top of page

2.5. Poškozený pro VSZ (L. Bradáčové) 201709

Advokátní kancelář, JUDr. Michal Sýkora


Vážená paní
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
Vrchní státní zástupkyně v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 4


V Praze, dne 25. září 2017


Věc:

Podnět k výkonu dohledu nad postupem státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci sp.zn. 1 VZN 1706/2015


Vážená paní vrchní státní zástupkyně,


poškozený, Roman Sikora, nar***, trvale bytem ***, zastoupen JUDr. Michalem Sýkorou, ***, advokátem, se sídlem ***, učinil orgánům činným v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) v dubnu 2015 písemné oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve formě spolupachatelství a dalších trestných činů, zejména porušování povinnosti při správě cizího majetku, účetních a daňových deliktů, vydírání a lichvy. Pro přehlednost rekapituluje celý případ.

» Zkrácený přehled zločinů pachatelů

    při loupení KLASu [Abs]

Úvod,hlavička
1.

Poškozený vědom si možných neformálních vztahů hlavní podezřelé osoby s místně příslušným policejním orgánem (dále jen „PO“) v Karlovarském kraji, podal trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Tento podnět byl však postoupen místně příslušnému PO v Karlovarském kraji. Tento věc prvotně - až téměř po roce odložil - „ad acta“, přestože jím nebyly v této věci ani zahájeny úkony trestního řízení.

» Nevyslyšená námitka na podjatost

  policejního orgánu s katastrofálními

   následky [KV1.1]

» Krádež klíčových důkazů z trestního spisu [Abs]

» První oficiální pokus vyšetřovatele
  ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní
   zástupkyně,
aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

1. Poškozený vědom si možných neformálních vztahů ...
2.

K podnětu poškozeného, který s odložením věci nesouhlasil, se dozorující státní zástupkyně KSZ v Plzni JUDr. Dagmar Lindenthalová přípisem ze dne 19.4.2016, č.j. 1 KZN 149/2015-46, vyjádřila následovně: „Po podrobném vyhodnocení veškerých podkladů dospěl policejní orgán k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, a proto věc založil „ad acta“ bez dalšího opatření. Rozsah shromážděných podkladů byl shledán přezkoumáním jako dostatečný pro to, aby vrchní komisař mohl učinit shora uvedený závěr.“ Dozorová státní zástupkyně JUDr. Dagmar Lindenthalová (dále jen „dozorový SZ“) tak jednoznačně vyjádřila svůj názor, že v této věci nespatřuje podezření z trestného činu.

» Jak tato druhá mařitelka spravedlnosti

   podpořila 1. nezákonné zamítnutí

    vyšetřovatele [BzS1.3]

Nebyla potrestána, ale bylo dokonce dovoleno dále "dozorovat" kolegu,
a tak pokračovat v maření řádného vyšetřování.

» Jak se vyšetřovatel a jeho ochránkyně

   mstili Romanu Sikorovi za to, že

   odhalil krádež důkazů z trestního spisu a

   bylo nařízeno opravné vyšetřování  [BzS2.4]

2. Vyjádření dozor.st.zástupkyně
3.

Poškozený se proto obrátil podnětem (prvním v pořadí) na VSZ v Praze, přičemž dohledový
státní zástupce JUDr. Vladimír Trýzna v. r. (dále jen „dohledový SZ“) vyrozuměním ze dne 1. 8. 2016, č.j. 1 VZN 1706/2016-28, dal poškozenému za pravdu a udělil pokyn dozorové SZ, aby vydala PO pokyn k zahájení úkonů trestního řízení a k vydání meritorního rozhodnutí.

Dozorová SZ tak učinila přípisem ze dne 12. 8. 2016.

Dne 19. 12. 2016 bylo doručeno poškozenému usnesení PO o odložení věci dle § 159a odst. 1 trestního řádu, č. j. KRPK-62792-72/TČ-2015-190080, neboť dle PO nešlo v této věci o podezření z trestné činnosti a není na místě věc vyřídit jinak.

Následná stížnost poškozeného byla dozorovou SZ usnesením č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017 zamítnuta.


4.

Poškozený podal dne 18. 5. 2017 podnět k VSZ v Praze, kterým se domáhal, aby prověřování v
předmětné trestní věci nadále probíhalo a bylo vedeno řádně. Dohledový SZ JUDr. Trýzna ve sdělení ze dne 26.6.2017, č.j. 1 VZN 1706/2015-54, které bylo poškozenému odesláno až dne 18.7.2017, uvedl, že shledal námitky poškozeného nedůvodnými.

» Druhý pokus této druhé mařitelky

  ochránit vyšetřovatele a klienty [BzS2.2]

Anchor 1

Jako vedoucí státní zástupkyni Vás touto cestou informuji o postupu dohledového i dozorového SZ, a činím tímto rovněž

podnět k výkonu dohledu nad postupem státního zástupce VSZ v Praze.

1.

Dovoluji si upozornit, že při výkonu dozoru nad přípravným řízením, i při výkonu dohledu nad
postupem nižšího státního zastupitelství, mohlo dojít k procesnímu pochybení. Podle § 146
odst. 2 písm. a) trestního řádu platí, že o stížnosti proti usnesení policejního orgánu, ke
kterému dal souhlas nebo pokyn dozorující státní zástupce, rozhoduje jemu nadřízený státní
zástupce. V předmětné věci PO věc odložil „ad acta“, následně toto odložení potvrdila
dozorující SZ. Dohledový SZ přijal námitku poškozeného, že ve věci mělo dojít k zahájení úkonů
trestního řízení. Na základě tohoto pokynu z VSZ v Praze vydala dozorující SZ pokyn k tomu,
aby došlo k zahájení úkonů trestního řízení a k meritornímu rozhodnutí. Byť není explicitně
uvedeno k jakému rozhodnutí, je z kontextu zřejmé, že dozorující SZ měla na mysli usnesení o
odložení věci dle § 159a odst. 1 trestního řádu. Tento její názor je evidentní z postupu při
výkonu dozoru, neboť předtím souhlasila s odložením věci „ad acta“.

Podnět k výkonu dohledunad VSZ. 1.Mohlo dojít k procesnímu pochybení

» Jak vykličkovala další mařitelka
   z požadavku na dodržování zákona 
   podle § 146 (2),a) t. ř.  [BzS2.6]

2.

Došlo tak k porušení výše citovaného ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu. Podle
něj je zásadně oprávněným k rozhodnutí o stížnosti podané proti usnesení policejního orgánu
státní zástupce, který vykonává dozor nad přípravným řízením. Výjimkou je však situace, kdy
tento SZ sám dal souhlas nebo pokyn PO k vydání napadeného usnesení. V takovém případě
rozhoduje o stížnosti jemu nadřízený SZ. Smyslem citovaného ustanovení je zajistit nejvyšší
možnou míru nestrannosti a objektivity při rozhodování o stížnosti. S výše uvedenými
požadavky se neslučuje, aby o stížnosti poškozeného podané proti usnesení o odložení věci
rozhodoval dozorující SZ, který již vyjádřil jednoznačný názor na to, jakým způsobem má
skončit prověřování tohoto případu.
Tím totiž SZ jednoznačně avizoval svůj právní názor na
věc. Právě taková procesní situace nastala v posuzované trestní věci, neboť dozorující SZ svůj
názor vyjádřila a vydala výše zmíněný pokyn PO.


3.

Pokyn dozorující SZ byl PO tedy interpretován tak, že ve věc má být odložena dle § 159a odst.
1 trestního řádu. Z toho vyplývá, že PO odložil věc na pokyn státního zástupce. Úkony, které
PO potom provedl, byly čistě formální a v podstatě jen kopírovaly předchozí vytýkanou
činnost. Z těchto důvodů o stížnosti podané proti takovému usnesení o odložení věci měl
rozhodovat SZ vyššího státního zastupitelství, tj. VSZ v Praze. Dozorující SZ v podstatě neměla
co přezkoumávat, protože PO dala fakticky předem najevo, že souhlasí s tím, aby došlo k
odložení věci, přičemž dohledový SZ tento nedostatek neodhalil.

Ani této oprávněné stížnosti, aby nepřezkoumávala a neposuzovala své vlastní chybné rozhodnutí tatáž osoba (dozorová státní zástupkyně) nebylo vyhověno.

» Jak "vyklouzla" z uplatnění oprávněného

    požadavku čtvrtá mařitelka [BzS2.6]

Ale ani touto parodií na právo to neskončilo. Naši další stížnost Ministerstvu spravedlnosti, tentokrát na dohledového státního zástupce V. Trýznu, zamítl... hádejte kdo?

Tipněte si a pak se podívejte na odpověď zde [BzS3.10].

 

» Precizně formulovaná stížnost na

  nepřístojnost situace, kdy je papalášům

  dovoleno sami sebe hodnotit, a tím pádem

  pokračovat v nekalé činnosti [BzS3.1].

» Jak papaláši porušují dokonce i nefunkční

    závislou kontrolu definovanou § 466 tr. z.
   [BzS3.11].

2._Kom_aby nepřezkoumávala a neposuzovala své vlastní chybné rozhodnutí tatáž osoba
4.

Další pochybení v práci dohledového SZ spočívá v samotném vyrozumění ze dne 26. 6. 2017.
Toto vyrozumění budí dojem, že se věci dohledový SZ snažil „zbavit“. Jak jinak lze vysvětlit
fakt, že prvních pět stran sdělení se skládá z obsahově totožných odstavců? Nemůže se jednat
o chybu v psaní nebo chybné zkopírování zapisovatelkou, neboť začátky některých odstavců se
mírně liší úvodní větou, ale samotný text je naprosto totožný.


5.

Dohledový SZ, který je zařazen na odboru přezkumného řízení, by měl vykonávat svou funkci
zákonným způsobem, v souladu se zvýšenými nároky na pečlivost, etiku profese a argumentaci při odůvodňování rozhodnutí. Funkce státního zástupce je výjimečnou v tom, že jedině státní zástupce je oprávněn a povinen, jsou-li splněny zákonné podmínky, podat obžalobu a zahájit trestní řízení před soudem. Státní zástupce by měl přistupovat k řešeným případům individuálně a s plným nasazením, nikoliv jako v tomto případě. Těmto požadavkům a pravomocem odpovídá platové ohodnocení státního zástupce.

Nebudeme vás napínat a rovnou vám prozradíme, že i tento další příklad práce V. Trýzny svedla jeho nadřízená na "nepozornost při vkládání do IS" [BzS2.6].

» Jak s řádným studiem spisových materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5].

» Jak "studovala" spis občana 3. kategorie

    trojice ústavních soudů [BzS3.2]. 

4. ...prvních pět stran sdělení se skládá z obsahově totožných odstavců

V druhém podnětu, který vyřizoval JUDr. Vladimír Trýzna, poškozený poukázal na spoustu
neopominutelných nesrovnalostí v rozhodnutí PO a dozorové SZ, přičemž odkazoval na fakta z
konkrétních úředních záznamů o podaných vysvětleních, korespondenci podezřelých a další
důkazy založené ve spise. Dohledový SZ věnoval ve vyrozumění pouhé 2 strany samotnému výkonu dohledu a zmíněné nesrovnalosti opomenul. Pouze obecně uvedl, že námitky zpochybňující dozorovou SZ, tak PO, jsou nedůvodné. Selektivně vybral přibližně pět námitek poškozeného a ve vágních a nezřetelných odůvodněních je odmítl. Každé z nich je buď zcela nepravdivé, nebo vyvratitelné již fakty obsaženými ve spisu, což znovu svědčí o liknavé práci dohledového SZ. Jeho odůvodnění v zásadě kopíruje odůvodnění PO a dozorové SZ, aniž by prostudoval řádně spis. To také vyplývá i z toho, že dohledový SZ akceptuje názor PO, že samotné uzavření smlouvy zakládá beztrestnost jednání doprovázejícího uzavření smlouvy a řádně nepřezkoumává podezření z podvodu, lichvy, pomluvy, daňových, účetních a úvěrových deliktů, aj. Tento postup dohledového SZ je v rozporu se základními zásadami trestního řízení uvedenými v § 2 odst. 3, 4, 5 a 6 trestního řádu a ústavně zaručenými právy na spravedlivý proces.

Pro základní orientaci v této věci a námitce uvádím základní skutkové okolnosti případu.

» Stížnosti aby neporušovali nálezy Ústavního soudu [BzS2.3]

» Stížnost na nepřezkoumatelnost zamítnutí

   vyšetřovatele a státní zástupkyně [BzS 1.4]

"... věnoval... pouhé 2 strany samotnému výkonu dohledu ..." + dalších cca 5 stránek pouze zduplikoval.  [BzS2.4 a výše]

» Komentář ke zbytečné výplni (celých 85 %)

   předem rozhodnutého zamítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

» jakou úroveň znalostí trestního spisu převedl

    vyšetřovatel

     [1. Ledabylost UD2] a [UD2 kometář]

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
]

... věnoval ve vyrozumění pouhé 2 strany
1.

Podstatou trestního oznámení je nápadně nevýhodný převod seskupení KLAS, tj. firem, které
poškozený dvacet let budoval, na třetí osoby. Poškozený doložil, že těmito třetími osobami byl
převod předem připravován* mj. pomocí účetních machinací a zneužitím zejména tísně
poškozeného, pravomocí a přístupů k citlivým údajům, které jim poškozený v dobré víře
poskytl. Podezřelí využili chvilkového oslabení po právě dokončené modernizaci seskupení
KLASu k načasování a zahájení útoku.**

Později zesílili tlak zneužitím výhradního zastoupení
svěřeného jim poškozeným. Přestali dodávat zboží navzdory průběžným úhradám, dokonce
úhradám předem a uzavřené smlouvě, čímž zablokovali poškozenému podnikání. Dokonce
později došlo k prodeji zboží seskupení KLAS, ale kupní cena včetně velkého zisku byla bez
vědomí poškozeného zasílána na tajně vyměněné číslo účtu jiné společnosti. Popisované
gradující nátlaky byly doprovázeny vyhrožováním, že bude podána žaloba nebo návrh na
prohlášení fiktivního konkurzu.

 

*Podezřelí si mj. založili společnost stejného názvu ještě před uzavřením smlouvy a dlouho předtím se zmocnili jeho ochranných známek.

**Podezřelí po dobu předchozích deseti let akceptovali platby poškozeného s určitým zpožděním, což vytvořilo ustálenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. Přesto tuto zvyklost porušili hned po modernizaci.

» prostředníkově krádeží ochranných známek svého partnera jako k přípravě na pozdější loupež jeho KLASu [UD III.A.1.a)]

» K neopatrnému svěření prostřednictví
   budoucím vyděračům [UD III.1.1.b)]

» K uskutečněnému vydírání
    zablokováním podnikání [UD III.A.2.g)]

» Bránění oběti v přístupu k
   bankovnímu úvěrování [UD III.A.1.c).(1)]

» Proč zaútočili na poškozeného
  bezprostředně právě po dokončeném
    desetimilionovém zhodnocení KLASu
    [UD III.B.1]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

2.

Poškozený podléhal těmto nátlakům a neodvážil se přerušit přípravu převodní smlouvy, která
byla iniciována a připravována jeho účetním
(pozdější osobou fakticky ovládající uchvácené
seskupení KLAS). Během této doby se poškozený usilovně a prokazatelně snažil zamezit
odevzdání podezřelým svého rozsáhlého majetku, přičemž podezřelí prokazatelně obvyklé
postupy včetně úhrad odmítali. Poté, co z dovolené navrátivší se skladník poškozeného odhalil
vyvádění majetku a tržeb poškozeného, tento definitivně nátlaku spolčení podlehl a v
beznadějné situaci (kdy podezřelí již fakticky ovládli celý KLAS) uzavřel hrubě nevýhodnou
převodní smlouvu ve prospěch svého účetního, ředitele, distributora a prostředníka.

 

"... přípravu převodní smlouvy, která byla iniciována a připravována jeho účetním ...

» Jak se snažil tento fakt zapřít předchozí

    mařitel spravedlnosti [BzS2.4]

Poškozený se bránil trestným činům 
přesily útočníků [Abs] 
prokazatelně nejméně osmi způsoby!
 [UD VI.K]
Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

3.

Dozorový a dohledový SZ byli vedeni právním názorem, že byť byla za těchto jinak trestněprávních okolností připravována a uzavřena smlouva, věc nemůže být řešena trestněprávně, neboť poškozený smlouvu podepsal. V posuzovaném případě je nutné vycházet ze všech rozhodných a nekalých okolností a nátlaku, které existovaly v době tvorby a podpisu smlouvy, které poškozený doložil důkazy a opakovaně na ně upozorňoval ve svých podáních. I konkrétní výpovědi (např. bývalí zaměstnanci a dokonce i jeden z podezřelých) potvrdily skutečnosti doložené poškozeným.

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

» Odmítnutí výslechů nepohodlných svědků

    v 2. kole kvazivyšetřování. [BzS2.3]

4.

Oba SZ dále rozvinuli svůj právní názor - viz Usnesení KSZ: „… zboží ve skladu nebylo zaplaceno, tudíž bylo stále ve vlastnictví společnosti prostředníka, nelze považovat takový postup za odcizení zboží Romanu Sikorovi, respektive jeho společnosti.“ KSZ v Plzni opomíjí skutečnost, že si sice podezřelí odebrali své zboží, ale přitom neoprávněně (bez souhlasu poškozeného) obsadili provozovnu poškozeného, na jeho náklady zneužívali jeho hmotný i nehmotný majetek a přisvojili si také zisk, který násobně překračoval hodnotu odebraného zboží. Oba SZ posvěcují tímto názorem postup, kterým by mohli věřitelé podobně řešit úhradu svých pohledávek, a jednání by nebylo možno postihnout trestněprávně.

4._Oba SZ dále rozvinuli svůj právní názor - viz Usnesení KSZ: „… zboží ve skladu nebylo zaplaceno, tudíž bylo stále ve vlastnictví 🕸 společnosti 💀prostředníka, nelze považovat takový postup za odcizení zboží
5.

V předchozím odstavci popisované právní názory vyúsťují v následující postoj vyjádřený ve
sdělení VSZ: „Jestliže jste tedy v r. 2011 podepsal smlouvu o převodu všech podstatných složek
podnikání nezbytných pro fungování sítě multilevelmarketingu za částku 4 731 706 Kč, tj. za
částku odpovídající výší neuhrazených splatných faktur za dodávky zboží, aniž byste znal
skutečný stav hospodaření a majetku své společnosti, pak by šlo jenom k Vaší tíži, že jste
nejednal s péčí řádného hospodáře a za takových okolností podepsal tak zásadní smlouvu.“

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

a hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek]

» Jak poučoval V. Trýzna oběť, že když

   obětovala velkou část svého majetku na

   ochranu nevinných lidí, "nejednala jako

   řádný hospodář" [BzS2.4]

5. Nejednal jak hospodář;

Je doložené, že podezřelí postupně odmítli vlastní navržený splátkový kalendář a všechny
úhrady.

Poškozený jim pod jejich tlakem dokonce písemně nabídl celou svoji firmu (100%) s
podmínkou, že si bude moci alespoň odkoupit 50% své vlastní firmy zpět za 10.000.000 korun
(tj. zpětný prodej za více než dvojnásobek tzv. převodní ceny).

Toto všechno podezřelí odmítli a ultimativně trvali na odevzdání seskupení KLAS, přestože přesvědčovali, že se jedná o ztrátovou společnost.

» Jak lupiči odmítli vlastní původně

   požadovaný splátkový kalendář

    [UD III.A.3.a)(4)]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

5_odmítli s.kalendář a úhrady;odmítli výpalné
6.

OČTŘ měli prověřit hodnotu převedeného podniku. Rovněž se nelze ztotožnit s názorem
dohledového SZ, který vyloučil posouzení tohoto jednání jako lichvy.

Ve spisovém materiálu jsou k dispozici důkazy, které v celkovém kontextu potvrzují, že smlouva byla ze strany poškozeného uzavřena pod nátlakem třetích osob, které odmítly legální postup. Zablokovali jeho podnikání, odmítli úhradu svých pohledávek, na jejichž zaplacení měl poškozený vyřízeny úvěry, vyhrožovali poškozenému, pokud bude řešit záchranu seskupení KLAS prostřednictvím investorů a ultimativně trvali na převodu seskupení KLAS za cenu odpovídající pouhé výši přechodných pohledávek, tj. za částku cca 4,7 mil. Kč, přestože jim bylo známo, že hodnota později převedeného seskupení KLAS je mnohonásobně vyšší.

   Ocenění seskupení KLAS mělo být provedeno znaleckým posudkem, případně odborným vyjádřením. Dozorový SZ včetně dohledového SZ posvětili postup PO, který nahradil objektivní práci s fakty svými neodbornými názory, a snažili se tak suplovat analýzy a posudky odborníků v oblasti ekonomie a účetnictví.***

 

***Závažná je rovněž expertízou prokázaná skutečnost, že z účetnictví poškozeného zmizelo značné množství finančních prostředků. V částce dokonce větší než byla převodní cena. Tato manipulace podezřelými, kteří ovládali jeho účetnictví, snížila jeho majetek a měla dopomoci podezřelým k uchvácení KLASu. Této skutečnosti se OČTŘ již třetím rokem vyhýbají.

» K doloženým zločinům, kterým poškozený

   čelil a které prokázal např. [Abs].

» Jak lhali o neobdržení úvěru [KV2.1]

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UDII.A].

Vynucená kupní cena skutečná 3 (2,6) mil.,

tedy pouhých 

 • cca 6 měsíců ročního zisku KLASu, 

 • 43 % výše účetní krádeže a

 • 9,6 % hodnoty uloupených majetků!

  [BzS2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.

 [UDII.A.  a KV1.3.ot25].

» K zhodnocení KLASu před loupeží
    modernizací + 10 mil. [UDIII.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže  

     (vedle krádeží tržeb padělaným účtem) 

    ukradli z účetnictví oběti

   dalších 5.951.951 korun! [KV1.3]

6.prověřit hodnotu;vyloučili lichvu;smlouva pod nátlakem;Krádež ú.majetku

Tyto orgány rovněž přejímají a posuzují výpovědi podezřelých a priori jako věrohodné a
neověřují je
, přestože některá jejich podstatná tvrzení jsou i navzájem rozporná. Poškozený
uvádí pro ilustraci práce obou SZ jen namátkový výběr rozporů.


7.

Vedoucí tvrdí, že „Měl (poškozený) také k dispozici účetnictví, které bylo ve firmě“. PO, i oba
SZ, nehodnotí výpověď účetní, která hovoří o pozdějším odevzdání kompletního účetnictví za
rok 2008 – 2013 z provozovny účetních, což potvrzuje i samotný předávací protokol.

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

 

» Lživá výpověď vedoucího [KV 2.10].

 

 

...přejímají a posuzují výpovědi podezřelých a priori jako věrohodné
8.

Při prvním podání vysvětlení (8. 9. 2015) nepřiznal účetní svoji daňovou a účetní roli v
KLASu a snažil se vystupovat jako pouhý řidič. Kromě listinných důkazů i z výpovědí
vedoucího a prostředníka jednoznačně vyplývá, že účetní měl na starosti účetní a daňové záležitosti KLASu.

K účetní faktické funkci účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV1.3 otz 4.],

 » jak účetní zapíral funkci [KV2.2]
» jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV3.1]

  » Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem

     [BzS1.4] [BzS2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [KV.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV2.5]

» Jak účetní při loupení a

   intrikaření s přípravou převodní smlouvy
   úkoloval vedoucího 
[KV2.9] [KV1.1]

 

8. ... nepřiznal 💀 účetní svoji daňovou a účetní roli

Pravdivě také přistupují rovněž k tvrzení účetního, že měl plnou moc k jednání od poškozeného k přípravě převodu seskupení KLAS. Nabízí se otázka, proč oba státní zástupci akceptovaly postup PO, který plnou moc nevyžádal. Poškozený takové zmocnění nikdy nedal a uváděl, že účetní jednal svévolně s ostatními podezřelými. 

» Jak účetní při loupení a

   intrikaření s přípravou převodní smlouvy
   úkoloval vedoucího [KV2.9] [KV1.1]

» Na co musel mít účetní mandát

    a na co, překvapivě, ne [KV 3.2]

 

... tvrzení 💀 účetního, že měl plnou moc k jednání

Obdobně akceptují nepravdivé tvrzení vedoucího o formální funkci jednatele. 

K jednatelské funkci vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» Vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti: krade) si z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2]

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4]

» Vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10]

» Vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» Krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

» Prostředník potvrzuje funkci jednatele
     [KV 2.7]

 

kceptují nepravdivé tvrzení 💀 vedoucího o formální funkci
9.

Podezřelí postupně vypovídají, že si poškozený koupil byt za 5 – 9 miliónů. KSZ vyvozuje, že je
to dokladem o špatné ekonomické situaci a legalizuje jejich počínání: „...společnost KLAS CZ
skutečně nebyla v dobré ekonomické situaci, takže i v případě, že by taková informace někomu
byla předána, jednalo by se o informaci pravdivou, neboť společnost nehradila své závazky vůči
společnosti prostředníka a ještě více se zadlužovala, zejména pak hypotékou na
zakoupení nákladného bytu v Praze.
“ Přitom v klíčovém dokumentu „Uchvácení KLASu“
trestního spisu je doloženo, že se ve skutečnosti jednalo o částku 15.328,- Kč měsíčně, kterou
poškozený nehradil z firemních prostředků, ale z vlastní mzdy. Tato skutečnost tedy
zpochybňuje tvrzení o údajné špatné ekonomické situaci, byla a je využívána pouze jako
záminka k uchvácení a následnému ospravedlnění jednání podezřelých.

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5-10 miliónů]

» Vykouzlení mnohamilionové útraty zločinci:

9. byt za 5.-9 mil.jako důkaz špatné ekonomické situace.Ve skutečnosti 15.328
10.

Ve sdělení dohledového SZ je uvedeno: „O existenci stále narůstající výše neuhrazených
splatných faktur za dodané zboží není pochyb,…
“, přičemž sám
prostředník ve své výpovědí uvádí: „Někdy v roce 2011 přestal faktury hradit úplně nebo s velkým zpožděním…. V té době jim pan Sikora dlužil za zboží zhruba 7.000.000,- Kč.“ Na konci stejného období však došlo převodní
smlouvou k úhradě všech pohledávek ve výši 4.731.706,- Kč. Skutečná částka pohledávek po
splatnosti byla ještě nižší a i tato nižší částka se musí nížit o hodnotu odcizené vánoční tržby
ponížené o hodnotu nákupních cen odpovídajícího zboží. Nedošlo tedy k navýšení „dluhů“ ze
7.000.000,-Kč, ale naopak k výraznému snížení na cca 3.000.000,- Kč.

Výsledná částka byl snížena na cca 2,6 mil

Při podávání stížnosti jsme zapomněli započítat pachateli zatajené slovenské peníze

 [UD III.A.3.a).(1)]

Početní logika  státních zástupců

Pokud někdo objeví možnost, jak donutit české státní zástupce dodržovat matematická pravidla, ušetří to spoustu bezpráví a státu miliardy za ochromení symbiózy některých státních zástupců s organizovaným zločinem.

Při následném automatickém krytí svých podřízených [Rej Falešná solidarita] se L. Bradáčová plně ztotožnila i s takovými jinde ve světě neakceptovatelnými počty [BzS2.6]. Takže už do konce života bude muset nacházet výmluvy.

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil výši rotujících pohledávek. 

Ze 7 mil. na 3 (2,6)! 

Právě proto v době loupení
zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • ukradlo z účetnictví 6 miliónů, [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeži tržeb. [UD III.A.7]
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj.:

 • lhali o úvěru [KV 2.1],
  výpalném [KV 2.7],
  o změně dodavatele [KV 2.5] atd.,

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu [BzS 1.2],

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu [Abs],

 • utekli před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě trestního práva
  ​ [BzS 2.6]

» Zkrácený výčet dalších činů páchaných
   při krytí loupeže KLASu [Rej]

Maření spravedlnosti je i zde doprovázeno už tradiční zbraní:

10.Dluh rostl ze 7 na 3 mil. Trýzna
11.

Ve sdělení VSZ je uvedeno: „Z nich (ze zjištěných skutečností) je nepochybně prokázáno, že
návrh této smlouvy jste koncipoval Vy společně s právním zástupcem právníkem SP, takže
tvrzení o tom, že jste byl při uzavření smlouvy uveden v omyl a k podpisu donucen zneužitím
Vaší přechodně tíživé situace, je nepodložené.
“ Z předložených dokladů však vyplývá opak, tj.
že příprava převodní smlouvy probíhala v režii
účetního a vedoucího. Např. lze odkázat na email ze dne 22. 11. 2011, který odeslal vedoucí JUDr. SD, notářce, ve kterém je uvedeno: „Vážená paní doktorko, na základě pokynu účetního zasílám předběžné
podklady pro dohodu.
“ Vedoucí rovněž komunikoval s právním zástupcem
právníkem SP -
např. v emailu ze dne 29. 11. 2011 vedoucí
 napsal:„… Později Vám zavolám, nebo zavolejte
Vy. Je třeba si celou problematiku probrat telefonicky
... “ Rovněž dne 1. 12. 2011 napsal
 právníkovi SP:„… posílám témata k dořešení. Zítra ráno si především stanovíme postup a
domluvíme, co je třeba konkrétně doložit
.“ Je evidentní, že příprava smluv byla v režii
ostatních osob a odůvodnění sdělení dohledového SZ je v rozporu s obsahem trestního spisu.

Pravda o přípravě smlouvy z Ukradeného dokumetu [UK VI.K.1].

» Jak dohledový státní zástupce v rozporu s fakty,

   které měl k dispozici,

   utvrzoval o tom, že loupežnou smlouvu

   navrhovala sama oběť [BzS2.4]

11 Přípava smlouvy nekoncipoval Poškozený jak tvrdí Trýzna
12.

Poškozený při podání vysvětlení dne 20. 9. 2016 navíc náhodně zjistil, že u karlovarského PO
pravděpodobně došlo k svévolnému vynětí ze spisu klíčového dokumentu - Uchvácení
Klasu
_151127. V tomto dokumentu byla rozsáhle a podrobně popsána fakta jednotlivých
skutků a obsahoval klíčové otázky k případu, které nebyly prošetřeny. Dozorový, tak
dohledový SZ zamítli námitku s odůvodněním, že PO sepsal o celé záležitosti úřední záznam s
vysvětlením, že tehdejší advokát poškozeného požádal o vynětí dokumentu ze spisu.
Poškozený i zmíněný advokát považují dodatečně sepsaný záznam za nepravdivý. VSZ v Praze
opomíjí skutečnost, že byl úřední záznam sepsán až rok poté (tedy až potom co byl tento čin
odhalen
) a akceptuje tvrzení PO, že advokát chránící zájmy klienta - poškozeného, požádal o
vynětí klíčového dokumentu ze spisu
. Přístup dohledového SZ ke společensky závažné
problematice zacházení s trestními spisy by neměl být akceptován.

Absurdita 

  [Krádež důkazů z trestního spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
]

"Svévolné vynětí" - právnická mluva je zkrátka už taková. My si to dovolíme nazvat na plnou hubu:

Náhodně odhalená

nehorázná krádež nejdůležitějšího dokumentu trestního spisu a hrubá manipulace s fakty

ve prospěch pachatelů.

Protože všichni papaláši se pak automaticky podíleli na nivelizci této obludnosti [BzS2.2] [BzS2.4], lze jen odhadovat, nakolik je tato praxe v českém právu zavedená. Kolik nevinných obětí na tuto svévoli páchanou některými policisty a státními zástupci a krytou dokonce ústavními soudci doplatilo? Oběti, a potažmo celá společnost,  totiž nemají zákonnou možnost tuto trestnou činnost orgánů činných v trestním řízení kontrolovat, a tudíž ani odhalit.

Přitom zamezit této trestné činnosti by v éře digitalizace nebyl problém. Zločincům ve státní správě ale tento stav pochopitelně vyhovuje.

» Jak podezřelí z manipulací trestním spisem

   zamítají oprávněnou žádost o

   kontrolu kompletnosti a rozsahu dalších

   manipulací se spisem [BzS 2.1].

» Jak zamítají stížnost na sebe sama  [BzS 3.10]  

11 Vynětí klíčového dokumetu

Poškozený se zájmem sleduje důsledné dodržování základních zásad trestního řízení, kdy státní
zástupci s nasazením a pílí stíhají i vlivné a mediálně známé osoby, zejména v souvislosti se
závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou. Velice by uvítal, aby tento případ byl řešen se
stejnou erudicí a nasazením a aby došlo k řádnému prověření celé věci. V České republice je
výsadou státního zástupce podat obžalobu – poškozený měl možnost již tehdy celou věc řešit buď mediálně nebo prostřednictvím OČTŘ. Zvolil druhou finančně náročnou cestu naplnění
spravedlnosti, která byla znesnadněna PO a dohledovým SZ, kteří se (možná) raději věnují
mediálně známějším kauzám. Jak jinak si lze vysvětlit postup těchto orgánů, kdy se nevypořádají s námitkami, přehlíží rozhodné důkazy a případ ani třetím rokem nebyl řádně prověřen, dokonce nedošlo k zahájení trestního stíhání.


S ohledem na uvedené poškozený navrhuje, abyste podle § 12e zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, vykonala dohled nad postupem státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze a udělila mu pokyny, aby věc byla náležitě prověřena, a dovoluje si požádat, aby byl o zjištěných skutečnostech a učiněných opatřeních v přiměřené lhůtě informován.


za Romana Sikoru – KLAS
JUDr. Michal Sýkora


Příloha: plná moc pro právního zástupce poškozeného

» Jak mařitelé vsadili na promlčecí lhůtu

   osvobozující jejich klienty a

    úskoky protahovali předstírané šetření

      [BzS 1.4 10  a 1.4 15],
      [BzS 2.1. 13 a   2.1. 14], [KV 3.1]

bottom of page