top of page

2.8 Prostředník - jeho přílohy

Příloha 1 - Smlouva o nájmu sítě MLM

Níže uvedeného dne uzavřeli účastníci k právnímu jednání zcela způsobilí, společnost

společnost prostředníka

IČ ***

se sídlem ***

zastoupená jednatelem společnosti, synem prostředníka

dále jen „ společnost prostředníka" nebo jen „pronajimatel”

společnost

Společnost parazitující na jméně

IČ ***

se sídlem *** zastoupená jednatelem společnosti, panem prostředníkem dále jen „ Společnost parazitující na jméně“ nebo jen „ nájemce ”

tuto

SMLOUVU O NÁJMU SÍTĚ MULTILEVELMARKETINGU

I.

1.  Společnost prostředníka se stala na základě samostatné smlouvy výlučným vlastníkem sítě multilevemarketingu KLAS (dále jen „ MLM KLAS“)

 

2. MLM KLAS je tvořen těmito materiálními a nemateriálními hodnotami a oprávněními:

a)funkční sítí multilevelmarketingu, která je tvořena tzv. reprezentanty a zvýhodněnými zákazníky z Čech a Slovenska, kteří dlouhodobě prodávají a současně i jako koneční spotřebitelé odebírají prostředky a doplňky zdravé výživy dodávané převážně  společností prostředníka.

b) nevýhradní licencí k užívání softwarového produktu M*** BPM, na jehož základě byl vytvořen systém automatizovaných procesů pro komplexní řízení MLM KLAS. Tento nadstavbový systém komplexního řízení MLM KLAS je tvořen tzv. backend systémem KLAS, E-office, Contact Management Systémem, dále jen nadstavbový systém MLM KLAS včetně  práv k němu i ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění.

c) souboru grafických projevů včetně loga, přičemž tímto logem jsou označeny veškeré propagační materiály, manuály, všechny další listiny popisující systém a umožňující jeho efektivní řízení MLM KLAS; dále grafické projevy webového rozhraní a je jím označena i část výrobků nabývajícího.

d)  Společnost prostředníka potvrzuje, že uzavřela také smlouvu na poskytnutí nevýhradní licence a podpoře softwarového produktu M*** BPM se  Společností R, která nadstavbový systém pro MLM KLAS spoluvytvořila a doposud  poskytuje podporu.

II.

1. Touto smlouvou přenechává  společnost prostředníka Společnosti parazitující na jméně do nájmu veškeré materiální a nemateriální hodnoty a oprávnění, které v souboru tvoří MLM KLAS popsaný v čl. I. bod 2. písm. a) až d) shora a  Společnost parazitující na jméně se zavazuje platit za nájem všech materiálních a nemateriálních hodnot a oprávnění, které v souboru tvoří MLM KLAS popsaný v čl. I. bod 2. písm. a) až d) shora níže sjednané nájemné.

 

III.

1. Měsíční nájemné je stanoveno vzájemnou dohodou stran na částku 50.000,-Kč (slovy - padesát tisíckorunčeských ) + zákonná sazba DPH.

2. Nájemné bude nájemcem hrazeno měsíčně a to vždy nejpozději do každého 15. dne v kalendářním měsíci, za nějž je nájemné placeno a to bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele č.účtu ***.

3. Sjednané nájemné je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to tak, že nájem počíná dnem 1.1.2012 a skončí dnem       31.12.2017.

2. Kdykoli v průběhu trvání nájmu může být nájem sjednaný touto smlouvou prodloužen písemnou   dohodou obou smluvních stran.

3. Nájem podle této smlouvy může být před uplynutím sjednané doby nájmu také ukončen písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto nájemní smlouvu s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud

bude  Společnost parazitující na jméně v prodlení s placením nájemného o více jak 30 kalendářních dnů. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena doporučeně poštou na adresu pro     doručování druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní lhůta počíná běžet

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi. V písemné

výpovědi musí být uveden den, kdy má nájem skončit a to tak, aby výpovědní lhůta skončila ke

konci kalendářního měsíce.

5. Nájemce je oprávněn tuto nájemní smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud se      předmět nájmu stane bez zavinění nájemce nezpůsobilým k užívání a pronajímatel nezjedná  v přiměřené době nápravu, přestože byl nájemcem na tyto vady písemně upozorněn. Výpověď  musí mít písemnou formu a musí být doručena doporučeně poštou na adresu pro doručování druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi. V písemné výpovědi musí být uveden den, kdy má nájem skončit a to tak, aby výpovědní lhůta skončila ke konci kalendářního měsíce.

6. Nájemce se zavazuje předmět nájmu zpřístupnit a fakticky spolu s potřebnou dokumentací předat pronajímateli nejpozději v den skončení doby nájmu, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

7. V případě, že nájemce bude v prodlení se zpřístupněním předmětu nájmu nebo s předáním potřebné dokumentace, může pronajímatel vůči němu požadovat pokutu ve výši 10% měsíčního nájemného za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není dotčen.

       

IV.

 

1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami.

2. Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněny ve formě písemných dodatků           vzestupně číslovaných a podepsaných smluvními stranami, které se stanou neoddělitelnou součástí této smlouvy

3. Tato smlouvy se řídí českým právem. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou         upraveny touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a v návaznosti i občanským zákoníkem.

 4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že každé vyhotovení převezme každá  smluvní strana a smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

     

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, která byla vyhotovena na základě     pravdivých prohlášení a údajů a v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí, a že tato smlouva  nebyla uzavřena pod nátlakem či v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V *** dne 28.12.2011

 

 společnost prostředníka

zastoupená jednatelem společnosti

synem prostředníka

 

 Společnost parazitující na jméně

zastoupená jednatelem společnosti
prostředníkem

Celá stránka obsahuje pouze přílohy z písemných odpovědí prostředníka vyšetřovateli nacházející se na předchozí straně.

Mnohé jsou irelevantví (vložené za účelem zaplevelení trestního spisu) a některé (společné dokumenty s poškozeným) se nacházejí už v Ukradeném dokumentu 

Příloha 2 - Nájemní smlouva

Nájemní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Pronajímatel:

Roman Sikora - KLAS, ***

Nájemce:

Společnost parazitující na jméně, ***

uzavírají na základě vzájemného konsenzu s platností od 1.1. 2012 tuto

nájemní smlouvu

Článek 1.

Předmět nájmu

1. Předmětem nájmu jsou přízemní kancelářské a skladovací prostory v budově ***. Přílohou této smlouvy je plánek vyznačující konkrétní vymezení pronajímaných prostor. Nájemce souhlasí s tím, že v prostoru vymezeném přílohou a označeném písmenem A, bude mít pronajímatel dlouhodobě uskladněn svůj materiál s tím, že nájemce je povinen na vyžádání umožnit pronajímateli s materiálem disponovat.

2. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětné nemovitosti a dokládá to výpisem z katastru nemovitostí. Dále prohlašuje, že na věci neváznou žádné závazky, které by v uzavření této smlouvy bránily.

Článek 2.

Účel smlouvy

1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výlučně jako kanceláře a skladovací prostory, a to dle podmínek uvedených v této nájemní smlouvě.

 

2. Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem nebytových prostor a prohlašuje, že předmětné nebytové prostory jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu.

Článek 3.
Nájemné

1. Výše nájemného je 15.000,- Kč za měsíc bez DPH.

2. Za služby spojené s užíváním předmětu nájmu je stanovena paušální částka 8.032,- Kč za měsíc bez DPH (plyn 4.414 Kč, elektřina 2.940 Kč, vodné + stočné 678 Kč).

3. Pronajímatel je oprávněn změnit výši paušální částky za služby dle bodu 2 a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy dodavatel služby změnil vstupní cenu. Tato změna ceny bude odpovídat změně ceny vstupu a pronajímatel je povinen ji vyčíslit nejpozději do 6 měsíců od této změny.

4. Nájemce se zavazuje chovat hospodárně ve vztahu ke spotřebě služeb dle bodu 2.

5. Uvedené platby jsou splatné do 14. dne daného měsíce na bankovní účet Číslo *** pod variabilním symbolem ***.

6. Veškeré platby vyplývající z této smlouvy budou hrazeny na základě faktury pronajímatele, která bude nájemci předána nejpozději 14 dní před datem splatnosti.

Článek 4.
Práva a povinnosti stran

1. Pronajímatel je povinen přenechat pronajaté prostory nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání a zajistit tento stav po dobu trvání této smlouvy.

2. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup do pronajatých prostor za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.

 

3. Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě.

 

4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Nájemce je povinen udržovat nebytové prostory v řádném stavu. Nájemce zodpovídá za jakékoli škody způsobené jím i osobami, které vpustil do budovy a dohlédne, aby se takové osoby nepohybovaly bez souhlasu pronajímatele mimo prostory předmětu nájmu.

 

5. Nájemce je povinen dodržovat domovní řád v případě, že ho pronajímatel vydá a předá nájemci.

 

6. Nájemce je po dobu nájmu povinen na své náklady provádět veškeré opravy poškozených částí pronajatých prostor, drobné opravy do částky 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Dále je nájemce povinen písemně oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla pronajímateli.

 

7. V zimním období si nájemce bude sám udržovat potřebný a bezpečný přístup do budovy.

 

8. Nájemce není oprávněn předmět nájmu pronajímat dalším subjektům bez písemného svolení pronajímatele.

Článek 5.

Skončeni nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní  lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Nájemní vztah může zaniknout také písemnou dohodou obou stran.

3. Obě strany jsou oprávněny od smlouvy kdykoli odstoupit, pokud druhá strana neplní  povinnosti vyplývající z této smlouvy.

 

4.Pronajímatel může smlouvu okamžitě vypovědět, pokud nebyly včas uhrazeny platby dle  článku 3. a jsou v prodlení déle než 1 měsíc ode dne splatnosti.

 

5. Při ukončení nájmu je nájemce povinen užívané prostory včetně příslušenství vyklidit a  předat pronajímateli formou písemného zápisu ve stavu ne horším, než se nacházel ke dni

zahájení nájmu s přihlédnutím k případným stavebním úpravám realizovaných za písemného souhlasu pronajímatele.

 

Článek 6.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, anebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho  připojují své podpisy.

 

V *** dne 31.12.2011

pronajímatel                                                                                            nájemce

ROMAN SIKORA - KLAS                                                                    Společnost parazitující na jméně

Dodatek č. 1

Nájemní smlouvy

 

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Pronajímatel:

Roman Sikora - KLAS, ***, IČ: *** a

 

Nájemce:

Společnost parazitující na jméně, ***, IČ: ***

Uzavírají na základě vzájemného konsenzu s platnosti od 1. 8. 2012 tento

dodatek nájemní smlouvy

Upravují se body 5 a6 článku 3 smlouvy takto:

Článek 3.

Nájemné

5. Uvedené platby jsou splatné do 14. dne daného měsíce na bankovní účet číslo

 349248391/0100 pod variabilním symbolem odpovídajícím roku a měsíci, za něž je  úhrada prováděna (např. 201208 za srpen 2012).

 

6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění odpovídá dle zákona datu úhrady, je-li úhrada

 provedena včas. Bude-li platba provedena až následujícím měsíci, je datem uskutečněni  zdanitelného plnění poslední den předmětného měsíce.

Přidává se bod 9 článku 4 v tomto znění:

Článek 4.

Práva a povinnosti stran

9. Pronajímatel je zodpovědný za bezpečnost všech zařízení a příslušenství v objektu, kde se nacházejí pronajímané prostory. Zejména je povinen zajistit kontroly, údržbu a revize všech zařízení a požární bezpečnost objektu, podle platné legislativy a norem.

V *** dne 31.7.2012

přlh2.Nájemní smlouva 1.1.2012 Sikora-Spol.p.n.jm.
Příloha 3 - Výpověď nájemní smlouvy

Výpověď Nájemní smlouvy

Pronajímatel:

Roman Sikora - KLAS, ***, IČ: *** a

Nájemce:

 Společnost parazitující na jméně, ***, IČ: ***

Se dohodli na ukončení Nájemní smlouvy uzavřené 31. 12. 2011 a to ke dni 30. 11. 2012.

V *** dne 23. 11. 2012

Příloha 4 - Dodávky zboží a fakturace

FAKTURA - daňový doklad

 

Var.symbol: ***

 

Dodavatel: společnost prostředníka

***

 

Konst.symbol: 0308

Účetní doklad: FVUN110579

Objednávka: 22.12.2011

Dod.příkaz:

 

Odběratel:  Společnost parazitující na jméně

 IČO: ***                               DIČ: ***

***

CZECH REPUBLIC

Spis.Značka: Krajský soud v Hradci Králové

 

 Dodatek:         oddíl C, vložka 4447

IČO: ***

DIČ: ***

Banka ČSOB ***

Účet:       ***

SWIFT:

IBAN:

Datum vystavení:

22.12.2011

Datum uskuteč.zdanit.plnění: 22.12.2011

Datum splatnosti: 21.01.2012         -            30 dnů

Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturujeme Vám:

 

Název                       DPH                       Množství Jedn.                    Cena MJ   Sle.%      Sleva            Celkem

KLSK10 K***/60   10               390,000 ks                         55,40         0,00        0,00           21 606,00

KLSK05 S*** A*** 6 mld/60 10   96,000 ks               139,40        0,00        0,00           13 382,40

KLSK06 Q*** Klas/30  10                 166,000 ks                           87,50        0,00        0,00           14 525,00

KLSK02 M*** Minerály/60  10     36,000 ks                         107,60        0,00        0,00             3 873,60

KLSK12  S*** A*** 10 mld/60 tb 10 145,000 ks        147,20        0,00        0,00           21 344,00

KLSK08 l***60      10                      216,000 ks                          92,00        0,00        0,00           19 872,00

KLSK14 N*** B*** Klas / 60 tob. 10 78,000 ks                  142,00        0,00        0,00             11076,00

 

== zaokrouhleni 10%  10                                                                           0,09         0,00       0,00                     0,09

 

Cena celkem: 105 679,09 Kč

 DPH Celkem: 10 567,91 Kč

Faktura celkem: 116 247,00 Kč

K úhradě celkem: 116 247,00 Kč

 

 

Rozpis DPH:                                                     Základ                                DPH                      Celkem

Základní: 20%                                             105 679,09                      10 567,91                  116 247,00

1. snížená: 10%

2. snížená: 10% Bez DPH                       

Celkem                                                           105 679,09                       10 567,91

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTURA - daňový doklad

 

 společnost prostředníka

***                                                            DIČ: ***

Spis.Značka: Krajský soud v Hradci Králové

Dodatek:      oddíl C, vložka 4447

Var. symbol: 110578

 

 

Konst.symbol: 0308

Účetní doklad: FVUN110578

Objednávka: 22.12.2011

Dod.příkaz:

 

Odběratel:

 Společnost parazitující na jméně

***

 

IČO: ***

DIČ: ***

Datum vystavení:                                 22.12.2011

Datum uskuteč.zdanit.plněnl:       22.12.2011

Datum splatnosti:                               21.01.2012                              30   dnů

Forma úhrady:                                 Převodním příkazem

 

Banka: ČSOB ***

Účet:***

SWIFT:

IBAN:

Fakturujeme Vám:

 

Název                                   DPH                Množství Jedn.               Cena MJ         Sle.%       Sleva       Celkem

KLSK01 L***6/90          10                     450,000 ks                         125,50           0,00          0,00         56 475,00

== zaokrouhleni 10%     10                                                                          0,45           0,00          0,00                    0,45

 

Cena celkem: 56 475,45 Kč

DPH Celkem: 5 647,55 Kč

Faktura celkem: 62 123,00 Kč

K úhradě celkem: 62 123,00 Kč

Rozpis DPH:                     Základ                        DPH                      Celkem

Základní: 20%              56 475,45                    5 647,55               62 123,00

1.snížená 10%

2.snížená 10% Bez DPH

 

Celkem                            56 475,45                    5 647,55


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRA - daňový doklad

 

Var. symbol: 110576

Konst.symbol: 0308

Účetní doklad: FVUN110576

Objednávka: 22.12.2011

Dod.příkaz:

 

společnost prostředníka

***

IČO: ***                                   DIČ: ***

Odběratel:

 Společnost parazitující na jméně

***

CZECH REPUBLIC

IČO: ***

DIČ: ***

Datum vystavení: 22.12.2011

Datum uskuteč.zdanit.plnění: 22.12.2011

Datum splatnosti: 21.01.2012          -            30 dnů

Forma úhrady: Převodním příkazem

Spis.Značka: Krajský soud v Hradci Králové

Dodatek: oddíl C, vložka 4447

 

Banka: ČSOB ***

Účet:     ***

 

Fakturujeme Vám:

Název                                   DPH          Množství Jedn.                 Cena MJ Sle.%           Sleva                  Celkem

KL001       L***/90          10                  1 050,000 ks                                       0,00              0,00              131 775,45

 

== zaokrouhleni 10%

 

Cena celkem: 131 775,45 Kč

DPH Celkem: 13 177,55 Kč

Faktura celkem: 144 953,00 Kč

K úhradě celkem: 144 953,00 Kč

Rozpis DPH:                                               Základ                 DPH                    Celkem

Základní: 20%                                      131 775,45           13 177,55              144 953,00

1.snížená: 10%

2.snížená: 10% Bez DPH

Celkem                                                    131 775,45            13 177,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTURA - daňový doklad

Var. symbol: 110577

 

***

IČO: ***                 DIČ: ***

Spis.Značka: Krajský soud v Hradci Králové

Dodatek:oddíl C, vložka 4447

Odběratel:

 Společnost parazitující na jméně

***

CZECH REPUBLIC

IČO: ***                              DIČ: ***

Objednávka: 22.12.2011

Dod. příkaz:

 

Konst.symbol: 0308

Účetní doklad: FVUN110577

 

ČSOB ***

***

Datum vystavení: 22.12.2011

 

Datum uskuteč.zdanit.plnění: 22.12.2011

Datum splatnosti: 21.01.2012        -           30 dnů

Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturujeme Vám:

Název                                                  DPH                   Množství Jedn.              Cena MJ   Sle.%  Sleva          Celkem

KL013 O***/90 tbl..            10                           378,000 ks                     156,00        0,00    0,00        58 968,00

KL003 S***/90      10                          150,000 ks                    230,60         0,00    0,00       34 590,00

KL002 M***./60             10                          216,000 ks                      107,60        0,00    0,00        23 241,60

KL006 Q*** Klas/30                 10                          246,000 ks                       87,50        0,00     0,00       21 525,00

KL005 S*** A*** 6 mld/60  10               216,000 ks                     139,40        0,00     0,00       30 110,40

KL012 S*** A*** 10 mld/60 tb 10         264,000 ks                    147,20         0,00     0,00        38 860,80

KL010 K*** /60                10                          432,000 ks                      55,40         0,00    0,00        23 932,80

KL008 I***/60     10                         216,000 ks                       92,00       0,00        0,00      19 872,00

KL004 N*** B*** Klas/60 tob. 10               234,000 ks                    142,00        0,00        0,00      33 228,00

 

== zaokrouhleni 10%                     10                         -0,42                                                    0,00         0,00            -0,42

 

Cena celkem: 284 328,18 Kč

DPH Celkem: 28 432,82 Kč

Faktura celkem: 312 761,00 Kč

K úhradě celkem: 312 761,00 Kč

Rozpis DPH:                              Základ                          DPH                                    Celkem

Základní: 20%                      284 328,18                 28 432,82                            312 761,00

1.snížená: 10%

2.snížená: 10%

Bez DPH

Celkem                                 284 328,18                      28432,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 společnost prostředníka, ***
***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMÍNOVÝCH PŘÍPRAVKÚ-DOPLŇKŮ STRAVY

 

V *** 15.12.2011

Předávací protokol

dle objednávky dodáváme:

A***-KL013 10 mld/60                     150 ks

O***/90-LKVB/90                                 300 ks

K***/60- KLSK01                              450 ks

- KL001

                                                          216 ks

KLSK01 L*** SK                               150 ks

KLSK10 K*** SK                 174 Ks

                                                               

🕸 společnost 💀prostředníka

***

IČO: *** DIČ: ***

předaI:

KS v H.K. oddíl C, vložka 4447

převzal:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 společnost prostředníka., ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ-DOPLŇKŮ STRAVY

V *** 15.12.2011

Předávací protokol

 

dle objednávky dodáváme:

KL007 B***r /60 KLSK07 B*** SK        72 ks

                                                                                              78 ks

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 společnost prostředníka, ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ-DOPLŇKŮ STRAVY

 

 V *** 14. 12. 2011

 

Předávací protokol

 

dle objednávky dodáváme:

-KL001          L*/90                                          300 ks

-KLSK01        L* SK                                         150 ks

-KLSK08        I* SK                                         216 ks

--------------------------------------------------------------------------------------------------

společnost prostředníka, ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMÍNOVÝCH PŘÍPRAVKÚ-DOPLŇKŮ STRAVY

V *** 14.12.2011

Předávací protokol

dle objednávky dodáváme:

KL012 A* 10 mld/60                             60ks

KL006 Q*/30                                            126ks

KLSK06 Q* SK                                        150ks

 

převzal:

předal:

------------------------------------------------------------------------------------------------

V *** 12.12.2011

Předávací protokol

dle objednávky dodáváme:

KL004        B***/60                                   78ks

KL006        Q***/30                                       60ks

KLSK05 A*** 6 mld.                           96ks

KLSK12 A*** 10 mld.                        145ks

 

 

předal:                                           převzal:

------------------------------------------------------------------------------------------------

společnost prostředníka, ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ-DOPLŇKŮ STRAVY

V *** 9.12.2011

Předávací protokol

dle objednávky dodáváme:

 

KL004               B***/60           72 ks

 společnost prostředníka

***

IČO: *** DIČ: ***  KS v H.K. oddíl C, vložka 4447

 

předal:                                  převzal:

--------------------------------------------------------------------------------------------

společnost prostředníka, ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMINOVÝCH PRIPRAVKŮ-DOPLŇKÚ STRAVY

V *** 8.12.2011

Předávací protokol

dle objenávky dodáváme:

KL001 L***/90                                         300ks

  • KL013 O*** klas/90                       78ks

  • KL003 S*B*/90                               150ks

  • KL002 M*/60                                    216ks

  • KL005 A* 6 mld/60                        216ks

KL010 K*/60                                              216ks

  • KL008 I* C/60                                  216ks

KLSK010 K* SK                                       216ks

- KLSK01 L*SK                                        150ks

 

 

předal:                        převzal:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 společnost prostředníka, ***

DOVOZ A DISTRIBUCE VITAMÍNOVÝCH PŘlPRAVKÚ-DOPLŇKŮ STRAVY

V *** 8.12.2011

Předávací protokol

dle objednávky dodáváme:

-KL006 Q***/30                                         60ks

-KL004 B***/60                                     12ks

-KL012 A*** 10 mld/60                 54ks

- KLSK06 Q*** Sk                                     16ks

-KLSK02   M*** SK                       36ks

 

předal:                                    převzal:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 5 - Faktura od KLAS CZ pro Společnost parazitující na jméně

Faktura - daňový doklad           0011100048

Dodavatel:

KLAS CZ s.ro.

***

 

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 0011100048

Specifický symbol:

 

Odběratel:

Společnost parazitující na jméně

***

IČ odběratele *** DIČ odběratele ***

 

Registrace: Společnost KLAS CZ s.r.o ev. č. C. 116051.

 

. Je vedená u rejstříkového soudu v Praze,

 

Konečný příjemce: Společnost parazitující na jméně

 

Bankovní účet: ***

***

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.12.2011

Datum splatnosti: 15.01.2012

Datum uskutečněni zdanitelného plnění: 31.12.2011

 

Označení dodávky      Katalogové označeni      Počet MJ. M.J.   Cena za MJ.  DPH% bez DPH DPH s DPH

Správa MLM sítě KLAS

 

Zahrnuje technické a administrativní zajištěni správy MLM sítě KLAS od 9.12.2011 do 31.12.2011 včet Obsahuje veškeré náklady spojené s kompletním zajištěním provozu sítě, expedice zboží členům sítě, zajištěním technického zázemí (provoz a správa serverů), nezbytné grafické práce, náklady na telekomunikace a zajištěni provozních prostor.

Zaokrouhlení za doklad v sazbě                                                                                                           0,00     0,00    0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě                                                                                                           0,50     0,10     0,60

                                                               Základ                 Výše DPH                Celkem

Nulová sazba          0%:                 0,00                        0,00                           0,00

Snížená sazba        10%:                0,00                       0,00                           0,00

Základní sazba       20%:              331 097,60          66,219,50              397 317,00

CELKEM                                            331 097,50          66 219,50               397 317,00

Pozn Částky jsou včetně hodnot zaokrouhleni

CELKEM

 

Sleva v %                                  0,00

Celkem k úhradě v Kč:     397 317,00

Uhrazeno zálohou:              0,00

Zbývá uhradit:                     397 317,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odběratel:

Společnost parazitující na jméně

***

 

IČ: ***

DIČ: ***

 

Příjemka na sklad: 11SP00001

Vystaveno: 12.12. 2011

Dodavatel:

společnost prostředníka

***

IČ: ***

DIČ: ***

Označení dodávky                      Mn.          J.cena         Cena              %DPH        DPH                       Celkem

Počáteční stav

L***                                            r    128 ks     125,50         16 064,00           10%        1 606,40               17 670,40

, 90tbl.

Šarže   30.4.2014

      

S*B*                                                    192 ks    230,60         44 275,20          10%        4 427,52               48 702,72

*,

90 tbl., Šarže 31.1.2014

 

S*A*                                                 203 ks    139,40           28 298,20          10%        2 829, 82             31 128,02

*, 60 tbl.

Šarže   30.9.2013

S*A* 10                                              8 ks      147,20               1 177,60            10%           117,76                  1 295,36

*, 60 tbl.

Šarže   30.4.2014

 

Č***,                                            46 ks       80,70              3 712,20           10%           371,22                  4 083,42 

výtažek 90 tbl.

Šarže   30.11.2014

 

K*O*                                               480 ks       55,40          26 592,00            10%        2 659,20              29 251,20

A, C, E_CZ, 60 cps.

Šarže   31.10. 2014

 

S* B*l, 150 ml                         1117 ks     82,00             91 594,00             10%        9 159,40             100 753,40

Lahev O* 150 ml,                4797 ks    3,40                16 309,80            20%         3 261,96                19 571,76

24/210 Browrn,

hnědá transparentní

Uzávěr RS, bílý, 24/210      4797 ks     2,71                 12 999,87             20%        2 599,97               15 599,84

Blanc RS, s dávkovačem

Přelepka víčka B_CZ         4019 ks       2,10                 8 439,90             20%        1 687,98                 10 127,88

formát 50 x7 mm,

pro lahve Ogive

Etiketa B_CZ, formát       4519 ks         0,98               4 428,62            20%           885,72                   5 314,34

9,6 x 13,9 Cm, pro lahve

Ogive

 

Etiketa B_SK, formát       1278 ks         0,98               1 252,44             20%          250,49                    1 502,93

9,6 x 13,9 Cm, pro lahve

Ogive

Přelepka víčka                     778 ks           2,10               1 633,80              20%           326,76                    1 960,56

B_SK, formát

50 x 7 mm, pro lahve

Ogive

 

I* C*                                               2 ks              92,00               184,00               10%             18,40                         202,40

chrání Organismus,

60 tbl.

Šarže   28.2. 2014

 

O* KLAS_CZ, zdravé          62 ks         156,00           9 672,00               10%            967,20                      10 639,20

klouby a kosti, 90tbl.

Šarže   31.8.2014

 

M* KLAS_CZ,                     312 ks          169,00        52 728,00               10%         5 272,80                     58 000,80

pro zvýšení vitality a

výkonnosti, 90 cps. 

Šarže 31.1.2014

L* 6_SK,                               91 ks               125,50        11 420,50                10%           1 142,05                     12 562,55

harmonizátor

metabolismu,

90 tbl.

Šarže 30.4.2014

S* B* +                                 161 ks              230,60       37 126,60               10%             3 712,66                    40 839,26

P*_SK, enzymy,

90 tbl.

Šarže 31.1.2014

S* A* plus                               1 ks               139,40         139,40                    10%                   13,94                      153,34

6 m*_SK, 60 cps.

Šarže 30.9.2013

 

M* s

m*

a b* K,

60 tbl.  31.3.2013

Q* Klas_SK,

Q ***,

vit.E, 30 tbl.

31.3.2014

 

C***_SK, ***  49 ks              92,00        4 508,00                10%                 450,80                       4 958,80

organismus 60 tbl.

28.2.2014

O* KLAS_SK,              49 ks            156,00        7 644,00                10%                 764,40                       8 408,40

z***

k***, 90 tbl

31.8.2014

  

Nový B*                      9 ks           142,00        1 278,00                 10%                 127,80                        1405,80

Klas_SK,

H***,

60 tbl.  30.4.2013

 

M* Klas_SK,       244 ks          169,00     41 236,00                  10%              4 123,60                   45 359,60

p***

v***

90 cps. Šarže 31.1.2014

 

Součet položek                                                         422 714,13                                      46 777,85                 469 491,98

CELKEM K ÚHRADĚ                                                                                                                                              469 491,98

 

Vystavil: skladník Klasu

Viz [UD III.A.7  a VI.G] ABSURDITA .

 
 
G
M
T
Y
 
 
Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFinnishFrenchGeorgianGermanGreekHebrewHindiHungarianIgboIndonesianItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKoreanKurdishLatinLatvianLuxembourgishMalayMarathiNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduYiddishZulu
 
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFinnishFrenchGeorgianGermanGreekHebrewHindiHungarianIgboIndonesianItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKoreanKurdishLatinLatvianLuxembourgishMalayMarathiNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduYiddishZulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
 
Options : History : Feedback : Donate Close
přlh3 Výpověďnájení smlouvy 23.11.2012
přlh4 Dodávky zboží_od Prostředníka spol.p.n.jm.
přlh5 Faktury od KLAS CZ KLASu EU
bottom of page