Mařitelé trestního stíhání

 
 
Příklady doložených činů páchaných mařiteli při krytí loupeže KLASu
 • Kradou důkazy z trestního spisu a kryjí tuto krádež. [Abs]

 • Předstírají studium neexistujícího dokumentu v trestním spisu.
  [Abs bod 6 a dále], [BzS 1.3],  [BzS 1.5]

 • Porušují zákony trestní [BzS 1.1]; judikaturu [BzS 2.1],[BzS 2.3] a ústavní nálezy. [BzS 2.6]

 • Vysmívají se zákonům matematickým [BzS 2.5] i fyzikálním. [BzS2.4], [BzS 1.6] 

 • Odmítají výslechy pachatelů [BzS 1.6], odmítají výslechy klíčových svědků[BzS 2.3]

 • Odmítají znaleckou expertizu. [KV 1.3]

 • Odmítají vrátit kompletní účetnictví a odmítají ho prověřit. [UD III.A.3.a)(1)] a [BzS 2.2]

 • I po krádeži důkazů odmítají nezávislou kontrolu dalších manipulací s trestním spisem[BzS 2.1]

 • Vyhýbají se nepříjemným klíčovým otázkám loupení [BzS 2.3], [BzS2.4]

(srovnej s odstraněním důkazů z trestního spisu).

 • Akceptují řadu odhalených lží pachatelů a sami je přikrmují. 
    [KV 2.1 ], [KV 2.7a], KV 2.7b], [KV 2.10], [KV 3.2], [BzS 1.6], [BzS 2.2a],  [BzS2.2b], [BzS2.4], atd.

 • Užívají dvojí metr [KV 1.3] a zlovolnou interpretaci zločinů. [UD III.A.2.g)]

 • Dopouštějí se hromady manipulací [KV 2.1 a [KV 2.6] a triků [KV 2.5] při kvazivyšetřování.

 • Vypracovali celou strategii, kterou odvádějí pozornost od trestných činů. [Abs]

 • Podvádějí vynecháváním nehodících se částí písemných důkazů, které převracejí jejich interpretace. [BzS 2.1], [Zneužití mařiteli začátku nabídky UD VI.K.1], [BzS 2.2], atd. 

 • Podvádějí při intepretaci výslechů svých klientů. [BzS2.2]

 • Zamítají doložené skutečnosti prázdným konstatováním, bez řádného zdůvodnění,
  a porušují tak nálezy Ústavního soudu. (např. sp. zn. I. ÚS 645/2000 a další). [BzS 2.3]

 • Při popisech, co se loupilo, vykazují shodné symptomy paměťových potíží jako pachatelé. [KV 2.2], [KV 2.7], [BzS 2.2]

 • Sázejí na běžící promlčecí lhůtu osvobozující jejich klienty a úskoky protahují předstírané šetření. [BzS 1.4],[BzS 2.1 13] a [BzS 2.1 14], [KV 3.1

 • Unikají nakonec k neoprávněné subsidiaritě
   
  (jako k poslední bezpečné záchraně před fakty a spravedlností). [BzS 2.6]

 • Přeplňují tragikomickým obsahem rubriku Absurdity. [Abs]

” papaláši ... se chovali takto: vy dodržujte pravidla a zákony, pro nás nás neplatí, my můžeme cokoli ” — Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

»  § 331 (3b), (4b) Přijetí úplatku []

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

» § 2(3) t. ř. "Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví ..."  [↗]

Symbolická ukázka panující arogance
přesily
pachatelů a mařitelů spravedlnosti
vůči své osamocené oběti.
 [KV 2.7].

» Neoslyšená námitka na podjatost

  policejního orgánu s katastrofálními

   následky. [KV1.1]

» Jak jsme vyvraceli plácnutí třetího mařitele

   o objektivitě a nestrannosti

    jeho dvou předchůdců. [BzS2.4]

» Jak jsme marně poučovali čtvrtou mařitelku,

   že její podřízení by měli:

" ... vykonávat svou funkci zákonným způsobem, v souladu se zvýšenými nároky na pečlivost, etiku profese a argumentaci při odůvodňování rozhodnutí." [BzS2.5]

» Jak s řádným studiem spisového materiálu

     podváděli druhá mařitelka i třetí mařitel

    v prvním i druhém kole kvazivyšetřování [BzS3.1]

» Stížnost na to, že vyšetřovatel i dozorující

    státní zástupkyně pokračují ve stejném maření

    vyšetřování i při nápravném kole

   kvazivyšetřování [BzS 2.3].

Každý z mařitelů spravedlivého procesu si byl v době, kdy páchal svůj čin, plně vědom toho, co činí. Na tomto webu najdete vždy přesné zdrojové materiály, které měl daný papaláš v dané době dispozici

Mařitelé trestního stíhání jsou propojení pevným řetězem falešné solidarity. [Zákon kolegiality ↓]
Zatímco na začátku u níže postavených můžeme hovořit o přímém podílu (dolus direktus) na předchozí trestné činnosti pachatelů a úplatcích, vzhůru v hierarchii tyto motivy postupně klesají, až mizí úplně, a k páchání bezpráví je nutí hlavně zákon falešné solidarity (ale i takové jednání naplňuje znaky min. dolus eventualis). (Níže tuto skutečnost z důvodů úsporného zobecnění nerozlišujeme.)

Podobně jako u pachatelů, i zde naleznete na webu tyto mařitele pod různým označením.

 • pravdivé - mařitelé trestního stíhání, mařitelé spravedlivého procesu, ochránci pachatelů; zneuživatelé pravomoci

 • pejorativní, ale pravdivé - papaláši

 •  faktické - OČTŘ (orgány činné v trestním řízení), vyšetřovatel (komisař), státní zástupce (krajský, dozorový, dohledový, vrchní...), exministr, ústavní soudce...

» Jak mařitelé "studují" spis

    v případě občana 3. kategorie [BzS3.1]

» Právo na spravedlivý proces [zde ↓]

 
Proč se dopouštějí tak očividné trestné činnosti při krytí loupeže? 
 1. Oběť je občanem 3. kategorie. [BzS3.6]

 2. Kryjí vlastní předchozí spolupráci s pachateli. [UD III.A.1.d)]

 3. Přijímají úplatky*.

 4. Uvědomují si možné sankce při nedodržení nepsaného zákona kolegiality.
   [falešná solidarita zde ↓]

 5. Vědí, že mají téměř stoprocentní záruku, že tento zákon je ochrání, a že tedy nikdy nebudou za své zločiny (případně milionové přilepšení k platu) potrestáni víc než symbolicky (např. pokáráním či sebráním prémií).

 6. Nemůžou oficiálně přiznat [1], že
  a) stát nedokáže a nemůže plně chránit své občany, [UD 2a
  b) mezi OČTŘ je nejméně stejné procento zločinců jako v ostatní populaci**.
     (Pravděpodobně větší, protože i příležitost k beztrestným zločinům je mnohem větší.)

 7. Debolševizace zejména státního zastupitelství a ústavního soudu zcela selhala. Změnila se pouze fasáda. A protože platí jak latinské "Ex iniuria ius non oritur", tak české "starého psa novým kouskům nenaučíš“, je pochopitelně, že lidé, kteří (krytí kanóny sovětských tanků) se podíleli na potlačování práv svých spoluobčanů, nasytili tyto instituce přetrvávajícím a nakažlivým nespatřitelným "ozónem" své zbabělosti žít skromně, ale poctivě, přimykáním se k silnějšímu a svým pohrdáním neprivilegovaným lidem.
  Skutečné Právo se rodí z mravnosti. Naše právo bylo místo toho zbyrokratizováno a monopol jsme dovolili uzurpovat "odborníkům" často pochybných etických kvalit.

 8. To za situace, kdy zákony jsou tlusté vrstvy záplat, mnohdy  si protiřečí a především je lze ohýbat (zpravidla zcela beztrestně) donekonečna, vytvořilo živnou půdu pro páchání tak mnohých podvodů a prosperování tolika absurdit doprovázejících maření spravedlnosti v kauze loupeže KLASu.

 9. V České republice citelně chybí institut vyšetřujícího soudce***, který by mohl kontrolovat státní zástupce podezřelé z páchání trestné činnosti. Podobným dohledem nad svým bezuzdným řáděním se pochopitelně papaláši (a nejen v Česku) brání.***
  Stát nejenže nemá vypracovanou žádnou účinnou strategii na omezení případné trestné činnosti státních zástupců, ale naopak zavedl řadu opatření znemožňující jakoukoli nezávislou kontrolu. (viz také trestné činy páchané policisty a státními zástupci [] a komentář) 

​*Toto je jedno z mála z ohromného kvanta tvrzení a skutků, které nemůžu přímo dokázat.

**Hádejte, kolik státních zástupců za trestné činy spáchané při výkonu svého povolání skončilo ve vězení? (viz Trestné činy páchané policisty, státními zástupci a dalšími privilegovanými osobami [Zde ↓])

***Institut existoval během první republiky a přispíval k záviděníhodné demokratizaci tehdejší společnosti. Komunistům se to pochopitelně moc nelíbilo, stejně jako se to dnes nelíbí exkomunistům a jejich pohrobkům v OČTŘ a jinde. Jakákoli skutečná kontrola nad jejich pravomocemi by zásadně narušila  jejich spolupráci s organizovaným zločinem, a tudíž citelně snížila jejich příjmy.

"V honbě za potřebnou nezávislostí státních zástupců na výkonné moci došlo ke zlikvidování jakékoli funkční kontroly nad řáděním některých státních zástupců.

O co více se omezil vliv např. politiků na státní zástupce, o to více se posílila spolupráce některých státních zástupců se zločinem.

 Nacházíme se v situaci majitele lákavé vily, který přepečlivě zabezpečil hlavní vchod, ale opomněl střežit vrata průchozí garáže."

 

Roman Sikora – KLAS

Datovat dobu, kdy došlo k infiltraci organizovaného zločinu do státního zastupitelství, nelze mj. i z důvodů uvedených v bodě 7.

[1] "Anebo se přímo účastnili kampaní proti němu – vzpomeňme na boje o pravost Rukopisů. Problém Rukopisů nebyl v tom, že by oni věřili, že jsou pravé. Oni pak už věděli, že pravé nejsou, ale říkali si: Tohle si přece nemůžeme dovolit přiznat! A ti všichni měli špatné svědomí.

S P. Pithartem o T. G. Masarykovi, jeho odkazu a zatuchlém českém provincialismu. Tvar 14/2016

K samoděržaví státních zástupců

 

» Jak nás i ministr spravedlnosti upozornil,

  že státní zástupci nepodléhají nejen jeho,

  ale vůbec žádné nezávislé kontrole [BzS3.4].

» Jak vás před trestnými činy státních zástupců

    (často páchanými pod přikrytím "právního názoru")

     nesmí bránit ani ombudsman. []

» Jak dohledový státní zástupce

    zamítl stížnost na sebe sama [BzS3.10].

» Stížnost na to, aby nepřezkoumávala a

    neposuzovala své vlastní chybné

    rozhodnutí tatáž osoba

    (tentokrát dozorová státní zástupkyně)

    [BzS2.5].

» Precizně formulovaná stížnost na

   nepřístojnost situace, kdy je papalášům

   dovoleno sami sebe hodnotit, a tím pádem

   pokračovat v nekalé činnosti [BzS3.1].

» Jak papaláši porušují dokonce i nefunkční

   závislou kontrolu definovanou § 466 tr. z.

   [BzS3.11].

» Trestní řízení uniesz.cz []

kpt. Bc. Pavel Šantroch

Vrchní komisař. Vyšetřovatel loupeže KLASu.

První zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu.

 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
služba kriminální policie a vyšetřování,
odbor hospodářské kriminality
Karlovy Vary.

Pracoviště komisaře Cheb

» Jeho první (neúspěšný) pokus ochránit
  své klienty a kolegy [BzS 1.1]

» Jeho druhý pokus ochránit zločince
  [BzS 2.2]

» Jeho krádež důkazů z trestního spisu [Abs

» Čtvrtá barva semaforu [UD2]

 » Stížnost na vyšetřovatelovo odmítání
     součinnosti a neochotu sdělit, které důkazy
      se údajně nepotvrdily [BzS 2.1]

» Nevídaný přístup Romana Sikory k vyšetřovateli 
    
[KV 3.1 komentář]

 
JUDr. Dagmar Lindenthalová

Státní zástupkyně. Druhý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu


Krajské státní zastupitelství v Plzni

» Její první (neúspěšný) pokus ochránit
  své klienty a vyšetřovatele [BzS 1.2]

» Její druhý pokus ochránit zločince [BzS 2.2]

» Jak buď

 • předstírala studium neexistujícího rozsáhlého dokumentu v trestním spisu, nebo

 • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu.  [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále].

​» Jak podváděla při zmírňování lži

    o zastřešení za dva miliony. [BzS2.2]

» Jak se dozorující státní zástupkyně
    snažila podsunout

» Jak i po krádeži rozsáhlých důkazů z trestního spisu odmítla kontrolu jeho kompletnosti a rozsahu dalších možných manipulací  [BzS 2.1].

» Jak i navzdory novým důkazům nepřestala krýt

   předchozí trestnou činnost pachatelů  [BzS 2.2].

» Stížnost na to, aby nepřezkoumávala a

    neposuzovala své vlastní chybné rozhodnutí

    [BzS2.5].

 
JUDr. Vladimír Trýzna

Vrchní státní zástupce. Třetí zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze
odbor trestního řízení

» Jeho první (částečné) zamítnutí
   doložených faktů [BzS 1.5]

» Jeho druhý pokus ochránit
    zločince a své kolegy [BzS 2.4]

» Jak předstíral studium neexistujícího
  dokumentu v trestním spisu [Abs bod 6 a dále]

» Jak zamítl stížnost na sebe sama
  [BzS 3.10]  

Co vše dokázal díky zákonu falešné solidarity a vzájemným zločinným vazbám na státní zastupitelství ustát:

» Jak selhal v kauze Krejčíř a společnosti Čepro,
    přispěl k citelnému poškození nás všech a
     byl za to, de facto, povýšen. []  

» Jak byl obviněn elitními policisty
     za krytí stamilionových daňových úniků. []

» Jak byl nařčen R. Krejčířem ze čtyřmilionového úplatku.
    (Jedná se o nedoložené obvinění gangsterem,
    ale i ti mají svojí čest. Uvažme, že  R. Krejčíř
     neměl rozhodně žádný důvod se hněvat na
    člověka, který mu ve výsledku tolik pomohl.) []

Myslíte si, že přidělení tohoto člověka ke kauze krytí loupeže KLASu bylo náhodné?

(Připomínáme: Na začátku kvazivyšetřování loupeže KLASu došlo k výměnám jak vyšetřovatele, tak státního zástupce.)

 
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Vrchní státní zástupkyně. Čtvrtý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

» Stížnost oběti na VSZ V. Trýznu [BzS 2.5]

» Zamítnutí trestního stíhání pachatelů a
  vyšetření páchané činnosti podřízených
  L. Bradáčovou [BzS 2.6]

 
Za trojčlenný senát Ústavního soudu
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Předseda senátu. Pátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od roku 2015. 

Od 1974 až do roku 1989 dobrovolným a vědomým členem zločinecké organizace. [1]

Prof. Josef Fiala, CSc.

Soudce zpravodaj. Šestý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od roku 2015. 

JUDR. Radovan Suchánek, Ph.D.

Člen senátu. Sedmý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od r. 2013.

» Stížnost oběti Ústavnímu soudu [BzS 3.1]

» Zamítnutí trestního stíhání pachatelů a
  vyšetření páchané činnosti OČTŘ
  trojicí ústavních soudců [BzS 3.2]

V době maření stíhání za loupež KLASu a za krytí této loupeže tvořily Ústavní soud čtyři tříčlenné senáty.

[1] Viz [Proč se dopouštějí tak očividné trestné činnosti při krytí loupeže?  bod 7.↑]

 
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti. Osmý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

2015 březen až 2018 červen ministr spravedlnosti ČR.

» Stížnost oběti R. Pelikánovi [BzS 3.3]

» Odepření spravedlnosti R. Pelikánem

   (v zastoupení) [BzS 3.4]

 
Členové Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitostí 
Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČT

Ve funkčním období za rok 2018.

Jako kolektiv devátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Je třeba zdůraznit, že provinění těchto osob je mnohem menší než u předchozích mařitelů. Jejich funkce v hezky znějícím podvýboru jsou víceméně čistě formální. Ještě nižší jsou jejich pravomoci chránit občana třetí kategorie před paděláním čísla účtu, trestní činností OČTŘ apod. A to, že Roman Sikora nedostal ani špetku "rovné příležitosti" vůči soudržné přesile lupičů a jejich privilegovaných patronů, není podstatné. 

» Jejích odmítnutí chránit právo
    na spravedlivý proces a ochranu
    majetku [BzS 3.5]

 
Branko Lubarda

Judge

European Court of Human Rights

Desátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

» Výsměch Evropského soudu

   prostým občanům České republiky. 

   [BzS 3.6]

 
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti. Jedenáctý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

2018 červenec až 2019 duben ministr spravedlnosti ČR.

» Zamítnutá oprávněná stížnost
    tomuto ministru  [BzS 3.7]

 
Další mařitelé​ spravedlnosti

 

Další známé či očekávané mařitele doplníme co nejdříve poté, co se přímo nebo nepřímo (např. ignorováním svých povinností) či skrytě zapojí do krytí trestné činnosti lupičů nebo svých kolegů.

 

Ostatní pojmy

 
Zákon kolegiality (tzv. falešná solidarita)

Tento zákon je sice nepsaný, ale platí stejně dlouho, jak dlouho existuje rozvinutější lidská společnost.  

Pravidlem je, že v případě, kdy páchají trestnou činnost úřední osoby (v našem případě hlavně policisté a státní zástupci), které jinak nenarušují zákon kmene (a ani tlak zvenku není dostatečný), přepíná přirozeně státní zástupce z formálního dozorového do ochranného módu.

Jak bývají potrestáni ti, kdo nedodrží tento zákon?

Opačný postoj je neslučitelný s dlouhodobým udržením funkce.

Falešné záminky, aby taková "černá ovce" (např. poctivý policista nebo státní zástupce) byla rozličnými metodami, otevřeně či skrytě exkomunikována, lze nalézt stejně snadno, jako se nalézají záminky, proč ani prokazatelné padělání účtu a krádež účetního majetku při loupeži Klasu není trestný čin*.

Jak se uplatňuje zákon v případě krytí pachatelů a mařitelů loupeže KLASu?

 

Těm, kteří ještě pochybují o síle kolegiality a ochranném módu, doporučujeme prostudovat následný řetězec zamítnutí. Např. takové vyhýbání se všem doloženým "kopancům" [Abs] svých podřízených, završené útěkem k neoprávněné subsidiaritě trestního práva. (2.6 VSZ (L. Bradáčová) poškozenému 201710).
A úplnou lahůdkou je druhé zamítnutí V. Trýzny (2.4 VSZ poškozenému po 2. 201706).

V jakém prostředí se tomuto zákonu daří?

V prostředí nekontrolovatelného monopolu doprovázeného zaručenou beztrestností.
Viz také [zde ↑]

* [Abs] a [UD III.A.8]

řetězec kolegiality (falešná solidarita)

"Jsme jedno tělo a jedna duše, krademe, kamaráde, podvádíme, bratře, ale nepomůžeš si, proti proudu je těžko plovat."   — J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 
Trestné činy páchané policisty, státními zástupci
a jinými privilegovanými osobami
Obecné požadavky na rovnost před zákonem

U trestných činů spáchaných policisty, státními zástupci a jinými osobami [1] by měly pochopitelně platit totožné základní podmínky trestní odpovědnosti za jejich delikty jako u ostatních neprivilegovaných skupin osob.

První podmínkou je tedy protiprávnost skutku vyjmenovaného v trestním zákoně [ § 13 tr. zákoníku  ↗] a společenská nebezpečnost. [§ 12 (2) t.z. ↗]  

Trestný čin definuje [§ 111 t.z. ↗], povahu a závažnost trestného činu definuje [§ 39(2) t.z.↗] a kdo je pachatel, definuje zase  [§ 22 t.z. ↗] . Případy nepřípustnosti trestního stíhání jsou vyjmenovány zde [§ 11 t.ř. ↗]. Musíme ještě přihlížet k přípustnému riziku [§ 31 t.z. ], které vyjímá z  trestní odpovědnosti za určitých podmínek mj. osoby ve služebním postavení apod., a k otázkám nepříčetnosti [§ 26 a 27 t.z. ], za kterou by se s ohledem na častou náhradu dostupných materiálních faktů věštěním [BzS2.2] čistě hypoteticky mohli mařitelé schovat.
 Je ale nepochybné, že dle zákonů pachatelem může být i policista, státní zástupce a jiné privilegované osoby.
Společenská nebezpečnost v případech páchání trestných činů (pod záminkou plnění svěřené funkce, viz např. "právní názor") těmito osobami je pochopitelně mnohem závažnější. To je mj. v kontrastu s

 1. kompetenčními ustanoveními [BzS3.4], [] atd., která doslova zabraňují jakékoli nezávislé vnější kontrole

 2. přístupem, který papaláši při vzájemné ochraně [zde ↑] uplatňují v praxi a jejž v případě krytí loupeže KLASu vygradovali do absurdního maxima. [Abs]

Subjektivní stránkou trestného činu páchaného privilegovanými osobami je také úmysl způsobit jinému škodu či jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Postačí ale i úmysl nepřímý (viz komentář). 

» § 329 t. z.   Zneužití pravomoci úřední osoby []

» § 330 t. z.  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti []

»  § 331 (3b), (4b) Přijetí úplatku []

» § 366 t. z. Nadržování []

 ...

[1] Viz také úřední osoby (dříve "veřejný činitel") dle [§ 127 tr. z.↗]

Pro spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku postačí nepřímý úmysl podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, nevyžaduje se úmysl přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.
    [rozhodnutí NS z 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 939/2017 ↗]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» [ § 15 t. z. Úmysl ↗]

 
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
judikatura Evropského soudu pro lidská práva
Čl. 6 odst. 1 Obecné požadavky na spravedlivé řízení

1.1.1 Právo na přístup k soudu

Zde se deklaruje, že každá osoba a v každém postavení se může domáhat svých práv. Tedy to platí i pro občana třetí kategorie, Romana Sikoru.

1.1.2 Nezávislý a nestranný soud zřízený zákonem

» Stížnost ÚS na

   porušení  práva na spravedlivý proces

   [BzS3.1]

» Stížnost KSZ na

   porušování práva na ochranu majetku

   [BzS 2.1]

» Jak jsme marně upozorňovali, že:

"... je pozitivní povinností státu zajistit ochranu základních práv, zejména práv zaručených Listinou a Úmluvou, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení, resp. že v určitých situacích lze hovořit o účinné ochraně (obětí) pouze prostřednictvím trestního práva" a že

"... podání žaloby ... by nevedlo k ochraně stěžovatelových práv, bylo by hrubě nedostatečné a nebyla by rovněž naplněna preventivní funkce trestního práva ..."
 [BzS3.1.26.] a [BzS3.1.27]