top of page

3.1 Podání vysvětlení - Sikora + dodatky

 

Podání vysvětlení - Sikora 20.9.2016

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

*** 20 záři 2016

Počet stran. 6

Č. j. KRPK-62792-59/TČ-2015-190080

Úřední záznam o podaném vysvětleni podle § 158 odstavce 6 trestního řádu

Dne 20.09.2016 v 09:00 hodin se dostavil(a) po předchozím předvoláni

jméno a příjmení: Roman SIKORA

Poměr k věci: oznamovatel

Věc, již se vysvětleni týká: trestní oznámení ze dne 27.3.2015

Poučeni:

Podle § 153 odst. 3 tr. řádu k objasnění a prověření skutečnosti důvodně nasvědčujících tomu,  že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytné vysvětlení.
 

Podle § 158 odst. 6 tr. řádu o obsahu vysvětleni, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a 

obviněnému ke zvážení návrh osoba která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede  (§ 211 odst. 6 trestního řádu).

Podle § 158 odst. 8 tr. řádu nesmí být vysvětlení požadováno od toho, kdo by jím porušil  zákonem výstavná uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.

 

Podle § 124 trestního zákoníku se za státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti považuje mlčenlivost která je uložena nebo uznána jiným právním předpisem Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle trestního zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen jiným právním předpisem ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě jiného právního předpisu.

Podle § 158 odst. 8 tr. řádu osobo podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet. a současně se upozoňuje na trestní odpovědnost za uvedeni vědomé nepravdivých údajů (křivé obviněni dle § 345 trestního zákoníku. pomluvy dle § 184 trestního zákoníku, poškozeni cizích práv dle § 181 trestního zákoníku a nadržování dle § 366 trestního zákoníku): osobě podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným, která před orgánem činným v trestním řízeni úmyslná uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnuti, nebo takovou okolnost zamlčí, lze podle ustanoveni § 47a odst. 1, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

Podle § 100 odst. 2 tr. řádu jo osoba podávající vysvětlení oprávněna odepřít výpověď, pokud by svoji výpovědi způsobila nebezpečí trestního stiháni sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci manželu, partneru nebo druhu, anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní.

Podle § 100 odst. 3 tr. řádu odepřít výpověď osoba podávající vysvětleni nemůže, má-li stran trestného činu, jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle § 368 tr. zákoníku Neoprávněné odepřeni vypovědí je podle § 66 tr. řádu možně postihnout pořádkovou pokutou až do výše 50 000,-Kč.

Podle § 99 odst. 1 tr. řádu nesmi být požadováno vysvětleni o okolnostech týkajících se utajovaných informaci chráněných zvláštním zákonem, jež je osoba podávající vysvětleni povinna zachovat v tajnosti, ledaže byla této povinnosti příslušným orgánem zproštěna; zproštěni lze odepřít jen tehdy, jestliže by výpověď způsobila státu vážnou škodu.

Podle § 103 tr. řádu ve spojeni s ustanovením § 93 odst. 1 tr. řádu a §95 odst. 2 tr. řádu může být dovoleno, aby osoba podávající vysvětlení. dříve než dá odpověď, nahlédla do písemných poznámek, které muší vyslýchajícímu, požádá-li o to. předložit k nahlédnuti. Při předloženi záznamu k přečteni má právo žádat jeho doplněni či opravy, aby byl v souladu s podaným vysvětlením.

Podle § 158 odst. 5 tr. řádu při podáni vysvětleni má každý právo na právní pomoc advokáta. Je-li vysvětleni požadováno od nezletilého, jo třeba předem vyrozumět jeho zákonného zástupce; to neplatí, jestliže provedeni úkonu nelze odložit a vyrozuměni o něm zajistit.

Podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. řádu jsou na žádost svědka a dalších osob vyjmenovaných zákonem vedeny údaje o bydlišti a doručovací adrese. o místě výkonu zaměstnání či povoláni nebo podnikáni a o osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízeni a Probační a mediační služba, není-li to nezbytné pro dosaženi účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízeni vede

Podle § 55 odst. 2 tr. řádu mě osoba podávající vysvětleni právo požádat o utajeni své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým bude v trestním spisu vedena, jestliže zjištěné okolnosti nasvědčuji tomu, že jí nebo osobě blízké v souvislosti s podáním svědectví hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušeni základních práv.

Podle § 2 odst. 14 tr. řádu má osoba podávající vysvětlení právo používat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o němž prohlásí, že jej ovládá

V případů seznámeni se s utajovanými informacemi chráněnými zvláštním zákonem má povinnost zachovávat o nich mlčenlivost a neumožnit k nim přistup neoprávněné osobě, dodržovat ostatní povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zák. č. 412/2005 Sb. a související předpisy). Nesplnění této povinnosti může zakládat trestní odpovědnost podle § 317 a § 318 tr. zákoníku.

Podle § 66 odst. 1 tr. řádu, kdo přes předchozí napomenuti ruší řízeni nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, může být předsedou senátu a v přípravném řízeni státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč.

Podle § 158 odst. 10 tr. řádu má osoba, která se dostavila k podáni vysvětleni, právo na náhradu nutných výdajů podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaný ušlý výdělek. Nárok se nevztahuje na toho, kdo byl vyzván k vysvětleni pro své protiprávní jednáni. Podle § 104 tr. řádu nárok zaniká, neuplatní-li jej do tři dnů po svém výslechu nebo poté, co bylo sděleno, že k výslechu nedojde.

Osoba podávající vysvětleni byla poučena ve smyslu shora uvedených zákonných ustanoveni a současné ji byla objasněna podstata věci, ke které má podat vysvětleni, k tomu uvedla:

Před započetím podáni vysvětleni jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám vysvětleni řádně poučen(a) dle ustanoveni uvedených v tomto úředním záznamu, poučeni jsem plně porozuměl(a) a dalšího vysvětlení si nežádám.

Zvláště jsem byl(a) vyslýchajícím poučen(a) o svém právu k předmětné věci nevypovídat, k tomuto poučeni uvádím, že svého práva podle § 158 odst. 8 trestního řádu ve spojeni s ustanovením § 100 odst. 2 trestního řádu nevyužívám a vypovídat chci a budu.

Byl(a) jsem dále poučen(a) i tom, že podle § 158 odst. 8 trestního řádu nesmí být vysvětleni požadováno od toho, kdo by jím porušil státem výslovné uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, svou povinnost znám, v případě, že se objeví skutečnosti, kde jsem touto povinnosti vazan(a) vyslýchajícího na to upozorním.

Současné jsem byl(a) zejména poučen(a) o tom. že jsem povinen(povinna) vypovídat pravdu a nic nezamlčet, k tomuto poučeni uvádím, že jsem mu velmi dobře rozuměl(a), jsem si plně vědoma váhy své vypovědí a možných důsledků, které z toho plynou.

Dále jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám vysvětlení zejména poučen(a) podle § 345 tr. zákoníku o následcích křivého obviněni, rovněž mi byly objasněný skutkové podstaty trestných činu pomluva poškozeni cizích práv a nadržování podle § 184, § 181 a § 366 tr. zákoníku.

2.1. Poučení
potvrzení o pochopení poučení

Dne 27.3.2015 jsem na Městské státní zastupitelství v Praze podal své písemné trestní oznámeni v rozsahu 27 listů a připojil jsem přílohy. Trestní oznámeni směřuje na podezřelé osoby účetního, manželku účetního, prostředníka, vedoucího, distributora a tichého společníka. Dne 27.5.2015 jsem na žádost policejního orgánu doplnit toto trestní oznámení v rozsahu 23 listů a k tomu jsem opět přiložil příslušné listinné materiály. Následně v průběhu šetřeni věci jsem opakované na výzvy vrchního komisaře Odboru hospodářské kriminality v Karlových Varech doložil další podklady, o které jsem byl požádán a které jsem měl k dispozici.

» Trestní oznámení [KV 1.1]

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů [BzS 1.6]

Začátek. Dne 27.3.15 jsem podal tr. oznámení ...

Pokud se tedy týká mého trestního oznámeni včetně jeho doplňku, tak k dotazu uvádím, že na trestním oznámeni trvám, včetně obsahu doplňku trestního oznámeni a dále jsem také doložil v prosinci 2015 písemnost, kterou jsem nazval "Uchváceni Klasu" a pokud tato písemnost není založena do spisu tak o toto žádám dodatečné.

Klíčový okamžik.

Právě před okamžikem Roman Sikora* náhodou zjistil, že Ukradený dokument vyšetřovatel vyňal z trestního spisu.

   Zlehčující formulace vlevo je poplatná možnostem, které ve skutečnosti máte. Představte si, že celé měsíce víte, že policie "kope" za pachatele. Nacházíte se pod ohromným stresem na půdě nepřítele, v budově a kanceláři této policie.  Do toho všeho jste právě zjistili, že míra spolupráce policie s pachateli překročila i vaše nejhorší očekávání. Vyšetřovatel se uchýlil dokonce k manipulaci s trestním spisem, který směřoval se stížností na vrchní státní zastupitelství. Nedokážete prosadit do zápisu pravdu – Prohlašuji, že se právě potvrdilo, že vyšetřovatel je zločinec. Věřte, že budete rádi, pokud se ve spise objeví alespoň takový vlažný zápis.

* K odhalení přispěl právník Romana Sikory.

začátek výpovědi-Doložil jsem v pros.2015 Uchvácení Klasu

Osoba podávající vysvětlení požádal vrchního komisaře, abysdělil v rámci možnosti, který z jednotlivých popisovaných skutků považuje za neprokázaný a konkrétně čím tak, abych mohl pracovat a případnými rozpory a dodat další důkazy. V opačném případě se domnívám  že nemůžu nijak přispět k prokázání tr. činnosti v této chvíli.

Vrchní komisař osobě podávající vysvětlení sdělil na jeho dotaz, že pokud dojde k závěru, že ke spáchání trestného činu nedošlo, tak takové zdůvodnění bude uvedeno v příslušném rozhodnutí vrchního komisaře. Dále osobě podávající vysvětlení sdělil, že pokud vrchní komisař bude požadovat další důkazy, vyžádá si je jak od osoby podávající vysvětlení, tak případně od jiných dalších osob.

Vysvětlujte mařitelům trestního stíhání, že nemůžete reagovat na jejich pokusy vyvracet vámi předložené důkazy, když vám ani nesdělují, které důkazy zavrhují.* 

  Chtít po nich, aby dodržovali zákon tr. řízení – Zásadu zjištění skutkového stavu věci – to už je zcela  nad síly občana třetí kategorie.

V této situaci Roman Sikora, dosud tak prorocký, zklamal. Prý ho vůbec nenapadlo, že OČTŘ nemusí, kromě ekonomických a účetních pravidel, dodržovat dokonce ani přírodní zákony. [BzS 2.5 ] a [UD VI.A.]

* » Čtvrtá barva semaforu [UD2]

  » Stížnost na vyšetřovatelovo

 • odmítání součinnosti a

 • neochotu sdělit, které důkazy se údajně nepotvrdily [BzS 2.1].

» Jak vyšetřovatel chtěl

  po oběti, aby  pomocí stroje času

   vyvracela existenci neexistujícího

 • malého prodeje a

 • ztrátovosti firmy,

    navíc bez užití matematických pravidel 

    a  účetnictví [BzS 1.6].

Požádání o sdělení udajně neprokázaných skutků

Dále uvádím, že dokládám ke svému podání vysvětlení dokumenty prokazující, že výpověď účetního nejméně v bodech, kde se snažil zpochybnit svojí výhradní odbornou roli v ekonomických a účetních záležitostech seskupení Klas, je hrubě nepravdivá. Protože mi  vyslýchající odmítl sdělit, jaký počet dokumentů bude považovat za dostačující k zjištění, že výpověď účetního ve výše uvedených bodech je hrubě nepravdivá a z jeho předchozího rozhodnutí o ukončení případu jsem vyrozuměl, že považuje tuto výpověď hlavního organizátora spolčení za pravdivou a to navzdory všem důkazům, které jsem  předložil, přikládám namátkově tyto písemnosti:

-protokol o ústním jednání u FÚ Praha 2 ze dne **.**.2009

-plná moc při účetního ze dne **.**.2009 -zpráva FÚ Praha 2 ze dne **.**,

-protokol č. **/11/** od OSSZ Sokolov,

-zpráva o výsledku kontroly - VZP *** ze dne **.5.2010, -protokol č. 8**/05-OSSZ Sokolov,

-protokol č. 7**/06-OSSZ Sokolov,

I toto už druhé kvazivyšetřování tedy skončilo s tím, že byl Roman Sikora nucen akceptovat fakt, že zůstává jeho účetní pro mařitele šetření jen jeho řidičem. Jím poskytnuté nespočetné písemné důkazy [UD] prostě nepřebijí

Absurditu 

[Popírání viny je důkazem neviny.]

 

My jsme ale měli množství příležitostí se ubezpečit, že ve skutečnosti je jejich klient neskutečný lhář a zločinec a nelze pochybovat o tom, že tohle dobře ví jak policie, tak zúčastnění státní zástupci, ústavní soudci a dva exministři spravedlnosti. Pro ně však zůstává účetní jejich člověkem, který nenarušil dohodnutá pravidla, okrádá lidi "vně kmene" a přispívá do kasy. Kdežto Roman Sikora nejenže odmítá platit úplatky, ale ještě tak neúprosně obnažuje jejich činy, a je tedy  jejich "třídní nepřítel". 

Jak to vypadalo v praxi u vyšetřovatele popisuje sám Roman Sikora:

"Přivezl jsem dvě velké "vietnamské" tašky napěchované šanony. Všechny byly plné důkazů vyvracejících úmysl účetního, vyšetřovatele a dozorující státní zástupkyně. Jednu tašku jsem ponechal zatím v autě.
   Před vyšetřovatele jsem položil na stůl první dva šanony a poprosil svého právníka, sedícího vedle, aby mi pomáhal vytahovat relevantní dokumenty prokazující lži účetního. Hned nato jsem vyzval vyšetřovatele, aby nám řekl stop, až uzná, že pan účetní nebyl žádný "řidič", ale vykonával pro mě roky nezpochybnitelně účetního a ekonomického poradce s plnou odpovědností. Ani si nepřejte vidět, jak se tvářil.

   My jsme začali pilně vytahovat jeden dokument za druhým a vyšetřovatel je s nevolí začal zapisovat. Už po krátké chvíli to nějakým zamručením zastavil. Tak jsem se, naiva, domníval, že už bude tato lež jednou provždy smetena za stolu a budou z tohoto klamání orgány vyvozeny odpovídající konsekvence." (viz také [UD 2]

» [Dvojí metr

aneb vyváženost OČTŘ po Česku KV 1.3]

Dodání důkazu o vedoucí úloze účetního podruhé

Dáte přikládám níže uvedené doklady k vedoucímu z obdobného důvodu jako u účetního a to proto, abych rozporoval zapírání jeho úlohy v účetních a ekonomických  záležitostech seskupení KLAS:

-protokol o projednání zprávy u FÚ ** ze dne 8.1.2008

-zpráva o vytýkacím řízení na DPH u FÚ ** ze dne 8.1.2008

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 14.12.2011

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 7.11.2011

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 10.10.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 13.9.2011.

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 12.8 2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 14.7 2011.

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 13.6.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 12.5.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 14.4.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 14.3.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 14.2.2011,

-přehled tržeb MLM sítě KLAS ze dne 11.1.2011.

Podle potřeby můžu dodat další důkazy rozporujici tvrzení účetního a vedoucího.

K jednatelské funkci vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5]

» vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti: krade) si  z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2],

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4],

» vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10],

» vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4],

» krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2],

» prostředník potvrzuje funkci jednatele        [KV 2.7].

přikládám níže uvedené doklady k 💀 vedoucímu

Na základě mých znalosti a informaci z trestního spisu vyjadřuji pevné přesvědčení, že se v něm nenalézají žádné skutečnosti, které by rozporovaly skutky hlavních účastníků tak, jak byly popsány v tr. oznámeni a jeho doplňku.

Důrazné nepřímé upozornění vyšetřovatele na Ukradený dokument. Měl ho brát jako varování, aby se nepokusil znovu manipulovat s klíčovými důkazy.  A opět Roman Sikora neodhadl sílu falešné solidarity papalášů.

Sám Roman Sikora říká: "I když mi a dalším lidem svým podvodem tolik ublížil, v dané chvíli mi bylo pana Šantrocha líto. Nic nepotvrzovalo, že se podílel na zločinech ani krytí předchozí trestné činnosti pachatelů (např. [III.A.1.d)(3)]. Prostě dělal to, co vyžadují nepsané zákony falešné solidarity. Pod jakým tlakem těch shora byl na to, abych nebyl puštěn k spravedlivému soudu, jsem si dokázal představit. Sebral mi sice rok života a umožnil, že některé důkazy už zmizely navždy, ale chtěl jsem mu dát šanci." (My, bez jízlivosti, dodáváme: asi takovou šanci, jakou poskytl prve svým budoucím lupičům, když jim odpustil první podvody [UD V.C]).

 

Nepřímé varování vyšetřovate před další manipulaci s tr. spisem

Protože se zejména neobjevila žádná snaha opatřit si důkazy, které by přesné zmapovaly období a výši zpronevěřování hmotného a nehmotného majetku seskupeni KLAS, ke kterému docházelo během prosince 2011. Na možnosti, jak tyto informace získat, jsem vyšetřovatele upozorňoval, konkrétné se přesné údaje dají získat z účetnictví prostředníka, resp. tichého společníka, v záznamech dopravců, v archivech  hlavního software a v izolované podobě po jednotlivých členech seskupení sítě KLAS, kteří odebírali zboží.

Toto své ne zcela přesné tvrzení Roman Sikora zkorigoval následným písemným dodatkem níže na stránce [KV 3.1].

 
 
 
Žádná snaha opatřit důkazy pros.krádeží+odkaz na korigující dodatatek

Dále nebyl vyslechnut ani jeden svědek k pomluvě, které přispěly k tomu, že hlavni účastníci se 

zmocnily seskupeni KLAS

» K pomluvám [UD III.A.3.a)(2)]

» Opakované stížnosti na
   předstírání vyšetřování pomluv
 
  doprovázejících loupení KLASu [BzS 2.1]

Pomluvy nevyžádany doklady k krádeži úč.majetku.Doložím expertízu KP

a dále nebyly vyžádány relevantní doklady umožňující objasnit za jakých okolnosti došlo a v jakém rozsahu ke sníženi hodnoty seskupení KLAS a to jak ze strany poškozeného, tak ze strany  prostředníka. Je mi záhadou, jak se mohlo rozhodnout, že tento skutek nebyl spáchán.

K dotazu, o jakých dokladech mluvím, uvádím, že se jedná o účetní doklady,

V této věci nebyl vyslechnut ani účetní ani manželka účetního.

Dále doložím expertizu  Ing. KP, která objasňuje kauzu účetních manipulací Snížení dlouhodobého nehmotného majetku vyplývá především z účetních závěrek společnosti KLAS CZ a  Společnost prostředníka zveřejněných ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Ignorování znalecké expertizy

» K šestimilionové krádeži
  účetního majetku [UD III.A.8]

Znalecká expertiza
rozsahu krádeže účetního majetku

Pachatelé na podporu loupeže
ukradli své oběti z účetnictví nakonec
5.951.951 korun! 

To znamená dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

I všichni následující ochránci pachatelů následovali trestnou činnost vyšetřovatele a pokračovali i v utajování krádeže účetního majetku ignorováním znalecké expertizy.

" ... vyžadovat ... též znalecké posudky ..."

   [§ 158 (3)b) tr.z. ↗]

Ignorování krádeže účetního majetku

To je vše co jsem chtěl(a) k věci uvést, text úředního záznamu mi byl hlasitě diktován a souhlasí s mou výpovědí, po skončeni zápisu jsem měl(a) možnost si jej znovu pozorné jako pročíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplněni a správný jej podepisuji dne 20 09 2016 v 10:51 hodin.

kpt. Bc. Pavel Šantroch

Přítomen: vrchní komisař JUDr. Jan Ožana

Osoba podávající vysvětlení: Roman SIKORA

II. Drobné upřesnění výpovědi z 20. 9. 2016

 

Bohužel nám bylo odmítnuto pořídit si kopii či foto záznamu o podání vysvětlení a tak trochu nejistě pouze při pátraní v paměti vyjadřuji domněnku, že jsem se dopustil drobné nepřesnosti. 

 

Když jsem se podivoval nad skutečnostmi, které dosud nebyly při řízení před policejním orgánem reflektované, hovořil jsem také o ignorování zjištění celého rozsahu neoprávněného nakládání s hmotným i nehmotným majetkem poškozeného v prosinci 2011. Zahrnul jsem to pod stejný termín „odmítnuto“ (případně jiný blízký termín).

   Ve skutečnosti ale vyšetřovatel konečně dne 30. 12 2015 vyzval jednoho z hl. účastníků – prostředníka - k zaslání části příslušných faktur z části daného období (proč oklestil období a výši skutku na zapojení se Společnost parazitující na jméně a jen na výrobky, které údajně nebyly v jejím majetku, zůstává zatím neznámo. Stejně jako, že je vyšetřovatelem zcela ignorován skutečný účel tohoto rozprodávání – tj. donucení poškozeného k předání svého majetku hlavním účastníkům.).

Následně i tuto výzvu prostředníka zcela ignoroval a dodal místo toho nějaký úhradový dokument vyhotovený až po činu v roce 2012 komplicem vedoucím.  Brzy poté vyšetřovatel kauzu uzavřel, takže jsem se pravděpodobně dopustil nepřesnosti, která však nenarušuje smysl mých výtek.

Významná změna. Poprvé vyšetřovatel Romanu Sikorovi odmítl pořídit kopie.

Do té doby si mysleli, že Roman Sikora bude snadný oříšek a rutinně i jeho zbaví práva na spravedlivé trestní řízení, jak k tomu pro spolupráci některých státních zástupců s organizovaným zločinem a jejich nekontrolovatelnosti často v ČR dochází. 

Po nečekaném odhalení jejich podvodu s důkazy v trestním spisu [Abs] ale mařitelé ztratili jistotu.

Korekce Romana Sikory se vztahuje k této části výslechu výše na stránce [KV 3.1].

Upřesnění z 20.9.15 k pros.krádežím tržeb.Odmitnutí kopií záznamu

Od: Roman Sikora

Komu: krpk.ohk@pcr.cz
Datum: 26. 9. 2016 17:44:25
Předmět: Doplnění podání ústního vysvětlení č.2 z 20.9.2016 p.Sikora

 

 

K doplnění svého druhého podání vysvětlení, které proběhlo 20. 9. 2016 v Chebu, přikládám následující vyjádření včetně vyžádané expertízy.

(K expertíze doufám, že nenarušuji nějaká subordinační pravidla. K vzniklým rozporům a případným mocenským bojům a různým taktikám ve státní správě nerozumím, nechci a odmítám se tím zabývat. Každý má svoji zodpovědnost a svědomí, já činím to, co považuji za správné.)

Kromě prozrazení důkazů z Ukradeného dokumentu vyzradil vyšetřovatel svým klientům i obsahy tohoto rozsáhlejšího e-mailu při druhém kvazivyšetřování, přinejmenším účetnímu [KV 3.2].

Doplnění podání ústního vysvětlení č.2 z 20(26).9.2016

I. Požadované vysvětlení k údajné nabídce prostředníka na vracení KLASu.

 

Nejprve vyjadřuji své zklamání nad tím, že jsem byl (já a tím pádem i můj právník) vyzván dostavit se až do Chebu k podání jednoho vysvětlení. Konkrétně k vágní zmínce prostředníka o jeho ochotě mi vrátit nějakou podobu uchváceného seskupení KLAS
   Mé zklamání se netýká počtu žádostí (usiluji o spravedlnost už pátý rok, musel jsem prodat dům, čerstvě i byt, a bez váhání, dokud neprodám auto, přijedu kamkoli i kvůli jedinému drobnému příspěvku k upřesnění trestné činnosti), ale toho, že žádost byla zhola zbytečná, protože jsem ji již dříve naprosto dostatečně zodpověděl písemně.

  Viz v hlavním dokumentu trestního spisu minimálně dvě celé kapitoly 

 • Dlouhodobě předstírané zaslání výsledku KLASu a

 • zejména kapitola Nabídka vrácení KLASu.
  Tuto druhou celou kapitolu z trestního spisu vkládám tedy znovu na konec tohoto bodu.
  Při prostudování mj. zjistíte, že obdobnou nabídku za stejných výmluvných okolností učinil prostředník ještě jednou 2. 9. 2013.

 

K těmto vysvětlením, která jsem již dříve poskytl, a to včetně úterního ústního vysvětlení, zbývá doplnit a zrekapitulovat to nejdůležitější:

1. Tyto neurčité nabídky nemají žádný vliv na skutkovou podstatu činů spáchaných skoro o dva roky dříve.


2. Takzvané nabídky byly nepřijatelné. Odhlédneme-li od trestní stránky věci, musely by začít minimálně návrhem na úhradu ztrát a škod a dále zárukami, že mě už potřetí nepodvedou.


3. Hl. účastníci věděli, že se zmocnili mého majetku, připravili mě o velké příjmy a že jsem již vrátil úvěry.  Jejich tvrzení o finančních prostředcích bylo, již tradičně, nepravdivé.

   Tudíž i kdyby byla nabídka konkrétní a hypoteticky nebyla v konfliktu se skutečnostmi v druhém bodě, nemohla být realizována.  Zato ale „nabídky“ mohly dobře posloužit na zmatení sympatizantů a povrchních seznamovatelů se s kauzou.


4. Jen s krajními obtížemi je lze chápat jako pozdně projevenou účinnou lítost alespoň prostředníka.


5. Každá z těchto prázdných proklamací přišla do několika hodin po zjištění, že jsem dosáhl další dílčí milník na cestě k odhalení a potrestání osob, které se spolčily za účelem zmocnění se mého majetku.

 

6. Učiněním neakceptovatelné nabídky hlavní účastníci zkoušeli zastřít své skutky podobně zoufale, jako to učinili v případě pozdější náhrady za neoprávněného přisvojení si mého hmotného i nehmotného majetku v prosinci 2011.

Jak dokáže i takový trik pachatelů převrátit a vyextrahovat do výroku ve prospěch pachatelů, předvedla státní zástupkyně ve svém druhém zamítnutí. [KV 2.2] Nutno dodat, že tento veletoč provedla navíc ve snaze odlákat pozornost od krádeže důkazů z trestního spisu. [Abs]

   "Nabídku" objasnil Roman Sikora už v roce 2014 v Ukradeném dokumentu [UD VI.K.7] a když čelil problémům s pamětí mařitelů trestního stíhání, musel jim to níže zopakovat. 

» K ochráncům pachatelů se musí přistupovat

    jako k malým dětem – opětovně jim

    připomínat fakta, která už dávno znají 

    [UD 2 komentář].

I.údajná nabídka vrácení KLAsu

Chápu, že případ je rozsáhlý a obsahuje již hodně textu. Mám porozumění pro přetíženost policie a státního zastupitelství. Přesto musím trvat na svém právu jako daňového poplatníka a občana požadovat po policii i státním zastupitelství, aby plně a komplexně reflektovaly všechny skutečnosti zachycené v trestním spisu. Pak snad už nebude docházet k tomu, že se budou duplicitně provádět zbytečné úkony na úkor těch esenciálních, přesto dosud neprovedených, či dozorující státní zástupkyně bude tvrdit skutečnosti, které jsou v rozporu s nezpochybnitelnými důkazy rovněž v trestním spisu uvedenými, apod.

Trvaní aby policie a st.zastupitelství reflektovaly skutečnosti s tr.spisu.Duplicita a zbytečné úkony na úkor esenciálních

Především ale vyjadřuji přesvědčení, že se nejedná pouze o hru na promlčení nebo mé finanční vyčerpání znemožňující rozkrytí závažných trestných činů, ať už v kauze uchvácení KLASu nebo v kauze zadlužení a následné likvidace společnosti T.

   Výše uvedené pochybnosti vzbuzuje to, že navzdory nezpochybnitelným důkazům nebylo zahájeno trestní stíhání alespoň nejsnáze prokazatelných skutků již nejpozději koncem května 2015.

» Jak mařitelé vsadili na promlčecí lhůtu

   osvobozující jejich klienty a

    úskoky protahovali předstírané šetření

   [BzS 1.4],[BzS 2.1 13] a [BzS 2.1 14], [KV 3.1]

 

vyjadřuji přesvědčení, že se nejedná pouze o hru na promlčení nebo mé finanční
​KOPIE z trestního spisu:
Nabídka vrácení KLASu

Abstrakt

prostředník delší dobu po uchvácení chce, nebo to předstírá, KLAS poškozenému vrátit.
Hl. účastníkům by již cennosti KLASu (SW; know-how, klienti atd.) zůstal i po případném vracení.
KLAS řízený neodbornými hl. účastníky a ždímaný jimi kvůli rychlému zisku je již citelně poškozen.

 

V roce 2013 přišel prostředník dvakrát (8. 2. a 2.9 2013) sám s návrhem, že mi KLAS vrátí. Jelikož už KLAS "vytěžili" (kow-how, SW, klienty, obchodní sít atd.) a také znatelně poškodili (citelný propad tržeb, navzdory dotacím[1] a skončené krizi), je možné, že je tato nabídka myšlena vážně.

Nabízí se také ale verze o předstírané ochotě, po zjištění, že karta na ztrátovost uchváceného KLASu se hroutí /str. 73 III.A.3.a)(1)/, /str. 88 III.A.3.c)/ a že se o případ znovu zajímám. (Neprozřetelně jsem se o tom zmínil manželce účetního v únoru 2013, kdy se ptala na důvody, proč chci okamžitě předat své účetnictví). Tuto verzi podporuje znalost hl. účastníků, že takovou hotovost, poté co mi sebrali příjmy a poté co jsem ji neměl v době uchvácení, teprve už vůbec nemohu mít.[2]

Nahradit škodu uvedením do původního stavu je obtížně proveditelné jak pro výrazné snížení hodnoty KLASu ze strany hl. účastníků, tak pro existenci velmi vysoké újmy nad rámec samotné hodnoty uchvácené firmy, kterou jsem dále utrpěl. /str. 131 V/

[1] Akce typu kup dva přípravky a mi ti dáme třetí přípravek z plných skladů našeho vlastního nepříliš úspěšného byznysu zdarma. Apod.

[2] Protože jsem v účetním v v roce 2012 vzbuzoval přesvědčení, že jsem už se ztrátou smířený, o firmu se nezajímám, v Kraslicích nebývám a hodně vydělávám jinde, možná si myslel, že jsem získal někde velké peníze.
(Mj. pro tuto moji předstíranou rezignovanost a nepřítomnost pak zaútočil na vedoucího a usídlil se v ukořistěném KLASu, čímž poprvé porušil svoji zásadu manipulovat z bezpečného povzdálí).


Dodatek 2015: Nemovitost, kterou jsem prodal s příjmem, za níž bych mohl uhradit již v prosinci 2011 všechny pohledávky (i ty před splatnosti) jsem, protože tehdy již odmítali úhradu svých pohledávek a trvali na předání mého KLASu, prodal až po obou prostředníkových „nabídkách“, abych měl prostředky na vymáhání práva.

KOPIE z tr.spisu.Nabídka vrácení KLASu (2x).Kom_trik KSZ

Podklady

prostředník (info@***.cz)

Re: Účetní informace zaslané p. tichém společníkovi

8. 2. 2013, 16:27:01

Komu: klascz@seznam.cz

Romane,již delší čas se ke mě dostávají informací z různých stran,že šíříš různé o nás osobně a o dalších lidech spojených s Klasem neověřené,nepravdivé a především nenávistné informace.Vůbec se to mě a nám všem nelíbí a jsme z toho značně znechuceni.Udělalo se pro Tebe vše co v dané situaci bylo možné.Tvoje odměna jsou pomluvy a úskoky.Nikdy jsem neměl v úmyslu Ti nějak škodit.Přestože jsi nás poškodil tak,že naše společnost byla vržena o několik let nazpět a možná,že se nepodaří již nikdy vše dohonit,necítil jsem proti Tobě žádnou zášť.Bral jsem to tak,že se něco nepovedlo a může se to stát každému.Pochop již konečně,že tak, jak je nastaven nový a neskutečně špatný program,nemůže síť Klas nikdy vydělávat.Mohl jsi již mít síť jako třeba distributor,solidně si vydělávat a tím mu ukázat své schopnosti.Chtěl jsem pro Tebe jen klid a aby Ti zůstalo vše co máš.Každý se tomu divil a udělalo mě to i hodně nepříjemností.Ovšem ty máš asi jiný názor a chceš škodit.Rozmysli si své další kroky, někdy se něco udělá z nerozvážnosti a momentálního afektu a již to nejde vzít nazpět.Údajně máš určité finanční prostředky,takže Ti navrhuji kontaktovat našeho právníka,složit u něho těch necelých 5 mil.Kč a on má pokyn k okamžitému sepsání smlouvy na zpětný prodej všeho,co bylo od Tebe odkoupeno.Budu mít raději své peníze se kterými budu mít možnost okamžitě vyrovnat své závazky.V případě,že budou i nadále pokračovat Tvé výpady proti nám a především našim zahraničním přátelům,budeme nuceni podniknout stejné razantní kroky.Ještě jednou opakuji že necítím k Tobě žádnou nenávist a zášť,ale i přátelství má své meze.

S pozdravem. prostředník

​» K distributorově:

​» Proč dostal distributor výpověď 
      a jak tento iniciátor loupeže zareagoval
   ​   [UD III.B.2].

prostředník

Návrh.

2. 9. 2013, 18:03:51
Komu: klascz@seznam.cz

g

Romane,nevím zda mám dobrou adresu,ale i tak Ti píšu.Stále častěji se ke mne dostávají informace o Tvém jednání a vlastně poškozování sítě MLM.Nevím čím jsme si to od Tebe zasloužili,ale patrně našim slušným chování a podepsáním absolutně nevýhodné smlouvy o převodu sítě a programu pro MLM. Chtěli jsme Tě ušetřit pádu a zachránit Ti co se dalo a to se asi nevyplácí.Alespoň z Tvého dosavadního jednání tak usuzuji.Mám pro Tebe návrh.Slož na náš účet 4,7 mil Kč a od nás dostaneš všechny práva k programu a síti,co jsi měl.Podepíšeme smlouvu o zpětném prodeji všeho,co jsme od Tebe získali. Program je zcela špatně nastaverný, velká většina úkonů je amatérsky spočítána, takže negeneruje zisk.Další segmenty jsou z velké části k ničemu a je to jen velká počítačová hra.Byl jsem vlastně podveden a koupil jsem "zmatka".Velice rád Ti takový výtvor vrátím.Jednal jsem v dobrém úmyslu zachránit pro Tebe co se dá a jak je nyní patrno,tak se to nevyplácí.Očekávám,že na můj návrh přistoupíš,náš právník je připraven sepsat dohodu o zpětném prodeji.Patrně přistoupíme i na jednu až dvě splátky.Rovněž očekávám,že upustíš od všech pomluv a šíření nepravd a rozeštvávání členů sítě.Museli bychom přistoupit k velice razantní odpovědi a to bych velice nerad.S pozdravem. S***

"Chtěli jsme Tě ušetřit pádu a zachránit Ti, co se dalo" čti:

Vzali jsme ti min. 25 milionů a dali 3. [Abs]

2013: "...Program je zcela špatně nastavený, velká většina úkonů je amatérsky spočítána"

2019: Seznamte se s "profesionalismem" prostředníka a spol. (mimochodem pořád používal ten "špatně nastavený program" a původní zdarma si nevzal).

  [Jak lupiči podnikali a  
   Neslavný konec uloupeného systému KLAS
    UD VI.E],

    ve kterém mj. poznáte vrchol profesionalismu
  prostředníka,  "hodnotný DÁREK ZDARMA".

K údajným pomluvám: 

Prostředník rovněž odmítl jednoduchý experiment navržený Romanem Sikorou na prokázání pravdivosti a pochopitelně nedodal ani jediného svědka. [UD III.A.4]

Od: Roman Sikor
Komu: krpk.ohk@pcr.cz
Datum: 4. 10. 2016 11:59:51
Předmět: kpt. Šantroch. Žádost o potvrzení obdržení emailu z 26.9.2016

 

Z neznámých důvodů mi ze stran RKPK OHK nedorazilo ani jedno potvrzení o obdržení mého emailu adresovanému tamtéž dne 26.9.2016 v 17:44. Prosím proto pouze o potvrzení, že jste daný email obdržel.

   Děkuji
                     Sikora Roman

Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: Roman Sikora 
Datum: 4. 10. 2016 12:03:56
Předmět: RE: kpt. Šantroch. Žádost o potvrzení obdržení emailu z 26.9.2016

 

Ano, obdržel. Kpt. P. Šantroch

Když jste v situaci jako Roman Sikora, víte, že vyšetřovatel kryje pachatele a své kolegy, musíte se alespoň svými skrovnými prostředky jistit, jak jen to jde. Pokuste se předjímat všechny možné triky a úskočnosti OČTŘ.

III. Expertíza neoprávněného účetního snížení hodnoty obch. majetku


Na tomto místě je oprávněné zopakovat, že ani ohledně následujících skutků majících za primární cíl umožnit uchvácení KLASu (především uvést a udržet v omylu poškozeného, případně právníka s kterým účetní připravoval převodní smlouvu, nebo i někoho jiného) a pak toto činy zamaskovat a až následně umožnit daňové (případně i úvěrové) manipulace, nebylo zahájeno trestní stíhání už nejpozději koncem května 2015.

   Dokonce nebylo takové jednání ani potřebným způsobem prošetřeno a přesto státní zástupkyně rozhodla, že ani tyto skutky nebyly prokázané.

   Co si asi mají lidi myslet? Protože vysvětlovat tato jednání prostým opakovaným profesním selháním jde obtížně, nelze se divit, že vznikají domněnky o maření vyšetřování kauzy.

Jak lze vidět dále účetní se sice pokoušel následně (nejpozději od února 2013 během boje poškozeného o předání účetnictví) odstranit všechny stopy, ale ze samotné povahy účetnictví a nevratných kroků během roků 2010 až 2012 (viz např. finanční úřad, účetnictví hl. účastníků apod.), je to pochopitelně nemožné. Stejně se nemohlo podařit odstranit všechny stopy ani v případě kdy účetní během prošetřování ze strany policie zamezil zpřístupnění účetnictví a zmařil tak vyšetřování v kauze společnosti T.

Hlavní kapitola věnovaná umlčené znalecké expertize rozsahu krádeže účetního majetku s komentáři.

 

 

Kapitola věnovaná krádeži účetního majetku napomáhající loupeži [UD III.A.8].

» Stížnost vyšetřovateli na jeho ignorování

   krádeže účetního majetku [KV 3.1].

III.Expertíza neopravněnécho úč.snížení hodnoty obch.majetku
PODKLADY A DOKLADY SIKORA ROK 2009
 • šanon Sikora 2009 BU-KB-DPH Pořizování NIM (zálohy a Met*** BMP –soupisy vstup DPH 3.4.2009 FP85 / celkem částka pořízení a záloh: nedokončený DNIM 2049 tis Kč, zálohy DNIM 2549 tisKč. (rozvaha)

 • Nákup licence Met*** viz šanon Sikora 2009 DPH,… rekapitulace DPH vstupy 30.4.2009 FP 85 / částka 1 372 000Kč , dále zálohy na tvorbu NIM MLM;

 • Šanon Sikora 2009 – PF:

 • Šanon obsahuje faktury pořízení DNIM KLAS MLM pořízení 041 a záloh 051

 • Dále drobnější faktury na pořízení NIM od ostatních poskytovatelů služeb


Shrnutí vůči převodu nemají podklady vztah; případně lze polemizovat o správnosti výše náběhů do 041 versus služby 518 servisu – tj. správnosti vykázání HV a ZD roku 2009. 
 

PODKLADY A DOKLADY SIKORA ROK 2010

 • Šanon Sikora 2010:

 • Chybí v dokladech např. vůči roku 2009 daňové přiznání DPFO včetně příloh, tj závěry, účtů,…

 • v části UD je 10.2.2010 aktivace DNiM 4827584,95Kč s podkladem členění položek aktivace (účtování 013/041)

 • v části DPH jsou souhrnně bez doložení doklady dodavatele informace o částkách pořizování NIM MLM KLAS

 • v části zálohy jsou podklady k fakturaci tržeb za užití MLM KLAS od KLAS CZ s.r.o. na p. Sikoru i když protokol o postoupení (smlouva) práv bod 1.2.b) uvádí informace o tom, že předávací protokol byl podepsán až 9/11/2011?
   

Shrnutí: je s podivem, že chybí v dokladech daňové přiznání p Sikory DPFO 2010 a závěrka včetně výkazů rozvahy a výsledovky. (pozn. bylo dodáno dodatečně – viz další následující informace)

 • šanon faktury 2010:

 • faktura zúčtování záloh a pořízení NIM MLM Klas 2295000,-Kč v 24.2.2010

 • šanon obsahuje doklady na zaúčtování záloh poskytnutých na pořízení NIM a faktury úč. 051

 • šanon obsahuje faktury za poskytnuté práce TZ NIM úč. 041

 • šanon obsahuje faktury za servisní měsíční práce údržby KLAS MLM (cca 100tis/měsíc)


 

Shrnutí vůči převodu a šetřenému stavu (vyřazení) nemají doklad vztah pouze lze polemizovat o správnosti výše náběhů do 041 versus služby 518 servisu – tj. správnosti vykázání HV a ZD roku 2010.

» Další důkaz, že

  účetní odepíral Romanu Sikorovi      dokonce tak kardinální podklady jako 

   Rozvahy i Výkazy zisků

   [UD III.A.8 Dodatek 2015].

PODKLADY A DOKLADY SIKORA ROK 2011
 • šanon Sikora 2011:

 • v rozvaze – aktiva vykazuje Sikora FO k 31/12/20111 pouze stav B.III. nedokončený DNIM částku 427tisKč a stav B.I. DNIM (aktivovaný) činí 0 ,- Kč

 • srovnatelné stavy (tisKč): 31.12.2009     31.12.2010    31.12.2011

DNIM                                                     0                       chybí výkaz  0

Nedokončený DNIM                     2049                chybí výkaz   427

Zálohy na DHIM+DNIM               2549                  chybí výkaz   0


Při tom v jednotlivých fakturách roku jsou uvedeny významné částky na zálohových fakturách (ú.č. 051) a částky účtování do ú.č. 041 nedokončené DNIM.


Z dostupných dokladů tedy není možno ověřit, jaké částky účetní jednotka FO Sikora vykázala k 31.12.2010 na stavech DNIM, nedokončeném DNIM a záloha na DNIM, které výsledně zřejmě v roce 2010 či 2011 vstoupily po aktivaci do celkové hodnoty DNIM před jeho převodem (pozn: rozvaha 2010 doplněna následně dodatečně dodanými doklady). Z rozvahy roku 2010 a 2011 vyplývá z rekapitulace „minulého období“ k 31.12.2010 : DNIM 4827 tisKč / Nedokončený DNIM 1124 tisKč / zálohy na DHM a DNIM 167 tisKč.

V šanonu je sice výjimečně Hlavní kniha 2010 – účet 041 nedokončený DNIM, ale nelze ověřit u operace převodu na ú.č. 013 důvod účtování, neboť v předaných dokladech zcela chybí část ÚD – tj. účetní doklady. V šanonu je založena jen část vybraných účtů hlavní knihy roku 2011 (ostatní absentují), předmětně chybí HK k ú.č. 013 DNIM a 051 zálohy na DHM a DNIM. Tedy zásadní údaje pro ověřování stavu. Chybí také část hlavní knihy pohybů na účtech 070 oprávky DNiM, 551 odpisy DNiM za rok 2011. Nelze tedy dovodit, zda byl DNiM v roce aktivován a v jaké případně výši.

 • Z daňové evidence DPH / přiznání DPH 1-12/2011 vyplývá, že vývoj NIM MLM Klas zřejmě měl být dokončen v roce 2010 nebo nejdéle do 4/2011, neboť náklady roku 2011 od společnosti R. Praha jsou od 5/2011 výhradně povahy údržby a správy IS v nižších částkách (50tisKč)

 • Údržbu lze (mimo specifických případů) provádět podle účetních a daňových předpisů na majetku uvedeném do užívání.

 • Šanon Sikora 2011 Faktury FP 1: čísla 1-312:

 • Faktury za servis a údržbu IS v částkách 100tisKč/měsíc; absence smlouvy o poskytování služby údržby, přiměřenost ceny služby – kdo smlouvy uzavíral za objednatele;

 • Faktury za další vývoj SW nepravidelné – zřejmě po uvedení IS do užívání (povahy TZ)


 

PODKLADY A DOKLADY SIKORA ROK 2012

Šanon Sikora 2012 obsahuje závěrku včetně příloh výkazů, HK podle účtů a vztahy k DPH. V tomto roce došlo k zásadnímu snížení obratů. Vztahy k společnosti R již nejsou.

 • srovnatelné stavy (tisKč): 31.12.2011    31.12.2012

DNIM                                                     0                    0

Nedokončený DNIM                     427                427

Zálohy na DHIM+DNIM                  0                   0


Evidence a účetní stavy roku 2012 nezahrnují pohyby majetku v důsledku převodu NIM na jinou osobu.

PODKLADY A DOKLADY KLAS s.r.o. 2010
 • Klas CZ s.r.o. má v závěrce 12/2010 na položce 013 aktiva – pořízení nedokončený DHM ú.č. 042/1 částku 3660tisKč NIM = jde podle zaúčtování o dlouhodobý hmotný pořizovaný majetek! Hlavní kniha je ale jen v tisku ke dni 1.9.2013 ! tedy nikoliv autentická souběžně se zpracováním závěrky roku 2010 tj. v průběhu roku 2011!

 • Hlavní kniha společnosti KLAS s.r.o. však není úplná a chybí v ní právě účty, které jsou v dané věci podstatné. Tedy není HK úplná pro obraty - chybí obraty HK pro ú.č. 041 nedokončený DHM a DNIM (pro identifikace pohybů a částek s odkazem na doklady);

 • Smlouva o převodu RS a společnost prostředníka II. 2.1. uvádí převod veškerých věcí a práv „shora uvedených“ tedy i MLM KLAS a práv k němu dle autorského zákona. To však není zřejmě důvodem pro automatické pozbytí práva k NIM ze strany RS FO jako tvůrce – toto by mělo být výsledkem právním posouzením AK Rattay – dovození vlastnického práva k MLM KLAS i po převodu na základě smlouvy o převodu z roku 2011 (v případě účelnosti je vhodné ověřit právní stav AK Rattay).

Obecně je zaznamenána skutečnost, že v evidencích a podkladech Hlavní knihy roků 2010 a 2011 detaily týkající se informací a účtování na účtech, které souvisí s účtování o vývoji nedokončeného nehmotného majetku.

ŠANONY KLAS CZ s.r.o. OSTATNÍ

-Klas CZ s.r.o. – evidence DPH 2008: obsahuje pouze evidenci pro účely DPH a podklady pro přeúčtování služeb – bez vazby na šetřený stav;

-Klas CZ s.r.o. mzdy 2005 až 2009: pouze mzdové doklady a podklady – bez vztahu k šetřenému stavu;

- Klas CZ s.r.o. – přijaté faktury za rok 2009 – neobsahuje evidenci šetřeného stavu;


ŠANONY KLAS CZ s.r.o. – dodatečně dodané

 • KLAS CZ s.r.o. BU 2010: obsahuje pouze výpisy z bankovních účtů u KB a.s. a ČSOB a.s. – tyto doklady nemají vypovídací schopnost ve věci pořizování a evidování majetku FO SIKORA pro zjištěn vstupní ceny majetku/majetků, období pořízení a účtování na majetkových účtech aktiv;

 • KLAS CZ s.r.o. BU 2011: obsahuje pouze výpisy z bankovních účtů u ČSOB a.s. – tyto doklady nemají vypovídací schopnost ve věci pořizování a evidování majetku FO SIKORA pro zjištěn vstupní ceny majetku/majetků, období pořízení a účtování na majetkových účtech aktiv;

 • KLAS CZ s.r.o. 2010: v tomto pořadači je sice jako první oddíl dokladů záložka „hlavní kniha“, ale je prázdná a v tomto oddílu se nenachází žádná listina. Další oddíl je tvořen pouze daňovou evidencí a hlášeními a přiznáními pro účely DPH. Dále obsahují podklady k přeúčtování KLAS CZ s.r.o. na FO SIKORU;

 • KLAS CZ s.r.o. 2011: obsahem je daňová evidence pro účely DPH 2011 – tato část agendy je bez vlivu na pořizování DNiM, neboť se netýká FO SIKORA. Dále pořadač obsahuje pokladní doklady – bez vazby na šetřenou problematiku. Pořadač obsahuje přijaté faktury – daňové doklady roku 2011 společnosti KLAS CZ s.r.o. – tedy opět bez vazby na šetřenou problematiku.

OBECNÁ SHRNUTÍ:

 

I.

 

Základně chybí mezi doklady další povinná účetní a pomocná evidence a doklady účetní jednotky SIKORA FO:

 • karty majetku, na kterých by byly zaneseny závazné stavy s vazbou na účtování (typ majetku, aktivace, vstupní ceny, TZ majetku, odpisové náležitosti, vyřazení majetku, listiny a podklady dokládající stavy a důvody pohybů majetku). Jde o povinnou část evidence účetní jednotky a není k dispozici. Tyto záznamy byla účetní jednotka – osoba, která vedla účetnictví pro FO Sikora povinná vést. Jejich absence je významnou překážkou pro možnost rekonstrukce a zjištění událostí nakládání s nehmotným majetkem.

 • pomocná evidence: formou např. zakázky či projektu není-li důsledně evidováno pomocí účtů 041; v případě technického zhodnocení po uvedení SW do užívání tj. náběhů TZ v jednotlivých letech pro převod do užití (aktivaci majetku);

 • hlavní účetní kniha (deníky) vybraných předmětných roků, z nichž by bylo možné vysledovat účetní pohyby majetku (aktivaci, oprávky, odpisy, vyřazení).
   

Nejsou k dispozici pohyby a stav na jednotlivých účtech za jednotlivé roky (2009/2010/2011/2012), konkrétně za účty 013, 041,051 podle kterých by bylo možno ověřit skutečné události co do typu operace, hodnoty, data uskutečnění (mimo výše uvedené výjimky pro r. 2010 u účtu 041). Tedy není možno ověřit přehledně v řadě účtování o těchto stavech.

   Tyto záznamy byla účetní jednotka – osoba, která vedla účetnictví FO Sikora povinná účtovat a podnikateli předat. Jejich absence je významnou překážkou pro možnost rekonstrukce a zjištění událostí nakládání s nehmotným majetkem.
 

 • inventura majetku a závazků za roky 2009 až 2012. Ta by detailně evidovala a dokládala stav účtů 013, 041 a 051 ve vztahu k IS Met*** a Klas MLM. Inventura je povinnou součástí závěrky společnosti.
   

Podklady a doklady, které jsou k dispozici, neumožňují ověření postupného pořizování nehmotného majetku založeného na produktu Met*** BMP a KLAS MLM. Stejně tak na jejich základě nelze ověřit, zda nadstavbová část SW KLAS MLM tvořila samostatný nehmotný dlouhodobý majetek se samostatným technicko-provozním určením, nebo zda se jednalo o technické zhodnocení nakoupeného produktu Met*** BMP.

Části účetních evidencí, které dokládají existenci nehmotného majetku nebo více samostatných nehmotných majetků nebyly k dispozici. Doklady či části evidencí, které jsou obsaženy v pořadačích, buď nemají k šetřené věci vztah, nebo jen nepřímý a neumožňují ověřit okolnosti pořizování majetku nebo více samostatných nehmotných majetků co do jejich celkového ocenění, doby a povahy majetku (struktura majetku/majetků – TZ, …). Další části evidencí, které jsou obsaženy v pořadačích, jsou ve vztahu k šetřeným stavům neúplné. Jiné evidence nebyly k dispozici.

Nelze tedy z poskytnutých dokladů a podkladů ověřit, v jakých skutečných částkách byl nehmotný majetek/majetky v účetní evidenci podnikatele FO SIKORA v účetním období zcizení majetku/majetků evidovány, v jaké struktuře a na základě jakých dokladů a podkladů došlo k vyřazení nehmotného majetku/majetků z účetnictví FO SIKORA.

Část zásadních účetních dokladů,
které odmítli pachatelé a jejich ochránci poškozenému vydat.

[ Bránění v přístupu k účetnictví BzS 1.2]

 

» Důkaz, že (navíc k vlevo již uvedeným) 

účetní odepíral Romanu Sikorovi

dokonce tak kardinální podklady jako

Rozvahy i Výkazy zisků 

[UD III.A.8 Dodatek 2015].

 

 

Následující dopis psal Roman Sikora soudnímu znalci v době, kdy měl ještě jiskřičku naděje, že se najde někdo spravedlivý a statečný z OČTŘ, kdo mu umožní se dostat ke svému kompletnímu účetnictví.

 

Od: klascz@seznam.cz
Komu: KP@***
Datum: 17. 12. 2015 17:52:53
Předmět: Re: Zpráva z kontroly předaných účetních dokladů

 

Dobrý den pane KJ,
...

 
Stav účetních podkladů: 
Nikoho víc než mě nemrzí absence a kvalita účetních podkladů. Účetnictví jsem neměl pod svojí kontrolou celé roky.

   Poté, co se mi ho v roce 2013 podařilo po urputném úsilí získat alespoň v takové žalostné podobě, jsem se domníval, že se mi podaří s pomocí státní moci získat brzy své účetnictví v kompletní a i v elektronické podobě.

   Dle mého úsudku jsem podal dostatek podkladů prokazujících dlouhodobé nekalé jednání bývalých účetních (nejen v mém případě) a nezbytnost překažení jejich činnosti a úkonů vedoucí k získání mého úplného, byť alespoň elektronického účetnictví.

   Bohužel, je-li mi známo, dodnes se o to nikdo nepokusil. Nevím rovněž, jak budou dále v této věci příslušné orgány postupovat.

Nesporná je z předaných dokladů pouze okolnost, že FO SIKORA v účetním roce 2012 a také k 31.12.2011 již měl v účetní evidenci stav nehmotného majetku v částce 0,-Kč (ú.č. 013 / položka 004 rozvaha aktiva) naproti tomu, že k 31.12.2010 stav tohoto účtu nehmotného majetku činil 4827 tis Kč.

Nesporná je dále pouze okolnost, že k 31.12.2010 částka poskytnutých záloh (ú.č. 051 / položky rozvahy aktiva 014) na pořízení DHM a DNiM činila 167 tis Kč, kdy následně k 31.12.2011 a 31.12.2012 je již vykazován tento stav nulový.

Stejně tak je nesporná okolnost, že k 31.12.2010 částka nedokončeného DHM a DNiM (ú.č. 041 / položky rozvahy aktiva 0113) činila 1124 tis Kč, kdy následně k 31.12.2011 a 31.12.2012 je již vykazován tento stav v částce 427 tisKč.

K pohybům (odúčtování) na účtech 013, 041 a 051 tedy zřejmě došlo v průběhu roku 2011 a nelze tedy z předaných podkladů a dokladů s ohledem na chybějící části účetnictví ověřit stavy a pohyby na těchto účtech.

Podklady k těmto pohybům nejsou k dispozici, jak je uvedeno také výše. Pro možnost ověření stavů a pohybů na účtech dlouhodobého nehmotného majetku, nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku a záloh na tento majetek je nezbytné získat z archivace, či od osob vedoucích smluvně účetnictví účetní jednotky FO SIKORA, výše uvedené doklady, záznamy a chybějící části účetnictví.

Předané podklady obsahují pouze část účetnictví, jak jej definuje pro účetní jednotky zákon o účetnictví č.563/1991Sb. v jeho platném znění.

II.

 

Mimo výše uvedená zjištění prohlídkou dokladů a podkladů neúplného účetnictví je vhodné zvážit následující okolnosti:

" K pohybům (čti: ke krádežím účetního majetku) došlo v průběhu roku 2011" (čti: došlo v roce loupení KLASu) [UD III.A.8].

a) je nesporné, že FO SIKORA vykazoval ve svém účetnictví v závěrce roku 2010 částky:

 

SW KLAS MLM                          4 827 584,-Kč

pořízení nehmot. majetku   1 124 375,-Kč

zálohy na pořízení DNiM        166 660,-Kč


celkem částky související s DNiM  6 118 619,-Kč;

Při tom z dostupné části účetnictví lze zjistit, že oprávky k DNiM ú.č. 070 a odpisy DNiM jsou za rok 2010 nulové; tedy stav, že nebyl majetek odpisován, byť byl na ú.č. 013 veden.

 

 

b) mohly případně být účtovány další položky související s pořízením DNiM KLAS MLM (ú.č.013,041,051) zaúčtované do účetnictví roku 2011. Ty však nejsou z důvodu neúplného účetnictví FO SIKORA za rok 2011 ověřitelné. Jejich dohledání by mohlo případně nastat na základě výzvy soudu k předložení osobou, která účetnictví za rok 2011 vedla. Také z dostupné části účetnictví nelze zjistit, zda byly účtovány oprávky k DNiM ú.č. 070 a odpisy DNiM ú.č.551; tedy stav, zda byl a v jakých částkách DNiM v roce 2011 odpisován.


 

c) z neúplného účetnictví roku 2011 vyplývá, že osoba vedoucí účetnictví FO SIKORA odúčtovala zůstatky na účtech 013 SW KLAS MLM 4.827.584,-Kč a ú.č. 041 pořízení nehmot. majetku 1.124.375,-Kč do nuly; tedy částku celkem 5.951.959,-Kč.

Závěr v lidové řeči:

Pachatelé* na podporu loupeže ukradli své oběti z účetnictví 6 milionů korun!

Tedy prakticky dvojnásobek, než kolik činí skutečná částka, za kterou se zmocnili nejméně 25milionového KLASu [Abs].

Není divu, že všichni mařitelé trestního stíhání:

 1. se tomuto zločinu ve svých zamítnutích tak úzkostlivě vyhýbali
  (viz rubrika kvazivyšetřování [KV]).

 2. navázali na machinaci pachatelů a zabránili oběti v přístupu ke kompletnímu účetnictví​[BzS 1.2]

Až budou donuceni se tím zabývat, budeme mít "navařeno" na další absurditu [Abs].

 

*Fyzicky to provedl člen zločinného spolčení - účetní.

» Více k tomuto zločinu

   doprovázejícímu loupež KLASu [UD III.A.8]

» Stížnost vyšetřovateli na jeho ignorování

   krádeže účetního majetku [KV 3.1]

 

Závěr Expetízy_a) je nesporné ...

d) Bylo by vhodné provést právní analýzu SMLOUVY mezi FO Roman Sikora a společnost prostředníka o převodu práv, která byla uzavřena v roce 2011, a to především ve vztahu k zákonu č. 121/2000 Sb. autorskému zákonu s cílem zjistit, zda byl pan SIKORA FO i po dni uzavření SMLOUVY i nadále vlastníkem či oprávněným uživatelem softwarového produktu Met*** BPM, nadstavbového systému MLM KLAS či obou jako jednoho funkčního nehmotného majetku (nehmotného práva/práv) FO Roman Sikora.

​e) V případě, kdy by bylo ověřeno, že i po dni uzavření SMLOUVY je FO Roman Sikora vlastníkem či oprávněným uživatelem nehmotných práv/práva, je vhodné řešit stav, zda nedošlo k neodůvodněnému a chybnému odúčtování zůstatků na účtech uvedených v bodě c); ve vztahu k tomu pak připravit a vést řízení vůči osobě, která se porušení ve vedení účetnictví podnikatele FO R. SIKORA dopustila. Přesná částka by zřejmě pro zahájení řízení nemusela být klíčová a mohla by být použita částka uvedená v bodě c) s tím, že v řízení by byla snaha ji upřesnit.

f) V případě, kdy by bylo potvrzeno, že došlo k neoprávněnému odúčtování výdajů souvisejících s DNiM, mohlo by představovat újmu vzniklou FO Romanu SIKOROVI také zvýšené placení daně z příjmů z důvodu zvýšení základu daně z příjmů FO (nebo nevytvoření následně uplatnitelné daňové ztráty). Při sazbě daně DPFO 15% by se újma rovnala částce 0,15x5.951.959,-Kč = 892.794,-Kč (výše nemožnosti neuplatnění nákladových daňových odpisů). Přiměřeně by pak obdobně mohla přicházet v úvahu újma na zvýšeném hrazeném sociálním a zdravotním pojistném. Je však nutno upozornit na okolnost, že případně uplatněná újma této povahy může mít omezení, spočívající v okolnosti nedostatečné výše HV a základu daně z příjmů a vyměřovacích základů pojistného vykazovaných v následujících letech. Hodnocení této okolnosti by spočívalo zřejmě na úsudku hodnotitele, který by spor rozhodoval.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřováni odbor hospodářské kriminality

Závodní 386/100. 360 06 Karlovy Vary

Počet stran: 1

č. j.  KRPK-62792-69/TČ-2015-190080

8. listopadu 2016

 

Záznam o nahlédnuti do trestního spisu

Na základě žádosti Roman SIKORA, nar. *** v *** trv. bytem ***.

bylo dne 08.11.2016 v 10:15 hod v místnosti OHK K Vary, pracoviště Cheb za přítomnosti orgánu Policie ČR umožněno ve smyslu ust § 65 odst. 1 tr. řádu nahlédnout do trestního spisu Č.J. KRPK 62792/TČ-2015-190080

Jmenovanému bylo předloženo k nahlédnuti:

záznam-§ 158/3 TŘ

podáni vysvětlení- prostředník

podáni vysvětlení - účetní​

podáni vysvětlení - manželka účetního

podáni vysvětleni - R. Sikora+přílohy

R. Sikora si svým fotoaparátem pořídil fotokopie shora uvedených písemnosti, mimo příloh ke svému podáni vysvětlení,

Současné vrchní komisař poučil o poskytováni informaci o trestním řízeni a osobách na něm zúčastněných, kdy toto poučení jmenovaný současně podepsal a vrchní komisař p. Sikorovi jeden výtisk poučeni poskytnul.

Nahlédnutí do písemnosti bylo ukončeno dne 08.11.2016 v 10:22 hod.

Požadující osoba: Zaznamenal

Roman Sikora

kpt. Bc. Pavel Šantroch
vrchní komisař

bottom of page