení Klas, a tuto skutečnost policejní orgán i státní zástupkyně ignorovaly.

Jako příklad nekritického přejímání závěrů policejního orgánu citujete pasáž z odůvodnění usnesení státní zástupkyně, kde je na straně 12 uvedeno, že ze zprávy společnosti R vyplynulo, že k aplikaci, kterou mohla být provedena změna na fakturách, měl přístup pan Síkora a vedoucí, a podle podatele se policejní orgán a státní zástupkyně snaží navodit dojem, že tato informace je pravdivé a že není třeba tuto záležitost dále prošetřovat. Klade pak otázku, proč byste takto daroval peníze podezřelým a zároveň si opatřoval pro záchranu svého majetku peníze pomocí úvěrů a investorů.

Rovněž namítáte, že policejní orgán poté, co zahájil úkony trestního řízení, opětovně nevyžádal vysvětlení od expedienta Klasu S, expedienta Klasu R a skladníka Klasu a jejich výpovědi nezkonfrontoval s výpovědí vedoucího, když tyto osoby podaly vysvětlení podle zákona o Policii ještě před zahájením trestního řízení a potvrdily, že vedoucí mohl v r. 2011 provést změnu účtu na fakturách a prodávat zboží, které náleželo poškozenému

Vážení přátelé, pokud uvidíte příliš jedovaté modré barvy, porucha není na vaší obrazovce. Barvou jsou označené duplicitní  texty tohoto druhého pokusu třetího mařitele spravedlnosti.

Berte to třeba jako malou ukázku přístupu některých státních zástupců k občanům třetí kategorie, navíc v případech, kdy se jedná o trestnou činnost jejich kolegů.

A také, že to se schopnostmi není až tak špatné a že při simulaci spravedlnosti zvládají Ctrl+C a Ctrl+V a modifikaci předem připravených odpovědí.

» Jak s řádným studiem spisových materiálů

   podváděl dohledový státní zástupce při prvním "studiu" [BzS 1.5]

  Srovnej s tím:

 • jak dozorová státní zástupkyně buď

  • předstírala studium neexistujícího dokumentu v trestním spisu, nebo

  • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu, [BzS 1.3][Abs bod 6 a dále] a

 • jakou úroveň znalostí trestního spisu převedl vyšetřovatel [1. Ledabylost UD2] a [UD2 kometář]

 • jak "studovala" spis občana 3. kategorie  trojice ústavních soudců
  [BzS3.2] 

Hlavička_Ko porucha není na vaši obrazovce

 Jako další z mnoha případů nekritického přejímání tvrzení podezřených osob zmiňujete též pasáž na straně 8 odůvodnění usnesení, ve kterém státní zástupkyně uvádí, že přestože měl (poškozený) velké dluhy, tak začal jednat o zastřešení terasy bytu, což mělo podle vyjádření prostředníka stát dalších 2 mil. Kč. Takové vyjádření označujete za nepravdivé, mající vyvolat dojem, že jste hýřil penězi, a takovéto tvrzení jakéhokoliv podezřelého je státním zástupkyní i policejním orgánem považováno automaticky za pravdivé, aniž by přihlédli k Vašim námitkám proti šíření takových nepravd.

Určitě jste nečekali, že si tento státní zástupce, který si "nevšiml" při prvním kole kvazivyšetřování nepřítomnost desítek stran ukradeného dokumentu v trestním spise, [BzS 1.5] všimne dalšího podvodu své kolegyně. Nebo pokud, nepředpokládaně, opravdu tentokrát studuje loupež, že tento podvod statečně přizná a nebude pokračovat v jeho dalším šíření 

» [Trik na zmírnění lži

    o zastřešení za 2 milióny BzS2.5]

Hádejte, přizná alespoň tento podvod podřízených následující mařitelka spravedlivého procesu?
Na odpověď si budete muset ještě počkat.

... zmiňujete ...tak začal jednat o zastřešení terasy bytu....Kom nevšml podovodu kolegyně

Uvádíte pak, že s usnesením policejního orgánu o odložení věci zásadně nesouhlasíte, když státní zástupkyně se s Vašimi argumenty uvedenými ve stížnosti nevypořádala a nekriticky převzala závěry vyšetřovatele uvedené v usnesení o odložení věci. Jako poškozený trváte na faktech, skutkových tvrzeních a argumentech uvedených ve stížnosti a v plném rozsahu na ně odkazujete.

 

Upozorňujete i na fakt, že již jednou byl donucen v důsledku nezákonného postupu policejního orgánu a dozorující státní zástupkyně obrátit se na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které nařídilo, aby ve věci bylo postupováno podle § 158 odst. 3 tr. řádu a došlo k objasnění věci, bohužel ani policejní orgán, ani státní zástupkyně se ale znovu podněty a stížnostmi patřičně a nebo vůbec nezabývaly, a to od samého počátku přípravného řízení všechno počínání podezřelých osob soustavně bagatelizují a naproti tomu negují podání, připomínky a návrhy poškozeného.

 

Dozorující státní zástupkyni vytýkáte, že ačkoliv spisový materiál čítá 1293 listů, o stížnosti rozhodla do 5 dnů od předložení policejním orgánem, z čehož podatel vyvozuje, že obsáhlý spisový materiál nemohla řádně prostudovat, což podle podatele je potvrzováno tím, že její usnesení o zamítnutí stížnosti je pouze formální, vágní, nepodložené udržitelnými argumenty a plné rozporů včetně závěrů odporujících elementární logice

Upozorňujete, že zásadním momentem byl převod podstatných složek seskupení Klas na 🕸 společnost prostředníka a zdůrazňujete, že převodní smlouva byla uzavřena nikoliv z Vaší iniciativy, jak uvádí policejní orgán, ale naopak z iniciativy podezřelých, což podle Vás vyplývá z vyjádření vedoucího včetně toho, že prostředník sděloval, že na Vás resp. na spol. KLAS CZ s. r. o. bude podán insolvenční návrh, soudní žaloba s následnou exekucí s tím, že prostředník požadoval přenechání seskupení Klas pouze za cenu ve výši neuhrazených faktur.

Odmítáte rovněž jako nesprávný názor policejního orgánu, že vyšší hodnota převáděného majetku je nepodstatné, neboť situace poškozeného byla v době před převodem taková, že přechodně neměl díky právě dokončené modernizaci Klasu volné finanční prostředky, dodavatel (společnost prostředníka) náhle přestal dodávat zboží a docházelo k prodeji zboží ze skladu Klasu, ale kupní cena byla včetně nemalého zisku zasílána na jiný účet.

Uvádíte, že již jste měl vyřízené úvěry od banky k úhradě splatných pohledávek, ale věřitel úhrady odmítl.

Dále že podstatou trestného činu lichvy podle § 218 tr. zákoníku je i jednání v tísni, kterou soudy vykládají jako mimořádnou tíživou situaci, kdy vznik trestní odpovědnosti je založen na příčinné souvislosti mezi zneužitím tísně a vznikem hrubého nepoměru plnění, které poškozený slíbil nebo poskytl pachateli. Proto se měl policejní orgán zabývat hodnotou převáděných věcí, když podle smlouvy došlo k umoření dluhu ve výši 4 731 706 Kč, ačkoliv podstatná je hodnota MLM sítě a dalších složek seskupení Klas, a tuto skutečnost policejní orgán i státní zástupkyně ignorovaly.

 

Jako další příklad nekritického přejímání závěrů policejního orgánu cituje pasáž z odůvodnění usnesení státní zástupkyně, kde je na straně 12 uvedeno, že ze zprávy společnosti R vyplynulo, že k aplikaci, kterou mohla být provedena změna na fakturách, měl přístup pan Sikora a vedoucí, a podle podatele se policejní orgán a státní zástupkyně snaží navodit dojem, že tato informace je pravdivé a že není třeba tuto záležitost dále prošetřovat. Kladete pak otázku, proč by takto daroval peníze podezřelým a zároveň si opatřoval pro záchranu svého majetku peníze pomocí úvěrů a investorů.

Rovněž namítáte, že policejní orgán poté, co zahájil úkony trestního řízení, opětovně nevyžádal vysvětlení od expedienta Klasu S, expedienta Klasu R a skladníka Klasu a jejich výpovědi nezkonfrontoval s výpovědí vedoucího, když tyto osoby podaly vysvětlení podle zákona o Policií ještě před zahájením trestního řízení a potvrdily, že vedoucí mohl v r. 2011 provést změnu účtu na fakturách a prodávat zboží, které náleželo poškozenému..

Jako další z mnoha případů nekritického přejímání tvrzení podezřených osob zmiňujete pasáž na  straně 8 odůvodnění usnesení KSZ, ve kterém státní zástupkyně uvádí, že přestože měl (poškozený) velké dluhy, tak začal jednat o zastřešení terasy bytu, což mělo podle vyjádření prostředníka stát dalších 2 mil. Kč. Takové vyjádření podatel označuje za nepravdivé mající vyvolat dojem, že podatel hýřil penězi a takovéto tvrzení jakéhokoliv podezřelého je státním zástupkyni i policejním orgánem považováno automaticky za pravdivé, aniž by přihlédli k námitkám poškozeného proti šíření takových nepravd.

Podle Vašeho názoru usnesení KSZ není řádně odůvodněno, když vlastnímu přezkumu napadeného usnesení policejního orgánu jsou věnovány - a to pouze některým námitkám - jen cca 2 strany z celkem 12 stran textu odůvodnění, přičemž vznesené námitky jsou odbyty strohým odcitováním zákonných ustanovení.

» Originál zamítnuté stížnosti, aby

   neporušovali nálezy Ústavního soudu [BzS2.3

Anchor 3

Dále namítáte, že Výslechy podezřelých osob byly po zahájení úkonů trestního řízení provedeny zcela formálně se zjevnou rezignaci skutečně prošetřit tvrzení uváděná ve stížnosti, pouze formou podání vysvětlení a bez snahy policejního orgánu o odhalení skutečného stavu věci, když policejní orgán se vyhýbal klíčovým otázkám a naopak se zaměřil na otázky druhotné. Nesouhlasíte ani s tvrzením státní zástupkyně, že námitka poukazující na insolvenční řízení vedené se společností T nemá souvislost s prověřovanou věcí, ani s obdobně vypořádanou námitkou ohledně prověrky účetnictví a bankovních účtů s tím, že k takovému postupu nebyl zákonný důvod.

 

Rovněž tvrdíte, že vyšetřovatel svévolně ze spisu vyňal klíčový dokument nazvaný Uchvácení Klasu_151127, který byl vyhotoven již v r. 2013 a za zarážející označujete přístup státní zástupkyně, která se s jeho obsahem řádně neseznámila, což podle podatele vyplývá z jejího nepravdivého konstatováni v odůvodnění usnesení, že jsou v tomto dokumentu výňatky z e-mailové komunikace mezi tichým společníkem a prostředníkem, ač podatel vložil do klíčového dokumentu veškeré a kompletní e-maily, které se týkaly nekalého převzetí seskupení Klas.

Uvádíte, že tento klíčový dokument jste zaslal vyšetřovateli dne 1. 12. 2015, a proto vysvětlení státní zástupkyně, že z úředního záznamu policejního orgánu ze dne 19. 12. 2016 vyplývá, že v prosinci 2015 požádal Mgr. RJ, který podatele právně zastupoval, aby tento dokument do spisu nezařazoval, považujete za bagatelizaci mimořádně závažné události.

 

Rovněž jste namítl, že jak usnesení policejního orgánu, tak státní zástupkyně svědčí o odmítavém postoji k předkládaným důkazům a tvrzením, aniž by se s nimi seznámily a aniž by uvedly, která tvrzení se neprokázala a na základě kterých k takovému závěru dospěly. Státní zástupkyně podle Vašeho názoru neposuzovala skutečnosti jím uváděné ve vzájemných souvislostech a zcela opomíjen zůstal jednotící záměr jednání všech podezřelých, a to lukrativní převzetí všech podstatných složek jeho podnikání. Za nepřijatelné označujete, že jak policejní orgán, tak státní zástupkyně přijímá vysvětlení podávané podezřelými automaticky za pravdivé, a proto ani jejich pravdivost neověřují, ačkoliv je povinností orgánů činných v trestním řízení obstarat důkazy a nespokojit se jen s důkazy předloženými poškozeným či jednostrannými výpověďmi podezřelých osob, když policejní orgán nedodržel zásadu legality podle § 2 odst. 3 tr. řádu, zásadu vyhledávací a oficiality podle § 2 odst. 5 tr. řádu, nebyla vyvinuta snaha o zjištění skutečného stavu věci, ani nebyla dodržena zásada volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. řádu, a v důsledku toho bylo porušeno jeho ústavou garantované právo na spravedlivý proces.

Ke způsobu vypořádání Vašich námitek státní zástupkyní, uvádíte, že odůvodnění jí vydaného usnesení je zcela nedostatečné a chybné, neboť se ani okrajově, ani vcelku nevypořádala s Vašimi argumenty, na většinu reaguje pouze opakováním frází uvedených policejním orgánem, případně citací změní několika paragrafů z trestního řádu.

Podle Vašeho přesvědčení není usnesení státní zástupkyně řádně odůvodněno, když vlastnímu přezkumu napadeného usnesení policejního orgánu jsou věnovány - a to pouze některým námitkám - jen cca 2 strany z celkem 12 stran textu odůvodnění, přičemž vznesené námitky jsou odbyty strohým odcitováním zákonných ustanovení.

 

Dále namítáte, že Výslechy podezřelých osob byly po zahájení úkonů trestního řízení provedeny formálně se zjevnou rezignací skutečně prošetřit tvrzení uváděná ve stížnosti, pouze formou podání vysvětlení a bez snahy policejního orgánu o odhalení skutečného stavu věci, když policejní orgán se vyhýbal klíčovým otázkám a naopak se zaměřil na otázky druhotné. Nesouhlasíte ani s tvrzením státní zástupkyně, že námitka poukazující na insolvenční řízení vedené se společností T nemá souvislost s prověřovanou věcí, ani s obdobně vypořádanou námitkou ohledně prověrky účetnictví a bankovních účtů s tím, že k takovému postupu nebyl zákonný důvod.

 

Rovněž tvrdíte, že vyšetřovatel svévolně ze spisu vyňal klíčový dokument nazvaný Uchvácení Klasu_151127, který byl vyhotoven již v r. 2013 a za zarážející označuje přístup státní zástupkyně, která se s jeho obsahem řádně  neseznámila, což podle podatele vyplývá z jejího nepravdivého konstatování v odůvodnění usnesení, že jsou v tomto dokumentu výňatky z e-mailové komunikace mezi tichým společníkem a prostředníkem, ač podatel vložil do klíčového dokumentu veškeré a kompletní e-maily, které se týkaly nekalého převzetí seskupení Klas.

Podatel uvádí, že tento klíčový dokument zaslal vyšetřovateli dne 1. 12. 2015, a proto vysvětlení státní zástupkyně, že z úředního záznamu policejního orgánu ze dne 19. 12. 2016 vyplývá, že v prosinci 2015 požádal Mgr. RJ, který podatele právně zastupoval, aby tento dokument do spisu nezařazoval, považuje za bagatelizaci mimořádně závažné události. Vyslovuje dokonce podezření, že policejní orgán úmyslně a záměrně stranil podezřelým a snažil se jakkoliv zamezit zahájení trestního stíhání, popř. alespoň promlčet trestní odpovědnost podezřelých, když podle Vašeho přesvědčení většina důkazů je od počátku nezpochybnitelná a po jejich rychlém prověření mělo být okamžitě zahájeno trestní stíhání.

Rovněž jste namítl, že jak usnesení policejního orgánu, tak státní zástupkyně svědčí o odmítavém postoji k předkládaným důkazům a tvrzením, aniž by se s nimi seznámily a aniž by uvedly, která tvrzení se neprokázala a na základě kterých k takovému závěru dospěly. Státní zástupkyně podle Vás neposuzovala skutečnosti Vámi uváděné ve vzájemných souvislostech a zcela opomíjen zůstal jednotící záměr jednání všech podezřelých, a to lukrativní převzetí všech podstatných složek jeho podnikání. Za nepřijatelné označujete, že jak policejní orgán, tak státní zástupkyně přijímá vysvětlení podávané podezřelými automaticky za pravdivé, a proto ani jejich pravdivost neověřují, ačkoliv je povinností orgánů činných v trestním řízení obstarat důkazy a nespokojit se jen s důkazy předloženými poškozeným či jednostrannými výpověďmi podezřelých osob. K tomu dodáváte, že policejní orgán nedodržel zásadu legality podle § 2 odst. 3 tr. řádu, zásadu vyhledávací a oficiality
podle § 2 odst. 5 tr. řádu, nebyla vyvinuta snaha o zjištění skutečného stavu věci, ani nebyla
dodržena zásada volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. řádu, a v důsledku toho bylo
porušeno jeho ústavou garantované právo na spravedlivý proces.

Pokud jde o způsob vypořádání námitek státní zástupkyní, namítáte, že odůvodnění jí vydaného usnesení je zcela nedostatečné a chybné, neboť se ani okrajové, ani vcelku nevypořádala s jeho argumenty, na většinu reaguje pouze opakováním frází uvedených policejním orgánem, případně citací změní několika paragrafů z trestního řádu. V rámci výkonu dohledu byl přezkoumán všeobecný spis Krajského státního zastupitelství v Plzni sp. zn. 1 KZN 2034/2016 a spis Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru hospodářské kriminality SKPV Karlovy Vary č. j. KRPK-6279/TČ-2015-190080, a byly učiněny následující závěry.

Anchor 4

Po vykonaném dohledu nutno konstatovat, že Vaše výše popsané námitky jsou v podstatné míře opakováním již dříve uváděných skutečností v žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu a v předchozím podnětu k výkonu dohledu, s nimiž se státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen státní zástupkyně) zabývala a řádně vypořádala v usnesení o zamítnutí Vaší stížnosti, přičemž rozhodla v souladu s trestním řádem, v odůvodnění předmětného usneseni se vypořádala se všemi podstatnými námitkami a s užitou argumentaci je možno se v zásadních bodech ztotožnit. 

Konstatování tohoto státního zástupce, že

"... Vaše výše popsané námitky jsou v podstatné míře opakováním ..."

vyznívají docela humorně  :-).

A nepřestává nás bavit i na konci svého souvětí:

"... vypořádala se všemi podstatnými námitkami ..."

» Stížnost VSZ na vyhýbání se klíčovým otázkám    [BzS 2.3]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží[BzS 1.4]

» Stížnost vyšetřovateli na jeho ignorování

    krádeže účetních majetků [KV 3.1]

» Stížnost na neověřování výpovědi 

    pochybných individuí ze spol. R [BzS 2.3​]

» Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem  [BzS1.4] [BzS2.1]

» Stížnosti na ignorování vyšetření předehry k

    loupeži KLASu  [BzS 1.4], [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele

    k absenci písemných smluv [BzS 2.1]

» Stížnosti na vytrvalé odmítání výslechu

    klíčového člena zločinného spolčení

    [BzS 1.4], [BzS 2.1]

» 1. a 2. stížnost na nevyšetřování pomluv a

    nerespektování judikatury [BzS 2.1] [BzS 2.3]

» Stížnost na odmítání výslechů

    klíčových svědků [BzS 2.3],

atd, atd... 

» Co mj. "opomíjejí" mařitelé [BzS 1.6​]

Pokud se několika skutků přece jen dotkli, šlo vždy o řádně neodůvodněné [BzS2.3] zamítnutí.

Nešlo tedy o "vypořádání s námitkami", nýbrž o potlačení pravdy.  

"... povinností zjistit skutkový stav bez důvodných pochybností!"  [§ 3 sp.ř.↗]

"... požadavek řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné  moci ...“  
 Nález Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 645/2000), [BzS 2.3].


"... důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit."
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000 ve věci sp. zn. III. ÚS 464/99)

» § 330 t. z. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

...námitky jsou opakováním. ...SZ se vypořádala se všemi podst.námitkami

 Lze plně souhlasit i s konstatováním státní zástupkyně, že policejní orgán opatřil dostatek podkladů, kterými objasnil skutkový stav v rozsahu umožňujícím učinit správný závěr, že ve věci nejde o podezření ze spáchání žádného z Vámi uváděných, ale ani jiných trestných činů, a že proto nebylo nutno provádět doplnění prověřování opakovaným vyžadováním vyjádření již slyšených osob, ani opatřovat další podklady.

» I přes značná znevýhodnění oloupený opatřil

   násobně víc relevantních podkladů

   než vyšetřovatel. [BzS 1.4]

» Ukázka, jakými podklady nahradili vyšetřovatel

    státní zástupkyně početné důkazy z Ukradeného

   dokumentu, usvědčující jejich klienty.  [KV2.13].

» Jak vyšetřovatel místo loupeže KLASu

    řešil krádež tašky s fotoaparátem.  [UD 2]

Nad rámec argumentů uvedených v předmětném zamítavém usnesení státní zástupkyně je potřeba zdůraznit, že zcela neodůvodněné jsou Vaše výhrady zpochybňující objektivitu policejního orgánu i státní zástupkyně či dokonce naznačující jejich snahu při prověřování stranit podezřelým a ve věci rozhodovat záměrně ve Váš neprospěch.

"... zcela neodůvodněné jsou Vaše výhrady zpochybňující objektivitu policejního orgánu i státní zástupkyně ..."

» [Dvojí metr

    aneb vyváženost OČTŘ po česku KV 1.3]

» Jak státní zástupkyně podváděla

    při mírnění lži klienta  [BzS2.2]

» Jak státní zástupkyně lhala   

     o plynulých dodávkách [BzS2.2]

» Jak oba odváděli pozornost od padělaného účtu
    [KV2.5

» Jak vyšetřovatel kradl důkazy z trestního spisu [Abs

»   Jak státní zástupkyně bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

» Jak lhal vyšetřovatel 

    o pozdním uplatňování práva [BzS1.6]

» Jak vynechávali nejdůležitější části textů

    převracející jejich interpretace

     ve prospěch zločinců [BzS2.1]

» Jak vyčarovali z tisíců miliony [BzS1.6], [BzS2.2]

» Co porušili vyšetřovatel a  státní  zástupkyně,

    aby získali čas pro své klienty  [BzS 1.5]

» Jak odmítli vydat kompletní účetnictví

    a odmítli jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak ignorovali znaleckou expertizu

    prokazující další velké krádeže

    jejich klientů [KV 1.3]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací trestního spisu  [BzS 2.1]

» Jak odmítli  určit výši kradených tržeb [KV 2.7]

» Jak ignorovali výpověď expedienta KLASu

    potvrzující, že změnu účtu mohla udělat

    jen společnost R [KV 2.4]

» Jak státní zástupkyně prohazovala viníky v případě ztráty slovenského KLASu [BzS2.2]

» Jak státní zástupkyně naznačovala, že si mohla

    padělat vlastní účet sama oběť [BzS 2.2]

» Jak diskriminovali oběť vůči pachatelům

     u písemných smluv [BzS 2.1]

» Jak odmítnutí peněz a  pokračování ve vydírání

     považovali za "adekvátní reakci", [BzS 1.6]

    atd., atd., atd.

» Proč byli mařitelé spravedlivého procesu

   donuceni zinscenovat tuto druhou imitaci

   vyšetřování [1. nezákonné zamítnutí BzS 1.1]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

" V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede."  § 2 odst. 5 trestního řádu

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

               [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

...neodůvodněné jsou Vaše výhrady zpochybňující objektivitu a...nestranost

Jako zcela nepodložené je nutno odmítnout i Vaše tvrzení, že státní zástupkyně tím, že o Vaši stížnosti rozhodla neodkladně a že v důsledku toho rozhodovala bez znalosti spisového materiálu a pouze nekriticky převzala závěry policejního orgánu. Státní zástupkyně zjevně byla se spisovým materiálem dostatečně seznámena z předchozího výkonu dozorové činnosti, což ostatně vyplývá i z rozsahu odůvodnění jejího usnesení, v němž podstatný obsah spisového materiálu konstatovala.

"... z předchozího výkonu dozorové činnosti ..."

» Výsledek "předchozí činnosti" [BzS1.3]

 

» Jak D. Lindenthalová buď

 • předstírala studium neexistujícího dokumentu v trestním spisu, nebo

 • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu. [BzS 1.3][Abs bod 6 a dále] 

"..což ostatně vyplývá i z rozsahu odůvodnění jejího usnesení, v němž podstatný obsah spisového materiálu konstatovala."

Celých cca 85 % "práce" je i tam kopie.

Nebylo by úspornější pro daňové poplatníky než zaměstnávat některé státní zástupce a udržovat neskutečně drahý stroj času [zde ↓] naučit i nějakého osla  Ctrl+C a Ctrl+V? [zde ↑]

» Komentář k zbytečné výplni (celých 85 %)

   tohoto předem rozhodnutého zamítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

Anchor 2

To samé platí i ohledně Vašeho tvrzení, že policejní orgán svévolně do spisu nezařadil dokument nazvaný Uchvácení Klasu 151127. Policejní orgán ve svém úředním záznamu popsal situaci a jeho vyjádření, že tento dokument do spisu původně nezaložil na žádost právního zástupce Mgr. RJ, není důvod zpochybňovat. Navzdory tomu, že tento dokument označujete za klíčový důkaz, jde ve skutečnosti o popis události vycházející výhradně z Vašeho vlastního vnímání situace, do které jste se v rámci svého podnikání dostal v podstatné míře vlastním příčiněním, a ze zpětného hodnoceni navazujících události a dějů.

"... jde ve skutečnosti o popis události vycházející výhradně z Vašeho vlastního vnímání ..."

My zase tvrdíme, že na rozdíl od "věštění" mařitelů a verbálního utvrzování jejich klientů [Abs] se v něm nachází nadpočet nezpochybnitelných  důkazů [UD].

Ostatně kdyby se jich nebáli, nemuseli by je krást ze spisu a zároveň se vyhýbat při kvazivyšetřování všem nepohodlným  skutečnostem v dokumentu doloženým. [KV2] a  [BzS 1.6​]

Můžeme tedy konstatovat, že po druhé ochránkyni zločinců i třetí ochránce se podílí na krytí trestné činnosti manipulace se spisem, a to přinejmenším její bagatelizací.

 

» Jak D. Lindenthalová 

 • odváděla pozornost od zločinu manipulace se spisem a

 • bagatelizovala hodnotu ukradených důkazů [BzS2.2]

» Upozornění V. Trýzny na

 • krádež klíčových důkazů ze spisu a

 • na jeho bagatelizaci státní zástupkyní [BzS2.3]

» Proč mařitelé při krytí

   loupeže KLASu a svých kolegů

  páchají tolik očividných přečinů [Rej

... dokument do spisu původně nezaložil na žádost právního zástupce....

Správný a odůvodněný je i závěr státní zástupkyně, že ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle § 184 tr. zákoníku. O existenci stále narůstající výše neuhrazených splatných faktur za dodané zboží není pochyb, ostatně ani Vy to nepopíráte,

Lež o narůstání "dluhu"

Čísla (tak neoblíbená u mařitelů) prokázala, že naopak

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil výši rotujících pohledávek. 

Ze 7 mil. na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

Fakta z Ukradeného dokumentu:

"Již koncem prosince* mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti![UD III.A.1.c)(4)] a  [UDIII.B]

* To znamená v měsíci dovršení loupeže.

Zrovna dokončil 10milionovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví [UDIII.1.b)], a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.
Proto

 • nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010,  kdy tomu mohli mít více "důvodů", ale

 • zaútočili v roce 2011, kdy nebyl důvod, ale jejich oběť byla chvíli oslabená! [UD III.B.1]

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • ukradlo z účetnictví 6 milionů, [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeží tržeb [UD III.A.7]
  [Abs]


Právě proto už po loupeži
s pomocí svých ochránců mj.:

 • lhali o úvěru, [KV 2.1]
  výpalném [KV 2.7],
  o změně dodavatele [KV 2.5], atd.

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu, [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu, [Abs]

 • utekli před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě trestního práva​ [BzS 2.6]

» Jak jsme se marně snažili přesvědčit

   následující mařitelku spravedlnosti, že

   i posvátní státní zástupci by měli

   dodržovat posloupnost celých množin

    přirozených čísel [BzS2.5]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu
    [Rej]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

               [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

... O existenci stále narůstající výše neuhrazených splatných faktur za dodané zboží není pochyb_Kom_Leý o narůstání "dluhu"

, takže i pokud by takovou informaci účetní či kdokoliv jiný sděloval třetím osobám, nemohl by se tím dopustit tohoto trestného činu.

Prověřováním zjištěné skutečnosti rovněž vylučují podezření, že by Vámi popisovaným jednáním dalších osob byly naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku. Kromě Vašeho tvrzení, že jste byl uveden v omyl ohledně skutečné hospodářské situace Vaší firmy, kterou jste budoval a jejíž činnost jste řídil, není doložena žádným jiným důkazem.

Za prvé

Vyšetřování toho trestného činu se mařitelé spravedlnosti ani nepokoušeli předstírat[KV], [BzS2.3], [KV 2.1

Přesto se nezdráhali ve svých automatických zamítáních prohlásit, že tato skutečnost "nebyla zjištěna". [BzS 2.2] 

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při své výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou vstřebali právě od pachatelů. [KV 2.1] a [KV. 2.15]

Za druhé

Právní názor státního zástupce použitý pro obhajobu svých klientů je chybný

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

      nerespektování judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

      nerespektování judikatury [BzS 2.3]

...., takže i pokud by takovou informaci 💀 účetní či kdokoliv jiný sděloval třetím osobám,

Naopak nejen z vyjádření vedoucího, ale i například z Vámi předložených výkazů s přehledem tržeb MLM sítě Klas a s výpočty provize za jednotlivé měsíce, které Vám zasílal vedoucí, je zjevné, že jste měl či mohl mít dostatečný přehled o stavu hospodaření celého uskupení Klas. 

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Z trestního oznámení:

"Oznamovatel ... zadal p. vedoucímu a účetnímu příkaz, aby ...  konečně předložili účetní podklady seskupení KLAS. Těmito podklady měly být vyvráceny tehdy kolující pochybnosti o údajné náhlé špatné ekonomické situaci a dokonce ztrátovosti či úpadku seskupení KLAS ..."  [KV1.1]

Z důkazů ukradených vyšetřovatelem ze spisu:

 "Nechápal jsem, že tichému společníkovi doteď nebylo vysvětleno, že KLAS je ziskový a bez problémů dokáže brzo splatit pohledávky

[UDIII.A.3.c)]

Z odpovědí vyšetřovateli:

"Oznamovatel informacím o údajné ztrátovosti seskupení KLAS nevěřil ..." [KV 1.3a]

"Oznamovatel měl podezření, že se informace o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS nezakládají na pravdě po celou dobu jejich šíření.[KV.1.3b]

Pamatujete ještě, jak se bez absurdity, v které čarují z tisíců miliony, neobešla čtyřikrát kolegyně pana V. Tryzny D. Lindenthalová?  [BzS2.2]
Náš třetí mařitel spravedlnosti za ní ani o chlup nezaostal. [zde ↓], [zde ↓​] a do čtveřice [zde ↓​].

... je zjevné, že jste měl či mohl mít dostatečný přehled o stavu hospodaření

Pokud jste za popsané situace investoval značné prostředky do rozvoje společnosti a ty jste hradil nikoliv z volných prostředků společnosti či z jiných zdrojů, ale na úkor placení závazků vůči dodavateli,

"... ty jste hradil nikoliv z ...  jiných zdrojů ..."

Máme to chápat jako změnu strategie pachatelů a jejich ochránců nebo (po změně matematických [BzS2.5] i) jejich chápání ekonomických zákonů? Protože dosud jako jeden z důkazů o údajné špatné ekonomické situaci trvale ziskové firmy nás utvrzovali o nezdravém navyšování cizích zdrojů?

Viz Účetní matení a patlání [KV 3.2

Mohli by nám mařitelé závazně říci, která z obou jejich variant "právního názoru" ospravedlňuje loupení oběti?
A) ta, když se  navyšují "cizí zdroje", nebo

B) ta, když se nenavyšují "cizí zdroje"?

"... povinností zjistit skutkový stav bez důvodných pochybností!"  [§ 3 sp.ř.↗]

" V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede."  § 2 odst. 5 trestního řádu 

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

               [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

Pokud jste investoval ... a hradil nikoliv z volných prostředků... či z jiných zdrojů, ale na úkor placení závazků

, pak nutno považovat veškeré kroky, které věřitel učinil k zajištění úhrady svých splatných pohledávek vzniklých z obchodního styku, za zcela legitimní opatření. Proto je vyloučeno, že by mohlo dojít ke spáchání trestného činu lichvy podle § 218 tr. zákoníku, jak se domníváte. Jako nepřípustný či dokonce protiprávní nátlak nelze hodnotit postup věřitele, pokud dlužníka vyzve k plnění  oprávněného nároku a upozorní ho na právní kroky, které mu právní řád k takovému postupu nabízí, popř. na důsledky, které z toho pro dlužníka mohou plynout.

"... pak nutno považovat veškeré kroky, které věřitel učinil k zajištění úhrady svých splatných pohledávek vzniklých z obchodního styku, za zcela legitimní opatření ..."

Jediný  legitimní krok "věřitelů" by bylo přijmutí úhrad. Naproti tomu:

 • odmítnutí veškerých úhrad,

 • vydírání,

 • okupace a rozkrádání cizích majetků,

 • krádeže tržeb,

 • krádeže účetního majetku,

 • padělání čísla účtu aj.,

my na rozdíl od mařitelů nepovažujeme za "legitimní kroky", ale za mimořádně závažné trestné činy, jednoznačně definované trestním zákoníkem. [Abs]

Osoby zneužívající pravomoci veřejné osoby k vědomému krytí této trestné činnosti považujeme rovněž za zločince.  

"... Jako nepřípustný či dokonce protiprávní nátlak nelze hodnotit postup věřitele, pokud dlužníka vyzve k plnění oprávněného nároku a upozorní ho na právní kroky, které mu právní řád k takovému postupu nabízí, popř. na důsledky, které z toho pro dlužníka mohou plynout."

Tento výrok považujeme za pravdivý a samozřejmý, jen nenacházíme žádnou relaci k předchozím doloženým skutkům "věřitelů" v kauze loupeže KLASu. 

...nutno považovat veškeré kroky, které věřitel učinil

Stejně tak lze jenom obtížně přijmout Vaše tvrzení, že účetní resp. manželka účetního odmítali až do r. 2013 vydat Vám účetnictví a že v důsledku toho jste nebyl v r. 2011 schopen zjistit údaje o skutečném stavu firmy, a byl jste tak nucen podepsat pro Vás nevýhodnou smlouvu. Pokud by skutečně k takové situaci došlo, pak by logicky musela z Vaší strany následovat výpověď smlouvy ohledně vedení účetnictví, což jste ovšem neučinil, naopak spolupráce s touto účetní firmou, včetně placení odměny za vykonanou práci, pokračovala i v r. 2013.

Pouhá dvě souvětí, ale kolik tam dokázal V. Trýzna nasekat hloupostí je zarážející.

 1. Odmítání vydat kompletní účetnictví
  jak přímými pachateli, tak kolegy pana Trýzny bylo dostatečně prokázáno [UDIII.A.3.a)(1)], [BzS1.2] a trvá dodnes.

 2. Roman Sikora neodevzdal majetky lupičům primárně pro nějakou neznalost, []
                         Absurdita 
   [Vyvracení podstrčeného argumentu]
  ale přesile a následkem vydírání. [Abs] 

 3. Nepokračovala "spolupráce", ale probíhal
  [Druhý pokus o získání vlastního účetnictví [UDIII.A.3.a)(1)]

 4. Jakákoli smlouva nemá v případě dotyčných zločinců žádnou hodnotu (viz jejich všechna minulá nedodržení, [např. KV1.3]) a smlouva o účetnictví není vypovězená dodnes (navzdory "logice" V. Trýzny).  

 5. Účetním po loupeži (od 12/2011) nezaplatila oběť ani korunu.

Lež o placení účetním i po loupeži

 

Pokud bude i tento třetí mařitel na této své nepravdě trvat, budeme i my muset trvat na tom, aby předložil byť jediný doklad. Tím pochopitelně nemáme na mysli mařiteli tak často používanou zbraň v podobě absurdity o popírání viny [Abs]

Porovnejte s dalším

dvojím metrem [KV1.3] mařitelů

 • neexistuje žádný doklad, přesto
  Roman Sikora údajně platil účetnímu i po loupeži

 • existují doklady (nejen) o platbách vedoucímu za jednatelství, přesto
  jednatelství bylo jen formální. [BzS2.2]

» Malý výběr dalšího

    načapání při lži:

 

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

...včetna placení odměny za vykonanou prácí, pokračovala i v roce 2013.

Navíc je ze spisového materiálu zřejmé, že daňová přiznání pro Vás zpracovávala daňová poradkyně PJ, která tedy musela mít k dispozici veškeré účetní podklady, takže postrádá logiku Vaše tvrzení, že jste se nemohl s účetnictvím seznámit v důsledku obstrukcí manželů účetních, a proto jste byl nucen podepsat nevýhodnou smlouvu o přenechání společnosti Klas CZ s.r.o bez znalosti její skutečné hodnoty.

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Roman Sikora říká, že "je absurdní mařitelům vyvracet absurditou podstrčeného argumentu podstrčený argument. Důležitější je šetřit síly na naléhavější a o trochu snazší cíle, např. během následujících let je donutit počítat do deseti zavedeným způsobem.
My si však myslíme, že by některým dalším obětem nekontrolovatelné moci mohl být následující pokus užitečný. 

 

1. Loupež se probíhala v roce 2011 s vyvrcholením v listopadu a prosinci, kdy byla také dovršena. [UDII]

 

2. Roman Sikora doložil, že tehdy pachatelům o náhlé ztrátovosti a špatném ekonomické situaci nevěřil. [KV 1.3a],  [KV. 1.3b] aj.

 

3. Zpracování daňového přiznání probíhalo nejdříve až v březnu 2012!
A zde narážíme na překážku další mařitelské absurdity

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

 

Co bychom ale pro vážené státní zástupce neudělali. Přemlouváme Romana Sikoru, usazujeme jej do stroje času, transportujeme ho zpět do doby tvorby daňového přiznání a přinášíme osvětu dále.

4. V minulosti zjišťujeme, že sice daňové přiznání pro našeho návštěvníka z budoucnosti zpracovává daňová poradkyně, ale ta má k dispozici takové účetní podklady, jaké jí dodal jediný vlastník těchto podkladů: účetní - organizátor loupeže.

Ten také většinu přiznání (každým rokem) připravil a od ní potřeboval v podstatě jen "kulaté razítko".

Roman Sikora se musí přirozeně spoléhat, že vše zodpovědně zkontroluje. [1]

Navzájem se ani neznají. [2]

5. Hned jak jsme si to v minulosti objasnili, musíme šoupnout Romana Sikoru spolu s Kinedrylem zpět do mašiny a vyslat nazpět do budoucnosti. Tentokrát ale jen do 12.9.2013. Protože právě tehdy a až po intervenci pražského FÚ se poprvé dostává k rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát. [3]

6. Necháme ho jen malinko vydechnout, ale pak poslušně vyhovíme požadavkům mařitelů a přemísťujeme ho v čase ještě dále, do 9.11.2015.

Zde, pro změnu s pomocí kraslické expozitury FÚ, zjišťuje, že jeho předminulá cesta do minulosti byla zbytečná. Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za rok 2011 nebyly stejně k dispozici a vůbec nebyly přiložené v dané době k daňovému přiznání za rok loupeže.[4] Tím pádem byla zbytečná i následující cesta do budoucnosti. 

 

7. Roman Sikora z posledních sil slabě protestuje, ale na naše naléhání (nechceme přece snižovat vážnost úřadu státního zastupitelství) usedá apaticky opět do stroje času a vrací se do přítomnosti, aby doložil nasbíraná fakta.

8. V přítomnosti uštvaný Roman Sikora zjišťuje,

 • že důkazy vyvracející utvrzování mařitelů jsou stejně zbytečné.
  Ať už znal nebo neznal cokoli, navyšoval nebo nenavyšoval zdroje [], atd. atd., zločinci spolupracující s policií můžou kdykoli okupovat a rozkrádat jeho majetek, padělat na jeho fakturách číslo účtu, krást mu v účetnictví, blokovat mu podnikání a vydíráním trvat na odevzdání osminásobně většího majetku.

 • Dále zjišťuje, že nekontrolovatelní státní zástupci můžou (pod brněním "právního názoru") beztrestně podvádět [Rej] jakéhokoli občana 3. kategorie, a že

 • právo na spravedlivý proces a ochranu majetku se nemyslí tak, jak je napsáno (a na které se pochopitelně spoléhal, když obětoval dalších dvacet let života a z nuly vybudoval úspěšnou organizaci a za slib dodržování těchto práv tvrdě platil daněmi), ale tak, jak je interpretují kolegové těchto státních zástupců, a dokonce i bývalí dobrovolní členové zločinecké organizace.

Zkoušíme ještě našeho ubohého cestovatele přesvědčit k cestám do poloupežních dob, kdy se mnohokrát marně snažil dostat alespoň k účetním materiálům údajně zaslaným tichému společníkovi. [UDIII.A.3.c)] Výsledkem je ale marná snaha 

vyčerpaného Romana Sikory dohonit nás a  nakopat nám naše p*****, protože nás přece hned na začátku přemluvené anabáze časem varoval před marností vyvracet lidem, kteří mají od počátku úkol ho nepustit před transparentní soud, nějakou jejich absurditu.

[1] "... pokud ... byl nutný oprávněný podpis, tak to pochopitelně za něj (účetního) učinila formálně odpovědná osoba (klient, manželka, daňový poradce apod.) [UDIII.A.3.a)(1)]

[2] "S paní daňovou poradkyní PJ jsem se letmo setkal jen dvakrát v životě. Jednou jsem přijel podepsat na poslední chvíli d. přiznání a podruhé v roce 2013 jsem si u ní vyzvedl kopie d. přiznání, které jsem pak rovnou odvezl právníkovi SP. (Pozn.: až tehdy mohl a odhalil část daňových krádeží.) Jsem přesvědčen, že paní P*** ani neví, jak vypadám. [UDIII.A.8]

[3]  Příklady dalších podstatných dokladů,

        které pachatelé a mařitelé odmítli oběti vydat: 

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu,

 • inventury majetku a závazků, aj. [KV1.3]

[4] Přidejte si  k tomu už známé zlovolné nezveřejňování účetních výsledků Romana Sikory účetním ve veřejném  registru.

» Jak (pro změnu) vyšetřovatel vyžadoval

  po oběti, aby  pomocí stroje času

   vyvracela existenci neexistujícího

 • malého prodeje a

 • ztrátovosti firmy,

    navíc bez

 • užití matematických pravidel a

 • účetnictví [BzS 1.6]

daňová přiznání pro Vás zpracovávala 👤 daňová p.Kom_anabáze časem

Jestliže jste tedy v r. 2011 podepsal smlouvu o převodu všech podstatných složek podnikání nezbytných pro fungování sítě multilevelmarketingu za částku 4 731 706 Kč, tj. za částku odpovídající výší neuhrazených splatných faktur za dodávky zboží, aniž byste znal skutečný stav hospodaření a majetku své společnosti, pak by šlo jenom k Vaší tíži, že jste nejednal s péčí řádného hospodáře a za takových okolností podepsal tak zásadní smlouvu.

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
]

 

 

Roman Sikora sice mohl odmítnout podepsat a zachránit významnou část svého majetku.

 [Kopanec s neoprávněnou insolvencí  KV 2.2

Musel by se smířit s tím, že pachatelé ublíží

spoustě dalších nevinných lidí. [UD III.A.7]
To znamená, že by se octl na stejné  mravní úrovni V. Trýzny a dalších mařitelů trestního stíhání, pro které je takové chování hodno "řádného hospodáře".

podepsal ...aniž byste znal stav hospodaření a majetku své společnosti,... jste nejednal s péčí řádného hospodáře

Jak již je ale řečeno výše, jde výhradně o Vaší verzi, která je v zásadním rozporu s dalšími zjištěnými skutečnostmi. Z nich je nepochybně prokázáno, že návrh této smlouvy jste koncipoval Vy společně s právním zástupcem právníkem S, takže tvrzení o tom, že jste byl při uzavření smlouvy uveden v omyl a k podpisu donucen zneužitím Vaší přechodně tíživé situace, je nepodložené.

Státní zástupce V. Trýzna má i tady smůlu, že my jeho utvrzování můžeme porovnat s písemnými důkazy ze "zachráněného" Ukradeného dokumentu. [UD VI.K.1]

» Jak pachatel (prostředník) vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]

Proč nezastavil tvorbu převodní smlouvy Roman Sikora už dávno vysvětlil.

"Přistupoval jsem tomu tak, že to požaduje tichý společník*, který má prsty na kohoutku k mému životně nezbytnému zboží, /str. 44III.A.1.b)/ a /str. 42 III.A.1.a)/, a já hrál o čas, než se tichému společníku vysvětlí, že jsem pouze pomlouván a KLAS teď po dokončení modernizace dokáže snadno splatit pohledávky...[UD VI.K.1]

A my dodáváme, že k zneužití svěřeného prostřednictví skutečně došlo, pachatelé přerušili dodávky a zcela zablokovali loupený KLAS navzdory smlouvě a platbám předem.

* viz [Dlouhodobě předstírané zaslání
           výsledků KLASu
UDIII.A.3.c)]

» Jak tichý společník

 • vynucoval podepsání převodu

          [UD III.A.2.h)]

 • Lhal, že nezneužije svěřené prostřednictví a odvolá blokádu,
  budou-li realizovány platby
  předem [UD III.A.2.g)]

 • blokoval podnikání [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» Jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

» Stížnost na ignorování písemných důkazů,

    že návrh loupeživé smlouvy

    by od začátku v rukách pachatelů [BzS2.5]

...je nepochybně prokázáno, že návrh této smlouvy jste koncipoval Vy společně s Právním_Kom.Proč nezastavil př.sml.

Pokud jde o Vaše tvrzení o zneužití důvěry ze strany vedoucího resp. účetního a jakýsi jejich komplot s prostředníkem a tichým společníkem, ani v tomto případě není Vaše tvrzení o cíleném společném jednání směřujícím k ovládnutí seskupení Klas podloženo jinými zjištěnými skutečnostmí. Na tomto závěru nic nemůže změnit Vámi předkládaný soubor „důkazů" ani Váš způsob jejich hodnocení, kterými se snažíte postup či závěry státní zástupkyně zpochybnit a k tomu užíváte mnohdy účelová či zkreslená tvrzení a ryze subjektivní hodnocení zjištěných skutečností.

Za situace, kdy namísto právních kroků k ochraně svých zájmů nejpozději v r. 2013, kdy jste se údajně o vzniku škody dozvěděl, jste až v r. 2015 podal trestní oznámení, vyznívá Vaše upozornění na hrozící promlčení trestnosti jednání údajně podezřelých osob zcela nepatřičně. Jak je zřejmé z výše uvedeného, provedeným dohledem nebyly v postupu státní zástupkyně zjištěny namítané závady, a proto Váš podnět jako nedůvodný odkládám.

"... 2013, kdy jste se údajně o vzniku škody dozvěděl ...

[v komentáři zde ] a také 

[bod 5 putování časem v komentáři zde ↑ ]

» Lež o pozdním uplatňování práva. [BzS1.6]

» Stížnost na neuznávání zákonné lhůty
    vyšetřovatelem a lhaní

    o pozdním uplatňování práva [BzS 2.1]

» [Druhý pokus o získání vlastního účetnictví.

    [UDIII.A.3.a)(1)]

» K historii KLASu po loupeži 

    [příslušné roky z UDI.A.c)]

» Co mj. porušili vyšetřovatel a dozorující státní zástupkyně, aby získali čas pro své klienty [BzS 1.5]

»Další ze lstivých taktik na promlčení [BzS2.1]

» Sázka na promlčení zločinů [BzS2.1.14]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

... nejpozději v r. 2013, kdy jste se údajně o vzniku škody dozvěděl, jste až v r. 2015...

Jsem povinen Vás poučit. že podle § l odst. 4 vyhl. č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu státního
zastupitelství. zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech
prováděných právními čekateli v platném znění, další obsahově shodné podněty nebudou
přezkoumávány a podatel nebude o jejich přijetí vyrozumíván.

 JUDr. Vladimír Trýzna v. r.
státní zástupce


Za správnost vyhotovení:
HS


PS poškozeného: podací razítko obyčejného psaní až z 18.7.2017

bottom of page