top of page

III.A Nekalé metody

5. Parazitování na značce KLAS

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Předchozí kapitola: II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán (obsah)

 

A. Nekalé metody

 

B. Načasování

 

C. Ostatní

Následující kapitola: IV. motivy

Obsah III. Jak byl skutek spáchán
III.A.5

Pozice v dokumentu

Stať

5. Parazitování na značce KLAS

Abstrakt

Hl. účastníci již 14. 11. 2011 vytvořili na stejnou činnost firmu stejného názvu, jakou měla jejich budoucí kořist. 

Hl. účastníci se dodnes před veřejností vydávají za osobu poškozeného a jeho firmu KLAS a přisvojují si jeho osobní historii o dvacet let starší. 

Přisvojení si historie i názvu firmy, která podle nich krachovala, protiřečí přirozenému podnikatelskému chování.

 Hl. účastníci porušují dodnes autorská práva poškozeného.

III.A.5. Parazitování na značce.Abstrakt

Již před uchvácením založili hl. účastníci stejně znějící společnost.

Účastníci spolčení si byli už tak jisti úspěchem, že se nemohli dočkat. 14. 11. 2011, dlouho před samotným zmocněním se firmy KLAS, založili s. r. o. se stejným názvem (Společnost parazitující na jméně.), jako měla společnost poškozeného. Přípravy ale činili ještě mnohem dříve.

Tato kopie firmy měla také stejný předmět činnosti jako originál. Společnost oficiálně vznikla přejmenováním jejich dosud "umrtveného" s. r. o. a lišila se pouze **. Tato nepatrná odchylka byla a je pro většinu lidí snadno přehlédnutelná.

 

Dokonce v prosinci v období tajného rozprodávání mých skladových zásob na tuto firmu záměnu neodhalili ani mí zaměstnanci, byť dokonce vystavovali faktury s hlavičkou na tuto novou společnost. /str. 101 III.A.7/

» Výpovědi expedientů, jak nezpozorovali na fakturách padělané číslo účtu.
    [KV 2.3] a [KV 2.4]

» [Trik mařitelů trestního stíhání –
Odvedení pozornosti od padělaného čísla účtu 
KV 2.5]

III.A.5._založení ještě před uchvácením

Tento čin měl nepochybně za cíl parazitovat na pověsti KLASu a vystavit členy mého KLASu nebezpečí záměny. Vše se vrchovatě naplnilo.

Když jsem se při telefonickém hovoru na jaře roku 2013 s vedoucím mezi řečí podivoval nad tím, že založili firmu stejně znějící a se stejným předmětem činnosti jako firma moje, mi celkem otevřeně sdělil, že přece se (oni) museli nějak přichystat na převzetí KLASu.

Vypráví se (řekl mi to skladník Klasu a další), že vedoucímu, který se později stal jednatelem Společnosti parazitující na jméně, slíbili za pomoc s uchvácením KLASu podíl na této nové firmě.


Po roce účetní zosnoval jeho vyhození ze Společnosti parazitující na jméně pod záminkou velkého platu aj. [1] Následně zaujal jeho post na firmě.

 

Mezitím při boji o moc nad Společností parazitující na jméně (protože vzdálený a ničemu nerozumějící oficiální vlastník prostředník se o firmu minimálně staral) se také silně rozkmotřili dřívější účastníci spolčení – iniciátor distributor a organizátor účetní.

[1] Připomínám, že původně šlo o mnou přes 5 let nepřetržitě darovávané peníze  vedoucímu a vlastně i účetnímu na splácení jejich dluhů ze žalostného podnikání kolem Společnosti T.

III.A.5._účel duplikátního názvu

Nekalé obejití v případě odmítnutí podepsat převod

Nabízí se také možnost, že v případě, kdy bych nakonec nepodlehl soustředěnému tlaku a firmu jim nepředal, měli záměr se zmocnit podstatných hodnot KLASu i bez mého podpisu. Ostatně to naznačuje e-mail od tichého společníka z 27. 11. 2011.

 

Zejména vedoucí, ale částečně i distributor, měli přístup k potřebným firemním datům, velké části know-how, kontaktům, dokumentům atd. Pravděpodobně ujistili dosud bázlivého prostředníka, že oni MLM rozjedou či utáhnou i bez „Romana“, a on tak konečně mohl realizovat to, co zamýšlel nejméně od roku 2003. /str. 42 III.A.1.a)/

III.A.5._nekalé obejití při nepodepsání

Hypotéza spolupráce se Společností R, jež poskytne nelegální kopie SW poškozeného

Otázkou zůstává hypotéza dohody i se Společností R, u které si možná zajistili příslib nějaké formy nelegální kopie mého SW. Bez tohoto SW by taková kopie KLASu prostě nefungovala. A tento můj SW byl tehdy a dodnes zůstává zcela pod kontrolou 🕸Společnosti R, která vytvořila úmyslně prostředí, kdy jsem byl na ní plně závislý.

Nekalá závislost KLASu na spol. R

 

Bylo smluvně dohodnuto, že společnost R zhotoví firmě KLAS SW řešení na klíč. Společnost R nedodržela smluvní cenu, termíny ani funkční požadavky. Využila závislosti na SW a odčerpala od Romana Sikory dokonce částku několikrát překračující smluvenou cenu.
Oproti požadavku úmyslně vytvořila prostředí, ve kterém byl KLAS nucen neustále i nejtriviálnější požadavky řešit s draze placeným servisem u této společnosti. (Využili skutečnosti, že s přechodem na nový marketingový systém byl Roman Sikora zcela závislý na tomto SW.)

Odmítali mu například vyhotovit nápovědu, předat dokumentaci atd. Potom, co začali spolupracovat přímo s pachateli, odmítli mu předat i samotný jím draze zaplacený jeho vlastní program!  [UK VI.C pozn. č.2]

Tuto závislost, kdy musel KLAS jakoukoli činnost v SW řešit odesíláním písemného požadavku zaměstnancům společnosti R, potvrdil i skladník [KV 2.5].

Nepravdivá výpověď spol. R

 Zástupci společnosti R při zodpovídání dotazu na změnu čísla účtu [UK III.A.7] vypovídali tedy nepravdivě. V opačném případě by ohrozili sami sebe.
Mařitelé vyšetřování se opět spokojili s tvrzením podezřelých o jejich nevině [Abs], místo aby danou věc prověřili tak, jak ukládá zákon. [BzS 1.6]* Nejlépe  analýzou dané verze SW a rozsáhlou komunikací mezi KLASem a touto společností, přičemž předpokládaný další podvod (à la krádež klíčového dokumentu z trestního spisu) ze strany mařitelů trestního stíhání a společnosti R by bylo možné řešit zachovanou kopií SW.

(viz také [UK VI.G dodatek] a jaké další jednoduché důkazní postupy odmítají [UD III.A.4])

*Nebylo to samozřejmě poprvé ani naposled, co měli problémy dodržovat zásady a zákony [BzS 1.5] ale bylo jim dovoleno dále mařit vyšetřování.

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
   změnu účtu mohla udělat jen spol. R,
  a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4]

» Stížnost VSZ na neověřování výpovědi​ 

    pochybných individuí ze spol. R. [BzS 2.3​]

» Stížnost ÚS na neověřování výpovědi​ 

    pochybných individuí ze spol. R.  [BzS3.1]

» § 234 t. z. Neoprávněné opatření, padělání

                     a pozměnění platebního

                     prostředku [↗]

» § 230 t. z. Neoprávněný přístup

                     k počítačovému systému a

                     nosiči informací [↗]

» § 236 t. z. Výroba a držení padělatelského náčiní

   (včetně počítačového programu) [↗]

III.A.5._spolupráce pachatelu se spol.R+Závislost na SW
Kom_Nepravdivá výpověď spol. R

Budu už trochu spekulovat, ale opět bych v tom viděl prsty účetního.

 

V únoru 2010 jsem měl ukončit spolupráci se Společností R a dát je k soudu. Jako zde už mnohokrát popisuji, opět se zničehonic objevil účetní a sám se zase bez jakéhokoli opodstatnění rozjel do Prahy situaci "vyžehlit". V Praze se k němu připojil (byť ani on tam neměl co dělat, jak přiznává ve svém e-mailu z 11. 2. 2010) distributor. Viz účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/


Co tam dohodl dodnes nevím, nicméně obratem přijeli představitelé Společnosti R za mnou a novým uváděním v omyl mi dokázali rozmluvit ukončení spolupráce a soud. Bez znalostí, které mohli mít jen od účetního (případně vedoucího), by se jim to podle mě nemuselo podařit.

Likvidace společnosti R.

 

Poté, co společnost přestala "vysávat" poškozeného a spolupráce s pachateli nedokázala splnit očekávání* a nahradit výpadek peněz od Romana Sikory aj., skončila nakonec tato pochybná společnost konečně v likvidaci.
Podobně jako v případě dělení kořisti mezi hlavními lupiči KLASu předcházely likvidaci ještě ostré spory mezi hlavními účastníky této společnosti. 

 

* viz [Neslavný konec uloupeného systému KLAS
   
UD VI.E]

 
Sebevražda člena spol. R
v den loupeže KLASu

23. 12. 2019 spáchal FB sebevraždu oběšením.*

FB byl svázaný jak s pochybnou společností R (její člen), tak volněji s distributorem (společná "sekta"). 

   Roman Sikora uvádí, že se s FB zná ještě z dob, kdy občas navštěvoval jeho první pražskou pobočku, a ještě v listopadu a prosinci 2011 (v době loupení) s ním několikrát na N*S* obědval. Trápily ho jak osobní a duchovní problémy, tak mravní konflikt svázaný se skutečností, že majitelé společnosti R, kterým kdysi důvěřoval jako svým duchovním vůdcům, ho nutí podvádět klienty a nejednají čestně ani s Romanem Sikorou. Svoji roli sehrály možná i drogy svázané s některými členy spol. R a "sektou".

   Roman Sikora se domnívá, že tento konflikt vyústil v pracovní výpověď, exkomunikaci ze "sekty" a nakonec v sebevraždu. O sebevraždě se dozvěděl až mnohem později a bohužel část svého tvrzení nemůže prokázat.

*Nejde o jedinou "sebevraždu" svázanou s loupeží KLASu. Sestra komplice účetního HJ přerušila podvody spojené s kauzou spol. T [UD III.A.1.d)], kterou se stejné policii, jež kryje loupež  KLASu, podařilo také zmařit vyšetřování. Následně údajně spáchala sebevraždu.

III.A.5_tajná scůzka Účetního se spol. R 201102.Kom.Likvidace s.R a Sebevražda FB

Vydávání se za poškozeného

 

Od uchvácení nepřetržitě až dodnes se nerozpakují vydávat před neznalou veřejností za mě. I na svých firemních stránkách si přidali dvacet let a dokonce popisují moji vlastní historii jako svoji. ("Vznikli jako malá prodejnička zdravé výživy v roce 1991 atd. atd.")

 

Za tím účelem se úpěnlivě snažili, abych se nedostal ani na jedno firemní setkání s členy KLASu, i když mě tím jako nejvýznamnějšího člena KLASu [2] očividně diskriminují a navzdory smlouvě mi neposkytují stejné podmínky k podnikání. Nemohli potřebovat, abych jim svojí přítomností narušil kolotoč nepravd, které rozšířili a rozšiřují mezi členy KLASu.

Nejednoho člověka, který se setkal s jejich nepravdami a poškozujícími tvrzeními o ztrátovosti KLASu, napadla otázka, proč si tedy nezvolili naprosto jiný název. Změna názvu se děje velmi často i v případě prosperujících společností, natož u krachujících, kde je pravidlem. Oni si naopak založili společnost se stejným názvem (Společnost parazitující na jméně) dávno před samotným podpisem převodní smlouvy. Nemluvě o tom, že krachující společnost si prostě nikdo normální nekoupí, ale vždy si raději vezme peníze. Viz také /str. 118 III.C.3/

[2] Dle platné smlouvy a jejich slibů jsem zůstal jako člen KLASu s členským číslem „2“. Tuto mou samým dosaženou VIP pozici mi sice dodnes ponechali, ale učinili vše, co mohli, aby mi činnost a plody z ní nivelizovali. (V prosinci 2013 mi dokonce skladník Klasu na příkaz účetního, nebo ze strachu a touhy se mu zavděčit, síť definitivně zablokoval, přesněji neodblokoval.)

Žádný z pachatelů nezakládal firmu KLAS v roce 1991, ani v roce 1996 a ani později (u všech událostí byla jejich oběť sama). Přesto tak klamou na svých webových stránkách ještě dávno po loupeži, viz výstřižek z roku 2013.

Vydávání se za poškozeného je v protikladu s balamucením při kvazivyšetřováních a zamítáních spravedlnosti, ve kterých tvrdili, že získali jen "nevýhradní licenci  a kontakty na prodejce".

» Jak si pachatelé a osoby kryjící jejich  zločiny

   nemohou vzpomenout,  co se vlastně loupilo. ¨    [KV 2.2] [KV 3.2], [KV 2.7];  [BzS 2.2]

III.A.5._Vydaváná se ze poškozeného

Autorská práva poškozeného

 

Hl. účastníci se za ty roky, kdy jsem pro ně svoji firmu naprosto otevřel, vše jim ukázal a dovolil (dokonce jsem ani neprotestoval, když si krůček po krůčku postupně na veřejnosti přisvojovali můj KLAS a neexistující zásluhy), se společností téměř naprosto ztotožnili a mentálně přisvojili ještě před uchvácením. I proto pravděpodobně ani nezaváhali, když odstranili mé jméno z rozličných materiálů KLASu, jichž všech jsem jediným autorem, a pozměnili tak autorství, když je nahradili neoprávněně svým názvem. Více také v /str. 118 III.C.3/

III.A.5._Autorská práva poškozeného
Podklady

Výňatek z e-mailu potvrzující domněnku, že hl. účastníci v případě, že mě nedonutí podepsat převod, pravděpodobně zvažovali nekalé obejití.

Pro plné pochopení je nezbytné si uvědomit, že hl. účastníci ze strany prostředníků nebyli nikdy za dlouhá léta sami schopni maloobchodně prodávat obdobný sortiment (někdy i stejný) ve výši byť jen se přibližující mým prodejům. Tudíž bez jistého druhu zmocnění se mé sítě a systému by se jim to nemohlo podařit ani tehdy. K tomu si připomeňme předešlé nekalé zmocnění se značek mého KLASu a licoměrné postupné převzetí kontroly nad mými přípravky.

---- Original Message -----

From: tich. společník 

To: prostředník

Sent: Sunday, November 27, 2011 7:17 AM

Subject: KLAS

Ahoj S***,

...

2/ okamzite ukoncis spolupraci s Klasem,upozornuji ze po tomto datumu nebude vystavena ani jedna faktura,na tom trvam

3/zahajis prodej, a to pro nas nejvyhodnejsim zpusobem,ponechavam zatim na na tobe

III.A.5 Podklady

Výňatek z mého e-mailu, po kterém mělo dojít k ukončení spolupráce se společností R, s požadavkem mj. na vrácení mých výdajů. Pan účetní projevil obvyklou neobvyklou „iniciativu“ a odjel do Prahy spor řešit.

-----Původní zpráva-----
Od: KLAS, Roman Sikora
Odesláno: 3. února 2010 17:00
Komu: RS
Předmět: RE: Vyzva k uhrade konzultacnich sluzeb
Důležitost: Vysoká

 

Žádné dlužné peníze si nejsme vědomi.

Žádám vrátit všechny dosavadní úhrady za nedodané dílo. …

 

Vrácení adekvátní části našich úhrad svázaný s prací na námi požadovaných změnách mimo původně dohodnuté dílo a cenu nebudeme pochopitelně nárokovat. Vyjmutí této části z dosavadních úhrad je ale pochopitelně svázáno s předáním díla v dohodnuté kvalitě, neboť bez něj nejsou výsledky požadavků pochopitelně využitelné podle záměru investora.

 

Na způsobu vyčíslení škod působených Vaší stranou začínáme s právní agenturou zatím pracovat. Její požadovanou výši dodáme později.

 

S pozdravem Sikora R.

III.A.5_email s výpovědí spol R
bottom of page