top of page

III.A Nekalé metody

8. Neoprávněné účetní operace velkého rozsahu

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Předchozí kapitola: II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán (obsah)

 

A. Nekalé metody

 

B. Načasování

 

C. Ostatní

Následující kapitola: IV. motivy

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

8. Neoprávněné účetní operace zvláště
    velkého rozsahu

Abstrakt

Převodní smlouva předává SW poškozeného jen v licenci, přesto hl. účastníci vyvedli z účetnictví poškozeného nehmotný majetek ve výši téměř 5 milionů Kč a zavedli jej neoprávněně do svého účetnictví.

Účetní [1] v mém účetnictví odepsal část mého SW ve výši 4.827.000 Kč. [2] Jedná se o SW nadstavbu, jak je definována v Převodní smlouvě. Tento SW však nebyl mnou vůbec odprodán (mj. nikde nemám žádný příjem), byla poskytnuta pouze nevýhradní licence (viz Převodní smlouva).

 

Jak jsem zjistil, tak účetní [3] pak o stejný SW pravděpodobně navýšil majetek 🕸Společnosti prostředníka, což je pochopitelně mimořádně závažný čin.

Účetní se od začátku na této smlouvě podílel /str. 157 VI.K.1/ a skutečnost, že tento SW nebylo v žádné etapě přípravy byť jen zamýšleno prodat, ani nakonec nebyl prodán, mu byla dokonale známa.  (výmluvy viz. /str. 152 VI.H/)


Účetní si byl vědom, že tuto „operaci“ nelze téměř odhalit. Ani pan No*** mi v roce 2014 finanční analýzou nic neodhalil. Přitom měl Převodní smlouvu k dispozici.

 

Ovšem jakýkoli hodnotitel musí vědět, o jaký SW se jedná, dále, že se řeší v nějaké Převodní smlouvě, a pak si musí ještě všimnout a nakonec pochopit, že jde jen o licenci. A takové odkrytí účetní manipulace není snadné.

 

Když k tomu přidám již popisovanou jistotu účetního, že se ke svému účetnictví nedostanu buď vůbec, nebo pozdě /str. 73 III.A.3.a)(1)/, není divu, že se neobával rizika ani u této neoprávněné účetní operace s mimořádně vysokou částkou.

 

[1] Roli manželky účetního, která pravděpodobně „fyzicky“ dále popsaný úkon provedla, nedokážu posoudit. Pochybuji, že by byla seznámená s podrobnostmi Převodní smlouvy, a tak se domnívám, že jednala dle pokynů manžela. To samé se týká i daňové poradkyně.

[2] Kolonka „Dlouhodobý nehmotný majetek“ FO ve výši 4.827.000 Kč pro rok 2010 vykazuje za rok 2011 pojednou nulovou hodnotu.
Samotná hodnota SW byla ovšem ještě mnohem větší, protože uvedená částka zahrnuje zatím jen část nákladů na externí firmu, Společnost R.

​[3] Fyzicky to možná provedl původní účetní, ale jen na základě uvedení v omyl účetního.
Viz také /str. 73 III.A.3.a)(1), kapitola Účetnictví účetního a Společnost parazitující na jméně

Znalecká expertiza
rozsahu krádeže účetního majetku

 

Pachatelé* na podporu loupeže odcizili své oběti z účetnictví nakonec
5.951.951 korun!**To je prakticky dvojnásobek, než je skutečná částka, za kterou se zmocnili nejméně
25milionového KLASu [Abs].

Není divu, že všichni mařitelé trestního stíhání:

 1. se tomuto zločinu ve svých zamítnutích tak úzkostlivě vyhýbali
  (viz rubrika KvaziVyšetřování [KV]).

 2. navázali na machinaci pachatelů a zabránili oběti v přístupu ke kompletnímu účetnictví​[BzS 1.2]

Až budou donuceni se tím zabývat, budeme mít "navařeno" na další absurditu [Abs].

 

*Fyzicky to provedl člen zločinného spolčení: účetní.

**Ale ani tato částka není konečná. Jestli se někdy podaří dostat poškozenému ke svému kompletnímu účetnictví [BzS1.2], vše nasvědčuje tomu, že se ukáže, že ukradená suma bude ještě větší, viz dále v textu.

III.A.8. Neprávněné účetní operace

Touto nekalou operací dosáhli hl. účastníci nejméně čtyřech cílů. První dva byly jistě záměrné:

 • Snížili účetně hodnotu mého KLASu o téměř 5 milionů.
  I když ani po tomto činu KLAS i bez pěti milionů pořád neukazuje na hl. účastníky proklamovaný bankrot, ztrátovost apod., přece to už opticky vypadá pro ně o něco lépe.
  Účetní se také asi obával, že se mi (a jiným) v roce 2012, navzdory jeho opatřením,[4] mohou dostat do ruky alespoň daňová přiznání (při jeho drobné smůle včetně rozvahy), a budu se divit, že jsem nebyl ve ztrátě, natož v hluboké.

Dnes už je prokázané, že

 • lupiči ve snaze zmocnit se KLASu ukradli nejméně 6 milionů, a je prokázané, že

 • zločincům z řad OČTŘ ani tato skutečnost nezabránila nadále podvádět s tvrzením o špatné ekonomické situaci KLASu, opravňujícím pachatele zmocnit se pomocí vydírání minimálně 25milionového KLASu výměnou z 3 miliony.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk.
]

Srovnej s

 bráněním poškozenému v přístupu k vlastnímu účetnictví [BzS 1.2] a

přístupem mařitelů k exaktním metodám a číslům

 [Abs], [Abs], [BzS 2.5] atd.

III.A.8._4 cíle účetní manipulacee
 • Učinili snahu o přisvojení si a legalizaci dalšího mého majetku. [5]
   

 • Zkreslili své účetní výsledky ve snaze ovlivnit svoji banku a získat tak další prospěch.
  Toto mé tvrzení je sice pouze moje hypotéza, ale dal bych za ni prst do ohně.
   

 • Omezili možnost mého dalšího podnikání.
  V obráceném gardu jako u předešlého odstavce. Znesnadnili mi přístup k úvěrům a tím i možnost, že bych mohl pokračovat nějak v podnikání a konkurovat (případně se zdárně soudit).
  I tento druhý odstavec je pouze hypotetický.

2-4. důvod krádeže úč.majetku

[4] Účetní nepřetržitě (až do roku 2013) trval vždy na tom, že mi musí přiznání z příjmů dělat daňový poradce. Já jsem doprovázel účetního u prvního d. poradce pana Gr*** cca čtyři dny a s paní Pa*** jsem se letmo setkal jen dvakrát v životě. Jednou jsem přijel podepsat na poslední chvíli d. přiznání a podruhé v roce 2013 jsem si u ní vyzvedl kopie d. přiznání, které jsem pak rovnou odvezl právníkovi SP. Jsem přesvědčen, že paní Pa*** ani neví, jak vypadám.

 

Práce s daňovým poradcem, který není zároveň účetním dané firmy, natož u seskupení firem takového rozsahu a složitosti a naprosto netradičního obchodního modelu a se specifickými transakcemi, jakou byl KLAS, se neprovádí tak, že tam někdo prostě jen odveze nějaké papíry. Vyžaduje to dlouhé osobní konzultace, vysvětlování a doplňování podkladů a případně i několik návštěv.

U daňových poradců trávil první roky účetní společně s vedoucím (já byl u toho přítomen první dva roky s Gr*** a to bylo vždy hodiny a hodiny práce, které jsem stejně moc nerozuměl), ale posledních cca 7 let už tam s nimi prováděl nezbytné konzultace jen účetní sám (pokud mi nějaká cesta vedoucího neunikla). Vždy to natáhl na poslední chvíli a pak mě jen, maximálně vynervovaného, rychle nechal (zpravidla někde na cestě) přiznání podepsat a sám je pak odvezl na FÚ nebo odeslal poštou. I když jsem každičký rok předem důrazně požadoval několik kopií, tak z nějakých „záhadných“ důvodů jsem je neobdržel. Takže jsem je, v případě potřeby, dodatečně vymáhal po daňové poradkyni. Nejinak tomu bylo i v roce 2013.

III.A.8._pozn._daňový poradce

​(12. 9. 2013 mě telefonicky kontaktovala Králíková Jana z FÚ, jana.kralikova@fis.mfcr.cz, a tak jsem zjistil, že účetní nedodali mj. ani Rozvahu ani Výkaz zisků a ztrát. Oba výkazy pak zaměstnankyně mé nové účetní našla zastrčené někde v převzatém šanonu. Jestli to byl úmysl nebo opomenutí, nedokážu posoudit. Situace je stejná jako s tím, že „opomíjeli“ manželé účetní roky zveřejňovat mé výsledky v rejstříku.

To, že se účetní snažil, abych nedostával do ruky dokonce ani daňová přiznání, dosvědčuje mj. mnou právě objevený dokument adresovaný 4. 3. 2011 a odeslaný na Finanční úřad Praha 2. Vedoucí v něm žádá o vyhotovení opisu daňového přiznání k DPŘ za KLAS CZ s.r.o. za rok 2009.

 

Dodatek 2015: Dne 9. 11. při návštěvě na FÚ v Kraslicích jsem zjistil, že Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za rok 2011 odeslala p. Daňový poradce PJ mimořádně dodatečně, tj. nepřiložila je k DPŘ. Připomínám, že právě na základě těchto podkladů, poté, co se ke mně později dostaly, jsem nakonec odhalil neoprávněné účetní operace zvláště velkého rozsahu  /III.A.8/

Ano, čtete správně: Pachatelé zapírali své oběti dokonce i tak zásadní účetní dokumenty, jakými jsou Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát.

 

» Logika à la pachatelé a mařitelé
   vylučující podvody účetního [KV 2.2]

» Jak jsme uprosili Romana Sikoru, aby

   nasedl do stroje času,

     abychom se pokusili vytvořit podmínky

    pro platnost tvrzení třetího mařitele  [BzS2.4]

III.A.8._odepíraní Rozvah i Výkazů zisků a ztrát

​[5] Zde mohu spekulovat s dostupnými souvisejícími fakty. Společnost R mi dodnes odmítá předat můj SW. Prostě už mi ani na žádné výzvy nedopovídá. Může jít o nějakou formu ne právě čisté spolupráce s hl. účastníky.Viz. také např. /str. 75 III.C.1/ odstavec „účetní sám jedná se Společnosti R, a /Poznámka pod čarou č. 1/.

III.A.8._spol R odmítá předat SW

​Dodatek 2015: V říjnu 2015 mi při mé návštěvě sdělila zaměstnankyně mé nové účetní paní H***, že v mém účetnictví po účetních objevila další nezaúčtované faktury, mělo by se myslím jednat o další stotisícové zkreslování účetnictví směrem k ponížení mého majetku.
 

Nemám peníze na stále nové a nové pokusy o rekonstrukci tak urputně od účetních získaného „nešťastného“ účetnictví, a tak jsem ji pouze požádal, aby si případně další náhodou objevené výskyty pouze poznamenala. Já osobně jsem si tentokrát nepoznamenal ani přesný datum a částku a dokonce ani nepamatuji, jestli šlo o FO nebo PO. Začínám být už k jednání účetního a tomu, co ještě všechno musí napáchat, aby to někdo (po možná dvaceti létech jeho řádění) kromě mě začal řešit, prostě otupělý.

Připomínáme, že  ​zločinci  na podporu loupeže ukradli své oběti z účetnictví nakonec 5.951.951 korun! A ani tato částka nemusí být konečná. Až přestanou bránit lupiči a jejich privilegovaní ochránci poškozenému v přístupu k vlastnímu kompletnímu účetnictví, může suma ukradeného majetku po dalších zjištěních ještě narůst.

Bránění poškozenému v přístupu k vlastnímu účetnictví

» K odříznutí od účetnictví praktikované pachateli a stejným policejním orgánem

 • v případě poškození věřitelů o 7,5 miliónu v předchozí kauze provázané s loupeží KLASu [UD III.A.1.d)]

 • v případě loupeže KLASu [UD III.A.3.a)(1)]

» Jak jsme marně žádali o zajištění
   účetnictví před zničením důkazů
 [KV 1.3]

» Jak brání pachatelé a mařitelé vydat

   kompletní účetnictví a

   odmítají jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak jsme znovu marně žádali o

 • vydání a  prověrku účetnictví a

 • kontrolu účtů [BzS 2.3]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že

    faktury  s padělaným účtem byly v Kraslicích,

    přesto je vyšetřovatel nezajistil [KV 2.4]​

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
    účetní důkazy [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví [KV 2.10]

III.A.8. Dodatek_další manipulace

Další ukázka (SMS) toho, jak jsem se rok co rok marně snažil od účetního dostat alespoň daňová přiznání a včas:

7.5.2012 8.39 účetní, ozvi se mi, pripominam, ze potrebuji uz vyresit 1. priznani DZP. 2. Nevracene DPD. 3. Platby Br***. 4. Nájem v Praze aj.


8.6.2012 13:07 účetní ozvi se mi, pripominam ze potrebuji vyresit 1. Priznani DZP.. 2. Socialni a zdravotni aj.
Rikal jsi minuly patek (1.6.)… Uz je zase patek a dalsi tyden utekl aniz bychom se priblizili k danovemu priznani.


2.7.2012 13:10 Ahoj účetní, protoze jsi se mi uz nekolik dni neozval, dovoluji se znovu dotazat, jak to vypada s mym danovym priznanim. Vzhledem k terminu jsem stale vice zneklidnen.

 

Dopadlo to tak, že jsem si zase své daňové přiznání nemohl ani prohlédnout. Proč by měl účetní zbytečně riskovat (navíc s rokem 2011, který měl být údajně vysoce ztrátový), když to měl léta tak natrénované?

III.A.8._SMSky urgující daňový přiznání
bottom of page