Absurdity mařitelů

 
Úvod
k Absurditám

Celý případ loupeže KLASu provází tolik neuvěřitelných absurdit, že si zaslouží vlastní rubriku. Ta pak ilustruje smutný a zároveň groteskní stav naší justice, která dokáže prokázané závažné zločiny (loupež, vydírání, podvod a jiné) „vyhodnotit“ jako obyčejný obchodní spor. Tím se ochránci pachatelů sami dopustili řady trestných činů (zneužití pravomoci, nadržování, schvalování trestného činu…).

Je tedy jasné, že orgány činné v trestním řízení se musí krýt navzájem. Nemůžou dopustit spravedlivé vyřešení případu, přece si nepodají trestní oznámení samy na sebe! Nezbývá jim než se uchýlit k naprostým absurditám, z nichž nejkurióznější je snad tvrzení, že Roman Sikora si sám padělal číslo účtu, aby vlastní peníze takto daroval pachatelům.

V některých absurditách mařitelé své iracionality dokonce dublují.
Soudný člověk například nemůže uvěřit tomu, že
• advokát oběti požádá vyšetřovatele o odstranění důkazů proti pachatelůma ten mu bez problémů vyhoví!
Nebo mařitelé vyšetřování bez uzardění trvají na tom, že
firma je v úpadku, i když neustále generuje velký ziskale pachatelé nakonec odmítají mnohamiliónové výpalné a raději tyto milióny vyměňují za „úpadkovou“ firmu.

V monopolním světě nekontrolovatelných hodnostářů prostě nečekejte dodržování elementárních zákonů logiky. Absurdity jsou korunovány takovým nesmyslem, že
popírání viny je důkazem neviny a
podlehnutí pachatelům anuluje jejich zločin.

 

Podrobnosti k těmto i dalším absurditám provázejícím celý případ naleznete níže. Není bohužel vyloučeno, že jejich výčet není konečný a že tato rubrika se nebude nadále rozrůstat…

Některé absurdity (níže) jsou zatím jen ve fázi návrhu (na kterém se můžete podílet i vy).

Všechny absurdity se budou ještě upravovat a doplňovat (mj. o místa výskytů a osoby, které je při krytí pachatelů nebo svých kolegů použily).

Názvy se mohou změnit. Konečná pořadí, a tudíž i číslování, se přidělí až po dokončení.

- Kandidát na další absurditu

   [Smutná vizitka práva po česku UD III.B]

 
 
Absurdita 1. 
Podléhání a podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje

Poškozený podepsal pachatelům převodní smlouvu, tudíž se žádný zločin nestal.

 

Představte si, že od zítra ztrácí Česká republika samostatnost a stává se znovu protektorátem Německa. Vše na základě platnosti podpisu z 15. března 1939, kdy prezident Hácha pod hrozbou bombardování  podepsal Hitlerovi ultimátum. Také se vám zdá tento scénář absurdní? Tak to jste se ještě asi neseznámili s tzv. právními názory tří státních zástupců (a dalších osob) zúčastněných na maření trestního stíhání pachatelů loupeže KLASu.

(Viz také [UD II.A.]).

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. Pachatelům vydal rozhodné složky svého seskupení KLAS v hodnotě  mnohonásobně převyšující symbolickou kupní částku.

2. Tento nepoměr byl pachatelům znám.

3. Své majetky vydal nedobrovolně v bezvýchodné situaci, do které ho dotlačili pachatelé celou sérií zločinných jednání.

Pachatelé především:

 • Zneužili

  • poškozeným jim svěřeného prostřednictví [UD III.A.1,b)] a

  • vlastnění jimi ukradených ochranných známek své oběti [UD III.A.1.a)] 

        k vydírání uskutečněnou blokádou podnikání oběti [UD III.2.g)].

 • Využili nejzranitelnějšího období a zaútočili pod záminkami potřeby náhlé úhrady všech cyklických pohledávek (které byly zavedené léta a v době útoku nebyly vyšší než na začátku zavedené praxe, viz také [BzS 2.5]) [UD VI.J].

 • krádeží účetního majetku dokonce ve výši 2x přesahující i symbolickou částku, za kterou musel oloupený pachatelům později své seskupení odevzdat [UD III.A.8] a
  řadou dalších podvodů [např. UD III.A.1.c) a III.A.3.a)(1)]  přesvědčovali poškozeného o jeho náhlé špatné ekonomické situaci [např. UD III.A.3] a že nedokáže závazky splatit.
  Současně mu vyhrožovali, pokud bude shánět peníze na úhradu pohledávek
   [např. UD VI.K.4].

 • Všechny tyto podvody poškozený překonal a úhrady nabídl.

 • Pachatelé odmítli všechny původně fingovaně požadované úhrady [UD III.B, VI.A. a jinde] včetně vlastního splátkového kalendáře [UD III.A.3.a)(4)] a pokračovali ve vydírání.
  Tím jednoznačně vyjevili svůj skutečný úmysl - loupež.

 • Za stále sílícího tlaku přesily poškozený dále nabídl  jako výpalné polovinu KLASu zdarma + zaručený trojnásobek  ceny dosud nesplacených pohledávek. [UD VI.K.1]
  I toto bylo odmítnuto a pachatelé trvali na bezpodmínečném odevzdání celého KLASu.

 • Poté, aby zdolali stále ještě jim vzdorujícího poškozeného, pachatelé přistoupili  ke krádežím jeho zisku paděláním čísla účtu na jeho fakturách za svůj. [UD III.A.7.]
     Až po delší době byl tento zločin odhalen zaměstnancem KLASu. Následně poté paralyzovaný poškozený stojící v beznadějné situaci (kdy se musel mj. zabránit ublížení nevinným členům jeho seskupení [UD III.A.7]), [BzS2.4], pachatelům převodní smlouvu podepsal a své majetky jim vydal.

 

Některé z těchto skutků zločinného spolčení pěti pachatelů se mařitelé trestního stíhání pokusili vyvracet  způsoby* a s výsledky, které jsou dostatečně popsány v tomto webu. Některým trestným činům se vyhnuli pro jistotu obloukem. [např. UD III.A.8]

   Když čelili skutečnosti, že každým rozborem jejich automatických zamítání spravedlivého procesu [KV 1.1. komentář a [UD2] poškozený více a více odhaluje trestní počínání orgánů činných v trestním řízení, vyhnuli se navždy požadavku na spravedlivý soud, chráněnému ústavou, únikem k neoprávněné subsidiaritě trestního práva. [BzS2.6]

 

Absurdity maření trestního stíhání
Absurdity maření trestního stíhání

Zrod této absurdity předvídal Roman Sikora již v roce 2013 [UD II.].

Absurdita 2.
  Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS za max. 12 % ceny
a hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek této ceny

Poškozený 20 let dřel na KLASu, nakonec investoval dalších 10 milionů, ale obratem KLAS v hodnotě nejméně 25 milionů odevzdal za 3 (2,6) miliony
(a to jen proto, aby mu vznikly další nevyhnutelné ztráty).

Během několika dnů se buď zbláznil, nebo ztratil schopnost počítat.

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. Hodnota rozhodných složek uloupeného KLASu byla nejméně 25 mil.

      [UD V. a KV TO.1.3.Ot25].

      Ve skutečnosti tuto cenu, aby zabránil zdržování, zaokrouhlil poškozený výrazně dolů.

2. Skutečná vynucená prodejní cena byla

 • cca 3 mil. nebo

 • cca 2,6 mil. se zápočtem pachateli zatajených slovenských peněz. [UD III.A.3.a).(1)]

   Oficiální cena byla sice 4,7 mil., od ní ale musíme odečíst ukradené tržby [UD III.A.7]

 (a od těchto tržeb odečíst, až po loupeži, při snaze ji legalizovat, pachateli zaplacené částečné náklady). [UD VI.G Vrácení části kradeného].

3. Jen samotné investice do KLASu dokončené těsně před útokem
 
   (tj. podsouvaným rozhodnutím KLAS prodat) [UD III.B] činily nejméně 10 mil.

      [KV TOot9, ot10, a UD III.A.1.c)(3)].

Tedy byly 3-4krát vyšší než samotná následně vynucená prodejní cena za celý KLAS,

4. Na obranu před útokem Roman Sikora mj.:

 • si dokonce vzal úvěr [UD VI.K.3], [KV 2.1],

 • jednal s investory [UD VI.K.4],

 • prodával nemovitosti pod cenou [UD VI.K.5] a

 • v zoufalství nabídl pachatelům výpalné [UD VI.K.1],
  v kterém jim mj. věnoval celý KLAS, ale s podmínkou:
    aby si mohl odkoupit polovinu svého KLASu za trojnásobek tzv. prodejní ceny!!!

5. Skutečné důvody, proč spadla pachatelům do klína  tak bohatá kořist,
    jsou mnohokráte přesně popsány. [např. Abs a UD II.A.]

 

 

Mařitelé trestního stíhání se až na jeden zdokumentovaný případ [BzS 2.5] nijak nesnaží k této absurditě blíže vyjádřit.* Přesto však oživují tuto absurditu znovu a znovu pomocí:

 • akceptací jiné absurdity  [Popírání viny je důkazem neviny]. Spokojují se papouškováním utvrzování pachatelů, že jim prostě chtěl svůj KLAS přenechat a basta.

 • Popíráním všech doložených zločinů zločinného spolčení hlavních pachatelů. [Abs]

*Rovněž odmítají prošetřit účetnictví, hodnoty a škody. [BzS 2.2]

Jeden pachatel už 4x neopatrně připustil, že se Roman Sikora nezbláznil a nechtěl po dvacetileté dřině a hned po 10milionové investici​ zbavit se prosperující společnosti za třetinu jenom tohoto navýšení. [KV 2.10]

Roman Sikora rozhodně

 • nechtěl prodat celý svůj KLAS za 3 (2,6) miliony. [Abs​]
  Je naopak písemně doložené, že 

 • chtěl od lupičů garantovaně  odkoupit půlku vlastního KLASu za 10 milionů!

        [Výpalné UD VI.K.1]

"Neprodal nic. proste to odevzdal a odesel s holym zadkem".

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že

   Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak padělatel účtu 4x potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV.2.10]

» Tak pane účetní, jak to vlastně bylo
 
[KV 2.2]?

» Jak Roman Sikora pracně zhotovoval drahé

    kalendáře pro tisíce členů KLASu a na originální

    KLAS v době (prosinec), kdy už prý dávno chtěl

    KLAS prodat za maximálně  osminu hodnoty.
     [KV1.2].

» Jak pachatel (prostředník) vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]​

O čem přesvědčoval vedoucí:

"Byl si (Roman Sikora) vědom rizika exekuce či insolvence a výsledkem bylo, že se rozhodl, že aby nepřišel o 3 (2,6) miliony, odevzdá  nám KLAS v hodnotě min. 25 milionů hned poté, co do něj vložil dalších 10 milionů."   [KV 3.4]​

» [Kopanec s neoprávněnou insolvencí  
    
KV 2.2]

» Jak dohledový státní zástupce v rozporu s fakty,

   které měl k dispozici, utvrzoval o tom, že loupežnou smlouvu navrhovala sama oběť [BzS2.4].

 
 
Absurdita 3.
  Pachatelé chránili majetek poškozeného -
do jeho 8násobného prodělku a
ve svůj prospěch.

Pod záminkami, že chtěli ochránit majetek poškozeného před hypotetickou insolvencí na 4,7  (ve skutečnosti 3 nebo 2,6)  milionu, donutili ho odevzdat jim majetek v hodnotě nejméně 25 milionů.

 

Velmi rádi pomáháme lidem. Nevíte náhodou o nějakém džobu, kde by se dalo také takto pomáhat?

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. Hodnota rozhodných složek uloupeného KLASu byla nejméně 25 mil.

     [UD V. a KV TO.1.3.Ot25].

Ve skutečnosti tuto cenu, aby zabránil zdržování, zaokrouhlil poškozený výrazně dolů.

 • 2. Skutečná vynucená prodejní cena byla

 • cca 3 mil. nebo

 • cca 2,6 mil. se zápočtem pachateli zatajených slovenských peněz. [UD III.A.3.a).(1)]

   Oficiální cena byla sice 4,7 mil., od ní ale musíme odečíst ukradené tržby [UD III.A.7]

 (a od těchto tržeb odečíst, až po loupeži, při snaze ji legalizovat, pachateli zaplacené částečné náklady). [UD VI.G Vrácení části kradeného].

3. Insolvence na ony 3 (2,6) miliony byla hypotetická, protože poškozený nikomu (na rozdíl od pachatelů, kteří poškodili věřitele nejméně o 7,5 mil. korun [UD III.A.1.d)]) nic nedlužil.

[VI.A.], [UD III.2.b) ]

4. Doložil, jak skutečně probíhalo ono "pomáhání". [např. AbsUD II.A. ]

5. Dva účastníci loupení ze strany bývalých zaměstnanců oběti následně stanuli ve vedení
    uloupeného majetku.

 

 

Papaláši a mařitelé trestního stíhání nás přesvědčují svým "právním názorem", že i ultimativní  "ochrana", kterou poskytli pachatelé poškozenému a která místo zachování 3 (2,6) milionů vedla po několika týdnech ke ztrátě  nejméně 21 miliónů ve prospěch těchto "ochránců", je v pořádku.

To předčí i výsledky jimi spoluobčanům vnucovaného slavného socialistického zřízení: to také desetiletí vzkvétalo a předhánělo prohnilý kapitalismus, až do stadia, kdy v kdysi světově prosperující republice se i průměrný preferovaný komunista měl podstatně hůře než nezaměstnaný pod okovem kapitalisty.

Uvědomují si , že mnohým lidem se přeci jen můžou jejich počty zdát podivné, proto také často ve svých výrocích trpí shodnou amnézií - vykazují potíže vzpomenout si, co se vlastně loupilo.
​  [KV 2.2], [KV 2.7],  [KV 3.2], [BzS 2.2]

Kopanec s neoprávněnou insolvencí.

Byť insolvencí lupiči sice vyhrožovali [UD III.2.b)], nebyla důvodem, proč se jim podařilo svého "kamaráda" oloupit.

   Pojďme si to zase vysvětlit na faktech a číslech, která tolik nenávidí pachatelé a jejich ochránci:

Hypotetická insolvence (ano, nebyl na ni zákonný důvod) by byla na 3 miliony (jak by ale vysvětlovali, že tyto peníze zároveň odmítali, protentokrát neřešme). Uloupený majetek však byl za nejméně 25 milionů.

Kdyby zde nebylo zločinné spolčení,
Roman Sikora by
, stejně jako každý z nás, přirozeně zaplatil 3, aby ušetřil/získal 21!

Roman Sikora sice mohl zachránit převážnou většinu svého majetku, ale musel by se smířit s tím, že pachatelé ublíží hromadě dalších nevinných lidí. [UD III.A.7].

» Výskyty blábolu s insolvencí
   [KV 2.2], [KV 2.7] [KV 2.10], [KV 3.4], [BzS 1.6]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že

   Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» Jak padělatel účtu 2x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV.2.10]

» § 173 t. z. Loupež [↗]

» § 205 t. z. Krádež [↗]

» § 175 t. z. Vydírání [↗]

» § 218 t. z. Lichva [↗]

» § 177 t. z. Útisk [↗]

» § 234 t. z. Neoprávněné opatření, padělání

                     a pozměnění platebního

                     prostředku [↗]

» § 181 t. z. Poškození cizích práv [↗]

» § 184 t. z. Pomluva [↗]

» § 207 t. z. Neoprávněné užívání cizí věci [↗]

» § 220 t. z. Porušení povinnosti

                    při správě cizího majetku [↗]

» § 209 t. z. Podvod [↗]

» § 230 t. z. Neoprávněný přístup

                     k počítačovému systému a

                     nosiči informací [↗]

» § 268 t. z. Porušení práv k ochranné

                    známce a jiným označením [↗]

 
Absurdita 4.
  Popírání viny je důkazem neviny

Podezřelý nebo nápomocná či spřízněná osoba prohlásila, že je nevinná, nebo k skutku nedošlo, tudíž se žádný zločin nestal.

 

Pachatelé a všichni důvodně podezřelí z napomáhání (jak úmyslného, tak i neúmyslného*) se přirozeně brání a popírají činnost, jejímž přiznáním by si ublížili. To je přirozené.

Co nás však udivilo, to je řetěz papalášů nestydících se* a vydávajících každý takový obranný lživý výrok za důkaz, předstírajíce, že mu věří.

Otřesná je také skutečnost, že i když byla většina takových lží snadno a zcela nepochybně vyvrácena, tyto osoby dokázaly přesto dále pomocí těchto lží léta mařit trestní stíhání.

Neúplný výčet výskytu této absurdity: připravujeme

 

 

 

 

*Máme tu i osoby (např. některé svědky), které se nedopustily ani neúmyslného provinění. Přesto ve stresu při výslechu pod vlivem zdokumentované manipulace vyšetřovatelem se bránily proti podsouvanému nebezpečí a volily verze odpovědi dle záměru vyšetřovatele kryjícího zločiny svých klientů. [KV 2.1 kom.]

**Zmiňujeme pouze stud, protože spravedlivého trestu se pochopitelně bát nemusí a můžou díky svému krytí svobodně ničit lidské osudy. Jsou prakticky nedotknutelní. Mají monopol a záruku, že žádný kolega s rozhodnou pravomocí si nedovolí porušit zákon falešné solidarity. [Rej].

Absurdity maření trestního stíhání

Tato absurditu uplatňují úporně mařitelé spravedlnosti jak v příkrém rozporu

 • se zdravým rozumem, tak i  

 • se zákonnou zásadou materiální pravdy, kterou jsou povinni dodržovat [BzS3.1].

Viz [Dvojí metr
aneb vyváženost OČTŘ po česku.
KV 1.3]

Mařitelé trestního stíhání také úmyslně potvrzovali hojné  lži svých klientů, přestože věděli, že jsou vyvrácené důkazy.

[KV2.1], KV 2.7a]​, [BzS1.6], [KV2.5], [KV2.10],[KV2.7b], [BzS2.2], [KV3.2], [BzS1.6], [BzS2.2], 

 [BzS2.4], [BzS2.4]

Opakované stížnosti na nepřípustnost automatického nakládání s výpověďmi pachatelů jako s pravdivými.
[BzS 1.4][BzS 2.1]

Není divu, že mařitelům připadá tato absurdita průchozí, když se tak rutinně sami ocitají v postavení popíračů viny. Viz

» stížnosti, aby

   nepřezkoumávala a neposuzovala

   své vlastní chybné rozhodnutí

   tatáž osoba [BzS3.1].

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

 
Absurdita 5.
  Padělání čísla účtu není trestný čin

Pachatelé využili svého komplice, vedoucího ve firmě poškozeného, který pro ně zajistil na fakturách poškozeného výměnu účtu za vlastní.

Nepostřehnutelnou a pochopitelně nepředpokládanou záměnu si dlouhou dobu nevšimli ani s fakturami rutinně pracující zaměstnanci. Podvod byl nakonec odhalen pečlivým skladníkem, který se vrátil z naaranžované dovolené.

 

 

 

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. K padělání účtu poškozeného za účet pachatelů došlo [UD III.A.7].

​2. Zločin za zločinné seskupení provedl vedoucí, který jediný měl k této změně právo.

(Další právo měl také poškozený, ten se pochopitelně nemohl sám tak bizarně okrást, byť se i toto snaží mařitelé trestního stíhání naznačovat. [BzS 2.2])

 

3. Způsobená přímá škoda na ukradené tržbě byla mimořádně vysoká.*

Takto "podnikali" pachatelé pouze prostředky poškozeného, takže vznikly další velké škody ve formě provozních výdajů a provizí pro členy jeho obchodní sítě.

 

4. Obohatit se cizí tržbou nebyl primární cíl pachatelů.

Padělali účet s cílem uloupit KLAS.  

Tento zločin byl poslední součástí z celé řady nátlakových akcí [např. AbsUD II.A. ] na poškozeného s cílem donutit jim vydat svůj KLAS. Zasadili oběti poslední, smrtelný úder.

Bezprostředně po odhalení jim své seskupení odevzdal.

5. Neexistuje ani jeden jediný nepřímý vyvracející důkaz.

Proto mařitelé trestního stíhání mj.

 

​*Od této tržby musíme ale odečíst až po loupeži, při snaze ji legalizovat, pachateli zaplacené částečné náklady. [UD III.A.7  a VI.G]

"Žít na cizí účet"

Znáte jiný případ, kdy se úsloví tak krutě zkonkretizovalo a nebylo potrestáno?

Absurdity maření trestního stíhání

» Výpověď skladníka KLASu, jak se mu
  snažil vedoucí podstrčit k podpisu
  dokument s padělaným účtem [KV 2.5]

Jak skladník KLASu, tak Roman Sikora se ve stejné době vrátili po dlouhé nepřítomnosti do firmy. Oba byli vylákáni z firmy pachateli (skladník na předčasnou dovolenou a jejich oběť se štvala za plněním jejich fingovaných požadavků).
Po jejich návratu došlo k
podstrčení dokumentů  s padělaným číslem účtu k podpisu:

 • A. skladníkovi – padělatelé se pokoušeli

 1. zneužít jeho spěchu při zdolávání nakupené práce po jeho dlouhé nepřítomnosti,

 2. částečně legalizovat zločiny padělání a následné krádeže tržeb.

 • B. Romanu Sikorovi – padělatelé se pochopitelně nepokoušeli jakýkoli dokument s padělaným číslem účtu podstrčit své oběti a pochopitelně neexistuje ani žádný nepodstrčený dokument s padělaným číslem účtu podepsaný obětí.*

 

* KZS se neostýchala naznačit možnost, že padělání svého účtu (v jejím podání "změna dodavatelele") mohl spáchat sám sobě i poškozený [KV 2.2].

» Trik odvedení pozornosti
od padělaného čísla účtu 

[KV 2.5]

Připomínáme ve zkratce další lež:

Nedošlo ke změně dodavatele,

došlo k padělání čísla účtu

(na fakturách oběti!).

» Vzorek dokumentu Romana Sikory
    s padělaným číslem na účet
    člena zločinného spolčení [KV1.2]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
     změnu účtu mohla udělat jen spol. R,
     a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4]

» Komentář ke snaze vedoucího a  vyšetřovatele       popřít zločin padělání účtu [BzS 1.6]

» § 234 t. z.

   Neoprávněné opatření, padělání a

   pozměnění platebního prostředku [↗]

» § 205 t. z. Krádež [↗]

» § 230 t. z. Neoprávněný přístup

                     k počítačovému systému a

                     nosiči informací [↗]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

 
Absurdita 6.
  Dodavatel může svého odběratele
okupovat a rozkrádat jeho majetek,
pokud mu nedovolí uhradit všechny pohledávky*

Pachatelé tajně, s využitím padělání čísla účtu, uskutečňovali pro svůj zisk obchodní činnost ve firmě svého odběratele na jeho náklady a s jeho zákazníky.

Po odhalení přistoupili jak přímí pachatelé, tak mařitelé trestního stíhání k obhajobě zločinu dvěma způsoby:

 1. Velká část prodávaného zboží nebyla ještě uhrazena, proto se žádný trestný čin nestal

 2. Věnovat svůj zisk pachatelům a zaplatit za ně náklady chtěl sám poškozený

 

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. K padělání účtu poškozeného za účet pachatelů došlo [UD III.A.7] a [Abs].

​2. Neoprávněné podnikání se páchalo na jeho náklady a režie v jeho firmě

 • v jeho účetnictví

 • s jeho zaměstnanci

 • se spotřebou zboží z jeho skladových zásob

 • se zneužitím veškerých jeho hmotných i nehmotných prostředků

 • s členy jeho obchodní sítě a jeho zákazníky

   Přesto se mařitelé nezdráhali padělání faktur poškozeného zaměnit za změnu dodavatele [Trik odvedení pozornosti od padělaného čísla účtu KV 2.5].

 

3. Veškerý zisk šel tajně na účet pachatelů.

 

​4. Obohatit se cizí tržbou nebyl primární cíl pachatelů.

Tento zločin byl poslední součástí z celé řady nátlakových akcí [např. AbsUD II.A.] na poškozeného s cílem donutit jim vydat svůj KLAS. Zasadili oběti poslední, smrtelný úder.

Bezprostředně po odhalení jim své seskupení odevzdal. (Viz také bod 6.)

 

​5. Část ilegálně prodávaného zboží byla jiných dodavatelů, další část byla uhrazena.

   (Na začátku dlouhé doby nepozorovaného rozkrádání byla část poškozeným uhrazeného zboží větší, postupně díky souběžně páchané blokádě [UK III.A.2.g)] stále menší.)

6. Po dokonané loupeži uhradili část nákladů. Zisk nevrátili nikdy. Viz [UD III.A.7  a VI.G]

Fakturu (s formulací: za Správu MLM) [KV 2.8.] připravoval komplic (vedoucí), který byl současně už vedoucím i v uloupené společnosti.

(V tě době ostatně dělali mimořádně inventuru sami pachatelé a alespoň k části svého účetnictví se poškozený dostal až dva roky po loupeži. [UD III.3.a)(1)] I proto dodnes neví, jak velkou část alespoň z prve ukradených nákladů mu vrátili.)

   Částku oloupený přijal, protože musel něčím zaplatit lidem závazky vzniklé právě tímto zločinem. Další peníze neměl kvůli těmto krádežím, posíleným dlouhou blokádou celého jeho podnikání právě pachateli. [UD III.2.g)]

7. Neexistuje žádná písemná nebo jiná dohoda či důkaz, že by poškozený na tuto svoji sebevraždu přistoupil a pachatelé měli na takové jednání oprávnění.
   Fakturou se pokoušejí pachatelé a jejich ochránci nahradit nepřítomnost jakéhokoli protidůkazu zločinu.

 

​*Absurdita je pikantnější ještě o fakt, že
pachatelé odmítli všechny úhrady. 

Pachatelé po týdnech tajného kradení a po dokonané loupeži uhradili část nákladů.
Zisk nevrátili nikdy.
Viz [UD III.A.7 a VI.G]

 

Fakturu (s formulací: za Správu MLM) [KV 2.8.] připravoval komplic (vedoucí), který byl současně už vedoucím i v uloupené společnosti.

(V té době ostatně dělali mimořádně inventuru sami pachatelé a alespoň k části svého účetnictví se poškozený dostal až dva roky po loupeži. [UD III.3.a)(1)] I proto dodnes neví, jak velkou část alespoň z předtím ukradených nákladů mu vrátili.)**

Částku oloupený přijal, protože musel něčím zaplatit lidem závazky, vzniklé právě tímto zločinem.

 

Touto fakturou se pokoušejí pachatelé a jejich ochránci nahradit nepřítomnost jakéhokoli protidůkazu zločinu.

Neexistuje žádná písemná nebo jiná dohoda či důkaz, že by poškozený na tuto svoji sebevraždu přistoupil a pachatelé měli na takové jednání oprávnění.

​* Od této tržby musíme ale odečíst až po loupeži, při snaze ji legalizovat, pachateli zaplacené částečné náklady.

** Směšné je, že dokonce sám adresát, na kterého směřoval zisk s komplicem padělaných faktur, zapírá část podvodných faktur. [KV 2.8 ]

   Dokonce velkou část z této vrácené částky ještě jeden z pachatelů předtím ukradl poškozenému.

» Názor Romana Sikory z 4. 2. 2016 na snahu mařitelů bagatelizovat krádeže tržeb  padělaným číslem účtu [UD2].

» Jak schvalovali okupaci cizí firmy a

   užívání cizího majetku

 1. prvý mařitel [BzS1.6]

 2. druhá mařitelka [BzS2.2]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

» § 173 t. z. Loupež [↗]

» § 205 t.z. Krádež [↗]

» § 175 t. z. Vydírání [↗]

» § 177 t. z. Útisk [↗]

» § 181 t. z. Poškození cizích práv [↗]

» § 207 t. z. Neoprávněné užívání cizí věci [↗]

» § 230 t. z. Neoprávněný přístup

                     k počítačovému systému a

                     nosiči informací [↗]

 
Absurdita x.
  Krádež důkazů z trestního spisu nařizuje vyšetřovateli advokát

Soubor důkazů proti pachatelům z trestného spisu "vyňal" vyšetřovatel na příkaz advokáta oběti. Vyšetřovatel tento příkaz vykoná, a navíc nic nemusí oznámit jak orgánům, tak oběti.

 

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. Předal Ukradený dokument [UD] vyšetřovateli v listopadu 2015
    a ten měl být součástí trestního spisu.

2. Ukradený dokument obsahuje nadpočet nezpochybnitelných důkazů loupeže KLASu.

3. Poškozený mnohokrát marně upozorňoval na podjatost policejního orgánu.

4. Mařitelé trestního stíhání se jak při vedení kvazivyšetřování [KV], tak při svých automatických zamítnutích [BzS]

 • a) vyhnuli absolutně všem podstatným důkazům z tohoto dokumentu, které usvědčovaly pachatele a vyvracely obranu mařitelů,*

 • b) vědomě verifikovali lži svých klientů,
       přestože věděli, že jsou vyvracené důkazy v tomto dokumentu,
        [KV 2.1 ], [KV 2.7], [KV 2.10] [BzS 1.6] atd.

 • c) odváděli pozornost od padělaného čísla účtu
     
  podsouváním dojmu, že došlo ke změně dodavatele a ne padělání faktur oběti.          [KV 2.5]

5. Tento dokument ukradl nejspíš vyšetřovatel z trestního spisu.

6. Dozorovou státní zástupkyni jsme upozornili na tento dokument v trestním spisu.

     [BzS 1.2]

7. Dozorová státní zástupkyně při svém první zamítnutí stížnosti poškozenému [BzS 1.3.] buď

 • a) předstírala, že ukradený dokument a důkazy v něm uvedené prostudovala, nebo

 • b) se rovnou podílela na jeho krádeži z trestního spisu.

8. Ke krádeži došlo v okamžiku, kdy oprávněná stížnost (obsahující mj. informace o ukradeném dokumentu) na první kvazivyšetřování směřovala na vrchní státní zastupitelství.

9. Dohledový státní zástupce sice přikázal kontrolované zástupkyni, aby dodržovala zákony [BzS 1.5], a proto proběhlo druhé kvazivyšetřování, ale sám neodhalil krádež důkazů z trestního spisu (i když na něj byl upozorněn [BzS 1.4 komentář]), a tím prokázal, že (stejně jako dozorová státní zástupkyně) automaticky zamítl stížnosti oběti [BzS 1.1], aniž by ji studoval.

10. Poškozený náhodou odhalil krádež klíčových důkazů z trestního spisu

      při svém druhém výslechu. [KV 3.1]

11. Po první stížnosti na manipulaci s trestním spisem [BzS 2.1] podezřelá státní zástupkyně

 • nejprve kryla vyšetřovatele bagatelizací ukradeného dokumentu a odváděla pozornost od tohoto zločinu, [BzS 2.2]*

 • poté prosadila verzi zloděje důkazů [Abs], který až po odhalení zločinu (a až po roce od krádeže) učinil zápis, v kterém svádí krádež dokonce na advokáta poškozeného.
   [BzS 2.2]

12. Po druhé stížnosti na manipulaci s trestním spisem [BzS2.3] i následující dohledový    státní zástupce kryl vyšetřovatele a svoji kolegyni bagatelizací ukradeného dokumentu. [BzS 2.4]

13. VSZ L. Bradáčová, která byla o zločinu svých podřízených informovaná [BzS 2.5], je bez  jakéhokoli zdůvodnění přikryla (neobtěžovala se ani obvyklými vytáčkami). [BzS 2.6]

 

*Jeden z prvních signálů, že by se ochránci pachatelů mohli uchýlit až k manipulaci s trestným spisem, je zachycen v e-mailu Romana Sikory právnímu zastoupení. [UD 2]

**Žádost o kontrolu kompletnosti a rozsahu dalších případných manipulací s trestním spisem tato podezřelá zamítla rovněž [BzS 2.1].

To znamená, že v České republice nesmějí mít občané přehled, jak moc podvádějí OČTŘ, a nikdo jistotu, že právě on nebude jejich další obětí. (viz také [KV 2.]

Absurdita 

  [Krádež důkazů z trestního spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
.]

Jak jsme marně upozorňovali na závažnou manipulaci s trestním spisem:

» Druhou mařitelku 2017 leden [BzS 2.1]

» Třetího mařitele 2017 květen [BzS 2.3]

» Čtvrtou mařitelku 2017 září [BzS 2.5​]

» Pátého, šestého a sedmého mařitele
  2017 září [BzS 3.1​]

» Osmého mařitele 2018 únor [BzS 3.3​]

» Devátého mařitele 2018 březen [BzS 3.5]

» Desátého mařitele 2018 červenec [BzS 3.6​]

» Jedenáctého mařitele 2019 leden [BzS 3.7​]

»   Jak druhá mařitelka bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

»  Jak třetí mařitel bagatelizoval

       trestný čin vyšetřovatele [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací s trestním spisem [BzS 2.1]

​» Stížnost VSZ na krytí zločinu vyšetřovatele
     dozorovou státní zástupkyní [BzS2.3]

» Stížnost ÚS na krytí zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu [BzS3.1]

» Jak s řádným studiem spisového materiálu    podváděli

» Jak se druhá mařitelka neostýchala podsunout

   možnost, že padělání svého účtu

   (v jejím podání "změna dodavatele")

    měl spáchat sám sobě poškozený [KV 2.2].

» Jak jsme se snažili vysvětlit třetímu mařiteli, že

    podsouvání možnosti padělání vlastního účtu

    oběti ve prospěch lupičů je groteskní a

    nehodné úřadu státního zastupitelství [BzS2.3].

»Trestné činy páchané policisty a státními zástupci [Rej].

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej].

» Nepřípustnost stavu, ve kterém svá

   vlastní pochybení posuzují, a tudíž i zamítají

    sami provinilci [BzS3.11].

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

    

 
Absurdita X.
  Proměna 15 tisíc na 5-10 milionů

Z měsíčních nákladů na ve výši 15.328 Kč na pražské sídlo KLASu vyčarují až desetimilionovou útratu na úkor pachatelů + imaginární střechu za 2 miliony.
Tuto absurditu používají navíc jako ospravedlnění zločinů páchaných při loupení.

Poškozený prokázal dostatečně, že:

 

1. Předmětná nemovitost byla pronajatá KLASu, aby sloužila jeho členům.

2. Skutečné měsíční náklady činily v době loupení 15.328 Kč [UD VI.F]. Navíc:

 • i takto nízká částka by postupně klesala

 • celou částku platil poškozený pouze ze svého platu

3. Poškozený se choval hospodárně a racionálně mj. i proto, že:

 • b) částka neustále zhodnocovala seskupení KLAS a

 • c) nízké režie představované touto částkou na chod KLASu byly vysoce rentabilní.

4. Pachatelům a mařitelům trestního stíhání byly tyto skutečnosti známé.

5. Pachatelé a jejich ochránci:  

 • Úmyslně zaměňovali skutečnosti z bodů 2 a 3 za nezodpovědnou útratu 5 až 10 milionů Kč poškozeného v neprospěch pachatelů. [KV 3.2.], [hned 3x BzS 2.2]

 • Ospravedlňovali touto absurditou trestné činy svých klientů.*

6. Matematika** prokázala, že jejich tvrzení by začalo alespoň hypoteticky platit až za 652 měsíců, a navíc jen při neexistenci skutečností uvedených v bodech 2 a 3 zároveň, které i tuto hypotézu rozmetají.

7. Asi se jim zdálo, že jejich lež vykresluje jejich oběť málo odpudivě, proto
    k vybájené mnohamilionové útratě ještě přičarovali zastřešení střechy za 2 miliony.

     [KV 2.7]

*Srovnej s dalšími pokusy ignorovat znění zákonů a ospravedlnit trestné činy, např. [Likvidita nedeterminuje zdraví firmy UD III.B.5].

**S počty mají ostatně mařitelé trestního stíhání ohromné problémy [Početní logika  státních zástupců BzS 2.5.].

Absurdity maření trestního stíhání

» Vykouzlení mnohamilionové útraty zločinci:

Roman Sikora opravdu neinvestoval 5 až 10 milionů do bytu, ale vyměnil ztracené výdaje na nájem pražského sídla firmy za rozumnější hypoteční splátky. Místo aby pouštěl peníze po vodě nebo se pár let čepýřil v luxusním autě jako někteří z jeho lupičů, ještě více se uskrovnil a věnoval citelnou část svého platu na službu lidem kolem KLASu

» Stížnost VSZ L. Bradáčové na užívání

   tohoto psychologického triku

   jejími podřízenými. [BzS2.5]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

 
Absurdita x.
Firma je na tom špatně ekonomicky,
když neustále produkuje velký zisk
V době, kdy měl být KLAS ve špatné ekonomické situaci, byl v zisku 4,5 milionu.
V zisku byl i po krádeží 6 milionů z účetnictví.
Závazky měl  výši 2,6 milionu,
tj. pouhých cca 6 měsíců zisku, 43 % účetní krádeže a 9,6 % uloupeného!
Závazky mohl a chtěl uhradit, ale úhrady lupiči odmítli a pokračovali ve vydírání.

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1.  KLAS tedy v době loupeže byl v zisku cca 4,5 milionu.

     Cyklické pohledávky v roce 2009 činily 3,7 milionu, za dva roky po 10milionové

    modernizaci vzrostly o necelý milion [UD VIII.] a v době loupeže klesly na 2,6 mil. [Abs]

 2. Pachatelé mu na podporu loupeže ukradli z účetnictví 6 milionů[UD III.A.8]

3. Pachatelé odmítli všechny původně fingovaně požadované úhrady [UD III.BVI.A. a jinde],

    včetně vlastního splátkového kalendáře [UD III.A.3.a)(4)], a pokračovali ve vydírání

 

​» To, že mařitelé spravedlivého procesu sami nevěří svému věštění a

​    jenom se snaží krýt trestnou činnost [Rozpolcenost mařitelů trestního stíhání KV 1.1].

Sám pachatel (který vydíral) ještě před dokonanou loupeží prozradil, že ví, že loupený KLAS prosperuje [UD VI.E].

» Jak mlžil účetní

   (krytý krádeží 6 milionů účetního majetku)

    o navyšování cizích zdrojů [KV 3.2].

» Jak vyšetřovatel vyžadoval po oběti,

   aby pomocí stroje času

   vyvracela existenci neexistujícího

 • malého prodeje a

 • ztrátovosti firmy,

    navíc bez užití

 • matematických pravidel a

 • účetnictví [BzS 1.6].

» Jak věštil vyšetřovatel [BzS 1.6]

» Stížnost na nepochybnost vyšetřovatele
    o údajné špatné ekonomické situaci
    oloupeného [BzS 2.1]

» Stížnost na ospravedlňování loupeže
    [BzS 2.1 bod 9]

» Z Ukradeného dokumentu

    Ospravedlňování loupeže

    údajnou neschopností splatit závazky [UD VI.A]

» Zneužívání a nepochopení  "likvidity"
 k ospravedlňování mj. zločinů:

 • vydírání, 

 • lichvy a

 • padělání bankovního účtu

   [Likvidita nedeterminuje zdraví firmy
   
UD III.B.5].

» § 184 t. z. Pomluva [↗]

» § 209 t. z. Podvod [↗]

 
 
Absurdita X.
  Věřitel smí odmítnout úhrady pohledávek
a vynucovat si hodnotnější majetek

Podrobnosti k absurditě připravujeme

» Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad [UD III.A.3.a).(4)]

» Fantomové uspokojení pohledávek
    à la státní zástupkyně 
[BzS 2.2]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit dvojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachateli před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a odvolají blokádu, budou-li realizovány platby předem [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel Roman Sikora utratit na boj proti papalášům kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B]

Absurdita X.
  Vyvracení podstrčeného argumentu (Straw Man)

Poškozený zdůrazňoval, že neuvěřil pachatelům a marně vyvracel nepravdy o špatné ekonomické situaci KLASu. Jak přímí pachatelé, tak mařitelé trestního stíhání však  stavějí obhajobu na vyvracení (neúspěšném) opačného argumentu ("musel znát svoji ekonomickou situaci").

Podrobnosti k absurditě připravujeme

Poškozený prokázal dostatečně, že:

1. Lžím pachatelů o náhlé špatné ekonomické situaci KLASu nevěřil a rozporoval je.
   [UD III.A.3.c)], [KV 1.1] [KV 1.3a], [KV. 1.3b]. Potvrdili to nechtě i pachatelé [KV 3.4], [KV 3.2].

2. Poškozený znal pravdivou ekonomickou situaci natolik, že se stoprocentní zárukou
  nabídl 10 milionů za polovinu vlastního KLASu.  [Výpalné UD VI.K.1]

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Z trestního oznámení:

"Oznamovatel ... zadal  p. vedoucímu a účetnímu příkaz, aby ...  konečně předložili účetní podklady seskupení KLAS. Těmito podklady měly být vyvráceny tehdy kolující pochybnosti o údajné náhlé špatné ekonomické situaci, a dokonce ztrátovosti či úpadku seskupení KLAS ..."  [KV1.1].

Z důkazů ukradených vyšetřovatelem ze spisu:

 "Nechápal jsem, že tichému společníkovi doteď nebylo vysvětleno, že KLAS je ziskový a bez problémů dokáže brzo splatit pohledávky." 

[UDIII.A.3.c)]

Z odpovědí vyšetřovateli:

"Oznamovatel informacím o údajné ztrátovosti seskupení KLAS nevěřil ..." [KV 1.3a]

"Oznamovatel měl podezření, že se informace o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS nezakládají na pravdě po celou dobu jejich šíření.[KV.1.3b]

 
Proč mařitelé spravedlnosti tak často aplikují tuto absurditu?

 

Odvádějí pozornost od faktu, že primárním důvodům, proč Roman Sikora lupičům nakonec podlehl, byl souhrn doložených kriminálních činů jejich klientů [Zde ↑]. 

Srovnej s Trik na odvracení pozornosti od padělání čísla účtu [KV.2.5].

Z komentáře k ústavním soudcům:

"... Mařitelé trestního stíhání od začátku vsadili i na strategii záměny prokázaných trestných skutků [zde ↑jejich klientů za nějaký "omyl´ Romana Sikory při podepisování převodní smlouvy (srovnej s tím, jak např. vyměnili padělání čísla účtu za změnu dodavatele [KV2.5]). Na podporu svého podvodu ukradli i důkazy z trestního spisu. Bylo ale povinností ústavní soudců posuzovat nestranně, prověřit tento fabrikát jejich kolegů a nepřistupovat k jejich verzi jako k Bibli. Podkladů k prokouknutí odlákání od zločinů k fantomovým argumentům měli přehršel."

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Fintu nepravdivého podsouvání použili například při výslechu svědkyně manželky účetního [KV 2.1.], patentového specialisty [KV 2.6], distributora [KV 2.11] a na moha dalších místech.

 

» Jak se bez této absurdity neobešli

  dokonce ani ústavní soudci [BzS3.2].

» Jak v jediném zamítnutí dokázal čtyřikrát využít
 
    tuto absurditu třetí mařitel [BzS2.4]

» § 209 t. z. Podvod [↗]

 
Absurdita X.
  Stroj času a záměna následku za příčinu

Následek způsobený loupením se používá jako důkaz, že k loupeži nedošlo.
K události, jež měla vyvracet některý z řady zločinů, došlo v irelevantní době.

Po poškozeném se požaduje, aby reagoval na něco, co nastane v budoucnosti.

Součástí této absurdity by mohla být i Absurdita - Podlehnutí pachatelům jejich zločin anuluje. Tu vydělujeme samostatně.

Podrobnosti k absurditě připravujeme

Absurdity maření trestního stíhání

Symbolická ukázka panující arogance
přesily
pachatelů a mařitelů spravedlnosti

vůči své osamocené oběti. [KV 2.7].

» Jak vyšetřovatel vyžadoval po oběti, aby 

   pomocí stroje času vyvracela existenci neexistujícího

 • malého prodeje a

 • ztrátovosti firmy,

    navíc bez užití matematických pravidel 

    a účetnictví [BzS 1.6].

» Jak jsme uprosili Romana Sikoru

   nasednout do stroje času,

     abychom se pokusili vytvořit podmínky

    pro platnost tvrzení třetího mařitele [BzS2.4].