top of page
U.D. III.JAK. A. Nakalé metody

3.1.Poškozený Ústavnímu soudu 201709

Ústavní soud
Joštova 8
660 83 Brno 2


V Praze, dne 15. září 2017


Datovou schránkou


Stěžovatel:

Roman Sikora
nar. ***
trvale bytem ***
kontaktní adresa: ***
zastoupen JUDr. Michalem Sýkorou, advokátem, se sídlem ***
***


Účastníci řízení:
1. Vrchní státní zastupitelství v Praze, se sídlem nám. Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4
2. Krajské státní zastupitelství v Plzni, se sídlem Veleslavínova 27/38, 306 36 Plzeň


Ústavní stížnost proti sdělení Vrchního státního zastupitelství v Praze č. j. 1 VZN 1706/2015-54 ze dne 26. 6. 2017 a usnesení Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017

 

Přílohy: plná moc pro právního zástupce stěžovatele
dle textu


I.
Předmět podání


Stěžovatel podává v zákonné lhůtě tuto


ústavní stížnost


podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu proti sdělení Vrchního státního zastupitelství v Praze č. j. 1 VZN 1706/2015-54 ze dne 26. 6. 2017, které bylo stěžovateli doručeno dne 19. 7. 2017 (dále jen
„sdělení VSZ“) a usnesení Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017 (dále jen „usnesení KSZ“).


Stěžovatel se touto ústavní stížností ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a
podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu domáhá zrušení sdělení VSZ a zrušení usnesení KSZ.


Sdělením VSZ byly zamítnuty námitky stěžovatele jako nedůvodné, kterým brojil proti usnesení
KSZ, kterým byla zamítnuta stížnost stěžovatele jako poškozeného proti usnesení policejního
orgánu o odložení věci.

II.
Rekapitulace případu
Včasnost podání ústavní stížnosti

1.

Stěžovatel učinil orgánům činným v trestním řízení v roce 2015 písemné oznámení o
skutečnostech nasvědčujících spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve formě
spolupachatelství a dalších trestných činů, zejména porušování povinnosti při správě cizího
majetku, účetních a daňových deliktů, vydírání a lichvy.


2.

Policejní orgán v Karlovarském kraji věc prvotně - až téměř po roce odložil - „ad acta“, přestože jím nebyly v této věci ani zahájeny úkony trestního řízení.


3.

K podnětu stěžovatele, který s odložením věci nesouhlasil, se dozorující státní zástupkyně KSZ v Plzni JUDr. Dagmar Lindenthalová přípisem ze dne 19.4.2016, č.j. 1 KZN 149/2015-46, vyjádřila následovně: „Po podrobném vyhodnocení veškerých podkladů dospěl policejní orgán k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, a proto věc založil „ad acta“ bez dalšího opatření. Rozsah shromážděných podkladů byl shledán přezkoumáním jako dostatečný pro to, aby vrchní komisař mohl učinit shora uvedený závěr.“

» První oficiální pokus vyšetřovatele
  ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS1.1]

» První stížnost pro KSZ na porušování práv

   poškozeného vyšetřovatelem [BzS1.2]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní
   zástupkyně, aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

II. Rekapitulace případu Včasnost podání ústavní stížnosti
4.

Stěžovatel se proto obrátil podnětem (prvním v pořadí) na VSZ v Praze, přičemž dohledový
státní zástupce JUDr. Vladimír Trýzna v. r. vyrozuměním ze dne 1. 8. 2016, č.j. 1 VZN 1706/2016-28,
dal stěžovateli za pravdu a udělil pokyn dozorové státní zástupkyni, aby vydala policejnímu
orgánu pokyn k zahájení úkonů trestního řízení a k vydání meritorního rozhodnutí. Dozorová
státní zástupkyně KSZ v Plzni tak učinila přípisem ze dne 12. 8. 2016.


5.

Dne 19. 12. 2016 bylo doručeno stěžovateli usnesení policejního orgánu o odložení věci dle §
159a odst. 1 trestního řádu, č. j. KRPK-62792-72/TČ-2015-190080, neboť dle názoru policejního
orgánu nešlo v této věci o podezření z trestné činnosti a nebylo na místě věc vyřídit jinak.

»  První stížnost na VSZ

    na porušování práv poškozeného

   vyšetřovatelem a jeho kolegyní z KSZ [BzS1.5]

» Druhý pokus vyšetřovatele ochránit své klienty

    [BzS1.6]

4. 1. podnět pro VSZ
6.

Následná stížnost stěžovatele (poškozeného) byla KSZ v Plzni (totožnou dozorovou státní
zástupkyní
) usnesením č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017 zamítnuta.

 
 

7.

Stěžovatel podal dne 18. 5. 2017 podnět k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, kterým se domáhal, aby prověřování v předmětné trestní věci nadále probíhalo a bylo vedeno řádně. VSZ v Praze ve sdělení ze dne 26.6.2017, č.j. 1 VZN 1706/2015-54, které bylo stěžovateli odesláno až dne 18.7.2017, uvedlo, že shledalo námitky stěžovatele nedůvodnými.

» Druhý pokus státní zástupkyně ochránit své klienty

    [BzS2.2]

» Stížnost na to, aby nepřezkoumávala a

    neposuzovala své vlastní chybné

    rozhodnutí tatáž osoba

    (dozorová státní zástupkyně) [BzS2.5]

»  Druhá stížnost na VSZ

    na porušování práv poškozeného

   vyšetřovatelem a jeho kolegyní z KSZ [BzS2.3]

6. 2. stížnost pro KSZ
8.

Ústavní soud v nálezu ze dne 2. 3. 2015 sp. zn. I. ÚS 1565/14 uvedl, že „bude v budoucnu
ústavní stížnosti směrující proti rozhodnutím a postupu policejních orgánu a státních
zastupitelství, které budou namítat, že vyšetřování bylo nedostatečné, tam kde nebyla podána
žádost o dohled nejbližšímu vyššímu státnímu zastupitelství, považovat za nepřípustné pro
nevyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje“
. Ústavní
soud rovněž v nálezu ze dne 1. 4. 2016 sp. zn. III.ÚS 254/16 uvedl, že ústavní stížnost lze
projednat až poté, co řízení o žádosti o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního
zastupitelství bude skončeno, a naopak, do tohoto okamžiku je nutné ústavní stížnost
považovat za nepřípustnou.


9.

Stěžovateli, jak již bylo výše uvedeno, bylo doručeno sdělení (vyrozumění) VSZ v Praze ze dne
26. 6. 2017 až dne 19. 7. 2017. Tuto skutečnost dokládá stěžovatel kopií obálky, na které je
uvedeno datum odeslání 18. 7. 2017.


10.

Stěžovatel pro úplnost uvádí, že podal dne 21. 4. 2017 ústavní stížnost proti usnesení
Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017. Řízení o
této stížnosti bylo u Ústavního soudu vedeno pod sp. zn. III. ÚS 1228/17. Tuto ústavní stížnost
však - s ohledem na uvedené rozhodnutí Ústavního soudu - vzal stěžovatel dne 6. 9. 2017 zpět.


Důkaz:

kopie usnesení Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne

26. 1. 2017
kopie sdělení VSZ v Praze ze dne 26.6.2017, č.j. 1 VZN 1706/2015-54 včetně kopie obálky
4457/12 ze dne 24.7. 2013.

​III.
Základní skutkové okolnosti

11.

Podstatou trestního oznámení je nápadně nevýhodný převod seskupení KLAS, tj. firem, které stěžovatel dvacet let budoval, na třetí osoby.

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UDII.A].

Vynucená kupní cena skutečná 3 (2,6) mil.

tedy pouhých 

 • cca 6 měsíců ročního zisku KLASu, 

 • 43 % výše účetní krádeže a

 • 9,6 % hodnoty uloupených majetků!

  [BzS2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.

 [UDII.A.  a KV1.3.ot25].

» K zhodnocení KLASu před loupeží
    modernizací + 10 mil. [UDIII.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže  

     (vedle krádeží tržeb padělaným účtem) 

    ukradli z účetnictví oběti

   dalších 5.951.951 korun! [KV1.3]

Pachatelé si tedy díky zločinům [Abs] vydělali bezprostředně po loupeži
minimálně 21 milionů.

​III. Základní skutkové okolnosti. 11.

Stěžovatel doložil, že těmito třetími osobami byl převod předem připravován* mj. pomocí účetních machinací a zneužitím zejména tísně stěžovatele, pravomocí a přístupů k citlivým údajům, které jim stěžovatel v dobré víře poskytl.


Podezřelí využili přechodné oslabení po právě dokončené modernizaci seskupení KLASu k
načasování a zahájení útoku na stěžovatele.

* Podezřelí si mj. založili společnost stejného názvu ještě před uzavřením smlouvy a dlouho předtím se zmocnili jeho ochranných známek.

» Zkrácený přehled zločinů
   páchaných při loupení KLASu [Abs]

» Proč zatočili na oběť bezprostředně právě po dokončeném desetimilionovém

   zhodnocení KLASu [UDIII.B.1]

» [Parazitování na značce KLAS UDIII.A.5]

» Prostředníkova krádež ochranných známek svého partnera jako příprava na pozdější loupež jeho KLASu [UD III.A.1.a)]

Anchor 1

Později zesílili tlak zneužitím výhradního zastoupení svěřeného jim stěžovatelem. Přestali dodávat zboží navzdory průběžným úhradám,
dokonce úhradám předem a uzavřené smlouvě, čímž zablokovali stěžovateli podnikání.

» K neopatrnému svěření prostřednictví

    budoucím vyděračům [UD III.1.1.b)]

» K uskutečněnému vydírání
    zablokováním podnikání [UD III.A.2.g)]

Později zesílili tlak zneužitím výhradního zastoupení ...

Dokonce později došlo k prodeji zboží seskupení KLAS, ale kupní cena včetně velkého zisku byla bez vědomí stěžovatele zasílána na tajně vyměněné číslo účtu jiné společnosti. (V této době stěžovatel pobýval mimo sídlo společnosti, neboť řešil odblokování své firmy).** 

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin]

» Více ke krádeži tržby ve prospěch Společnosti parazitující na jméně [UD III.A.7]

došlo k prodeji zboží seskupení KLAS, ale kupní cena ...

** V Usnesení KSZ uvádí: „K námitce stěžovatele, že bylo neoprávněné rozprodáváno skladové zboží patřící jeho společnosti, lze uvést, že stěžovatel nepopírá, že by mohl o prodeji skladových zásob vědět, z pravidelných měsíčních reportů. “ ale opomněla vložit skutečné pokračování stěžovatele obracející vyznění „Nemohl však vědět, že toto zboží je prodáváno utajeně ve prospěch jiné společnosti“.

Jakékoli reporty navíc připravovali sami podezřelí a ověření jejich pravdivosti bylo možné, a to ještě s obtížemi, až po roce 2013, poté co se stěžovateli podařilo získat alespoň část svého účetnictví. Podezřelí v předmětném období dokonce prováděli fyzickou inventuru.

Sdělení VSZ k odříznutí od účetnictví uvádí: „Pokud by skutečně k takové situaci došlo, pak by logicky musela z Vaší strany následovat výpověď smlouvy ohledně vedení účetnictví, což jste ovšem neučinil, naopak spolupráce s touto účetní firmou, včetně placení odměny za vykonanou práci, pokračovala i v r. 2013.“ Tento závěr není podložen jediným důkazem - např. dokladem o zaplacení.

» Trik D. Lindenthalové se zamlčováním

    nehodících se částí textů [BzS 2.1]

 

Co mu všecko mu ukradli, to Roman Sikora nemohl vědět i proto, že

 • mu účetnictví (navíc neúplné) pachatelé odevzdali po velkém boji až za dva roky [UD III.3.a)(1)] a

 • dokonce i inventuru provedli po vystrnadění skladníka sami pachatelé.
  [UDIII.A.7]

» Lež V. Trýzny o platbě účetnímu po

  loupeži.[BzS2.4]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

** V Usnesení KSZ uvádí: „K námitce stěžovatele, že bylo neoprávněné rozprodáváno skladové zboží...

Popisované gradující nátlaky byly doprovázeny vyhrožováním, že bude podána žaloba nebo návrh na prohlášení fiktivního konkurzu. Stěžovatel podléhal těmto nátlakům a neodvážil se přerušit přípravu převodní smlouvy, která byla připravována účetním stěžovatele (pozdější osobou fakticky ovládající uchvácené seskupení KLAS). 

» Jak dva z účastníků zločinného spolčení

   iniciovali loupežnou smlouvu

     [UD VI.K.1], [KV2.9], [KV1.1]
» Jak jsme protestovali proti opačnému

    tvrzení třetího mařitele o iniciaci smlouvy

    [BzS2.4

» [Kopanec s neoprávněnou insolvencí

      KV 2.2]

.... nátlaky byly doprovázeny vyhrožováním

 Během této doby se stěžovatel usilovně a prokazatelně snažil zamezit odevzdání podezřelým svého rozsáhlého majetku, přičemž podezřelí prokazatelně obvyklé postupy včetně úhrad odmítali.

Oběť se bránila trestným činům přesily útočníků [Abs] prokazatelně nejméně osmi způsoby! [UD VI.K]

Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      à la státní zástupkyně BzS 2.2]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li realizovány platby předem [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu [KV 1.1]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel Roman Sikora
  utratit na boj proti papalášům kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B]

Utajit  fakt, že

veškeré pohledávky mohl Roman Sikora

doplatit už v době loupeže!

    [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

se mj. pachatelé i mařitelé snažili:

 • pokračujícím bráněním oběti v přístupu k jeho vlastnímu účetnictví, [BzS1.2]

 • ignorováním znalecké expertizy,
   [KV 1.3]

 • lží o neobdržení úvěru, [KV 2.1]

 • lží o rostoucím dluhu, [BzS2.4]

 • účetním matením a patláním [KV3.2] a

 • dokonce popíráním matematických pravidel. [BzS 2.5]

se stěžovatel usilovně a prokazatelně snažil zamezit odevzdání podezřelým ...
12.

Poté, co z dovolené navrátivší se skladník stěžovatele odhalil vyvádění majetku a tržeb
stěžovatele, tento definitivně nátlaku spolčení podlehl a v beznadějné situaci uzavřel hrubě
nevýhodnou převodní smlouvu ve prospěch svého účetního, ředitele, distributora a
prostředníka.

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin]

» Výpověď skladníka KLASu o tom, jak se mu snažil vedoucí podstrčit k podpisu dokument s padělaným číslem účtu [KV 2.5]

» § 361 t. z.

  Účast na organizované zločinecké skupině  [↗]

12. Poté, co z dovolené navrátivší se skladník ...
13.

Orgány činné v trestním řízení byly vedeny právním názorem, že byť byla za těchto jinak
trestněprávních okolností připravována a uzavřena smlouva, věc nemůže být řešena
trestněprávně, neboť stěžovatel smlouvu podepsal.
V posuzovaném případě je nutné
vycházet ze všech rozhodných a nekalých okolností a nátlaku, které existovaly v době tvorby a
podpisu smlouvy, které stěžovatel orgánům činným v trestním řízení doložil důkazy a
opakovaně na ně upozorňoval ve svých podáních. I konkrétní výpovědi (např. bývalí
zaměstnanci a dokonce i jeden z podezřelých) potvrdily skutečnosti doložené stěžovatelem.

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
]

"... i jeden z podezřelých ..."

Chyba. Už podruhé jsme nachytali Romana Sikoru, že neuhlídal svoji paměť. Nejednalo se o jednoho z lupičů, ale nejméně o dva.

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» Jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

» Odmítnutí výslechů nepohodlných svědků

    v 2. kole kvazivyšetřování [BzS2.3]

13 ...věc nemůže být řešena trestněprávně, neboť stěžovatel smlouvu podepsal.

Orgány činné v trestním řízení dále rozvinuly svůj právní názor - viz Usnesení KSZ: „… zboží ve
skladu nebylo zaplaceno, tudíž bylo stále ve vlastnictví společnosti prostředníka, nelze
považovat takový postup za odcizení zboží Romanu Sikorovi, respektive jeho společnosti.

KSZ v Plzni opomíjí skutečnost, že si sice podezřelí odebrali své zboží, ale přitom neoprávněně (bez souhlasu stěžovatele) obsadili provozovnu stěžovatele, na jeho náklady zneužívali jeho hmotný i nehmotný majetek a přisvojili si také zisk, který násobně překračoval hodnotu odebraného zboží. Orgány posvěcují tímto názorem postup, kterým by mohli věřitelé podobně řešit úhradu svých pohledávek, a jednání by nebylo možno postihnout trestněprávně.

... KSZ: „… zboží ve skladu nebylo zaplaceno, tudíž
14.

V předchozím odstavci popisované právní názory vyúsťují v následující postoj vyjádřený ve
sdělení VSZ: „Jestliže jste tedy v r. 2011 podepsal smlouvu o převodu všech podstatných složek
podnikání nezbytných pro fungování sítě multilevelmarketingu za částku 4 731 706 Kč, tj. za
částku odpovídající výší neuhrazených splatných faktur za dodávky zboží, aniž byste znal
skutečný stav hospodaření a majetku své společnosti, pak by šlo jenom k Vaší tíži, že jste
nejednal s péčí řádného hospodáře a za takových okolností podepsal tak zásadní smlouvu.

Je doložené, že podezřelí postupně odmítli vlastní navržený splátkový kalendář a všechny úhrady.
Stěžovatel jim dokonce písemně nabídl celou svoji firmu (100%) s podmínkou, že si bude moci
alespoň odkoupit 50% své vlastní firmy zpět za 10.000.000 korun (tj. zpětný prodej za více než
dvojnásobek tzv. převodní ceny), ale i to podezřelí odmítli a ultimativně trvali na odevzdání
seskupení KLAS.

» Jak třetímu mařiteli vadilo, že oběť nechránila

   svůj majetek na úkor nevinných lidí [BzS 2.5]

» Odmítnutí vlastního splátkového kalendáře

    [UD III.A.3.a)(4)

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad [UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

14. jste nejednal s péčí řádného hospodáře
15.

Ve věci bylo nutné zjistit hodnotu převedeného podniku; nelze se ztotožnit s názorem VSZ v
Praze, který vyloučil posouzení tohoto jednání jako lichvy. Ve spisovém materiálu jsou k
dispozici důkazy, které v celkovém kontextu potvrzují, že smlouva byla ze strany stěžovatele
uzavřena pod nátlakem třetích osob, které odmítly legální postup. Zablokovali jeho podnikání,
odmítli úhradu svých pohledávek, na jejichž zaplacení měl stěžovatel vyřízeny úvěry,
vyhrožovali stěžovateli, pokud bude řešit záchranu seskupení KLAS prostřednictvím investorů a ultimativně trvali na převodu seskupení KLAS za cenu odpovídající pouhé výši přechodných
pohledávek, tj. za částku cca 4,7 mil. Kč, přestože hodnota seskupení KLAS byla mnohonásobně vyšší. 

»Jak jsme marně poučovali dohledového státního

   zástupce o tom, co přesně říká zákon o lichvě

   [BzS2.3]

[↗ Lichva § 218 odst. 1 trestního zákoníku]

15. Ve věci bylo nutné zjistit hodnotu převedeného podniku ...
Ocenění seskupení KLAS mělo být provedeno znaleckým posudkem, případně odborným vyjádřením. KSZ v Plzni ve spojení s VSZ v Praze posvětilo postup policejního orgánu, který nahradil objektivní práci s fakty svými neodbornými názory, a snažil se tak suplovat analýzy a posudky odborníků v oblasti ekonomie a účetnictví.
Ocenění seskupení KLAS mělo být provedeno znaleckým p.

Tyto orgány rovněž přejímají a posuzují výpovědi podezřelých a priori jako věrohodné a neověřují je, přestože některá jejich podstatná tvrzení jsou i navzájem rozporná.
Lze odkázat např. na tvrzení vedoucího že „Měl (stěžovatel) také k dispozici účetnictví, které bylo ve firmě“ a přitom orgány činné v trestním řízení nepracují s výpovědí účetní, která hovoří o
pozdějším odevzdání kompletního účetnictví, což potvrzuje i samotný předávací protokol.

přejímají a posuzují výpovědi podezřelých a priori jako věrohodné_lež o účetnictví na firmě

Při prvním podání vysvětlení (8. 9. 2015) nepřiznal účetní svoji daňovou a účetní roli v
KLASu a snažil se vystupovat jako pouhý řidič. Z výpovědí vedoucího a prostředníka však jednoznačně vyplývá, že účetní měl na starosti účetní a daňové záležitosti KLASu. A priori pravdivě se také přistupuje rovněž k tvrzení účetního, že měl plnou moc k jednání od stěžovatele k přípravě převodu seskupení KLAS. Nabízí se otázka, proč orgány činné v trestním řízení plnou moc nevyžádaly, neboť stěžovatel takové zmocnění nikdy nedal a uváděl, že účetní jednal svévolně s ostatními podezřelými. 

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

K účetní faktické funkci účetního

» V odpovědi vyšetřovateli
    [KV1.3 otz 4.],

» Jak účetní zapíral funkci [KV2.2]
» Jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV3.1]

» Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem

     [BzS1.4] [BzS2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [KV.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV2.5]

» Jak účetní při loupení a

   intrikaření s přípravou převodní smlouvy
   úkoloval vedoucího
[KV2.9] [KV1.1]

Při prvním podání vysvětlení (8. 9. 2015) nepřiznal 💀 účetní svoji daňovou

Obdobně akceptují nepravdivé tvrzení vedoucího o formální funkci jednatele.

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

K jednatelské funkci vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» Vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti: krade) si z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2]

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4]

» Vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10]

» Vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» Krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

» Prostředník potvrzuje funkci jednatele
     [KV 2.7]

 Všichni zločinci často lhali v době, kdy ještě nevěděli, že krádež klíčových důkazů z trestního spisu bude náhodou odhalena [Abs​]

Obdobně akceptují nepravdivé tvrzení 💀 vedoucího

Jednotliví podezřelí postupně vypovídají, že si poškozený koupil byt za 5 – 9 miliónů a KSZ
přichází k závěru, že je to dokladem o špatné ekonomické situaci a legalizuje jejich počínání.
Viz. např. Usnesení KSZ...společnost KLAS CZ skutečně nebyla v dobré ekonomické situaci,
takže i v případě, že by taková informace někomu byla předána, jednalo by se o informaci
pravdivou, neboť společnost nehradila své závazky vůči společnosti prostředníka a ještě
více se zadlužovala, zejména pak hypotékou na zakoupení nákladného bytu v Praze.
“ Přitom v
klíčovém dokumentu „Uchvácení KLASu“ trestního spisu je doloženo, že se ve skutečnosti
jednalo o částku 15.328,- Kč měsíčně, kterou stěžovatel nehradil z firemních prostředků, ale
z vlastní mzdy. Tato skutečnost tedy zpochybňuje tvrzení o údajné špatné ekonomické situaci,
byla a je využívána pouze jako ospravedlnění jednání podezřelých.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
]

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5-10 miliónů]

» Vykouzlení mnohamilionové útraty zločinci:

...postupně vypovídají, že si poškozený koupil byt za 5 – 9 mil

Ve sdělení VSZ je uvedeno: „O existenci stále narůstající výše neuhrazených splatných faktur za
dodané zboží není pochyb,…“
, přičemž sám prostředník ve své výpovědí uvádí: „Někdy v roce 2011 přestal faktury hradit úplně nebo s velkým zpožděním…. V té době jim pan Sikora dlužil za zboží zhruba 7.000.000,- Kč.“ Na konci stejného období však došlo převodní smlouvou k úhradě
všech pohledávek ve výši 4.731.706,- Kč. Skutečná částka pohledávek po splatnosti byla ještě
nižší a i tato nižší částka se musí nížit o hodnotu odcizené vánoční tržby ponížené o hodnotu
nákupních cen odpovídajícího zboží. Nedošlo tedy k navýšení dluhů ze 7.000.000,-Kč, ale
naopak k výraznému snížení na cca 3.000.000,- Kč.

Lež o narůstání "dluhu"

Čísla prokázala, že naopak

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil výši rotujících pohledávek. 

Ze 7 mil. na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

Fakta z Ukradeného dokumentu:

"Již koncem prosince* mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti![UD III.A.1.c)(4)] a  [UDIII.B]

*To znamená v měsíci dovršení loupeže.

Zrovna dokončil 10milionovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví [UDIII.1.b)], a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.
Proto nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010, kdy k tomu mohli mít více "důvodů",  ale v roce 2011! [UD III.B.1]

Právě proto v době loupení
 zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • ukradlo z účetnictví 6 miliónů a [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeži tržeb. [UD III.A.7]
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj.:

 • lhali o úvěru, [KV 2.1]
  výpalném [KV 2.7],
  o změně dodavatele [KV 2.5],
  o narůstajícím "dluhu", [BzS2.4], atd.

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu, [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu, [Abs]

 • utekli před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě trestního práva
  ​ [BzS 2.6]

Lež použili: 

VSZ [BzS2.4]

Skladník KLASu [KV 2.5]

» Jak jsme se marně snažili přesvědčit

   čtvrtou mařitelku spravedlnosti, že

   i posvátní státní zástupci by měli

   dodržovat posloupnost celých množin

    přirozených čísel [BzS2.5]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu
    [Rej]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

... „O existenci stále narůstající výše neuhrazených splatných faktur ...Kom_Lež o nárustu "dluhu"

Ve sdělení VSZ je uvedeno: „Z nich (ze zjištěných skutečností) je nepochybně prokázáno, že
návrh této smlouvy jste koncipoval Vy společně s právním zástupcem právníkem SP, takže
tvrzení o tom, že jste byl při uzavření smlouvy uveden v omyl a k podpisu donucen zneužitím
Vaší přechodně tíživé situace, je nepodložené.
“ Z předložených dokladů však vyplývá opak, tj.
že příprava převodní smlouvy probíhala v režii účetního a vedoucího. Např. lze odkázat na email ze dne 22. 11. 2011, který odeslal vedoucí JUDr. DS, notářce, ve kterém je uvedeno: „Vážená paní doktorko, na základě pokynu účetního zasílám předběžné podklady pro dohodu. “ Vedoucí rovněž komunikoval s právním zástupcem právníkem S - např. v emailu ze dne 29. 11. 2011 vedoucí napsal:„Později Vám zavolám, nebo zavolejte Vy. Je třeba si celou problematiku probrat telefonicky ... “ Rovněž dne 1. 12. 2011 napsal tehdejšímu advokátovi stěžovatele právníkovi S:„posílám témata k dořešení. Zítra ráno si především stanovíme postup a domluvíme, co je třeba konkrétně doložit.“ Je evidentní, že příprava smluv byla v režii ostatních osob a odůvodnění sdělení VSZ je v rozporu s obsahem trestního spisu.

Pravda o přípravě smlouvy z Ukradeného dokumetu [UK VI.K.1].

» Jak dohledový státní zástupce v rozporu s fakty,

   které měl k dispozici, utvrzoval o tom, že loupežnou smlouvu navrhovala sama oběť [BzS2.4]

...je nepochybně prokázáno, že návrh této smlouvy jste koncipoval Vy
​IV.
Porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)
ve spojení s porušením práva vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny

16.

Jak konstatuje jeden z nálezů Ústavního soudu týkající se problematiky státních zástupců ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14, „současné pojetí postavení státního zastupitelství v
trestním řízení tedy nedovoluje konstruovat princip nezávislosti státního zástupce v kvalitě
srovnatelné s principem nezávislosti soudce.
“ Není tak možné uplatňovat právo na zákonného
státního zástupce ve smyslu přidělení věci státnímu zástupci určenému podle stejně striktních
pravidel, jak je tomu u rozdělování napadlých věcí mezi soudce. V právních předpisech nižší
právní síly je však možné jisté prozařování čl. 36 odst. 1 Listiny nalézt – viz např. § 30 trestního
řádu nebo § 146 odst. 2 trestního řádu.


17.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu platí, že o stížnosti proti usnesení policejního
orgánu, ke kterému dal souhlas nebo pokyn dozorující státní zástupce, rozhoduje jemu
nadřízený státní zástupce. V předmětné věci policejní orgán věc odložil „ad acta“, následně
toto odložení potvrdila dozorující státní zástupkyně – viz odstavec 3 této ústavní stížnosti.


18.

Dohledový státní zástupce přijal námitku stěžovatele, že ve věci mělo dojít k zahájení úkonů
trestního řízení. Na základě tohoto pokynu z VSZ v Praze vydala dozorující státní zástupkyně
pokyn k tomu, aby došlo k zahájení úkonů trestního řízení a k meritornímu rozhodnutí. Byť
není explicitně uvedeno k jakému rozhodnutí, je z kontextu zřejmé, že dozorující státní
zástupkyně měla na mysli usnesení o odložení věci dle § 159a odst. 1 trestního řádu. Tento její
názor je evidentní z postupu při výkonu dozoru, neboť předtím souhlasila s odložením věci „ad
acta“. Dozorová státní zástupkyně z KSZ v Plzni tak jednoznačně vyjádřila svůj názor, že v této
věci nespatřuje podezření z trestného činu.


19.

Tím došlo k porušení výše citovaného ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu. Podle něj je zásadně oprávněným k rozhodnutí o stížnosti podané proti usnesení policejního orgánu státní zástupce, který vykonává dozor nad přípravným řízením. Výjimkou je však situace, kdy tento státní zástupce sám dal souhlas nebo pokyn policejnímu orgánu k vydání napadeného
usnesení. V takovém případě rozhoduje o stížnosti jemu nadřízený státní zástupce. Smyslem
citovaného ustanovení je zajistit nejvyšší možnou míru nestrannosti a objektivity při
rozhodování o stížnosti.


20.

S výše uvedenými požadavky se neslučuje, aby o stížnosti stěžovatele podané proti usnesení o odložení věci rozhodoval dozorující státní zástupce, který již vyjádřil jednoznačný názor na to, jakým způsobem má skončit prověřování tohoto případu. Tím totiž státní zástupce jednoznačně avizoval svůj právní názor na věc. Právě taková procesní situace nastala v posuzované trestní věci, neboť dozorující státní zástupkyně svůj názor vyjádřila a vydala výše zmíněný pokyn policejnímu orgánu.


21.

Policejní orgán rozhodl o odložení věci za situace, kdy ho dozorující státní zástupkyně ujistila o tom, že bude akceptovat zamýšlené odložení věci. Z těchto důvodů o stížnosti podané proti
takovému usnesení o odložení věci měl rozhodovat státní zástupce vyššího státního
zastupitelství, tj. VSZ v Praze. Dozorující státní zástupkyně v podstatě neměla co přezkoumávat, protože policejnímu orgánu dala fakticky předem najevo, že souhlasí s tím, aby došlo k odložení věci.


22.

Pokyn dozorující státní zástupkyně byl policejními orgány interpretován tak, že ve věc má být odložena dle § 159a odst. 1 trestního řádu. Z toho vyplývá, že policejní orgán odložil věc na
pokyn státního zástupce. Úkony, které policejní orgán potom provedl, byly čistě formální a v
podstatě jen kopírovaly předchozí vytýkanou činnost. Je tak zřejmé, že o stížnosti proti
odložení věci nemohl rozhodovat státní zástupce KSZ, jak tomu bylo v projednávaném případě.
Věcně příslušným k rozhodnutí byl státní zástupce nadřízený tomu státnímu zástupci, který dal
k odložení věci pokyn.


23.

Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 10. 2014 sp. zn. III. ÚS 2520/14 uvedl, že „Porušení kogentního ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu je třeba z ústavněprávního hlediska chápat jako porušení principu spravedlivého procesu, garantovaného článkem 36 odst. 1 Listiny.“ Stěžovatel má tedy za to, že v této věci došlo k porušení čl. 36 Listiny.

Ani této, zde ve více odstavcích (16. až 23.) pregnantně formulované stížnosti, aby nepřezkoumávala a neposuzovala své vlastní chybné rozhodnutí tatáž osoba (dozorová státní zástupkyně), nebylo vyhověno.

Ale ani touto parodií na právo to neskončilo. Naši další stížnost Ministerstvu spravedlnosti, tentokrát na dohledového státního zástupce V. Trýznu, zamítl - hádejte kdo?

Tipněte si a pak se podívejte na odpověď zde [BzS3.10]

 

» Další stížnost na to, že 

    svá vlastní pochybení posuzují,

    a tudíž i zamítají vlastní provinilci.

   [BzS2.5]

   (Srovnej s Absurditou

Popírání viny je důkazem neviny [Abs])

» Jak papaláši porušují dokonce i nefunkční

   závislou kontrolu definovanou § 466 tr. z.

    [BzS3.11]

​IV. Porušení práva na spravedlivý proces podle
V.
Další námitky stěžovatele k
porušení práva na spravedlivý proces
podle čl. 36 odst. 1 Listiny
ve spojení s porušením práva vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny

24.

Stěžovatel již ve stížnosti proti usnesení PČR a dále v podnětu k výkonu dohledu nad postupem KSZ v Plzni opakovaně a velice podrobně upozorňoval na skutečnosti, v nichž spatřuje porušení svého základního práva ze strany policejního orgánu, tak státních zastupitelství.

Pro dokreslení celé situace si stěžovatel dovoluje níže předložit alespoň nepatrnou ukázku z mnoha námitek, které k práci příslušných orgánů činných v trestním řízení má. Zbývající námitky uváděné v předchozích podáních zůstávají v platnosti, a proto si stěžovatel na ně dovoluje odkázat.
Důkaz: podnět k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze ze dne 18. 5. 2017
stížnost ze dne proti usnesení policejního orgánu č.j. KRPK-62792-72/TČ-2015-190080

V.porušení práva na spravedlivý pr. a vlastnit majetek. 24.
25.

Předně je třeba uvést, že usnesení policejního orgánu se vůbec nezabývá skutečnostmi
uvedenými stěžovatelem v trestním oznámení a zejména v klíčovém dokumentu „Uchvácení
KLASu
“ jako celku. Policejní orgán si až po pokynu KSZ v Plzni „vybral“ z pěti hlavních
podezřelých
osob jednajících ve vzájemném propojení a s jednotným záměrem pouze dvě
osoby, proti kterým zahájil trestní řízení. Policejní orgán nicméně ani v odůvodnění usnesení
neuvádí nějaký přesvědčivý důvod, proč si vybral z pěti hlavních podezřelých osob a z několika
skutků právě tyto dvě osoby a z jakého důvodu nezahájil trestní řízení pro podezření ze
spáchání všech nebo více skutků.

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů

     [BzS 1.6]

» Co dalšího "opomněl" (nejen) vyšetřovatel

   [BzS 1.6]

25. ....PO „vybral“ z pěti hlavních podezřelých 2
26.

Stěžovateli je známa rozhodovací praxe Ústavního soudu, který se vždy stavěl zdrženlivě k
návrhům oznamovatelů trestných činů, kteří cestou individuální ústavní stížnosti usilují o kasaci rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci. Ústavní soud v nálezu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II.ÚS 3436/14 uvedl, že „Na straně druhé však nelze pominout, že je pozitivní povinností státu zajistit ochranu základních práv, zejména práv zaručených Listinou a Úmluvou, a to i
prostřednictvím efektivního trestního řízení, resp. že v určitých situacích lze hovořit o účinné
ochraně (obětí) pouze prostřednictvím trestního práva
. Selhání státu v této jeho pozitivní
povinnosti může v návaznosti na judikaturu ESLP podle okolností představovat typicky porušení
příslušných článků Úmluvy, chránících jednotlivá základní práva (v projednávané věci připadá v
úvahu čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1, případně článek 8 Úmluvy). Ústavní soud současně
zdůrazňuje, že požadavek účinného vyšetřování je „pouze“ procesní povinností tzv. náležité
péče, a nikoliv povinností ve vztahu k jeho výsledku. Účinné vyšetřování tak nezaručuje žádný
konkrétní výsledek, nýbrž pouze řádnost postupu daného orgánu.

26.... Stěžovateli je známa rozhodovací praxe ÚS ...je pozitvní povinnostá státu zajistit ochranu...
27.

Stěžovatel má za to, že došlo minimálně k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, a to ve vazbě na
citované ustanovení § 146 trestního řádu a dále poukazuje na to, že v této věci došlo k velmi
vysoké škodě (řádově milióny korun českých), tj. jedná se o mimořádný význam chráněných
zájmů trestním zákoníkem. Ve věci jde o podezření ze zvlášť závažného zločinu, navíc
společensky velmi škodlivého. Přičemž případné podání žaloby proti domnělým pachatelům by
nevedlo k ochraně stěžovatelových práv, bylo by hrubě nedostatečné a nebyla by rovněž
naplněna preventivní funkce trestního práva
(viz nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014 sp.
zn. I. ÚS 3196/12). Bylo tedy zcela na místě uplatnit trestní odpovědnost a důsledky s ní spojené.

27. ... podání žaloby proti domnělým pachatelům by nevedlo k ochraně stěžovatelových práv, bylo by hrubě nedostatečné a nebyla by rovněž naplněna preventivní funkce trestního práva
28.

Stěžovatel má za to, že zvlášť závažný zločin podvodu ve formě spolupachatelství a další
trestné činy, zejména porušování povinnosti při správě cizího majetku, vydírání a lichvy, totiž
představují mimořádně závažný zásah do základních práv na ochranu majetku a vlastnictví
zakotvených v čl. 11 Listiny. Závažnost a nebezpečnost tohoto jednání zvyšují pak zejména
takové okolnosti jako je spáchání takového činu v organizované skupině či v úmyslu získat pro
sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Policejní orgán a státní zástupce jsou vázáni zásadou legality a zásadami ovládajícími dokazování v trestním řízení, včetně zásady vyhledávací a zásady materiální pravdy. Bylo v rozporu s těmito zásadami, pokud se uvedené orgány z úřední povinnosti nesnažily řádně prověřit podezření, že došlo ke spáchání uvedených závažných trestných činů.

Zásada materiální pravdy

přikazuje správním orgánům jednat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, s důrazem na spolehlivé zjištění všech relevantních okolností.

Více zejména v § 3 správního řádu.

To mj. znamená, že 

orgán se nesmí spokojit s tvrzeními účastníků zločinného spolčení
 

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

 

nebo nahrazovat dostupné exaktní metody svým věštěním.

Tato esenciální zásada je svázaná s § 2 s. ř. Ten ukládá správním orgánům postupovat  v souladu se zásadami

 • legality§ 2 odst. 1 a 2

 • zákazu zneužití pravomoci,
   [BzS 1.5]

 • proporcionality,

 • ochrany dobré víry,

 • ochrany veřejného zájmu§ 2 odst. 4
  viz Útěk před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě na úkor ochrany společnosti [BzS2.6]

 • nestranného přístupu§ 7 odst. 1 s. ř.
  [BzS2.4],
   [Dvojí metr KV1.3]

Zásada materiální pravdy je dále doplněna o zásadu vyhledávací:

Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.“ (§ 50 odst. 3 s. ř.)

Jak se s touto zásadou kryje například vytrvalé bránění mařitelů v přístupu oběti ke svému kompletnímu účetnictví a odmítání účetních faktů [BzS1.2] posuďte sami.

» Stížnost na nerespektování dalších

   zásad trestního řádu:

 • zásada vyhledávací dle § 2 odst. 5

 • zásada oficiality dle § 2 odst. 6 zásada

 • legality dle § 2 odst. 3 trestního řádu [Zde ↓]

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

28. Stěžovatel má za to, že zvlášť závažný zločin podvodu ..Kom.Zásada Materiální pravdy.
29.

Známky libovůle spatřuje stěžovatel také v tom, že se příslušné orgány zaměřily především na otázku, že došlo k podpisu převodní smlouvy, zatímco mnohá a rozhodná jednání doprovázející uzavření smlouvy přešly bez povšimnutí. Prakticky se nezabývaly podezřením z podvodu, lichvy, vydírání, pomluvy, daňových, účetních a úvěrových deliktů, které většinou ze svých úvah a priori vyloučily, případně některé bez řádného ověření zamítly.

Toto je v rozporu se zákazem libovůle při výkonu veřejné moci, pokud se policejní orgán a státní zástupce fakticky odmítli vypořádat s odůvodněnými námitkami stěžovatele, který se jako poškozený domáhal ochrany proti závažné trestné činnosti zasahující jeho základní lidská práva – viz odstavec 12 ústavní stížnosti.

Absurdita

[Podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje
]

viz také [zde bod 13.↑]

» Co i po odhalení krádeže důkazů ze spisu

   "opomenuli" mařitelé trestního stíhání [BzS2.4]

» § 173 t. z. Loupež [↗]

» § 205 t. z. Krádež [↗]

» § 175 t. z. Vydírání [↗]

» § 218 t. z. Lichva [↗]

» § 177 t. z. Útisk [↗]

» § 361 t. z.

  Účast na organizované zločinecké skupině

   [↗]

» § 234 t. z. Neoprávněné opatření, padělání

                     a pozměnění platebního

                     prostředku [↗]

» § 181 t. z. Poškození cizích práv [↗]

» § 184 t. z. Pomluva [↗]

Další delikty spáchané lupiči viz:

​» Zkrácený přehled zločinů páchaných při

   loupení KLASu [Abs bod 3]

29. Známky libovůle spatřuje stěžovatel také v tom, že se příslušné orgány zaměřily především na otázku, že došlo k podpisu převodní smlouvy, zatímco mnohá a rozhodná jednání doprovázející uzavření smlouvy přešly bez povšimnutí.

Mimořádně závažná je rovněž expertízou prokázaná skutečnost, že z účetnictví stěžovatele zmizelo v předmětném období značné množství finančních prostředků. V částce dokonce větší než byla převodní cena. Tato manipulace podezřelými, kteří ovládali jeho účetnictví, snížila majetek stěžovatele a měla dopomoci podezřelým k uchvácení KLASu. Této skutečnosti se orgány činné v trestním řízení již třetím rokem vyhýbají. Stěžovatel je v nerovnocenném postavení vůči orgánům činným v trestním řízení a je odkázán na jejich přístup.

Znalecká expertiza
rozsahu krádeže účetního majetku

Pachatelé* na podporu loupeže ukradli své oběti z účetnictví nakonec
5.951.951 korun! **

Tedy prakticky dvojnásobek, než kolik činí skutečná částka, za kterou se zmocnili nejméně 25milionového KLASu. [Abs]

Není divu, že všichni mařitelé trestního stíhání:

 1. se tomuto zločinu ve svých zamítnutích tak úzkostlivě vyhýbali,
  (viz rubrika Kvazivyšetřování [KV]).

 2. navázali na machinaci pachatelů a zabránili oběti v přístupu ke kompletnímu účetnictví​[BzS 1.2]

Až budou donuceni se tím zabývat, budeme mít "navařeno" na další absurditu. [Abs]

 

*Fyzicky to provedl člen zločinného spolčení účetní.

**Ale ani tato částka není konečná. Jestli se někdy podaří dostat oběti ke svému kompletnímu účetnictví, zřejmě se zjistí, že ukradená suma bude ještě větší - viz dále v textu.

» Stížnost vyšetřovateli na jeho ignorování

   krádeže účetního majetku [KV 3.1]

...závažná je rovněž expertízou prokázaná skutečnost
30.

Odůvodnění usnesení jak KSZ v Plzni, tak sdělení VSZ v Praze působí povrchně a
nekonzistentně, obě prakticky jen konstatují obsah spisového materiálu, aniž by však tyto
důkazy řádně hodnotily. Policejní orgán, KSZ v Plzni i VSZ v Praze tak postupovaly i přesto, že
samy výpovědi obsahují indicie, jež vznesená podezření potvrzují.

K prvnímu "studiu" mařitelů trestního stíhání: 

  

»Jak dozorová SZ buď

 • předstírala studium neexistujícího dokumentu v trestním spisu, nebo

 • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu. [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále]

» Jak s řádným studiem spisových materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5]

» Jakou úroveň znalostí trestního spisu převedl

    vyšetřovatel
      [1. Ledabylost UD2] a [UD2 komentář]

» Jak "studovala" spis  občana 3. kategorie

    trojice ústavních soudců [BzS3.2

 

K druhému "studiu" mařitelů​ spravedlnosti:

» Komentář ke zbytečné výplni (celých 85 %)

    předem rozhodnutého druhého zamítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

» Jak tato druhá mařitelka kandidovala na

    vedení Mensy International [BzS2.3]

» Jak i třetí mařitel při druhém zamítnutí

     věnoval pouhé 2 strany

     samotnému vetchému výkonu dohledu,

     další stánky pouze zduplikoval a

     zbytek se místo dohledu zabýval

     obhajobou kolegyně,

     nezdůvodněným plácáním apod.  [BzS2.5.]

» Porušení nálezu Ústavního soudu

    sp. zn. I. ÚS 645/2000. [BzS 2.3]

30. Odůvodnění jakk KSZ tak sdělení VSZ působí povrchně...Kom jak přistupovali k studiu

 Lze poukázat namátkou jen na ta místa z podaných vysvětlení - např. úřední záznam o podaném vysvětlení expedienta Klasu S a expedienta Klasu R, ze kterých vyplývá, že číslo účtu na fakturách změnila, resp. mohla změnit, třetí osoba. Usnesení KSZ uvádí: „Ze zprávy softwarové společnosti R vyplynulo, že k aplikaci, kterou mohla být provedena změna v dodavateli uvedenému na fakturách, měli přístup pan Sikora a vedoucí.“ KSZ zaměňuje tvrzení za pravdivý fakt, aniž by došlo k ověření vyžádáním si autentické dobové softwarové dokumentace.

» Nepravdivá výpověď společnosti R

   [UD III.A.5]

» Jak expedient KLASu potvrdil,

   že změnu účtu mohla udělat jen spol. R

    a jak i toto mařitelé zatajili [KV 2.4]

» Odmítnutí výslechů nepohodlných svědků

    v 2. kole kvazivyšetřování [BzS2.3]

» Jak jsme si marně stěžovali VSZ na

    neověřování výpovědi [BzS2.3] a 
    porušování zásady materiální pravdy

    [Zde ↑]

...podaném vysvětlení 🚹 expedienta Klasu S a 🚹 expedienta Klasu R, ze kterých vyplývá

Dokonce i podané vysvětlení vedoucího ze dne 25. 10. 2016, prokazuje, že stěžovatel o svou společnost nechtěl přijít, což ostatně jednoznačně potvrzují četné poklady, které stěžovatel doložil.

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

a hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek]

» Jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

Stěžovatel se bránil trestným činům 
přesily útočníků [Abs] 
prokazatelně nejméně osmi způsoby! [UD VI.K]
Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

Stěžovatel neprodával celý svůj KLAS (hned poté, co do něj vložil dalších 10 miliónů, [UDIII.B.1])
za 3 (2,6) milióny, tedy pouhých 

 • cca 6 měsíců ročního zisku KLASu, 

 • 43 % výše účetní krádeže a

 • 9,6 % hodnoty uloupených majetků! 

[BzS2.5], [Abs]

ale

sám nabízel lupičům výpalné
10 miliónů za polovinu svého KLASu.
[Výpalné UD VI.K.1]

Anchor 2
31.

Oba tyto orgány se řádně nevypořádaly s argumenty, a jak bylo uvedeno výše, na většinu
tvrzení reagují pouze opakováním frází
uvedených policejním orgánem, případně zopakováním
znění několika paragrafů z trestního řádu.

Ústavně nekonformní je způsob jakým se VSZ v Praze vypořádalo s námitkami - státní zástupce selektivně vybral přibližně pouhých pět námitek stěžovatele a ve vágních a nezřetelných odůvodněních, pomocí selektivního výběru a následných konstrukcí a interpretací, je odmítl. Jeho odůvodnění v zásadě kopíruje odůvodnění policejního orgánu a KSZ v Plzni, která jsou navíc v rozporu s důkazy v samotném spisu.

Další pochybnosti o řádném prostudování spisu podporuje skutečnost, že ve vyrozumění ze dne 26. 6. 2017 se prvních pět stran sdělení skládá z obsahově totožných odstavců.


32.

Řádné odůvodnění rozhodnutí je přitom neopominutelnou součástí práva na spravedlivý
proces. Ústavní soud totiž již mnohokrát uvedl, že „Podle ustálené judikatury Ústavního soudu
je požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí jedním ze základních atributů spravedlivého
procesu“. Dodržování povinnosti odůvodnit rozhodnutí má zaručit transparentnost a
kontrolovatelnost rozhodování soudů a vyloučit libovůli.***

 

***K tomu srov. například Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1235/11 ze dne 28. 6. 2011.

 Vlastní nálezy Ústavního soudu

"... požadavek řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné  moci ...“(sp. zn. I. ÚS 645/2000)

a například
"... důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit." (nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000 ve věci sp. zn. III. ÚS 464/99),

porušovali po pachatelích [BzS 2.3 aj.] nakonec i samotní ústavní soudci schválením nezákonných postupů svých kolegů ze Státního zastupitelství.  [BzS3.2]

31. na většinu tvrzení reagují pouze opakováním fráz_Kom 2 nálezy ÚS
33.

Orgány činné v trestním řízení byly povinny řádně prověřit mj. oznamovatelem, resp.
stěžovatelem, namítaný stav tísně, kdy byl fakticky donucen k podepsání smlouvy o převodu
seskupení KLAS za ultimativních a připravených okolností navozenými spolčením podezřelých –
viz odstavec 11 a 12.

33 ... byly povinny řádně prověřit mj. oznamovatelem, resp. stěžovatelem, namítaný stav tísně
34.

Obdobně stěžovatel považuje za nedostatečný a ryze formální způsob, jímž se s jeho
argumentací vypořádalo státní zastupitelství v napadeném usnesení o stížnosti poškozeného
(stěžovatele) proti rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci. Státní zástupkyně se zde
pokouší vyvracet námitky stěžovatele především s odkazem na úvahy policejního orgánu, které
však vykládá striktně k jeho tíži, aniž by přitom posuzovala eventuální kontext a koncepčnost
celého protiprávního jednání ze strany podezřelých.

Naprosto nepřijatelné je navíc to, že jak policejní orgán, tak státní zástupkyně bez dalšího přijímají vysvětlení podaná podezřelými a neověřují jejich pravdivost. To vše navzdory velkému množství důkazních prostředků poskytnutých stěžovatelem.

» Jak jsme vyvraceli plácnutí třetího mařitele

   o objektivitě a nestrannosti

    jeho dvou předchůdců [BzS2.4]

» Krádež klíčových důkazů z trestního spisu [Abs]

» První oficiální pokus vyšetřovatele
  ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní
  zástupkyně,
aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu
    [Rej]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny]

Anchor 3
35.

Státní zástupce se v napadeném usnesení a sdělení zcela formalisticky vypořádal se stížností, resp. námitkami, stěžovatele. Nezabýval se řádně shromážděnými důkazy a odmítl provést další nezbytné důkazy, které byly navrženy řádně a včas a fakticky znemožnil objasnit, kdo a z jakých důvodů zasáhl do stěžovatelových práv. Takovým přístupem se státní zástupce, jehož úlohou je přispívat k objasnění trestné činnosti, podílí na porušení práva stěžovatele vlastnit majetek. Jednotlivec sám nemá totiž žádnou možnost vynutit dodržování norem trestního práva, jak tomu bývá ve státech, kde existuje možnost podání soukromé obžaloby.

​"Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého" majetku - Všeobecná deklarace lidských práv 1948  Čl. 17 (2)

"Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva."

- Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 1.

Důkazy z Ukradeného dokumentu:

 » Krádeže tržeb paděláním účtu [UDIII.A.7.]

 » Krádeže účetního majetku [UDIII.A.8]

35. ...SZ ...podílí na porušení práva stěžovatele vlastnit majetek.Jednotlivec nemá možnost ...
36.

Jen namátkou lze uvést, že KSZ v Plzni se nevypořádalo s návrhem stěžovatele na možné
prověření účetnictví seskupení KLAS a dále na prověření účetních a bankovních účtů
Společnosti parazitující na jméně a společnosti prostředníka Provedení těchto kroků by přitom mohlo pomoci k dokreslení uceleného řetězce důkazů, z nichž by mohl být rovněž prokázán úmysl podezřelých osob. Při zamítnutí si KSZ v Plzni vystačila s holým konstatováním, že k takovému postupu nebyl zákonný důvod. Dodnes si orgány činné v trestním řízení ani nedokázaly opatřit od
účetního
a jeho manželky kompletní účetnictví stěžovatelových společností v elektronické podobě.

» Nezákonné odříznutí obětí od účetnictví

   ve dvou kauzách jak pachateli, tak jejich ochránci [BzS1.2]

» Ukázky, kde dále se mařitelé vyhýbali (nejen) 

    účetnictví a vůbec jednoznačným  číslům

   a dalším exaktním postupům

   [KV1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS2.5],  [BzS2.4],

   [KV2.2] atd. atd.

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

36. ... a možné prověření účetnictví seskupení KLAS a dále na prověření účetních a bankovních účtů
37.

Stěžovatel při podání vysvětlení dne 20. 9. 2016 navíc náhodně zjistil, že policejní orgán
pravděpodobně svévolně vyňal ze spisu klíčový dokument nazvaný Uchvácení Klasu_151127.
V tomto dokumentu jsou rozsáhle a podrobně popsána fakta jednotlivých skutků a obsahuje
klíčové otázky k případu, které nebyly prošetřeny. KSZ v Plzni, tak VSZ v Praze zamítly námitku s odůvodněním, že policejní orgán sepsal o celé záležitosti úřední záznam s vysvětlením, že
advokát stěžovatele požádal o vynětí dokumentu ze spisu.

Stěžovatel i zmíněný advokát považují dodatečně sepsaný záznam za nepravdivý. VSZ v Praze opomíjí skutečnost, že byl úřední záznam sepsán až rok poté (tedy až potom co byl tento čin odhalen) a akceptuje tvrzení policejního orgánu, že advokát, který chrání zájmy klienta - stěžovatele, požádal o nezaložení klíčového dokumentu do spisu.

37. Stěžovatel ... náhodně zjistil, že PO pravděpodobně svévolně vyňal

Poté, co tento skutek nešlo popřít, přistoupily orgány činné v trestním řízení k jeho bagatelizaci. Pokouší se snížit význam vyňatého dokumentu. Nejprve KSZ v Plzni tvrdila, že předmětný dokument obsahuje pouze výňatky emailů, VSZ v Praze však hodnotu dokumentu snížil svým tvrzením ve smyslu, že jde o subjektivní obsah.

Absurdita 

  [Krádež důkazů z trestního spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
]

»   Jak druhá mařitelka bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

»  Jak třetí mařitel bagatelizoval

       trestný čin vyšetřovatele [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací s trestním spisem  [BzS 2.1]

​» Stížnost VSZ na krytí zločinu vyšetřovatele
     dozorovou státní zástupkyní [BzS2.3]

» Stížnost ministru spravedlnosti R. Pelikánovi na krytí zločinu vyšetřovatele mařiteli spravedlivého procesu [BzS3.3]

» Jak s řádným studiem spisového materiálu

     podváděli druhá mařitelka  i třetí mařitel

    v prvním i druhém kole kvazivyšetřování [zde ↑]

Anchor 4
38.

Na základě uvedeného lze považovat postup vyšetřujícího orgánu za postup s prvky libovůle a tento postup zavdává pochybnosti o nestrannosti orgánů činných v trestním řízení vůči
podezřelým a stěžovateli.


39.

Postupem policejního orgánu, dozorové státní zástupkyně a VSZ v Praze, byly porušeny mnohé základní zásady trestního práva. Na tento nesprávný postup stěžovatel opakovaně
upozorňoval. Konkrétně nebyla dodržena zásada vyhledávací dle § 2 odst. 5 trestního řádu,
zásada oficiality dle § 2 odst. 6 trestního řádu a zásada legality dle § 2 odst. 3 trestního řádu.
Uvedené námitky stěžovatele ovšem nebyly nikterak vypořádány, a to ani jedním z příslušných
orgánů.


40.

Ústavní soud přitom konstatoval, že „vyvstanou-li jakékoliv pochybnosti, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací, pokusit se vzniklé pochybnosti odstranit, a to obstaráním dalších důkazů.“**** Těmto svým povinnostem však dotčené orgány činné v trestním řízení nedostály.

 

****Vizte obdobně § 2 odst. 4, 5 trestního řádu ve znění Nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4457/12 ze dne 24.7. 2013.

» Jak jsme vyvraceli plácnutí třetího mařitele

   o objektivitě a nestrannosti

    jeho dvou předchůdců [BzS2.4]

» Viz stížnost na nerespektování

    zásady materiální pravdy [zde ↑ ]

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej]

38 postup s prvky libovůle.39 nedodržení zásad vyhledávací,oficiality
​VI.
Závěrečné shrnutí

41.

Usnesením KSZ v Plzni a sdělením VSZ v Praze (ale také usnesením PČR) Česká republika zcela rezignovala na jednu ze svých základních funkcí, kterou je ochrana osob na svém území v
případě škody na majetku způsobené jinými osobami.


42.

Ochranná funkce zavazuje stát k aktivnímu konání vedoucímu k ochraně jednotlivce před
zásahy ze strany třetích osob. Nebrání jednotlivce proti státu, ale proti třetím osobám a
neblahým společenským vlivům. Stát nemá pouze povinnost nezasahovat do klasických
negativních práv jednotlivce, ale musí i aktivně konat, jsou-li ohrožena. Stran zahraniční
inspirace, nejblíže se k přiznání subjektivního práva na ochranu poškozeného přiblížil Spolkový
ústavní soud v rozhodnutí Lagerung chemischer Waffen, když uvedl, že ti, kteří jsou dotčeni
porušením ochranné povinnosti, mohou proti tomuto porušení podat ústavní stížnost.


43.

Ústavní soud je nepochybně oprávněn zabývat se svévolí v rozhodování orgánů činných v
trestním řízení
. Stěžovatel v této souvislosti tvrdí, že jde o případ extrémní neaktivity orgánů
činných v trestním řízení, když trestní oznámení bylo pravomocně odloženo po zcela
nedostačujícím formálním šetření.

VII.
Porušení ústavně zaručených práv


S ohledem na výše uvedené skutečnosti je stěžovatel přesvědčen, že:


a) v řízení, v němž bylo vydáno sdělení Vrchního státního zastupitelství v Praze č. j. 1 VZN
1706/2015-54 ze dne 26. 6. 2017, kterým byly zamítnuty námitky stěžovatele proti
usnesení Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne 26. 1.
2017,


b) v řízení, v němž bylo vydáno usnesení Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN
2034/2016-32 ze dne 26. 1. 2017, kterým byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti
usnesení policejního orgánu o odložení věci,


bylo orgány činnými v trestním řízení jako orgány veřejné moci vůči stěžovateli porušeno výše
popsaným postupem jeho ústavně zaručené základní právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36 Listiny) a dále jeho ústavně zaručené právo vlastnit majetek (čl. 11 Listiny).
Pochybení, jehož se dopustilo VSZ v Praze, tak KSZ v Plzni, mělo za následek nesprávné rozhodnutí, jímž byl stěžovatel zkrácen na svých shora uvedených ústavně zaručených základních právech.

VIII.
Návrh petitu


Vzhledem k výše uvedenému stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud vydal tento nález:
I. Sdělením Vrchního státního zastupitelství v Praze č. j. 1 VZN 1706/2015-54 ze dne 26. 6.
2017 a usnesením Krajského státního zastupitelství v Plzni č. j. 1 KZN 2034/2016-32 ze dne
26. 1. 2017, bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a právo vlastnit
majetek zaručené v čl. 36 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
II. Tato rozhodnutí se proto ruší.


Roman Sikora - KLAS

bottom of page