Obsah Kvazivyšetřování

 STRUKTURA STRÁNEK

1. Trestní oznámení

Obsahuje samotné trestní oznámení a doplňky. Rozsáhlým ukradeným důkazům z trestního spisu je věnována předchozí samostatná rubrika Ukradený dokument

1.1 Tr. oznámení (CD verze).                                  1.2 Tr. oznámení - přílohy

1.3 Tr. oznámení - doplnění poškozeným  +  Expertiza soudního znalce

 
2. První Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z prvního fingovaného vyšetřování - období od 8.9.2015 do 27.11.2015. 

2.1 Manželka účetního,    2.2 Účetní,       2.3 Expedient Klasu R,    2.4 Expedient Klasu S,
2.5 Skladník Klasu,          2.6 Patentový specialista,

2.7 Prostředník,               2.8 Pr.: - jeho přílohy,            2.9 Pr: Doplnění informací,

2.10 Vedoucí,                     2.11 Distributor,                         2.12 Poškozený

2.13 Úřad průmysl. vlastnictví,                                           2.14 Další druhotné podklady,

2.15 (dodatečně) Právník SP,                                               2.16 (písemně) RJ (za SK)

 
3. Druhé (zopakované) Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z druhého vyšetřování - období od 20.9.2016 do 25.10.2016.

3.1 Sikora,   3.2 Účetní,   3.3 Manželka účetního,    3.4 vedoucí.

Následující rubrika: Boj za spravedlnost

Proč byli mařitelé spravedlivého procesu donuceni zinscenovat tuto druhou imitaci vyšetřování, to vysvětlujeme v rubrice Boj za Spravedlnost
[1. nezákonné zamítnutí BzS 1.1].

» Jak se vyšetřovatel a jeho ochránkyně

   mstili Romanu Sikorovi za to, že

   odhalil krádež důkazů z trestního spisu, a

   bylo nařízeno opravné vyšetřování [BzS2].

» Komentář, jak ukvapenou mstou v předchozím

    kole kvazivyšetřování poškodil vyšetřovatel

   nechtě i své klienty [UD2].

Dotaz na stav věci od st. zástupkyně JUDr. DL z 12.8.2016

V Plzni dne 12.8.2016
 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality 

Věc: trestní oznámeni Romana Sýkory - dotaz na stav věci

Přil.: spis KRPK-62792/TČ-2015-190080 - 3 svazky

V příloze vracím předložený spisový materiál a ukládám policejnímu orgánu, aby neprodleně vydal v této věci záznam o zahájeni úkonů trestního řízeni podle § 158 odst. 3 trestního řádu po následném provedeni úkonů trestního řízeni potřebných k řádnému objasněni věci vy meritorní rozhodnuli v souladu s trestním řadem

Státní zástupkyně KSZ v Plzni

JUDr. Dagmar Lindenthalová

Byl, nebo nebyl v oněch třech svazcích už vrácený Ukradený dokument? Toť otázka.

Záznam o zahájení úkonu tr.řízení 25.8.2016

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Cheb 25. srpna 2018

Počet stran 2

Č j. KRPK-62792-55/TČ-2015-190080

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení

Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 25.08.2016 na základě písemného oznámeni od Roman SlKORA nar. *** zahájeny úkony trestního řízeni ve věci zvlášť závažného zločinu podvod dle § 209 odst. 1, odst. 5, pism. a) trestního zákoníku, neboť na podkladů písemného oznámeni Romana Sikory (gen. shora) je dostatečné odůvodněn závěr, že od poloviny roku 2011 do 22.12.2011 mohl být (kým)  účetní, nar ***, doklad ***, trvale bytem ***, doručovací adresa dtto., zaměstnaní OSVČ, v místě bydliště OSVČ-ekonom účetní

prostředník, spáchán v ***, okr *** zvlášť závažný zločin podle § 209 odst. 1, odst. 5, pism. a) trestního zákoníku tím, že od poloviny roku 2011 měl účetní který s Romanem Sikorou, jako jednatelem společnosti KLAS CZ s.r.o se sídlem v ***, které vyvíjela svoji obchodní činnost v ***, spolupracoval při poskytováni finančního a daňového poradenství pro společnost KLAS CZ s.r.o. uvádět Romano Sikoru v omyl, v úmyslu se obohatit a to tím. že měl Romana Sikoru přesvědčoval o tom, že společnost KLAS CZ s.r.o již nedokáže dostát svým finančním závazkům, zejména pak vůči věřiteli- Společnosti prostředníka se sídlem ***, které vznikly na základě dodaného zboží Společností prostředníka​ a dálo neuhrazeného společností KLAS CZ s.r.o a to za období od února 2011 do listopadu 2011 ve výši 4 731 706,- Kč, přičemž účetní měl ve stejném úmyslu záměrné nepředkládat Romanovi Sikorovi příslušné účetní doklady o stavu hospodaření a jmění společnosti KLAS CZ s.r.o., čímž tak Roman Sikora neměl možnost ověřit skutečnou hospodářskou situaci své společnosti, záznamu o zahájení úkonu trestního řízení přičemž této, pro Romana Sikoru tíživé situace, měl společné s účetním využit prostředník, jednatel společnosti Společnost prostředníka a to k finančnímu prospěchu této společnosti a to tím, že měl opakované požadovat po Romanovi Sikorovi okamžitou úhradu všech pohledávek  Společnost prostředníka ve výši 4.731.708- Kč ačkoliv ve skutečnosti prostředník neměl mít primární zájem o úhradu předmětných závazků, nýbrž o převzetí všech podstatných složek podnikáni nezbytných pro fungováni multilevelmarketingu, který Roman Sikora využíval v rámci obchodní činnosti společnosti KLAS CZ s.r.o., resp. seskupeni KLAS, přičemž Roman Sikora. na základě nepravdivých informaci o skutečném stavu hospodařeni a jmění Společnost prostředníka a na základě dočasné tíživé ekonomické situace vyplývající z jeho podnikáni, souhlasil s uzavřením převodní smlouvy, která byla uzavřena dne 22.12.2011 a to mezi převádějícím Romanem Sikorou, nabývajícím Společnost prostředníka a vedlejším účastníkem KLAS CZ s.r.o.; předmětem převodu byly všechny podstatné složky podnikáni nezbytné pro fungováni sítě multilevelmarketingu a to za částku 4.731,706,- Kč, přičemž skutečná hodnota převáděných podstatných složek podnikáni nezbytných pro fungováni sítě multilevelmarketingu měla dle oznamovatele činit v době uzavřeni převodní smlouvy částku přibližně 25.000.000,- Kč, což však v době prodeje této podstatné složky podnikáni Roman Sikora nevěděl, neboť neznal skutečnou ekonomickou situaci svého podnikáni, avšak o skutečné hodnotě sítě multilevelmarketingu měli vědět jak účetní, tak prostředník, kteří však tyto skutečnosti Romanovi Sikorovi před uzavřením předmětně převodní smlouvy neuvedli, čímž měli Romana Sikoru uvést v omyl a způsobit mu tak na jeho majetku škodu velkého rozsahu.

kpt. Bc. Pavel Šantroch vrchní komisař

Pomineme-li rubriku Absurdity, těžko vybrat kandidáta na královnu parodie na českou spravedlnost. Zda

  • toto vyšetřování zločinu spolčení pěti pachatelů s odmítnutím vyšetřování většiny členů
    » Apriorní vyvinění většiny pachatelů   [BzS 1.6] nebo skutečnost, že 

  • stížnost na mařitele vyšetřování posuzuje a zamítá sama kritizovaná osoba [BzS 3.10].