top of page

3.3. Poškozený MS (R. Pelikánovi) 201802

Poškozený Robertu Pelikánovi

9.2.2018

Vážený pane ministře,

 

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci závažné trestné činnosti. Obsahuje pozoruhodně silný lidský příběh a jako modelový případ rozličných forem korupce od napojení na organizovaný zločin až po „pouhou“ autocenzuru je spojen i s mimořádným nebezpečím pro společnost. Jedná se o kauzu uchvácení (de facto loupež) seskupení KLASu promyšleným spiknutím pěti kamarádů oběti a jejich krytí orgány činnými v trestním řízení. V novodobé právní historii České republiky tu podobný útok na racionalitu práva snad ještě nebyl.

» Absurdity při maření spravedlnosti [Abs]

» Zkrácený výčet podvodůtriků a  manipulací používaných při krytí loupeže KLASu

    [Rej]

S případem nám sice pomáhá mj. jak Nadační fond proti korupci, tak Transparency International. Bohužel státní zástupci v tomto případě zneužili svoji výlučnou a prakticky nekontrolovatelnou pravomoc, a prorazit přes tento ochranný štít chránící podezřelé je nadmíru složité, proto bychom Vám byli velice vděčni, pokud byste se i Vy angažoval ve snaze o vyčištění kauzy.

Jakožto ministr spravedlnosti vykonáváte správu státního zastupitelství a máte právo mj. žádat státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti. Máte rovněž možnost sledovat odbornou způsobilost státních zástupců a zahájit kárné řízení s jakýmkoliv státním zástupcem.
 

V senátu si kauzu převzal pan Čunek z Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti. Materiály byly odeslány i předsedovi Ústavně právního výboru PSP panu Miroslavu Bendovi a zabývají se jimi i jiní zastupitelné, osobnosti a organizace. Případ zvažujeme publikovat i v zahraničí. Protože obsahuje mj. důkazy o libovůli ze strany vyšetřovatelů a státního zastupitelství, trochu se obáváme, aby nebyl umlčen nebo zneužit, jakýmkoli směrem. Média pravidelně informují o kauze „Čapí hnízdo“ a jiných, ve kterých státní zástupci konají velice aktivně, důrazně a rychle. Náš problém je opačný – státní zastupitelství se odmítá kauzou vážně zabývat, a dopouštějí se excesů hraničící nejen s kárnou ale i s trestní odpovědností. Případ je o to závažnější, že poškozený nemá šanci sám iniciovat zahájení trestního stíhání a hrozí promlčení i pokračování v trestné činnosti.

» [3.5. Senát (J. Čunek) poškozenému 201804]

Pro úvodní seznámení odkazujeme na přiložený úvod "Uchváceni KLASu_Rychlý přehled". Poté se, prosím, seznamte se dvěma posledními událostmi v případu:

 

- V reakci na opakovaný žalostný výkon SZ JUDr. V. Trýzny jsme dne 28.9.2017 podali podnět na VSZ JUDr. Lence Bradáčové.

- 7.11.2017 jsme obdrželi její zamítnutí přípisem ze dne 31.10.2017. Dokumenty přikládáme v příloze.

 

Dle neověřených informací podklady pro JUDr. Lenku Bradáčovou připravoval JUDr. Karel Černovský. Dovolíme si stručně ohodnotit zmíněný přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 31. 10. 2017, pod který se JUDr. Lenka Bradáčová, doufejme, že jen díky přetížení, podepsala.

 

V předmětném přípise je uvedeno, že: „V této souvislosti uvádím, že státní zástupce se vypořádal se všemi Vámi uplatněnými námitkami. S učiněnými právními závěry se zcela ztotožňuji a v podrobnostech na ně odkazuji.
A dále, že: „…neuvádíte žádné nové skutečnosti, jimiž by se již v minulosti orgány činné v trestním řízení nezabývaly a z nichž by bylo nutné vyvodit jiné než stávající právní závěry.“

 

Výše dvě „prázdné“ citace jsou jediné, které se zabývaly nezpochybnitelnými námitkám poškozeného Romana Sikory - KLAS ze dne 25. 9. 2017. Zbytek dvoustránkového textu na téma subsidiarity trestní represe aj., v kontextu s tím, co je prokázáno (byť ignorováno) v nezmanipulované verzi trestního spisu, slouží pouze jako nepatřičná, obecně pojatá, maskující výplň. Naznačuje to zároveň zamýšlenou únikovou cestu z průšvihu OČTŘ, což samozřejmě za dané situace znamená, že zločinci díky zneužití pravomoci úředních osob navždy uniknou spravedlnosti, a naplní se tak původní záměr OČTŘ.

» Jak utekla čtvrtá mařitelka

   před spravedlivým vyšetřováním

   lupičů a svých podřízených

   k neoprávněné subsidiaritě. [BzS2.6]

» Jak při tomto útěku porušila mj.
    (stejně jako její podřízení) 

    požadavky ústavních nálezů

   "řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění" a

    "vyčerpávajícím způsobem popsat a

     logicky i věcně přesvědčivým způsobem

    odůvodnit" [BzS2.6].

» První oficiální pokus vyšetřovatele
    ochránit pachatele 
   [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní
    zástupkyně, aby získali čas pro své klienty 

   [BzS 1.5]

»Další ze lstivých taktik na promlčení [BzS2.1.13]

» Sázka na promlčení zločinů [BzS2.1.14]

Zúčastnění státní zástupci se tedy vytrvale domnívají, že díky prakticky nekontrolovatelné pravomoci a mediálně neznáme oběti na periferii republiky nemusí dodržovat § 2 odst. 3, 4, 5 a 6 tr. řádu a další zákony (počínaje Listinou základních práv a svobod a konče zákonem o státním zastupitelství), případně ohýbat jejich účel ve prospěch pachatelů.

 

Poukazovali jsme v tomto podnětu na celou řadu neopominutelných a podstatných nesrovnalostí a nepravd v rozhodnutí policejního orgánu, dozorové státní zástupkyně KSZ v Plzni, tak ve výkonu dohledu provedeném JUDr. Trýznou z VSZ v Praze.

   Žádný poctivý člověk zdravého rozumu nemůže souhlasit s názorem vedoucí státní zástupkyně, která uvedla, že se dohledový státní zástupce vypořádal se všemi námitkami. Nevypořádal se ani s jedinou. Postačí srovnat přípis JUDr. Trýzny z VSZ v Praze ze dne 26. 6. 2017 a např. jen body č. 5, 6, 9, 10 a 11 podnětu poškozeného ze dne 25.9.2017.

» Stížnost na nerespektování

   zásady materiální pravdy [BzS3.1]

» Stížnost na nerespektování dalších

   zásad trestního řádu:

 • zásada vyhledávací dle § 2 odst. 5

 • zásada oficiality dle § 2 odst. 6

 • zásada legality dle § 2 odst. 3 trestního řádu [BzS3.1]

Již před třemi lety byly dodány jednoznačné podklady prokazující trestnou činnost pachatelů. Stačilo si ověřit jejich pravdivost a zahájit trestní stíhání. Nebojácný kriminalista by to zvládl velmi rychle i při obvyklém vytížení.
   Po předpokládaném selhání místní policie napojené na pachatele se už tři státní zástupci zpronevěřili své profesi. Místo aby se spravedlivě snažili zmapovat celou kauzu, rozhodli se vyšetřování zločinu bez ohledu na prostředky zmařit. Bohužel jejich výlučnost a zároveň nekontrolovatelnost (jak víte v českém trestní právu totiž bohužel dosud nemůže oběť trestních činů podat soukromou žalobu, a především v přípravném trestní řízení neexistuje kontrola státního zastupitelství nezávislým soudem) jim umožňuje doslova „vařit z vody“. Vytrvale tají, čím obhajují doložené zločiny pachatelů a vyšetřovatele.

"... jim umožňuje doslova „vařit z vody“. Vytrvale tají, čím obhajují doložené zločiny pachatelů a vyšetřovatele."

Naše žádosti, aby státní zástupci
 (stejně jako jejich kolega vyšetřovatel [BzS 1.6])
při krytí vlastních deliktů

neporušovali nálezy Ústavního soudu, byly marné.
 [BzS 2.3]. [BzS2.6]

"... požadavek řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné  moci ...“(sp. zn. I. ÚS 645/2000)

Další přezírání nálezu  Ústavního soudu
"... důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit." (nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000 ve věci sp. zn. III. ÚS 464/99)

» Porušování zásady materiální pravdy

   [BzS3.1]

» Stížnost na nepřezkoumatelnost zamítnutí

   vyšetřovatele a státní zástupkyně [BzS 1.4]

Již před třemi lety byly dodány jednoznačné podklady

Pokud přece něco ze své obhajoby poodhalí, dopouští se:

 

 • elementárních početních chyb,

 • odvolávají se na nikdy neexistující doklady,

 • prohazují časové souslednosti, čímž zcela převrací samotné skutky,

 • svérázně zlehčují nepochybně uskutečněné závažné kriminální činy
  (snaha obhájit neobhajitelné dosáhla takové míry, že se vrchní státní zástupkyně např. musela podepsat pod právní názor svých podřízených, že je legitimní, pokud cizí osoba tajně přepíše na faktuře oběti čísla účtu na svá vlastní, a nepozorovaně si sobě posílá tržbu obětí; tím vystavila blanko šek, díky kterému by se majetek i dalších podnikatelů mohl beztrestně přes noc ocitnout na účtech zločinců.
  Pro změnu dozorová SZ zase naznačovala, že takto si „odklonila“ své finance sama oběť.)

 • Další kriminální činy jako účetní a daňové podvody velkého rozsahu, doložené expertízou, ututlali zcela.

 • Na některé svědky včetně většiny účastníků spiknutí se napojují pouze telepatií.

 • Akceptují přehršel snadno vyvrácených lží. Již z první lži OČTŘ měly vyvodit důsledky.

 • Místo standardu - auditu kompletního účetnictví „věští“ z fragmentů původem od samotných pachatelů (kteří tvořili, ovládali a manipulovali účetnictví oběti ještě dlouho po samotné loupeži), a z takové „věštby“ dokonce ospravedlňují násilné převzetí firem.

 • Svoji uměle vykonstruovanou obhajobu pachatelů prostou logiky, odborných posudků a ověřených faktů tak slepují pouze výmluvami pachatelů a svými laickými domněnkami, z nichž některé, bez ohledu na závažnost počínání, působí až humorně.

Již od počátku jsme krok za krokem trpělivě, věcně a opakovaně upozorňovali na jednotlivé případy takové právní iracionality. Většině neopominutelných a podstatných námitek se OČTŘ nezákonně vyhnuly, případně je zamítly pomocí slepence nepravdivého údaje doplněného o spekulaci.

Anchor 1

Další skandální skutečnost je, že podpis JUDr. Lenka Bradáčové zametl pod koberec dokonce i manipulaci vyšetřovatele s trestním spisem.

Došlo k vynětí rozsáhlých klíčových důkazů, o čemž byl po prozrazení sepsán (po roce od vynětí!) fingovaný úřední záznam. Vyšetřovatel se v něm vylhával ze spáchaného činu tím, že důkaz v neprospěch pachatelů byl vyňat na ústní intervenci advokáta poškozeného.

Tuto fintu by si mohli dotčení účastníci z policie a SZ patentovat. Ukázali „dlouhý nos“ na jakoukoli snahu společnosti skutečně účinně bojovat s korupcí u kořene. Krásná ukázka licoměrnosti státního aparátu, který na jedné stran veřejně proklamuje zvýšenou snahu v boji s korupcí, ale v tichosti ji takhle vystavuje zelenou.

...LB kryla i manipulaci vyšetřovatele s tr. spisem

 Tedy nejenže SZ nesplnili svoji povinnost iniciovat kroky, které by v konečném důsledku vedly k trestnímu stíhání vyšetřovatele a pokusit se odkrýt všechny osoby v pozadí, začali dětinsky bagatelizovat závažnost vyjmutých důkazů.

» Jak vyšetřovatel kradl důkazy z trestního spisu [Abs

»   Jak druhá mařitelka bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

»   Jak třetí mařitel bagatelizoval

       trestný čin vyšetřovatele [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací s trestním spisem [BzS 2.1]

» Stížnost VSZ na krytí zločinu vyšetřovatele
     dozorovou státní zástupkyní [BzS2.3]

» Stížnost ÚS na krytí zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu  [BzS3.1]

...začali dětinsky bagatelizovat závažnost vyjmutých důkazů.

Navíc státní zástupci namísto skutečného výkonu dozoru a dohledu pouze, jak na kolovrátku, operují s původní Potěmkinovou vesnicí vystavenou z kulis dodaných pachateli a zbavenou reality, kterou vyšetřovatel ve snaze krýt pachatele vyňal z trestního spisu. (Uvědomme si, že to bylo v době, kdy ještě nemohli mít jistotu, že je s úmyslem ututlat vlastní průšvihy přikryje i někdo z vrchního státní zastupitelství. Až se organizovanému zločinu podaří vyřešil „uzel“ přidělování případu i na VSZ tak jak se jim to už podařilo u některých soudů, stane se další obětí tentokrát celá společnost.)

Absurdita 

[Popírání viny je důkazem neviny.]

Tuto absurditu uplatňují úporně mařitelé spravedlnosti jak v příkrém rozporu

 • se zdravým rozumem, tak i  

 • se zákonnou zásadou materiální pravdy, kterou jsou povinni dodržovat. [BzS3.1]

SZ namísto skutečného výkonu dozoru a dohledu pouze, jak na kolovrátku

Jako malá ukázka neprůhlednosti a manipulace s případem loupeže KLASu nám poslouží třeba jedna z posledních lží. Vypadá to, že již opustili dvouletou marnou snahu zapírat tajné spiklenecké schůzky pachatelů plánující zmocnění se majetku KLASu dávno před otevřeným útokem. Například fraškou o údajné bojácnosti oběti jezdit autem či svévolným zúžením výpovědí na pouhé dva nejlépe spolupracující pachatele z důvodu jinak obtížné koordinace výpovědí všech pěti pachatelů. Třetí rok pro změnu zkouší taktiku vynořivší se údajné „Plné moci“ pro hlavního organizátora spiknutí. Odhlédneme-li od samotné absurdity takové Plné moci, více nás trápí současná nekontrolovatelnost svévole OČTŘ. Nedovoluje zjistit, jestli opět neověřuje fakta dohledový SZ, nebo je tentokrát sám „podveden“ dvojicí dozorové SZ a vyšetřovatele, či se i tato dvojka nechala ochotně podvést pachateli dodaným padělaným dokumentem. Zkušenost nám ale již predikuje směr, kterým se tento zastírací triumvirát bude vytáčet i z tohoto nepravdivého tvrzení. Totožně nelze ani ověřit jestli v trestním spisu nechybí i další dodané důkazy, nebo zda-li jsou v nepozměněné podobě.

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů

     [BzS 1.6]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele 
  k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Na co musel mít účetní mandát a "plnou moc"

    a na co, překvapivě ne [KV 3.2]

I poslednímu podnětu poškozeného nebyla věnována řádná pozornost a strohé netransparentní odůvodnění svědčí o pokračující snaze odbýt věc bez věcného přezkumu a zásady „padni komu padni!“. Takže se nadále velmi pravděpodobně kryje závažná trestná činnost počínající nejméně od nechvalné spolupráce některých policistů s hlavním organizátorem zločinného spolčení v propojené kauze rychlého „tunelu“ Společnosti T. stejnými pachateli jako v kauze uchvácení KLASu (i tato úmyslně nevyšetřená kauza stála daňové poplatníky milióny). Ostatně vyšetřovatel již při druhém osobním setkání oběti z očí do očí předestřel, jak místní klika karty rozdala: „To si pane Sikora moc fandíte, když si myslíte, že to dovolíme dojít až k soudu“.
Protože selhalo i zastrašování, sází pachatelé i OČTŘ na promlčení a finanční vyčerpání oběti (jejíž příjem díky dalším krokům pachatelů je pod životním minimem) v nerovném souboji jak se zločinci, tak s mocenským aparátem.

» Nevyslyšená námitka na podjatost policejního

   orgánu s katastrofálními následky [KV1.1]

» Krádež klíčových důkazů z trestního spisu [Abs]

» První oficiální pokus vyšetřovatele
  ochránit pachatele 
   [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

Předehra k loupeži KLASu

 

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při loupeži KLASu.
  Chtějte po dotyčných, aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka. Je pochopitelné, proč pak došlo při krytí loupeže KLASu k páchání následujících trestných činů mařiteli transparentního procesu
  [Příklady některých provinění mařitelů Raj].

 

» O tomto okradení věřitelů o miliony
  v Ukradeném dokumentu [UD III.A.1.d)

... kryje závažná trestná činnost počínající_Kom_Preludium

Poškozený pan Roman Sikora – KLAS, případně jeho právní zástupce či další spolupracující subjekty, Vás ochotně osobně (dle Vašich možností) uvedou do kauzy či alespoň v krátkosti před osobním setkáním telefonicky. Společnost se nesmí smířit s tím, jak orgány činné v trestním řízení konají v kaouze loupeže KLASu netransparentně a korupčně, známým dominovým efektem počínaje již od známosti hlavního organizátora spiknutí s policejním orgánem Karlovarského kraje.

Děkujeme za Váš čas.

Roman Sikora – KLAS

Přílohy:

a) Uchvaceni KLASu_Rychlý přehled_171108 (cca 6 stran textu)

b) druhý podnět pro VSZ. RSI-TOZ_Podnět k výkonu dohledu_CZ170517

c) sdělení od VSZ Podnět k výkonu dohledu-sdělení od VSZ

d) Podnět pro VSZ Lenka Bradacova final_20170928

e) Přípis z VSZ Bradacova z 31.10.2017_3VZN808d-2017
f) Klíčový dokument původně zatajený vyšetřovatelem KLAS_151127
 

Další materiály ochotně dodáme

 

b) Druhá stížnost pro VSZ [BzS 2.3]

c) Zamítnutí VSZ V. Trýznou [BzS 2.4.]

d) Stížnost VSZ L. Bradáčové [BzS 2.5]

e) Zamítnutí VSZ L. Bradáčovou [BzS 2.6]

f) Krádež důkazů z trestního spisu [Abs]

bottom of page