top of page
Doplnění tr. oznámení 201504

1.3. Trestní oznámení - Doplnění + Expertiza krádeží úč. majetku

Úřední záznam nprap. Pavlíčka z 26.6.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Počet stran: 1

Č. j. KRPA-148495-4/TČ-2015-000095-CHV Praha 26. června 2015

 

Úřední záznam

Dne 25.06.2015 bylo provedeným šetřením zjištěno, že obchodní firma Společnost parazitující na jméně, dle výpisu z obchodního rejstříku se sídlem společnosti *** se na uvedené adrese nenachází. Majitelem domu na uvedené adrese je společnost BP. Tato společnost pronajímá své prostory několika dalším společnostem.

Dále bylo provedeno šetření po sídle společnosti KLAS CZ s.r.o., která má mýt sídlo dle obchodního rejstříku v ulici ***. Na uvedené adrese se nachází velký bytový komplex se dvěma vchody, s čísly orientačními - ***. U vchodu *** jsou zvonky se jmenovkami a na jednom z nich je uvedené jméno SIKORA. Dle obchodního rejstříku má být Roman SIKORA jednatelem společnosti KLAS CZ s.r.o. Na uvedené adrese se v dobu šetření nikdo nenacházel.

V uvedené lokalitě se nachází výstavba, kterou hlídá bezpečnostní agentura FG. Pracovník bezpečnostní agentury uvedl, že již obydlené bytové komplexy má pod svou péčí vedoucí správy budov pan Ing. Ši.

nprap. Martin Pavlíček vrchní inspektor

Úř.záznam nprop.Pavlíčka z 26.6.2015
Úřední záznam kpt. Chvátala z 30.6.2015 -Sídlo 🕸 Společnosti parazitující na jméně v Praze je pouze formální

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Č. j. KRPA-148495-5/TČ-2015-000095-CHV

Praha 30. června 2015

Počet stran: 1

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V návaznosti na Úřední záznam ze dne 25.6.2015 o provedeném šetření ke Společnosti parazitující na jméně, IČ: *** na adrese ***, byl na internetových stránkách společnosti (www.***.cz), zjištěn kontakt na Společnost parazitující na jméně - v kontaktech na daných stránkách je uvedena pouze adresa ***. Dále jsou zde uvedena kontaktní telefonní čísla*** a ***. Na tel. č. *** bylo dnešního dne voláno za účelem zjištění skutečného sídla Společnosti parazitující na jméně. Pracovníkem společnosti bylo sděleno, že sídlo v *** je pouze formální, a tedy na této adrese nikdo z jejich společnosti není. Na adresu v *** je možno zasílat poštu, ale tato je následně přeposlána do ***, kde společnost skutečně sídlí.

Z uvedeného tedy vyplývá, že sídlo Společnost parazitující na jméně, IČ: *** na adrese ***, je pouze sídlem formálním. Společnost parazitující na jméně, zde fakticky nesídlí ani zde nevykonává žádnou obchodní ani jinou činnost.
 

Vrchní komisař: kpt. Bc. Miloslav Chvátal

Úř.záznam.kpt.Chvátala 30.6.2015 Sídlo spol.p.n.jm je formánlní
Úřední záznam kpt. Chvátala z 8.7.2015 - notařský záznam o změně Původního názvu společnosti parazitující na jméně na Společnosti parazitující na jméně

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Č j. KRPA-148495-10/TČ-2015-000095-CHV

Praha 8. července 2015

Počet stran: 1

Přílohy: 1/4

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Ve věci trestního oznámení Romana Sikory podaného na manželku účetního, lúčetního, vedoucího a další pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku a další byl pořízen notářský zápis NZ 92/2011 ze dne 9.12.2011 mimo jiné o změně názvu společností Původního názvu společnosti parazitující na jméně na Společnost parazitující na jméně, ze sbírky listin Společnost parazitující na jméně, IČ: ***.

Předmětný notářský zápis je tohoto ÚZ (bez znění nové společenské smlouvy).

Vrchní komisař:kpt. Bc. Miloslav Chvátal

Anchor 7
Úřední záznam kpt. Chvátala z 8.7.2015 o pořízení opisů z evidence rejstříků trestu podezřelých

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Počet stran: 1

Přílohy: 5/5

Č. j. KRPA-148495-8/TČ-2015-000095-CHV

Praha 8. července 2015

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Ve věci trestního oznámení Romana Sikory podaného na manželku účetního, účetního, vedoucího a další pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku a další byly zajištěny opisy z evidence rejstříku trestů osob:

 1. manželka účetního, nar. ***,

 2. účetní, nar. ***,

 3. vedoucí, nar.***,

 4. prostředník, nar. ***,

 5. distributor, nar. ***,

za účelem zjištění, zda uvedené osoby nebyly v rozhodné době odsouzeny, a to z důvodu běhu promlčecí doby, ve vztahu k jednání, které bylo Romanem Sikorou oznamováno. Předmětné opisy z RT jsou přílohou tohoto ÚZ.

Vrchní komisař: kpt. Bc. Miloslav Chvátal

Toto je první zdokumentovaný důkaz, že

od počátku bylo rozhodnuto
loupež KLASu nerozkrývat.

Nevyslechnutí důležitého pachatele,

který mimo jiné

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli trestního stíhání. [2. stížnost BzS 1.4]

» 3. Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole kvazivyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1]

» Naplněná předpověď Romana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů
  [BzS 1.6]

Úř.záznm 8.7.15_chybí 💀Tichý společník
Úřední záznam kpt. Chvátala z 8.7.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Počet stran: 1

Přílohy: 1/2

Č. j. KRPA-148495-9/TČ-2015-000095-CHV Praha 8. července 2015

 

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Ve věci trestního oznámení Romana Sikory podaného na manželku účetního, účetního, vedoucího a další pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku a další byl dne 1.7.2015 zajištěn výpis z katastru nemovitostí k nemovitosti na adrese ***, kterou měl Roman Sikora zakoupit a následně prodat.

Předmětný výpis z katastru nemovitostí je přílohou tohoto ÚZ.

 

Vrchní komisař:kpt. Bc. Miloslav Chvátal

Anchor 10
Záznam kpt. Šantrocha o založení písemnosti do tr. spisu z 28.8.2015

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Č.j. KRPK-62792-5/TČ-2015-190080

Cheb 28. srpna 2015

Počet stran: 1

Záznam

Dnešního dne byly do trestního spisu Č.j. KRPK-62792/TČ-2015-190080 založeny v tištěné podobě písemnosti:

-výpisy z účtu č. 35-3993880287/0100 společnosti Klas CZ s.r.o. a to za období od 1. do 9.12.2011

-výpisy z účtu č. 349248391/0100 osoby Sikora Roman a to za období od 31.12.2010 do 27.12.2011

-účetní závěrka subjektu Roman Sikora-Klas za období od 2005 do 2013

-účetní závěrka společnosti Klas CZ s.r.o. za období od 2005 do 2013

-účetní závěrka slovenské části seskupení KLAS za období od 2005 do 2012

Tyto písemnosti byly pořízeny z datového nosiče, který ke svému trestnímu oznámení doložil Roman Sikora.

kpt. Pavel Šantroch vrchní komisař

Anchor 9
Emailem žádost o doplnění tr.oznámení kpt. Šantroch Sikorovi z 15.9.2015

KRPK - Odbor HK

 

Od: KRPK - Odbor HK

Odesláno: 15. září 2015 11:40

Komu: 'KLAS CZ'

Předmět: doplnění trestního oznámení

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Cheb 15. září 2015

Č. j. KRPK-62792-13/TČ-2015-190080 Roman Sikora

žádost o doplnění trestního oznámení

Ve věci Vašeho trestního oznámení ze dne 27.3.2015 na Městské státní zastupitelství v Praze Vás jako oznamovatele žádám o doplnění v tomto rozsahu:

 1. Doložte veškeré doklady, které jste předložil patentovému zástupci patentovému specialistovi v souvislosti s žádostí o budoucí registraci ochranné známky Klas, včetně případného grafického vyjádření této značky.

 2. Pokud tyto doklady nemáte k dispozici, sdělte, zda se mělo jednat pouze o slovní ochrannou známku Klas nebo grafickou či kombinovanou. V případě, že ochranná známka měla být vyjádřena i graficky, zašlete vyobrazení ochranné známky Klas.

Požadované zašlete v co nejkratší lhůtě.

 

kpt. Pavel Šantroch vrchní komisař

Záznam kpt. Šantrocha o převzetí od Síkory podkladů k ochr. značce KLAS 21.9.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Počet stran: 1

Č.j. KRPK-62792-22/TČ-2015-190080 Cheb 21 září 2015

 

Záznam

Na základě emailové žádosti vrchního komisaře ze dne 21.9.2015-viz příloha, dnešního dne na OOP v Kraslicích, předložil Roman Sikora různé propagační materiály, které obsahovaly slovní výraz "Klas". Po prohlídce těchto materiálů se vrchní komisař dotázal Romana Sikory, zda má k dispozici návrh ochranné značky "Klas", jakož další listinné materiály, které měl Roman Sikora předložit patentovému zástupci p. zemanovi. K tomuto dotazu Roman Sikora uvedl, že patentovému zástupci předával všechny propagační a jiné materiály, které předložil v přepravce vrchnímu komisaři.

K dotazu, jak přesně měl vypadat návrh ochranné známky "Klas", Roman Sikora uvedl, že měl záměr o registraci slovní ochranné známky "Klas", následně zase uvedl, že k této slovní ochranné známce měl být i grafický návrh "Klas". K tomu, jak měl grafický návrh ochranné známky "Klas" vypadat, předložil interní průkazy zaměstnanců Romana Sikory.

Z těchto průkazů vrchní komisař pořídil kopii na formát A4 jako podklad k tomu, jak údajně měl vypadat grafický návrh ochranné známky "Klas".

kpt. Pavel Šantroch vrchní komisař

Dvojí metr
aneb vyváženost OČTŘ po česku

 

Všimněte si :

Pokud dodá Roman Sikora kdekoli  nezpochybnitelný a jednoznačný důkaz

 • zde např. mnoho let používanou podobu jeho loga*,

 • jinde nesporné písemné důkazy apod.,

​doprovázejí to mařitelé slovy jako

 • "údajně",

 • a jinde "... písemnosti, jimiž chtěl dokladovat, ... písemnostmi, ... kterými chtěl zpochybnit ..."

Pokud pouze verbálně tvrdí pachatelé, že se nějakého činu nedopustili,
píší mařitelé prakticky všude  "z výpovědí svědka vyplývá ..."  Viz [ABSURDITA]

 

» Dvojí metr u dalšího mařitele 
  [BzS 2.2a] a [BzS 2.2b]

» Stížnost poškozeného na akceptaci lži
   [BzS 2.1

» Stížnost na diskriminační přístup
    vyšetřovatele k absenci písemných
     smluv [BzS 2.1]

 

* "K dotazu, jak přesně ... uvedl ... následně zase uvedl ... měl být ... jak údajně měl vypadat ..." 

 

Snaha udělat z Romana Sikory nějakého nerozhodného člověka je až tupá.

Není odborníkem na patentové právo.

Roman Sikora prostě jen chtěl, aby mu nikdo

 • nekradl jeho ochranné známky a nepoužíval je později k vydírání, aby mu nikdo

 • nepadělal číslo účtu, aby nikdo

 • neokupoval jeho firmu a

 • nerozkrádal jeho majetek, aby

 • měl přístup k vlastnímu účetnictví a aby

 • jeho ústavní práva na ochranu majetku a spravedlivý proces nebyly mrzačeny.

Jak prosté.


Tato sugestivní interpretace vyšetřovatele, jež nemá moc společného se skutečností, je pouze jemná psychologická manipulace.

 Srovnej např. s
   [Psychologická taktika podsouvání KV 2.1] a
   [Návodné otázky KV 2.6]

Tento dvojí metr v hodnocení písemných důkazů poškozeného vůči slovům pachatelů srovnejte s:

[Hodnota smluv podle mařitelů BzS 2.1]

Porovnejte s dalším

dvojím metrem mařitelů

 • neexistuje žádný doklad, přesto
  Roman Sikora údajně platil účetnímu i po loupeži, [BzS2.4]

 • existují doklady (nejen) o platbách vedoucímu za jednatelství, přesto
  jednatelství bylo jen formální. [BzS2.2]

"V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. § 2 odst. 5 trestního řádu.

Viz také  náš požadavek, aby papaláši dodržovali zákonnou Zásadu materiální pravdy [BzS3.1

Ústavní požadavek na zákaz diskriminace je vyjádřen zase 

Zásadou procesní rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů,  § 7 správního řádu.

   

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

» § 366 t. z.

   Nadržování [↗]

Záznam vyšetřovtele o převzetí od Síkory podkladů k ochr. zn. 21.9.15
Záznam_Dvojí metr aneb vyváženost po Česku
Úřední záznam Policie Praha 4 k šetření distributora z 6.10.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 3. oddělení hospodářské kriminality U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Praha 6. října 2015

Počet stran: 1

Č. j. KRPA-376113-3/ČJ-2015-001493-DOŽ

 

Úřední záznam

Na zdejší součásti bylo na základě vyžádané spolupráce od SKPV OHK Karlovy Vary provedeno pod výše uvedeným č.j. šetření k osobě distributor, nar. *** v ***, trv. bytem ***, kdy v dostupných databázích na SKPV 3. OHK Praha IV lustrací provedenou v informačních systémech PČR osoby  distributor, provedenou konkrétně v IS Dotazy, C Patros, SPPO, AVIZO, ZOP, CRO, CDO, kdy nebylo zjištěno, že by se jednalo o ZOP, osoba není vyhlášena v pátrání a ani nebylo zjištěno, že by  distributor měl nějakou trestní minulost, která by se vztahovala k předmětu podání vysvětlení. Následně byl kontaktován na předmětném MT, kdy bylo dohodnuto, že se dostaví na 3. OHK v dohodnutý termín, dne 06.10.2015.

Dne 06.10.2015 podal ve věci vysvětlení dle ust. § 61 z.č. 273/2008 Sb distributor, kdy při podání vysvětlení uvedl, že je v případě dalšího šetření policejnímu orgánu kdykoliv k dispozici na t.č. ***.

Postupuji Vám spisový materiál k přijetí dalších opatření

nprap. Bc. Martin RULÍŠEK vrchní inspektor

Anchor 12
 
Vrácení vyhotovení dožádaní distributor od Policie Praha 4 6.10.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 3. oddělení hospodářské kriminalit

Počet stran: 1

Přílohy: 1/3

Č. j. KRPA-376113-1/ČJ-2015-001493-DOŽ

Praha 6. října 2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

OHK

Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

k rukám kpt.Pavel Šantroch

Vrácení vyhotovení dožádání - podání vysvětlení osoby distributor, nar. ***

K č. j. KRPK-62792-17/TČ-2015190080

Tímto Vám vracím vyhotovení dožádání, tj. podání vysvětlení dle ust. § 61 z.č. 273/2008 Sb. osoby distributor, nar. ***, trv. bytem ***.

V případě potřeby doplňujícících informací lze tyto vyžádat rovněž u zpracovatele dožádání nebo kdykoliv na t.č. *** osoby distributor

.

V příloze přikládám:

-ÚZ o podání vysvětlení dle ust. § 61/1 č. 273/2008 Sb., str. 1-2

-ÚZ souhrnný k provedenému šetření, str. 3

Anchor 11

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-62792-18/TČ-2015-190080                                   *** 16. září 2015

Společnost parazitující na jméně

***

tr. oznámení Romana Sikory-žádost

Ve věci trestního oznámení Romana Sikory, IČ: ***, seskupení KLAS, pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 tr. zákoníku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku, Pomluvy dle § 184 tr. zákoníku, Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 tr. zákoníku,

provádí vrchní komisař Odboru hospodářské kriminality v Karlových Varech šetření a z tohoto důvodu pak dle § 18 zákona č.273/2008 o Policii České republiky žádá o sdělení, případně zaslání příslušných listinných materiálů k těmto bodům:

-zda Společnost parazitující na jméně provozuje pro svojí obchodní činnost síť multivelmarketingu Klas, kterou Roman Sikora původně dne 22.12.2011 smluvně převedl na společnost prostředníka a pokud ano, na jakém právním základě (např. smlouva o převodu apod.) tuto síť Společnost parazitující na jméně provozuje,

současně pak žádám o zaslání kopie příslušné smlouvy.

-zda Společnost parazitující na jméně provozuje svojí obchodní činnost v provozovně se sídlem v ***, kdy vlastníkem této nemovitosti je Roman Sikora a pokud ano, na jakém právním základě je tato obchodní činnost Společnosti parazitující na jméně v tomto objektu provozována (např. smlouva o pronájmu apod.),

současně žádám o zaslání kopie příslušné smlouvy.

-pokud byly prostory na adrese *** pronajaty Společnosti parazitující na jméně Romanem Sikorou, byla provedena inventura skladových zásob zboží patřící Romanovi Sikorovi, které se mělo v této provozovně nacházet, případně, jak bylo s takovým zbožím Romana Sikory naloženo apod.

současně žádám o zaslání kopie inventurního zápisu, případně jiných kterých je případně patrné, jaké zboží Romana Sikory a v jakém množství se na této

provozovně nacházelo v době převzetí provozovny Společností parazitující na jméně

-se kterými původními zaměstnanci Romana Sikory byl ze strany Společnosti parazitující na jméně uzavřen pracovní poměr (zřejmě od 31.12.2011),

-zda od prosince 2011 již byly z provozovny na adrese *** vystavovány faktury od dodavatele Společnosti parazitující na jméně  (původního názvu) a později od Společnosti parazitující na jméně na místo tehdejšího dodavatele Roman Sikora-Klas, případně od dodavatele Klas CZ s.r.o. a pokud ano, kdy byly první faktury od dodavatele Společnosti parazitující na jméně  (původního názvu) nebo Společnosti parazitující na jméně vystaveny.

současně žádám o zaslání přehledu takových faktur za období prosince 2011 až ledna 2012.

-který subjekt byl vlastníkem zboží, které se zřejmě od prosince 2011 začalo z provozovny na adrese *** expedovat pod hlavičkou dodavatele Společnosti parazitující na jméně  (původního názvu) nebo Společnosti parazitující na jméně

současně žádám o zaslání kopií dodacích listů čí jiné skladové evidence v provozovně se sídlem v ***, ze které vyplývá, že vlastnické právo k tomuto zboží náleží Společnosti parazitující na jméně  (původního názvu) nebo Společnosti parazitující na jméně 

Požadované je možné zaslat pouze v elektronické podobě.

Požadované zašlete v co nejkratší lhůtě na shora uvedenou adresu. Předem děkuji za spolupráci.

kpt. Pavel Šantroch

vrchní komisař

Emailova žádost kpt. Šantrocha Sikorovi z 13.10.2015 o inventuře skladových zásob z 1.12.

KRPK - Odbor HK

Od: KRPK - Odbor HK

Odesláno: 13. října 2015 14:09

Komu: KLAS CZ

Předmět: Žádost o doplnění trestního oznámení

 

Roman Sikora

žádost o doplnění trestního oznámení

Ve věci Vašeho trestního oznámení ze dne 27.3.2015 na Městské státní zastupitelství v Praze Vás jako oznamovatele žádám o doplnění v tomto rozsahu:

 

- zaslání kopie inventurního zápisu skladových zásob zboží společnosti KLAS CZ s.r.o. na provozovně ***, která měla být provedena ke dni 1.12.2011,

-pokud tato inventura nebyla provedena, uveďte důvod, přičemž jsem zaznamenal Vaší odpověď na mojí žádost, avšak než jsem stačil email vytisknout, došlo zřejmě k jeho smazání jinou osobu. Proto Vás žádám o opětovné zaslání Vašeho sděleni. Děkuji za pochopení.

Požadované zašlete v co nejkratší lhůtě.

 

kpt. Pavel Šantroch vrchní komisař

Žádost vyšetřvatele z 13.10.15 O inventuře
Emailový duplikát Sikora Doplnění tr. oznámení na žádost kpt. Šantrocha 23.10.2015

KRPK - Odbor HK

Od: KLAS CZ

Odesláno: 23. října 2015 14:28

Komu: KRPK - Odbor HK

Předmět: Fwd: Re: Žádost o doplnění trestního oznámení

Vážený pane Šantrochu,

v reakci na Vaši dnešní žádost o opětovné zaslání mého Doplnění trestního oznámení, níže přikládám předmětný duplikát.

S pozdravem Sikora

Původní zpráva

Od: KLAS CZ

Komu: KRPK OHK 

Datum: 16. 10.2015 15:53:12

Předmět: Re: Žádost o doplnění trestního oznámení

"Vážený pane Šantrochu,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 13. října 2015 musím bohužel konstatovat, že nedisponuji inventurním zápisem skladových zásob společnosti KLAS CZ s.r.o., (jakož ani Roman Sikora - KLAS) který měl být vypracován k 1. prosinci 2011.

V této souvislosti mohu uvést, že jsem dne 29. září 2014 navštívil sídlo Společnosti parazitující na jméně, a to za účelem pravidelného povinného odběru zboží. Při této příležitosti jsem se svého bývalého zaměstnance a skladníka Klasu zeptal, zda by mi mohl poskytnout inventury z předmětného období konce roku 2011. Jak jsem již dříve uvedl, inventury skladu zboží společnosti KLAS CZ s.r.o., stejně jako Roman Sikora KLAS, měl na starosti celé léta výhradně skladník Klasu.

Dále jsem přesvědčen, že hlavní osoby uvedené v trestním oznámení si kromě mé identity svévolně přivlastnili i veškerá volná data včetně historických. Ostatně s nimi skladník Klasu dále pracoval. Sám mi při některé předchozí návštěvě v sídle Společnosti parazitující na jméně dokonce ukazoval jím vypracované komplexní statistiky porovnávající současnou Společnosti parazitující na jméně s mým historickými daty. Navíc jsem si uvědomil, že inventární data v nějaké podobě mohla zůstat uschována alespoň někde na lokálním počítači skladníka Klasu a uniknout tak pozornosti. Takže jsem doufal, že se nějak k inventárním údajům dostanu. Skladník Klasu mi tentokrát řekl, že už neví, kde podklady o inventuře jsou a moc si toho ostatně kolem inventur z listopadu a prosince 2011 nepamatuje. Upozornil, že měl nařízenou neočekávanou předčasnou dovolenou a tak sklad a inventuru prováděli mimořádně vedoucí s účetním.

V této souvislosti upozorňuji, že tajné rozprodávání mého zboží začalo někdy brzy poté, co mi přes noc zastavili mé objednané zboží a já se rozjel shánět náhradu. Osoby uvedené v trestním oznámení byly pravděpodobně vystrašené, že jim ze smyčky vyklouznu a tak mi chtěly eliminovat i tuto malou 

šanci na ubránění se. Samozřejmě skladník Klasu byl, i moji hloupostí, odstraněn a počítalo se s tím, že budu jako dosud donucen pobývat v Praze případně jinde.

K výše uvedenému tvrzení skladníka Klasu se mohu vyjádřit jen tolik, že se přikláním k tomu, že mluvil plnou pravdu. Protože ale v době vyjádření již, byť neochotně ale ze strachu a pravděpodobně touhy se zavděčit, pracoval i "nad rámec" ve prospěch osob uvedených v trestním oznámení, nemohu zcela vyloučit, že mi mohl možnost týkajícího se přístupu k mým inventurám zatajit. Pokud jde o zbývající část jeho tvrzení, tak je samozřejmě bezesporu pravdivá.

Pokud byste měl v této souvislosti jakékoli dotazy, jsem Vám nadále plně k dispozici.

S pozdravem Roman Sikora"

» K inventurám [UD III.A.7]

Email.odpověd k Inventuře.Duplicitní 23.10.15 (16.10)

Doplnění trestního oznámení - poškozený

Policie České republiky,

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

Služba kriminální policie a  vyšetřování,

Odbor hospodářské kriminality, 5. oddělení

Krakovská 1362/14 110 00 Praha 1

 

K č. j.: KRPA-148495-2/TČ-2015-000095-CHV

Doporučenou poštou z dodejkou                                                 V Kraslicích 27.5.2015

Oznamovatel:

Roman Sikora

nar. ***,

trvale bytem ***,

kontaktní adresa: ***, 

tel.: ***, e-mail: ***

Doplnění oznámení o skutečnostech
 nasvědčujících možnému spáchání trestného činu 

 

Přílohy: 1 x CD s elektronickou verzí tohoto dokumentu; dále dle textu.

Doplnění trestního oznámení - poškozený 27.5.15

I. Skutkový stav

Oznamovateli byla dne 7. května doručena žádost vrchního komisaře kpt. Bc. Miloslava Chvátala ze dne 28. dubna 2015 o doplnění oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu ze dne 27. března 2015 (dále jen „Oznámení“).​

 

Oznamovatel si tímto podáním dovoluje předložit příslušnému orgánu činnému v trestním řízení co nejpodrobnější vyjádření na níže uvedené otázky.

Otázka č. 1: 

 

Poskytněte Mandátní smlouvu ze dne 1. ledna 2005 uzavřenou mezi Oznamovatelem a společností KLAS CZ s.r.o., IČO: ***, se sídlem ***, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ***, vložka ***(dále jen „KLAS CZ“).

 

Odpověď:

 

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá mandátní smlouvu uzavřenou dne 1. ledna 2005 mezi Oznamovatelem a společností KLAS CZ, a to včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 31. března 2005, dodatku č. 2 ze dne 30. dubna 2008 a dodatku č. 3 ze dne 1. ledna 2010.

Podotázka č. 1:

 

Sdělte, jaká byla Vaše „náplň práce“ v rámci seskupení KLAS a co měly jednotlivé subjekty v seskupení KLAS konkrétně vykonávat či zajišťovat a na jakém smluvním základě.

Odpověď:

 

Náplní práce Oznamovatele bylo především obchodní, marketingové a personální vedení seskupení KLAS. Mezi činnosti Oznamovatele nespadala především expedice zboží, správa skladu a související logistika, běžná (každodenní) administrativa, účetní, daňové a legislativní otázky.

Na tomto místě Oznamovatel doplňuje, že založení společnosti KLAS CZ inicioval a prosazoval účetní. Jak již bylo uvedeno v Oznámení, společnosti KLAS CZ a slovenské části seskupení KLAS jsou obchodní společnosti, které poskytovaly Oznamovateli servisní služby. Na základě mandátní smlouvy ze dne 1. ledna 2005 se jednalo zejména o následující činnosti:

 • převzetí závazků ze stávajících distributorských smluv MLM sítě dle stavu k 31. prosinci 2004;

 • určování obchodních podmínek MLM sítě (např. ve formě Manuálu distributora);

 • získávání nových článků distribuční sítě, uzavírání příslušných smluv, evidování a vyhodnocování jednotlivých článků distribuční sítě;

 • distribuce zboží Oznamovatele v distribuční síti, včasné zajišťování dodávek zboží od Oznamovatele;

 • evidence pohybu Oznamovatelova zboží v distribuční síti;

 • výpočet odměny jednotlivých členů MLM sítě, zajišťování jejich doručení;

 • odvod tržby vzniklé Oznamovatelovi v distribuční síti;

 • vytváření podmínek pro funkci sítě:

  • (i) zajišťování grafických a tiskových prací (např. letáků, zpravodaje, etiket apod.),

  • (ii) tvorba a realizace reklamních plánů;

 • vytváření databáze připomínek a poznatků vyplývajících z užívání Oznamovatelova zboží.

O.1 Mandátní sml. z 2005
PodO 1. náplň práce
Otázka č. 2:

V případě, že Vámi poskytnutá „Smlouva o zastupování“ ze dne 7. června 1996 uzavřená se Společností prostředníka, IČO: ***, se sídlem ***, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl ***, vložka ***, (Dále jen Společností prostředníka) má nějaké přílohy, změny či dodatky, tak tyto poskytněte.

Odpověď:

Smlouva o zastupování ze dne 7. června 1996 nemá žádné uzavřené přílohy, změny či dodatky. V důsledku této skutečnosti Společnost prostředníka dodnes porušuje svoji povinnost dodávat produkty výhradně Oznamovateli, a to podle prvního bodu článku „Práva a povinnosti smluvních stran“ Smlouvy o zastupování.

Otázka č. 3:

Poskytněte „Smlouvu o vedení účetnictví KLAS CZ“, kterou jste měl uzavřít s manželkou účetního, včetně všech případných příloh, dodatků či změn apod.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá smlouvu o vedení účetnictví uzavřenou dne 24. června 1996 (dále jen „Smlouva o vedení účetnictví“) mezi Oznamovatelem a manželkou účetního, nar. ***, IČO: *, trvale bytem a se sídlem ***, (díle jen manželka účetního) a to včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 1. srpna 1999.

Na tomto místě Oznamovatel uvádí, že Smlouva o vedení účetnictví byla dle všeho následně minimálně dvakrát (2x) změněna, když došlo k navýšení odměny manželky účetního na 10.000,- Kč měsíčně a později 20.000,- Kč měsíčně. Předmětné dodatky byly dle informací Oznamovatele uzavřeny (možná v ústní formě) vedoucím, nar. ***, trvale bytem ***, (dále vedoucí) jen zodpovědným za vedení účetnictví a ekonomickou stránku seskupení KLAS. Písemné vyhotovení těchto dodatků Oznamovatel nicméně nemá k dispozici.

Smlouva o vedení účetnictví nebyla do dnešního dne vypovězena či jinak ukončena.

Otázka č. 4:

Poskytněte smlouvu (či smlouvy) či jiný dokument, na základě kterých pro Vás či pro „Vaše společnosti/firmy“ pracoval či vykonával činnost účetní.

Odpověď:

S účetním, nar. ***, IČO: ***, trvale bytem a se sídlem ***, (dále jen účetní) nebyla uzavřena smlouva obdobná jako Smlouva o vedení účetnictví s manželkou účetního. Účetní vystupoval v seskupení KLAS jakožto manžel a odpovědný zástupce manželky účetního mimo jiné na základě ústních dohod s Oznamovatelem a vedoucím a dále na základě ad hoc plných mocí, které Oznamovatel průběžně uděloval účetnímu. I přes výše uvedené skutečnosti Oznamovatel podotýká, že drtivou většinu účetního, ekonomicko-legislativního a daňového poradenství zajišťoval právě účetní. V přímém styku se seskupením KLAS – zejména s vedoucím, případně s tehdejší účetní slovenské části seskupení KLAS RJ, byl ve vztahu k uvedeným činnostem téměř výhradně účetní, a to již od roku 1999. Manželka účetního zajišťovala běžnou účetní rutinu, neposkytovala Oznamovateli ekonomicko-legislativní poradenství apod.

K dnešnímu se Oznamovateli nepodařilo dohledat žádnou z plných mocí, které v minulosti udělil  účetnímu. Pokud se Oznamovateli podaří některou z těchto plných mocí dohledat, obratem ji Oznamovatel policejnímu orgánu zašle. V této souvislosti si Oznamovatel dovoluje poukázat na skutečnost, že velké množství z výše uvedených plných mocí bude založeno u příslušných orgánů státní správy – zejména u Finančního úřadu v ***, Okresní správy sociálního zabezpečení v Sokolově apod.

Jako svědci prokazující pozici účetního v seskupení KLAS mohou být vyslechnuti zejména zaměstnanci Oznamovatele – např.

(i) skladník Klasu, nar. ***, trvale bytem ***, tel.: *** (dále jen skladník Klasu) ;

(ii) expedient Klasu S, nar. ****, trvale bytem ***, tel.: (dále jen expedient Klasu S);

(iii) expedient Klasu R, nar. ***, trvale bytem ***, tel.: *** (dále jen expedient Klasu R) ;

(iv) ostatní zaměstnanci seskupení KLAS; a

(v) dále příslušní pracovníci orgánů státní správy, kteří prováděli finanční a daňové kontroly seskupení KLAS.

K účetní faktické funkci účetního

 » jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem

     [BzS 1.4] [BzS 2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV 3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [2.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5]

» Jak účetní při loupení
   úkoloval vedoucího  
[KV 2.9]

O.2 Smlouva s prostředníkem 1996
O.3 Smlouva s manželkou účetního
O.4 činnost účetního
Otázka č. 5:

V případě, že byl vedoucí v zaměstnaneckém poměru ke společnosti KLAS (či k jiné Vaší firmě v seskupení KLAS), tak k tomuto poskytněte příslušnou smlouvu – včetně všech případných příloh, dodatků, změn či výpovědí.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. pracovní smlouvu uzavřenou dne 3. května 1999 mezi Oznamovatelem a vedoucím, a to včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 1999 a dohody o ukončení pracovního poměru ze dne 31. prosince 2004; a

 2. pracovní smlouvu uzavřenou dne 3. ledna 2005 mezi společností KLAS CZ a vedoucím, a to včetně dokumentu nazvaného Mzdové podmínky ze dne 3. ledna 2005.

Pracovní smlouva vedoucího uvedená pod bodem (ii) výše byla dotčena smlouvou o převodu ze dne 22. prosince 2011 (dále jen „Převodní smlouva“) – viz Příloha 2 Převodní smlouvy. 

Pracovní poměr vedoucího se společností KLAS CZ byl ukončen ke konci roku 2011. Příslušný dokument nicméně Oznamovatel nemá v současné době k dispozici, a proto jej nemůže předložit příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

O.5 vedoucí v KLASu
Otázka č. 6:

Poskytněte Mandátní smlouvu (včetně všech případných příloh, dodatků, změn či výpovědí i zpět vzetí apod.), na základě které pro Vás či pro Vaše společnosti/firmy“ vykonával činnost distributor.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. mandátní smlouvu uzavřenou dne 18. září 1997 mezi Oznamovatelem a distributorem, nar. ***, trvale bytem ***, (dále jen distributor) a to včetně jejího dodatku ze dne 15. března 2011 a dohody ze dne 31. prosince 2011 o ukončení dodatku ze dne 15. března 2011;

 2. první výpověď výše uvedené mandátní smlouvy ze dne 14. března 2011;

 3. druhá výpověď výše uvedené mandátní smlouvy ze dne 26. července 2011; a

 4. zpětvzetí výpovědi ze dne 27. prosince 2011.

Otázka č. 7:

Sdělte, jaké byly konkrétní důvody výpovědi smluvního vztahu s distributorem v polovině roku 2011, které vylučovaly další možnou spolupráci se jmenovaným, a v této souvislosti také sdělte, zda byla poté tato smlouva vypovězena „opětovně“.

Odpověď:

První výpověď udělil Oznamovatel distributorovi především z důvodu, že distributor v rozporu s pravidly podnikání v seskupení KLAS, se kterými byl distributor důkladně seznámen, svévolně změnil pozici dlouholeté životní partnerky zaměstnance Oznamovatele - skladníka Klasu - v rámci MLM sítě seskupení KLAS. Výše uvedené distributor učinil bez vědomí Oznamovatele, přičemž spoléhal na obtížnou odhalitelnost takového porušení pravidel seskupení KLAS s ohledem na odlišné příjmení partnerky skladníka Klasu.

Výše popsaným jednáním si distributor zvýšil své příjmy v rámci MLM seskupení KLAS, vyvolal tzv. „konflikt zájmů“ a finančně poškozoval nejen Oznamovatele, ale mohl poškozovat také ostatní distributory v seskupení KLAS. Obdobného porušení pravidel podnikání v seskupení KLAS se distributor dopustil již v minulosti, za což byl Oznamovatelem důrazně pokárán a byl ústně poučen o následcích takového jednání.

Pro úplnost lze uvést, že distributor mohl výše uvedené jednání realizovat zejména díky pomoci skladníka Klasu, který měl (i) přístup k interním informacím z podnikání seskupení KLAS, jakož i (ii) dlouholeté know-how, které v průběhu let práce pro seskupení KLAS jakožto klíčový zaměstnanec nabyl.

Na základě výše uvedených skutečností byl Oznamovatel oprávněn ukončit spolupráci s distributorem s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu. Namísto toho Oznamovatel dne 14. března 2011 udělil distributorovi výpověď s šestiměsíční výpovědní dobou. Následující den, tj. dne 15. března 2011, distributor během návštěvy u Oznamovatele přemluvil Oznamovatele ke zpětvzetí předmětné výpovědi ze dne 14. března 2011 s tím, že „moc potřebuje, aby mu zůstalo poslední luxusní auto.“ Distributor téhož dne sám navrhl Oznamovateli změnu mandátní smlouvy v tom smyslu, že dojde k částečnému snížení jeho odměn v rámci MLM. Distributor tehdy Oznamovateli a přítomnému vedoucímu výslovně slíbil, že vícekrát nezneužije svého postavení v síti MLM a že neobejde smysl a účel příslušné změny mandátní smlouvy.

Bohužel, distributor smysl a účel nového znění mandátní smlouvy obešel na úkor Oznamovatele, když za účelem navýšení svých provizí v rámci MLM opětovně svévolně prováděl přesuny osob v rámci MLM. Za toto opětovné svévolné jednání se distributora omluvil Oznamovateli a vedoucímu v e-mailu ze dne 2. července 2011.

Následně dne 26. července 2011 Oznamovatel udělil distributorovi druhou výpověď mandátní smlouvy s šestiměsíční výpovědní dobou, přičemž Oznamovatel opět nevyužil možnosti okamžité výpovědi, ale poskytl distributorovi šestiměsíční výpovědní dobu. Výše uvedenou výpověď Oznamovatel pod nátlakem okolností při uzavírání Převodní smlouvy a převzetí složek podnikání seskupení KLAS ze strany 🕸 Společnosti prostředníka vzal dne 27. prosince 2011 zpět.

Budou-li to orgány činné v trestním řízení požadovat, je Oznamovatel připraven popsat bližší okolnosti ukončení spolupráce s distributorem při případném ústním podání vysvětlení. Z pohledu Oznamovatele se jednalo o řádnou a korektní výpověď z obchodně právního vztahu.

O.6. Smlova s Distributorem
O.7. důvod výpovědi distributorovi
Otázka č. 8:

K bodu 18 tr. oznámení sdělte, z jakých konkrétních skutečností usuzujete, že „účetní dlouho před uzavřením Převodní smlouvy (tj. během spolupráce s Oznamovatelem a bez vědomí Oznamovatele) vyvíjel aktivity v neprospěch Oznamovatele spočívající mimo jiné ve vytvoření a používání obchodního jména Společnost parazitující na jméně“. Konkretizujte: dobu uváděného jednání účetního a o jaké konkrétní jednání se mělo jednat.

Odpověď:

Výše uvedené skutečnosti ohledně aktivit účetního sdělil Oznamovateli vedoucí, a to během telefonického rozhovoru na jaře 2013. Vedoucí tehdy doslova uvedl, že „se museli přichystat na převzetí KLASu.“ Výše diskutované skutečnosti také Oznamovateli potvrdil skladník Klasu, a to v průběhu roku 2013.

Podle informací Oznamovatele se účetní vícekrát scházel s Právníkem S, tehdejším právním zástupcem Oznamovatele. Účetní tehdy opakovaně přesvědčoval Právníka S, že jednotlivé subjekty v rámci seskupení KLAS jsou ztrátové a že jediným řešením nastalé situace je převzetí složek podnikání seskupení KLAS ze strany Společnosti prostředníka. Výše uvedené je Oznamovateli známo proto, že Právník S tehdy dvakrát volal Oznamovateli. Každý telefonát byl ve stejný den, kdy měl Oznamovatel s Právníkem S schůzku za přítomnosti vedoucího a účetního.

Telefonáty byly uskutečněny krátce po té, co Oznamovatel musel předčasně opustit předmětná jednání s Právníkem S a ponechal trojici samotnou. V první telefonátu se Právník S Oznamovatele nejprve zeptal, zda věří účetnímu. Právník S pokračoval s tím, že „si na něj (myšleno účetního) sehnal „reference“ a že je má docela dobré, že svému oboru rozumí.“ Dále Právník SP pokračoval v tom smyslu, že účetní tvrdí, že seskupení KLAS je ztrátové. Z druhého telefonátu vyznělo, že Právník S byl ještě důrazněji účetním přesvědčován o tom, že „Roman žije v nějaké iluzi, ale ve skutečnosti mu firma krachuje.“ Právník S doporučil Oznamovateli, aby „dal na účetního, který je přece jenom odborník.“

Výše uvedené skutečnosti Oznamovatel konzultoval s Právníkem S při spolupráci v roce 2013, kdy Právník S znovu potvrdil, že mu byly výše uvedené nepravdivé informace ze strany účetního sdělovány.

Na tomto místě Oznamovatel dále uvádí, že účetní se takto scházel s různými lidmi z okolí Oznamovatele a sděloval jim nejen výše uvedené nepravdivé informace o Oznamovateli a seskupení KLAS. Oznamovatel se tyto skutečnosti dozvídal postupně, podle toho, kdy mu to tito lidé sami sdělili.

V této souvislosti lze také uvést, že obchodní název „Společnost parazitující na jméně“ byl do obchodního rejstříku zapsán dne 13. prosince 2011. Provedení této změny v obchodním rejstříku nicméně musí předcházet přinejmenším přijetí příslušné změny zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu a dále podání souvisejícího návrhu na rejstříkový soud. Jedná se tak o druh civilního procesu, který nelze provést jednorázově. S ohledem na výše uvedené má Oznamovatel za to, že změna obchodního jména z původního Původní název Společnosti parazitující na jméně na Společnost parazitující na jméně byla promyšleným krokem.

Dle informací Oznamovatele získaných od vedoucího a skladníka Klasu se jednání ohledně přeměny obchodního jména na Společnost parazitující na jméně mimo jiných aktivně účastnil právě účetní.

Otázka č. 9:

Poskytněte veškeré doklady (smlouvy, předávací protokoly apod.) k nákupu (včetně dokladu o úhradě) aplikace METASTORM, která měla být zakoupena na jaře 2009 – prostřednictvím Společnosti R.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. smlouvu o užití softwarového produktu Metastorm BPM a poskytování vývojových a konzultačních služeb, kterou Oznamovatel uzavřel dne 9. února 2009 se Společností R, IČO: ***, se sídlem *** (dále jen společnost R) Na základě této smlouvy nabyl Oznamovatel oprávnění k výkonu práva užít software Metastorm BPM;

 2. dokument nazvaný „Contract details“ v anglickém jazyce, ve kterém jsou upraveny bližší podmínky poskytnutí licence k software Metastorm BPM;

 3. dokument nazvaný „Osvědčení ke službě poskytnuté Společností R“ ze dne 26. listopadu 2011;

 4. dokument nazvaný „Společnost R Automatická objednávka – Projekt v rámci systému KLAS MLM“ ze dne 9. dubna 2010;

 5. vybrané faktury Společnosti R;

 6. dokument Oznamovatele nazvaný „Odmítnutí faktury“ ze dne 27. prosince 2011, na jehož základě Oznamovatel odmítl úhradu faktury Společnosti R č. FV-1100068 ze dne 7. prosince 2011 znějící na částku 150.000,- Kč (vícepráce podpora IS KLAS MLM);

 7. dokument nazvaný „Předávací protokol – Roman Sikora – KLAS ze dne 9. listopadu 2011, na jehož základě Oznamovatel převzal od Společnosti R výstupy projektu prováděného pro Oznamovatele na základě smlouvy o užití softwarového produktu Metastorm BPM a poskytování vývojových a konzultačních služeb ze dne 9. února 2009. Na základě tohoto dokumentu byla ukončena modernizace seskupení KLAS.

Obskurnost společnosti R

» Nekalá závislost KLASu na společnosti R

   Nepravdivá výpověď spol. R

   Likvidace spol. R

   Sebevražda člena spol. R
     v den loupeže KLASu [UD III.A.5]

» Propojenost společnosti R s právníkem SP
  [UD III.A.3.b​]

» Stížnost na neověřování výpovědí
  pochybných individuí ze spol. R [BzS 2.3​]

O 8. zločiny účetního
O.9 nákup Metastormu-doklady
Podotázka č. 9:

V této souvislosti poskytněte i doklady, na základě kterých Společnost R (objednávky/smlouvy) prováděla vývoj uváděné speciální obchodní aplikace – včetně dokladů o provedených úhradách za tuto činnost.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. vybraná e-mailová komunikace Oznamovatele s představiteli Společnosti R ilustrující vývoj software ze strany Společnosti R pro Oznamovatele. Za Společnost R se na vývoji software pro Oznamovatele podílelo cca 10 programátorů, kteří mohou případně posloužit jako svědkové.

Na tomto místě Oznamovatel dodává, že existují stovky e-mailových zpráv se Společností R, ve kterých se komunikuje o vývoji předmětného software.

Ve vztahu k výpisům z účtu si Oznamovatel dovoluje předložit orgánům činným v trestním řízení kompletní výpisy z účtů Oznamovatele a společnosti KLAS CZ, ze kterých jsou mimo jiné patrny veškeré platby vůči Společnosti R.

Podotázka č. 9:

 

Dále doložte platby ve výši cca 3 mil. Kč, které měly být zaplaceny ostatním zúčastněným pracovníkům, jak je uvedeno v tr. oznámení.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. pracovní smlouvu, kterou Oznamovatel uzavřel dne 2. ledna 2008 s panem OK, nar. ***, trvale bytem ***. (Dále jen OK) Na základě této pracovní smlouvy zastával p. OK pozici IT specialisty a programátora, přičemž drtivou část jeho pracovní náplně činila práce na „FrontEnd systému“ v rámci modernizace;

 2. dokument nazvaný „mzdové podmínky“ p. OK ze dne 2. ledna 2008, na základě kterých Oznamovatel hradil mzdu 50.000,- Kč hrubého měsíčně a související daně a poplatky;

 3. smlouvu o dílo, kterou Oznamovatel uzavřel s p. OK dne 1. ledna 2009, a to včetně jejího dodatku ze dne 29. března 2010, na základě kterého Oznamovatel hradil p. OK odměnu za dílo ve výši 50.000,- Kč měsíčně. Na základě této smlouvy prováděl p. OK pro Oznamovatele dílo spočívající v provádění programátorských prací a IT specialisty – dílo spočívalo opět v práci na „FrontEnd systému“ v rámci modernizace;

 4. vybrané faktury p. OK;

 5. fakturu MT, IČO: *** č. 290100033 ze dne 22. prosince 2009 znějící na částku 1.666,- Kč; fakturu p. Tomsy, č. 290100028 znějící na částku 12.852,- Kč;

 6. vybrané faktury Společnosti X, IČO: ***, se sídlem ***;

 7. vybrané faktury MgA. ŠCH, IČO: ***, se sídlem ***.

Oznamovatel na tomto místě podotýká, že by rád předložil orgánům činným v trestním řízení další relevantní podklady. Výše uvedené však Oznamovatel může splnit po získání úplné elektronické verze účetnictví seskupení KLAS od manželů účetních.

Do výše uvedených nákladů na dokončení modernizace seskupení KLAS lze zahrnout také následující výdaje Oznamovatele:

 1. větší část mezd a odměn vedoucího za období od 1. ledna 2009 do října 2011, kde se v pozici jednatele a zaměstnance společnosti KLAS CZ převážně podílel na předmětné modernizaci podnikání Oznamovatele jakožto fyzické osoby;

 2. náklady ušlé příležitosti Oznamovatele za období od 1. ledna 2008 do října 2011;

 3. další platby za služby grafiků, korektorů, kodérů, copywriterů; a

 4. platby za hostingové služby a související software atd.

O9pod doložte ostatní platby 3 mil za modernizaci
Otázka č. 10:

Poskytněte smlouvu k nákupu nemovitosti na adrese *** – včetně případných příloh, změn, dodatků a dokladu o úhradě kupní ceny. V případě, že tato nemovitost již není v majetku oznamovatele, tak poskytněte doklady o jejím prodeji (převodu).

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. smlouvu o převodu vlastnictví jednotky č. ***, kterou Oznamovatel uzavřel dne 12. května 2011 se 🕸 společností N, IČO: ***, se sídlem ***. Na základě této smlouvy nabyl Oznamovatel vlastnické právo k bytové jednotce na adrese ***;

 2. smlouvu o dílo č. 1​6/2011, kterou Oznamovatel uzavřel dne 18. července 2011 se 🕸 společností RA, IČO: ***, se sídlem ***, a to včetně předávacího protokolu ze dne 12. srpna 2011 a ze dne 30. srpna 2011, dále zálohového listu č. 1101025 ze dne 18. července 2011 a faktury č. 1101033 ze dne 29. srpna 2011. Na základě této smlouvy Oznamovatel nechal provést dílčí rekonstrukci bytové jednotky na adrese ***;

 3. smlouvu o dílo, kterou Oznamovatel uzavřel dne 17. října 2011 se 🕸 společností BA, IČO: ***, se sídlem***. Na základě této smlouvy Oznamovatel nechal provést dílčí rekonstrukci bytové jednotky na adrese Praha – ***;

 4. výpis listu vlastnictví Bytové jednotky.

Smlouvu o prodeji jednotky č. *** (dále jen „Bytová jednotka“), kterou Oznamovatel uzavřel dne 1. května 2012 s p. GA, bytem ***, tel.: ***, doloží příslušnému orgánu činnému v trestním řízení v nejbližším možném termínu.

Otázka č. 11:

V souvislosti s nákupem a modernizací softwaru a nákupem nemovitosti sdělte, z jakých prostředků bylo toto financováno?

Odpověď:

Veškeré prostředky na nákup a modernizace software pocházely ze zisku Oznamovatele. Prostředky na nákup nemovitosti v *** byly získány na základě smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č. ***, kterou Oznamovatel uzavřel dne 15. prosince 2010 s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.

Otázka č. 12:

K bodu 21 tr. oznámení sdělte, zda v době, kdy měl být vydán „zákaz“ pokračovat v dodávkách zboží Oznamovateli ze strany Společnosti prostředníka, měla Společnost prostředníka vůči Oznamovateli nějaké pohledávky. V případě, že ano, tak sdělte, jaká byla výše pohledávek Společnosti prostředníka vůči Oznamovateli v době, kdy měl být vydán uvedený „zákaz“ a jaká výše pohledávek byla případně po splatnosti.

Odpověď:

V době vydání zákazu pokračovat v dodávkách zboží Oznamovateli činily pohledávky Společnosti prostředníka za Oznamovatelem částku ve výši cca 5 mil. Kč. Splatné pohledávky z toho činily cca 3,5 mil. Kč. Výše uvedené tvrdí mimo jiné i prostředník ve svém e-mailu ze dne 11. října 2011, který byl adresován Oznamovateli. V této souvislosti si Oznamovatel dovoluje opakovaně poukázat, že předmětný dluh nebyl jednorázovým dluhem, ale jednalo se o dlouhodobé cyklické úvěrování tak, jak je blíže popsáno v bodě 55 Oznámení.

Otázka č. 10 smlouva k nákupu nem v Praze
O11.financování SW a Nem
O12.pohledávky při blokádě
O13.ověřování ek.situace KLASu
Otázka č. 13:

K bodu 24 tr. oznámení sdělte, zda jste si jako jednatel a jediný společník ověřoval informace, že firmy (Oznamovatel, KLAS CZ a KLAS SK) nemají být v dobrém ekonomickém stavu.

Odpověď:

Oznamovatel si informace o ekonomickém stavu seskupení KLAS ověřoval u odpovědných osob – tj. u vedoucího a účetního. Oznamovatel se v průběhu let zcela spoléhal na informace poskytované svými poradci – tj.účetním a p. vedoucím, kteří mu za tuto oblast plně odpovídali. Oznamovatel spoléhal na jejich profesionalitu a loajalitu vůči Oznamovateli. Za výše uvedené činnosti byli účetní a vedoucí ze strany Oznamovatele velice nadstandardně odměňováni. V seskupení KLAS dále probíhaly kontroly ze strany státních orgánů – finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení apod., a to vždy bez podstatnějších výhrad. Navíc, činnost účetního avedoucího průběžně prověřoval daňový poradce. Nejen z těchto důvodů se Oznamovatel musel domnívat, že účetní a vedoucík zajišťují účetní a daňové poradenství pro Oznamovatele řádně.

Jediným možným ověřením práce účetního a vedoucího by byl dlouhodobý, finančně náročný a hloubkový audit hospodaření seskupení KLAS, k jehož provedení neměl Oznamovatel v období převzetí složek podnikání seskupení KLAS ze strany společnosti prostředníka  dostatečný časový prostor.

Oznamovatel informacím o údajné ztrátovosti seskupení KLAS nevěřil a žádal účetního a vedoucío o opětovné důkladné prověření tohoto stavu. Výše uvedená klamná tvrzeníúčetní a vedoucí šířili do širšího okolí Oznamovatele, například Právnikovi SP , zaměstnancům a VIP členům seskupení KLAS, jakož i dalším. Mnozí z těchto osob výše uvedeným nepravdivým informacím věřili donedávna.

Jako svědci mohou být v této souvislosti předvoláni zejména:

(i) HD, nar. ***, bytem ***, tel. ***  (dále jen HD);

(ii) RJ, nar. ***, bytem*** (dále jen „pí RJ);

(iii) ŘM, bytem ***, e-mail:***, tel.: *** (dále jen „pí ŘM), a další.

"Oznamovatel informacím o údajné ztrátovosti seskupení KLAS nevěřil..."

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

(viz také odpověď na otázku č. 17)

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

Naprostá většina nepohodlných svědků byla mařiteli transparentního procesu odmítnuta.

» [Svědci a jejich svědectví UD VII.]

O13.PodO Ek.stav KLASu_nízká likvidita
Podotázka č. 13:

K tomuto také sdělte (jako jednatel a jediný společník), v jakém ekonomickém stavu se nacházely v daném období uvedené subjekty.

Odpověď:

Jednotlivé subjekty v rámci seskupení KLAS byly v dobrém ekonomickém stavu. Jedinou slabinou na tomto stavu byla dlouhodobá nízká likvidita, která kulminovala v době dokončení modernizace seskupení KLAS (tj. v říjnu 2011). Oznamovatel je přesvědčen, že této slabiny mohli účetní, vedoucí a ostatní využít. V žádném případě však nelze hovořit o ztrátovosti či úpadkovém stavu seskupení KLAS. V říjnu 2011 po aktuálně dokončené modernizaci dále vzrostla hodnota již tak do té doby dlouhodobě úspěšného seskupení KLAS, které bylo mimo jiné připraveno expandovat na zahraniční trhy.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

» O zneužití trochu nešťastného výroku o likviditě a pokusu pachatelů a mařitelů stíhání využít to při pokusu ospravedlnit loupež KLASu více např. v komentáři k trestnímu oznámení [KV 1.1 TO].

O13.PdO tr.informace
Podotázka č. 13:

 

V dané souvislosti sdělte (popř. doložte), od kdy – do kdy, kým (konkrétně) a komu (konkrétně) a jaké informace, způsobilé přivodit újmu, měly být sdělovány. 

Odpověď:

Informace způsobilé přivodit újmu Oznamovateli byly naplno šířeny především účetním a distributorem, a to po druhé výpovědi mandátní smlouvy distributora, (tj. po 26. červenci 2011) do uzavření Převodní smlouvy (tj. do 22. prosince 2011). Oznamovatel se domnívá, že informace způsobilé přivodit Oznamovateli újmu jsou příležitostně šířeny zejména účetním a distributorem do současnosti. 

Jako svědci mohou být v této souvislosti předvoláni:

(i) DH;

(ii) RJ;

(iii)  MŘ;

(iv)  AP, bytem ***, e-mail: ***;

(v) MP, bytem ***, tel.: ***;

(vi)  skladník Klasu, tel.: ***, a další.

Účetní dále nepravdivě sděloval zejména spolupracovníkům Oznamovatele, Právnikovi SP, VIP členům MLM KLAS a představitelům  Společnosti R, že

(i) seskupení KLAS je ztrátové a „na bankrot“;

(ii) že zachránili Oznamovatele před vězením; a že

(iii) Oznamovatel údajně zvýhodňuje jednoho věřitele.

Veškeré výše uvedené skutečnosti samy o sobě a ve svém souhrnu soustavně vytvářely negativní obraz Oznamovatele ve společnosti, zejména před pracovním okolím Oznamovatele.

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při své výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou "vstřebali" právě od pachatelů. [KV 2.1] a [KV. 2.15]

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a nerespektování judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a nerespektování judikatury [BzS 2.3]

Otázka č. 14:

K bodu 25) tr. oznámení sdělte, jaké konkrétní informace měl účetní zpřístupňovat.

Odpověď:

Účetní se opakovaně z vlastní iniciativy účastnil několika schůzek mezi Oznamovatelem a jeho tehdejším právním zástupcem Právníkem SP, na kterých se projednávaly záležitosti ohledně ukončení spolupráce Oznamovatele s  distributorem a související právní otázky.

Účetní sděloval distributorovi informace o úmyslu Oznamovatele řešit spory s distributorem soudní cestou, a dále že má Oznamovatel v úmyslu žalovat jej o náhradu škody za porušování mandátní smlouvy ze dne 18. září 1997. Účetní dále šířil informace o tom, že

(i) Oznamovatel nemůže ukončit smlouvu se Společností R, protože projekt byl již v takové fázi rozpracovanosti, že by Oznamovatel a další zúčastněné osoby utrpěli značné ekonomické ztráty;

(ii) že Oznamovatel a seskupení KLAS mají nízkou likviditu, a

(iii) že jsou po dokončení modernizace a na konci roku před vánočními prodeji vysoce zranitelní. Těchto informací mohli využít účetní, distributor, prostředník, tichý společník a vedoucí při převzetí složek podnikání KLAS ze strany Společnosti prostředníka.

Na tomto místě lze uvést, že účetní obecně zpřístupňoval širšímu okolí bez vědomí a souhlasu Oznamovatele účetní informace týkající se seskupení KLAS.Účetní tedy soustavně porušoval povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Oznamovateli a subjektům seskupení KLAS.

» Zneužívání a nepochopení  "likvidity"
 k ospravedlňování mj. zločinů:

 • vydírání, 

 • lichvy a

 • padělání bankovního účtu

   [Likvidita nedeterminuje zdraví firmy
   
UD III.B.5]

Mařitelé trestního stíhání porušili i tady zákon a žádným způsobem žádné pomluvy nevyšetřovali. Přesto se nezdráhali ve svých automatických zamítáních prohlásit, že tato skutečnost "nebyla zjištěna". [BzS 2.2

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při své výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou získali právě od pachatelů.

 [KV 2.1] a [KV. 2.15]

O14. informce šiř. účetním
Otázka č. 15:

K bodu 26) tr. oznámení sdělte, zda byly, v době uvedených „jednání“ některé závazky vůči 🕸 Společnosti prostředníka uhrazeny, popř. v jaké výši.

Odpověď:

V průběhu měsíce říjen a listopad 2011 byla z účtu Oznamovatele ve prospěch účtu Společnosti prostředníka provedena celá řada plateb v hodnotě mnoha set tisíc korun. Jednalo se o platby na účet č. ***, který má Společnost prostředníka uveden v seznamu účtů jakožto plátce DPH. Provedení jednotlivých plateb je zřejmé z výpisu z účtu Oznamovatele za dané měsíce, který je v příloze tohoto podání. Jak již Oznamovatel uvedl v Oznámení, veškeré návrhy na další úhrady pohledávek 🕸 Společnosti prostředníka za seskupením KLAS byly v průběhu prosince 2011 opakovaně bez dalšího odmítnuty.

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky – 

ze 7 mil. na 3 (2,6) mil.!  [BzS 2.5]

Zrovna dokončil 10miliónovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví, a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.
[UD III.B.1].

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady,

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • zcizilo z účetnictví 6 miliónů, [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeži tržeb.
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj:

 • lhali o úvěru, [KV 2.1]
  výpalném, [KV 2.7] atd.,

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu, [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu, [Abs]

 • utekli před spravedlnosti k neoprávněné subsidiaritě trestního práva.
  ​ [BzS 2.6]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu
    [Rej]

» [Řetězec fingovaných požadavků

     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

O15.úhrady p. při loupení
Otázka č. 16:

K bodu 28) tr. oznámení poskytněte dokumenty, ze kterých bude jasně patrné, že účetní a vedoucí měli na starosti vedení účetnictví seskupení KLAS (Oznamovatele KLAS CZ a slovenská část seskupení KLAS).

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. smlouvu o výkonu funkce jednatele, kterou uzavřela společnost KLAS CZ s vedoucím dne 22. prosince 2004. Povinnost vedoucího řádné evidence a vedení účetnictví společnosti KLAS CZ vyplývá z ujednání článku I. odst. 1 této smlouvy;

 2. e-mail vedoucího ze dne 18. července 2007, který byl adresován Oznamovateli a na kterém je možno ilustrovat účast účetního a vedoucího na vedení účetních, ekonomických a daňových záležitostí seskupení KLAS. Z předmětného e-mailu lze dále vyčíst, že příslušného jednání s finančním úřadem se účastnil účetní. 

Ve vztahu k účetnímu Oznamovatel nedisponuje žádným písemným dokumentem prokazujícím jeho účast na správě a vedení účetnictví seskupení KLAS. Na tomto místě si Oznamovatel dovoluje poukázat na odpovědi na otázky č. 3 a 4 výše.

Mezi svědky lze uvést především Daňová poradkyně, nar. ***, bytem*** (kancelář ***), zaměstnance Oznamovatele a příslušné pracovníky veřejné správy.

K účetní faktické funkci 💀účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV 1.3 otz 4.],

 » Jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» Jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem

     [BzS 1.4] [BzS 2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV 3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [2.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5]

» Jak účetní při loupení
   úkoloval vedoucího 
[KV 2.9]

K funkci vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti: krade) si  z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2]

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4]

» vedoucí přiznává
     faktickou funkci jednatele [KV 2.10]

» vedoucí zapírá
     faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

prostředník potvrzuje funkci jednatele
     [KV 2.7]

O16.na starost účetníctví
Otázka č. 17:

Sdělte, kdy a na základě jakých podkladů jste zjistil, že informace o špatném ekonomickém stavu se nemají zakládat na pravdě.

Odpověď:

Oznamovatel měl podezření, že se informace o údajném špatném ekonomickém stavu seskupení KLAS nezakládají na pravdě po celou dobu jejich šíření. Definitivně se tyto skutečnosti dozvěděl při získání daňového přiznání za rok 2011, tj. někdy po červenci 2012.

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Tradičně ani toto opětovné ujištění oběti, že nedůvěřoval lžím o náhlém špatném ekonomickém stavu KLASu, nepomohlo. Mařitelé automaticky opakovaně kryli trestnou činnost svých klientů na základě podsouvaného opačného tvrzení.

(viz také odpověď na otázku č. 13)

O17.kdy nepravdu o ek.stavu
Otázka č. 18:

Popište tok účetních dokladů v seskupení KLAS (kdo a komu je předával) a kdo vykonával kontrolu.

Odpověď:

Oznamovatel disponoval pouze účetními doklady ve vztahu k transakcím, které sám realizoval. Tyto účetní doklady Oznamovatel následně předával vedoucímu. Následně byly tyto doklady předány vedoucím účetnímu, který je předal manželce účetního. Kontrolu nad jednotlivými účetními doklady vykonával z titulu své funkce vedoucí. Obdobný postup se uplatnil také u ostatních zaměstnanců seskupení KLAS.

Ve vztahu k účetním podkladům seskupení KLAS komunikoval s externí účetní slovenské části seskupení KLAS - RJ (e-mail: ***) - přímo účetní, případně vedoucí.

Podotázka č. 18:

 

Sdělte, kdo měl přístup k účtům v seskupení KLAS (Oznamovatel, KLAS CZ a slovenská část seskupení KLAS ).

Odpověď:

Přístup k bankovním účtům:

 1. Oznamovatele náležel Oznamovateli a pravděpodobně vedoucímu;

 2. společnosti KLAS CZ náležel Oznamovateli a vedoucímu;

 3. slovenské části seskupení KLAS náležel RJ.

O18.tok dokladů v KLASu
Otázka č. 19:

Poskytněte kopie daňových přiznání za rok 2011 – všech subjektů v seskupení KLAS (Oznamovatele, KLAS CZ a slovenská část seskupení KLAS ) ve stavu, v jakém byly podány u příslušného Finančního úřadu – včetně příloh.

Odpověď:

Oznamovatel v příloze tohoto podání předkládá:

 1. daňové přiznání fyzické osoby – Oznamovatele za rok 2011;

 2. daňové přiznání právnické osoby – společnosti KLAS CZ za rok 2011; a

 3. daňové přiznání právnické osoby – slovenské části seskupení KLAS za roky 2011 a 2012 v elektronické podobě, neboť Oznamovatel nedisponuje písemnou verzí těchto daňových přiznání. Ve vztahu ke slovenské části seskupení KLAS Oznamovatel také dokládá výkaz zisků a ztrát a rozvahu pro rok 2011.

O19.Daň.přiznání za 2011
Otázka č. 20:

K bodu 34) a 42) tr. oznámení doložte výzvy k vydání účetních dokladů a bylo-li na ně reagováno, tak poskytněte i tyto reakce.

Odpověď:

Oznamovatel poprvé po uzavření Převodní smlouvy v únoru 2013 vyzval manželku účetního k vydání účetnictví, nicméně pod různými záminkami (např. dodělání určité účetní operace, čerpání dovolené manžely účetním apod.) byl termín předání neustále oddalován až do 2. září 2013. V tento den po několikadenních vystupňovaných požadavcích Oznamovatele na předání účetnictví manželé účetní jeho požadavkům vyhověli a dílčí část účetnictví mu předali. Manželé účetní v této souvislosti uvedli, že zbytek účetnictví již dávno předali vedoucímu. Vedoucí tuto skutečnost nicméně Oznamovateli v telefonickém rozhovoru popřel. Elektronickou verzi účetnictví odmítli manželé účetní předat Oznamovateli zcela.

Oznamovatel v této souvislosti disponuje SMS zprávami, kterými byla manželka účetního v poslední fázi urgována ze strany Oznamovatele. Jedná se o následující SMS komunikaci Oznamovatele a manželky účetního:

Manželka účetního: 15.8.2013 15:19:

Po dovolene se Ozvu:

Sikora: 29.8.2013 12:22:

Ahoj manželko účetního, muzeme si uz konečne přijet pro to učetnictvi, nebo jste pořad ještě na dovolené?

Manželka účetního 29.8.2013 12:26:

Ahoj. do konce týdne musím dodelat dph, takze po vikendu

Sikora 30.8.2013 11:18: 

Omlouvam se ze jsem zvedl hlas. Verim, ze ty vubec nevis co probihalo a nijak si se toho nezucastnila. Mozna az se pravdu dozvis tak ji nekdy akceptujes. Na okamzitem predani veskereho ucetnictvi trvame. sdel mi termin kdy si dnes pro nej mame prijet. Protokoly vyplnime na miste.

Manželka účetního 30.8.2013 11:30:

Vše predam v pondeli v 17.

Sikora 30.8.2013 11:58:

Proc ucetnictvi nejde predat dnes podle zakona, v provozni dobe?

Manželka účetního 30:8.2013 12:04

Chtel jsi konretni termin, ten jsem ti dala, tak to respektuj.

Sikora 30:8:2013 12:05

To si nebudeme rozumet. Ja nebudu respektovat Vas aly vy budete respektovat me a zakon.

Výše uvedené SMS zprávy je možné předložit policejnímu orgánu, nicméně v současné době je Oznamovatel není schopen extrahovat ze svého mobilního telefonu.

Obecně o tom, jak účetní praktikuje odříznutí od účetnictví při okrádání svých klientů [UK III.A.3.a)(1)], a o druhém pokusu získat vlastní účetnictví [UK III.A.3.a)(1)].

 

Opět ani předložené důkazy včetně předávacího protokolu nezabránily mařitelům spravedlivého procesu prostým slovním plácnutím fakta popřít.

Takže do dnešního dne nemá Roman Sikora přístup ke svému vlastnímu účetnictví a musí jen přihlížet, jak monopolní a nekontrolovatelné orgány činné v trestním řízení pokračují v trestné činnosti započaté hlavními pachateli loupeže.

O20.Výzvy k odezdání účetníctví
Výhružný email s 201309_Prostředníka

Na tomto místě Oznamovatel podotýká, že bezprostředně poté, co si Oznamovatel konečně převzal dílčí části účetnictví od manželů účetních, kontaktoval Oznamovatele prostředník, a to ve formě e-mailu ze dne 2. září 2013. Oznamovatel je přesvědčen, že předmětný e-mail měl mít charakter pohrůžky, pokud se Oznamovatel pokusí hájit svá práva a oprávněné zájmy. Zcela identická situace se opakovala, když prostředník odeslal Oznamovateli e-mail bezprostředně poté, co si Oznamovatel vyžádal kopii údajné e-mailu, který měl účetní kolem 2. prosince 2011 zaslat tichému společníkovi spolu s podklady o skutečném ekonomickém stavu seskupení KLAS. Svůj e-mail Oznamovatel tentokrát odeslal rovněž v kopii prostředníkovi a tichému společníkovi, a to dne 8. února 2013, a ještě tentýž den Oznamovatel obdržel odpověď od prostředníka.

Výše uvedené e-maily jsou jediné, které Oznamovatel za tři a půl roku od prostředníka obdržel. Předmětné e-maily přišly pokaždé bezprostředně po kontaktování účetního v souvislosti s požadavkem Oznamovatele získat své vlastní účetnictví a související podklady. Výše uvedené e-maily se k otázce účetnictví Oznamovatele nevyjadřovaly. Dle názoru Oznamovatele měly tyto e-maily odradit Oznamovatele od podstupování právních kroků vedoucích k ochraně práv a oprávněných zájmů Oznamovatele.

» Předstírané nabídky
    vrácení části uloupeného KLASu
  doprovázené výhrůžkami.

(Obě následovaly do několika hodin poté, co se pachatelé dozvěděli, že se snaží Roman Sikora ještě razantněji získat své účetnictví.)
[KV 3.1]

O20 Právní kroky k nevydání ú.dokladů
Podotázka č. 20:

 

V dané souvislosti sdělte, jaké právní kroky jste v této věci učinil a s jakým výsledkem. V případě, že nic takového učiněno nebylo, tak sdělte proč.

Odpověď:

V dané souvislosti Oznamovatel dosud nečinil žádné formální právní kroky. Otázku nevydání účetnictví Oznamovatel řeší jako nedílnou součást spolu s dalšími skutečnostmi uvedenými v Oznámení.

Otázka č. 21:

K bodu 34) tr. oznámení sdělte, na jakém základě (právním titulu) zaplatila slovenská část seskupení KLAS částku 424.595,85 Kč a kdo je majitelem účtu, na který byly tyto finanční prostředky zaslány. K tomuto poskytněte příslušné doklady (např. faktura, smlouva atd.).

Odpověď:

Oznamovatel v této souvislosti uvádí, že částka ve výši 424.595,85 Kč byla zaplacena slovenskou částí seskupení KLAS, a to na bankovní účet patřící Oznamovateli. Předmětná částka představuje ekvivalent částky 17.432,19 EUR, který je zaevidován v knize závazků slovenské části seskupení KLAS. Tuto informaci poskytla Oznamovateli na jeho žádost v této věci RJ, jediný společník a jednatel  slovenské části seskupení KLAS , a to v e-mailu ze dne 5. března 2015. Další vysvětlení k tomuto nebylo Oznamovateli poskytnuto, třebaže to Oznamovatel požadoval.

O21.Na jakém základě zaplaceno 424tis z SK
Otázka č. 22:

K bodu 35 tr. oznámení sdělte, jakým způsobem jste si před podpisem „Zmluvy o prevode obchodného podielu“ ověřoval informace, které měly být, dle Oznámení, nepřesné a zavádějící a proč jste tento podíl převáděl.

Odpověď:

Jak již bylo uvedeno výše, Oznamovatel si informace týkající se ekonomického stavu seskupení KLAS ověřoval u účetního a vedoucího, kteří měli na starosti ekonomické, účetní a daňové aspekty seskupení KLAS. Za situace, kdy:

(i) Oznamovatel na základě Převodní smlouvy přišel na konci roku 2011 o podstatnou část složek podnikání seskupení KLAS, a

(ii) účetní opakovaně informoval také o ztrátovosti slovenské části seskupení KLAS; a

(iii) RJ informovala Oznamovatele o tom, že prostředník údajně odmítá spolupracovat se slovenskou částí seskupení KLAS, pokud tam bude společníkem Oznamovatel, Oznamovatel pod tíhou veškerých výše uvedených skutečností Zmluvu o prevode obchodného podielu podepsal.

Jak již bylo uvedeno v Oznámení, jednalo se o právní úkon činěný pod nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek, když Oznamovatel jednal především na základě nepravdivých informací od účetního.

Oznamovatel si výše uvedené informace od účetního neověřoval, a to zejména z důvodů uvedených v odpovědi na otázku č. 13.

Podotázka č. 22:

 

K tomuto také sdělte (doložte), o jaké konkrétní (nepřesné a zavádějící) informace se mělo jednat, kdy Vám byly předávány a jakým způsobem.

Odpověď:

Jednalo se především o informace o údajné ztrátovosti slovenské části seskupení KLAS a o tom, že prostředník údajně odmítá spolupracovat se slovenskou částí seskupení KLAS , pokud tam bude společníkem Oznamovatel.

Dále si Oznamovatel dovoluje podotknout, že účetní a vedoucí neposkytli Oznamovateli kompletní údaje o ekonomickém stavu seskupení KLAS, když do těchto údajů nezahrnuli základy daně slovenské části seskupení KLAS K (byly tam zahrnuty pouze základy daně Oznamovatele a společnosti KLAS CZ). Výše uvedené dokládá mimo jiné e-mail účetního adresovaný Oznamovateli ze dne 12. listopadu 2011.

Na tomto místě si Oznamovatel dovolí blíže odkázat na odpovědi na otázky č. 13 a 14 výše.

Podotázka č. 22:

 

Jakým způsobem a kdy přesně Vám byly, jako jedinému společníkovi slovenské části seskupení KLAS , předkládány účetní závěrky či zprávy o stavu hospodaření za rok 2011. V případě, že jste je jako jediný společník schvaloval, tak k tomuto poskytněte i příslušné doklady.

Odpověď:

Oznamovatel v této souvislosti uvádí, že neschvaloval účetní závěrky či zprávy o hospodaření slovenské části seskupení KLAS a ani nebyly tyto podklady předkládány. Tyto otázky měla na starosti RJ, jakožto jediný jednatel slovenské části seskupení KLAS. S RJ i s její externí účetní napřímo komunikoval v těchto záležitostech účetní, případně vedoucí.

O22.Jak ověřoval informace_proč odevzání SK
OT22podo. Jaké zavádějící informace?
Otázka č. 23:

K bodu 37) tr. oznámení sdělte, kterému subjektu ze seskupení KLAS patřilo zboží, které mělo být „rozprodáváno“ a o jaké konkrétní zboží se jednalo.

Odpověď:

Veškeré rozprodávané zboží bylo nepřetržitě na skladě Oznamovatele; někdy v průběhu roku 2011 dle informací Oznamovatele účetní a vedoucí dočasně převedli zboží inventárně ze skladu Oznamovatele na sklad společnosti KLAS CZ. Následně bylo veškeré zboží ze skladu společnosti KLAS CZ převedeno nazpět Oznamovateli. Po celou dobu nicméně bylo předmětné zboží fyzicky na adrese sídla Oznamovatele – ***.

Rozprodávané zboží bylo na základě výhrady vlastnického práva dle Smlouvy o zastoupení částečně ve vlastnictví Společnosti prostředníka a částečně ve vlastnictví Oznamovatele. Jednalo se o zboží prakticky celého sortimentu seskupení KLAS (tj. 11 produktů), nicméně bez dispozice detailní inventury zboží nemůže Oznamovatel podat na tuto otázku zevrubnou odpověď. Podrobnosti k této záležitosti naleznete v bodu 39 Oznámení.

Podotázka č. 23:

 

K tomuto také sdělte, zda zboží, které mělo být rozprodáváno ze strany neznámé osoby, bylo zbožím dodaným Společností prostředníka a zda již bylo za toto zboží Oznamovatelem (či někým jiným) dodavateli zaplaceno. K tomuto poskytněte příslušné doklady o úhradě předmětného zboží.

Odpověď:

Většina zboží na skladě seskupení KLAS byla dodána Společností prostředníka (nepatrná část zboží mohla být od jiných dodavatelů), přičemž v důsledku dlouhodobého cyklického úvěrování a dlouhodobé splatnosti faktur mohla v tu dobu být zaplacena menší část zásob seskupení KLAS.

O krádeži tržby paděláním čísla účtu jako nástroji zesilujícím spolu s blokádou podnikání a výhrůžkami tlak na přenechání seskupení KLAS pachatelům [UK III.A.7].

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O23.vlastník kradéného zboží
Ot23podo. Bylo zboží Prostředníka a bylo zapaceno?
Podotázka č. 23:

 

K tomuto také sdělte, za pomoci kterých konkrétních zaměstnanců (uveďte celé jméno, datum narození, bydliště a pracovní zařazení) mělo docházet k uváděnému „rozprodávání“ zboží.

Odpověď:

Jednalo se především o zaměstnance Oznamovatele, kteří měli na starosti expedici zboží, tj. expedient Klasu S a expedient Klasu R.

Oznamovatel dodává, že výše uvedení zaměstnanci tak činili především v důsledku záměny názvu společnosti KLAS CZ za Společnost parazitující na jméně a použití klamné adresy – ***, kde  Společnost parazitující na jméně neměla sídlo ani provozovnu.

Výše uvedené zaměstnankyně předmětné informace ani nemohly detailně kontrolovat, neboť na expedici jednoho zboží měly vymezen poměrně krátký časový úsek. Navíc, uvedené zaměstnankyně neměly důvod detailně kontrolovat hlavičku faktury Oznamovatele, resp. společnosti KLAS CZ, které byly po celá léta neměnné.

» O parazitování pachatelů
  na značce své oběti [UK II.A.5].

» O tom, jak zaměnitelného názvu využili
  k odklonění tržby na vlastní účet
  [UK III.A.7.].

O23.PodO kdo u rozkrádeže
Podotázka č. 23:

 

V jakém přesně vymezeném období (od kdy do kdy) mělo k tomuto „rozprodávání“ docházet (přiloženy pouze faktury ze dne 16. prosince 2011) – k tomuto poskytněte všechny materiály, které máte k dispozici (např. ostatní faktury o prodeji na účet Společnosti parazitující na jméně), ze kterých bude patrné, jaké zboží mělo být rozprodáváno.

Odpověď:

Na tomto místě Oznamovatel uvádí, že veškeré faktury a účetní podklady Společnosti parazitující na jméně, za pomocí kterých mělo být rozprodáváno zboží Oznamovatele, nemá Oznamovatel z povahy věci k dispozici. Přesné období, kdy k rozprodávání mělo docházet, Oznamovateli není známo. Jednalo se o prosinec 2011.

Společnost R, která měla pomocí Oznamovatelova software, příslušné účetní podklady pod kontrolou, odmítla Oznamovateli předmětný software vydat a s Oznamovatelem nekomunikuje. Zaměstnanci Společnosti parazitující na jméně, třebaže původně jevili ochotu Oznamovateli pomoci, nakonec slušně odmítli požadované podklady poskytnout Oznamovateli z obavy, že se to nakonec dozví účetní a přijdou o práci. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Oznamovatel nedisponuje více podklady k otázce rozprodávání svého zboží. Vystavených faktur a následných plateb musely být přinejmenším stovky, přičemž podklady k tomu, že docházelo k výše uvedenému rozprodávání zboží seskupení KLAS, se musí nutně nacházet:

 1. v účetnictví  Společnosti parazitující na jméně;

 2. u příslušných přepravních služeb (jednotliví odběratelé zboží hradili kupní cenu na dobírku);

 3. u bankovního ústavu, který vedl bankovní účet pro Společnost parazitující na jméně;

 4. u jednotlivých členů MLM sítě KLAS, a to jak v České republice, tak Slovenské republice, kteří příslušné zboží seskupení KLAS odebrali;

 5. v software MLM, který je spravován ze strany Společnosti R a ke kterému nemá Oznamovatel přístup.

O23.PodO Kdy rozkrádání
Otázka č. 24:

Dle bodu 37) tr. oznámení měly jít platby za takto „rozprodané“ zboží na účet 🕸 Společnosti parazitující na jméně. K tomuto sdělte, kdy přesně jste toto zjistil a zda jste vyzval společnost 🕸 Společnost parazitující na jméně k vrácení prostředků či podnikl jiné právní kroky a s jakým výsledkem. V případě, že nikoliv, tak sdělte proč ne.

Odpověď:

Jak již bylo uvedeno v Oznámení, Oznamovatel zjistil výše uvedené skutečnosti po návratu svého zaměstnance kladníka Klasu, který byl odpovědný za sklad seskupení KLAS. Skladník Klasu oznámil předmětné skutečnosti Oznamovateli po svém návratu z předčasné dovolené, tj. mezi 19. - 20. prosincem 2011. Oznamovatel nevyzval Společnost parazitující na jméně k vydání příslušných peněžních prostředků, neboť pod tíhou okolností nebyl schopen činit žádné právní kroky. Oznamovatel v tu dobu pobýval především v Praze a usiloval o předčasné splacení hypotéky na byt v *** pomocí prodeje příslušné bytové jednotky.

Později měl Oznamovatel v úmyslu činit komplexní právní kroky, které jsou blíže popsány v odpovědi na otázku č. 30, tj. Oznamovatel výše uvedené skutečnosti chápal jako jednu z dílčích otázek převzetí složek podnikání seskupení KLAS ze strany Společnosti prostředníka.

Otázka č. 25:

K bodu 50) tr. oznámení sdělte (popř. doložte), jakým způsobem a kdy jste stanovil hodnotu převáděných složek podnikání na 25 mil. Kč a v této souvislosti také sdělte, proč jste tedy podepsal Převodní smlouvu, ve které byla stanovena cena na 4.731.706,- Kč.

Odpověď:

Předmětná hodnota převáděných složek podnikání ve výši 25 mil. Kč byla Oznamovatelem stanovena výnosovou metodou. Oznamovatel v této souvislosti vynásobil průměrný zisk seskupení KLAS za posledních pět let počtem devíti let, tj. metodou, která se standardně používá k ocenění podniku. Devět let Oznamovatel zvolil proto, že seskupení KLAS má dlouholetou tradici a jednalo se o nepřetržitě úspěšnou firmu s mimořádně stálým portfoliem příjmů napříč Českou a Slovenskou republikou. K výchozímu průměrnému ročnímu zisku Oznamovatel připočetl částku cca 3 mil. Kč odpovídající větší části ročních investic, které vedly ke zhodnocení seskupení KLAS. Pokud by se Oznamovatel rozhodl tyto investice nevynaložit, zvedl by se o většinu jejich hodnoty průměrný roční zisk. Výslednou částku Oznamovatel zaokrouhlil výrazně směrem dolů. Oznamovatel je tedy přesvědčen, že hodnota celého seskupení KLAS přesahuje hodnotu 25 mil. Kč, nicméně pro účely Oznámení stanovil hodnotu seskupení KLAS jak uvedeno výše.

» K potížím pachatelů a jejich ochránců

   zapamatovat si, co se  loupilo

​  [KV 2.2], [KV 2.7], [KV 3.2], [BzS 2.2]

O24.Kdy zjistil krádež zboží a právní kroky
O25.Jak určena hodnota KLASu

Jak již bylo uvedeno v Oznámení, pohnutky Oznamovatele k uzavření Převodní smlouvy byly ovlivněny nesprávnými informacemi o náhlé ztrátovosti seskupení KLAS ze strany účetního a vedoucího. Oznamovatel byl soustavnými zkreslenými a nepravdivými informacemi ze strany tehdejších ekonomických a účetních poradců Oznamovatele opakovaně úmyslně uváděn v hrubý omyl ohledně finančního stavu seskupení KLAS. V této souvislosti Oznamovatel podotýká, že se jednalo o jednání (projev vůle) vycházející ze skutkového omylu a současně učiněný pod mimořádně hrubým nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek. Další velmi důležité a rozhodné okolnosti jsou detailně popsány ve článku 48 a násl. Oznámení.

Oznamovatel také dodává, že dokonce ještě v den uzavření Převodní smlouvy měl připraveny vyplněné bankovní příkazy k úhradě, pomocí kterých chtěl Oznamovatel uhradit převážnou část pohledávek Společnosti prostředníka za Oznamovatelem, resp. společností KLAS CZ. I tyto úhrady Oznamovatele však zástupci Společnosti prostředníka odmítli.

Vychytralému a masivnímu šíření nepravdivých informací o náhlé špatné ekonomické situaci [UK III.A.3.a)(2)] podpořené odříznutím od účetnictví Roman Sikora nakonec neuvěřil a rezolutně proti tomu protestoval. Viz výše odpovědi k otázkám č. 13 a 17. 
[také viz komentář k UK III.A.3.a)(2)]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

 

Ot.25._Smlouva uzavřena ovlivním nesprávnými informacemi.
Otázka č. 26:

K Převodní smlouvě sdělte (event. doložte), kdy byl sjednán tento způsob řešení (tj. jste vyslovil souhlas s tímto řešením) a jakým způsobem jste se na případě podílel (s přihlédnutím k Vašemu postavení – převodce a vedlejšího účastníka dané smlouvy).

Odpověď:

S uzavřením Převodní smlouvy Oznamovatel pod nátlakem všech okolností nedobrovolně předběžně souhlasil v e-mailu ze dne 19. listopadu 2011. Oznamovatel se na tvorbě Převodní smlouvy zpočátku nepodílel, když tuto otázku delegoval na svého tehdejšího právního zástupce Právnika SP, advokáta. Později se Oznamovatel k tvorbě Převodní smlouvy přidal pod tlakem hrozby zablokování dodávek zboží ze strany Společnosti prostředníka. Téměř veškeré činnosti související s přípravou Převodní smlouvy s mimořádnou aktivitou zajišťovali účetní a vedoucí. V předmětném období se Oznamovatel zdržoval převážnou dobu pracovně v Praze a jinde.

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

O iniciaci a tvorbě převodní smlouvy těmi, kdo nakonec na loupeži profitovali (účetním a vedoucím), proč ji oběť nepřerušila [UK VI.K.1. a III.A.2 (body a) až h)] a proč byla donucena smlouvu  za pokračující blokády jeho firmy [UK III.A.2.g)] a po zjištění krádeží jeho tržeb paděláním faktur [UK II.A.7] podepsat.

O26.Jak a kdy souhlas s př.smlouvou a odevzdáním KLASu
Otázka č. 27:

K bodu 56 (viii) tr. oznámení sdělte, jaké konkrétní „nepravdivé a hanlivé informace“ komu přesně a kdy měl distributor sdělovat a od koho (konkrétně) a kdy jste se toto případně dozvěděl a jaká újma Vám v této souvislosti měla vzniknout.

Odpověď:

Distributor především sděloval o Oznamovateli, že (i) Oznamovatel měl distributora údajně okrást; (ii) že Oznamovatel sebral distributorovi síť v rámci MLM, (iii) se Oznamovatel „měl zbláznit“, a další.

Distributor výše uvedené informace sděloval tichému společníkovi, prostředníkovi, SJ, p. HD, RJ, , ReM, bytem ***, dále RM, t. č. Velká Británie, ***, tel.: ***, a dalším.

Oznamovatel se v této souvislosti domnívá, že mu vznikla především majetková újma spočívající v poklesu tržby, kdy propad činil cca 5 – 10 % tržby. Výše uvedené skutečnosti mohly ve svém souhrnu vést mimo jiné k tomu, že tichý společník a prostředník vyvíjeli nátlak na Oznamovatele tak, aby uzavřel Převodní smlouvu. V důsledku toho Oznamovatel přišel o složky podnikání KLAS za nepatrnou část jejich hodnoty.

A opět, i tady svědkové nebyli vyslechnuti, ale přesto mařitelé věštili (čti lhali), že skutky se neprokázaly. 

O27.pomluvy diistributora
Otázka č. 28:

Sdělte (event. doložte), kdy přesně a jakým způsobem jste zjistil, že ochranná známka KLAS a další (viz bod 59 tr. oznámení) není registrována na Vaši osobu.

Odpověď:

Oznamovatel byl informován o zápisu ochranných známek KLAS ve prospěch Společnosti prostředníka jednou v průběhu let 2007 až 2008, a to ze strany svého zaměstnance skladníka Klasu. Skladník Klasu měl mimo jiné otázku domén apod. na starosti. Předmětná informace byla předána Oznamovateli letmo a Oznamovatel její řešení v danou dobu pro pracovní vytížení odložil a později na to pozapomněl. Na plno si Oznamovatel souvislosti a hrozby související s ochrannými známkami zapsanými ve prospěch Společnosti prostředníka uvědomil až v říjnu 2011 a dále při vyjednávání o Převodní smlouvě. Oznamovateli tedy naplno došlo, že Společnostprostředníka disponuje Oznamovatelovým zbožím nejen fyzicky, ale také že ji svědčí práva k produktům seskupení KLAS ve formě ochranných známek.

S ohledem na výše uvedené, včetně toho, že Společnost prostředníka má zaregistrované ochranné známky obsahující název KLAS, má Oznamovatel za to, že převzetí složek podnikání seskupení KLAS ze strany Společnosti prostředníka jednající prostředník mohl být dlouhodobý a promyšlený proces.

Později v dubnu 2013 byl Oznamovatel kontaktován ze strany manželky patentového specialisty, manželky pana patentového specialisty - patentového zástupce, IČO: ***, se sídlem *** (dále jen patentový specialista). Manželka patentového specialisty sdělila Oznamovateli, že se u nich nacházejí dokumenty potřebné k registraci známek KLAS, které Oznamovatel u nich zanechal na konci roku 2002. Během návštěvy u manželů patentového specialisty se Oznamovatel dozvěděl o celém rozsahu zápisu ochranných známek KLAS a dalších ve prospěch Společnosti prostředníka.

- O krádeži ochranných známek svého obchodního partnera jako přípravě na následné uloupení celé jeho firmy [UK III.A.1.a)].

- O tom, jak vlastnění těchto ochranných známek spolu se zneužitím "vyproseného" prostřednictví [UK III.A.1.b)] umožnilo pachatelům

 • zablokovat podnikání oběti [UK III.A.2.g)] a

 • (doplněno o další zločiny, např. [UK III.A.7]) donutit oběť odevzdat jim své firmy.

O28.zjištění podvodu s ochr.známkou
Podotázka č. 28:

 

K tomuto také doložte příslušné doklady (krom poskytnutého e-mailu ze dne 11. dubna 2006) dokládající, že jste „otázky“ související se zápisem uvedených ochranných známek delegoval na vedoucího.

Odpověď:

Oznamovatel v této souvislosti nedisponuje žádným písemným podkladem. Naprostá většina delegování probíhala ústně, přičemž delegace pracovních povinností formou e-mailu Oznamovatel v té době považoval za nadstandardní a nadbytečné.

Podotázka č. 28:

 

Sdělte, jaké právní kroky jste v dané věci učinil a s jakým výsledkem.

Odpověď:

Oznamovatel v této věci doposud nečinil žádné formální právní kroky. Oznamovatel nemá v úmyslu činit dílčí právní kroky, nýbrž pojmout právní kroky ve svém souhrnu tak, jak jsou blíže popsány v odpovědi na otázku č. 30.

Nevíme přesně, co vyšetřovatel myslel pod pojmem "otázky se zápisem". Proto upřesňujeme, že vedoucímu delegoval poškozený prostě jen úkol zjistit stav u prostředníka a dohlédnout na něj.  

» Krádež ochranných známek svého    partnera jako příprava na uloupení celé firmy. 
    [UD III.A.1.a)]

Otázka č. 29:

K bodu 69) tr. oznámení sdělte event. doložte, z jakých konkrétních důvodů vznášíte námitku podjatosti orgánů činných v trestním řízení se sídlem v *** kraji, v okrese ***, konkrétně v ***.

Odpověď:

Podle informací Oznamovatele se účetní v posledních dnech snažil kontaktovat možného důležitého svědka skladníka Klasu, bratra skladníka Klasu ŠP, bývalého zaměstnance Oznamovatele, který měl mimo jiné na starosti sklad zboží seskupení KLAS. Podle názoru Oznamovatele je zde vysoká pravděpodobnost, že by účetní jednak mohl prostřednictvím svých známých a kamarádů ovlivňovat průběh vyšetřování událostí uvedených v Oznámení a dále využívat finanční závislosti zaměstnanců Společnosti parazitující na jméně, jakož i členů MLM, ve vztahu k jejich ochotě poskytovat orgánům činným v trestním řízení cenné svědecké výpovědi.

Na tomto místě Oznamovatel poukazuje na skutečnosti ohledně Společnosti T, IČO: ***, se sídlem *** (dále jen Společnosti T). Oznamovatel má informace, že účetní se ze své vlastní iniciativy (namísto vedoucího, jakožto tehdejšího jednatele Společnosti T) účastnil výslechů souvisejících s dluhy, úpadkem a následným zánikem Společnosti T. Oznamovatel nad rámec skutečností uvedených ve článku 63 a násl. Oznámení uvádí, že podle jeho názoru mohl účetní tehdy vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby okolnosti zániku Společnosti T nebyly řádně prošetřeny.

V této souvislosti si Oznamovatel dovoluje obecně poukázat na možnou blízkou personální propojenost účetního a některých pracovníků orgánů činných v trestním řízení se sídlem ***. Z těchto důvodů se Oznamovatel domnívá, že zde mohou být dány pochybnosti o nepodjatosti vybraných osob podílejících se na vyšetření celého případu. 

Oznamovatel poukazuje také na mimořádnou složitost a rozsáhlost případu, který je popisován v Oznámení a v tomto dokumentu. S ohledem na výše uvedené má Oznamovatel důvodně za to, že veškeré skutečnosti uvedené v Oznámení a v tomto dokumentu by měly být prošetřeny orgány činnými v trestním řízení se sídlem v Praze.

Navíc nelze přehlédnout skutečnost, že většina osob zúčastněných na skutečnostech popisovaných v Oznámení a/nebo tomto dokumentu má sídlo či trvalé bydliště v blízkosti hl. města Prahy. Nelze také opomenout, že v Praze sídlí společnost KLAS CZ. Podle názoru Oznamovatele jsou orgány činné v trestním řízení se sídlem v Praze místně příslušné také z toho důvodu, že většina schůzek a jednání mezi účetním, distributorem a prostředníkem s největší pravděpodobností probíhala právě na území hl. města Prahy.

Kdo není podjatý,
nemá potřebu krást důkazy.

Už samotný fakt, že klíčový dokument objasňující zločinné spolčení za účelem loupeže KLASu se dnes po zásluze nazývá Ukradený dokument, přičemž víme, kdo ho z trestního spisu ukradl, mluví samo za sebe.

Kdo není podjatý, neměří dvojím metrem. []

Také je jasné, proč měl Roman Sikora takovou "podivuhodnou smůlu" při četném hledání právní pomoci v daném kraji [UD I.A.1.c)] a proč ji okamžitě prolomil, když opustil kraj a unikl na chvíli z dosahu chapadel.

(viz také níže [odpověď k otázce a podotázce 30]

O29.Podjatost OČTŘ v KV
Otázka č. 30:

Sdělte, zda jsou nebo byly v dané věci podniknuty (krom tohoto trestního oznámení) i jiné právní kroky. V případě, že ano, tak sdělte jaké a s jakým výsledkem.

Odpověď:

Do podání Oznámení na Městské státní zastupitelství v Praze Oznamovatel nečinil v této věci žádné právní kroky, a to z důvodu laxnosti či neochoty právníků uvedených v odpovědi na podotázku č. 30 níže. Oznamovatel měl zájem řešit nastalou situaci erudovaně pomocí kvalifikovaných právních kroků, nicméně tyto jeho snahy vyšly naprázdno v důsledku nedostatku součinnosti ze strany jeho bývalých právních poradců.

Navíc, přinejmenším do května 2012 byl Oznamovatel vytížen snahou o prodej nemovitosti na adrese ***, a to z důvodu předčasné úhrady hypotečního úvěru.

K otázce i následující podotázce skutečné vysvětlení již v komentáři nahoře k [bodu 29].

O30.jiné právní kroky
Podotázka č. 30:

 

V této souvislosti také sdělte, proč je předmětné trestní oznámení podáváno s tak značným časovým odstupem.

Odpověď:

Oznamovatel otázky související s uzavřením Převodní smlouvy řešil s následujícími advokáty:

 1. Právník SP, advokát, ev. č. ČAK 12504, a to v období od září 2013 do května 2014 – viz faktura č. 166/2011 ze dne 7. prosince 2011 a faktura č. č. 167/2011 ze dne 7. prosince 2011;

 2. JUDr. KM, advokát, ev. č. ČAK 02592, a to v měsíci květnu 2014;

 3. JUDr. DV, advokátka, ev. č. ČAK 01386, a to v období od května 2014 do srpna 2014 – viz faktura č. 1**/2014 ze dne *. srpna 2014;

 4. JUDr. KJ, právník se sídlem v ***, a to v období od srpna 2014 do prosince 2014.

 

Na tomto místě nezbývá Oznamovateli než podotknout, že žádný z výše uvedených odborníků neposkytl Oznamovateli žádné písemné výstupy, na jejichž základě by Oznamovatel mohl bránit svá práva a oprávněné zájmy příslušnými právními kroky.

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že Oznámení bylo podáno s tak značným časovým odstupem v důsledku kumulativního splnění následujících okolností:

 1. v první polovině roku 2012 se Oznamovatel soustředil především na úhradu hypotečního úvěru na nemovitost v ***;

 2. dne 9. srpna 2013 se Oznamovatel plně dozvěděl od manželů patentového specialisty o zápisu ochranných známek KLAS na Společnost prostředníka a ještě tentýž den osobně navštívil Právníka SP;

 3. Oznamovatel po dlouhou dobu nedisponoval účetními podklady seskupení KLAS, které byly přes opakované výzvy Oznamovatele zadržovány manžely účetními. Dílčí části svých účetních podkladů se Oznamovateli podařilo získat od manželů účetních až teprve v září 2013;

 4. Oznamovatel nejprve pro urychlení celé záležitosti kontaktoval dne 9. srpna 2013 Právníka S, který byl již z minulosti obeznámen s případem převzetí složek podnikání seskupení KLAS. Právník SP přislíbil Oznamovateli poskytnutí právní pomoci, nicméně toto bylo bezvýsledně protahováno až do měsíce dubna 2014;

 5. Oznamovatel následně kontaktoval JUDr. KM, advokáta se sídlem v ***, se kterým Oznamovatel komunikoval od 2. května 2014. JUDr. KM opakovaně přislíbil Oznamovateli, že jej bude kontaktovat, nicméně se tak nestalo.

 6. Oznamovatel poté od konce května do začátku srpna 2014 komunikoval s JUDr. DV, advokátkou, která celou věc interně uzavřela s tím, že „nároky Oznamovatele jsou již promlčeny.“

 7. Dalším právním poradcem Oznamovatele na řadě byl JUDr. KJ, se kterým Oznamovatel jednal od srpna do prosince 2014. JUDr. KJ posléze neodpovídal na dotazy Oznamovatele, ani jinak s Oznamovatelem nekomunikoval.

 

Bohužel, vzhledem k laxnímu přístupu těchto osob nezbylo Oznamovateli než přistoupit k sepsání Oznámení a tímto způsobem bránit svá práva a oprávněné zájmy. Oznamovatel kromě ústních příslibů nedostal od výše uvedených osob žádný písemný výstup ve věci.

Výše popisované skutečnosti ohledně mimořádné laxnosti a protahování ze strany Právníka S a JUDr. KJ může být dle názoru Oznamovatele mimo jiné důsledkem známosti těchto osob s účetním.