I. Obsah UD2

Aby nedošlo k rozporům v obsahu, ukončil oznamovatel práci na prvotním rozsáhlém dokumentu „Uchvácení KLASu“ dnes všeobecně známý jako Ukradený dokument (či Ukradené důkazy)  v době odeslání vyšetřovateli. Protože je zde potřeba zdokumentovat následný vývoj a snažit domoci práva i přes neochotu řádně vyšetřovat případ kde jedním z hlavních účastníků nejmarkantněji se bohatící na uchvácení KLASu je vlivný cizí státní příslušník, je vytvářen tento nový dokument.
I v dokumentu pokračuje úsilí o spravedlnost poté, co se po dvaceti letech práce octl majetek a další vlastnictví pana Sikora v rukách jeho zaměstnance, učetního a prostředníků jeho seskupení KLAS.

 

Pokud nějak hodnotí práci části policie a státního zastupitelství vyjadřuje se tak mj. jen základě podkladů z trestního spisu, které mu a jeho právním zástupcům polici sama vydala s ujištěním, že jsou kompletní. A tak k tomu, v dobré víře, že mu nebylo nic důležitého zamlčeno či utajeno musí přistupovat.

Ukradený dokument (či Ukradené důkazy) končil k prosinci 2015. Tento dodatek k Ukradenému dokumentu vznikl už v květnu 2016.  To znamená ještě před tím, než byl pan  Sikora  seznámen s podvody mařitelu tr. stíhání v trestním spisu. [Abs]

   Dokument byl původně určen primárně pro právní zastoupení poškozeného. 

  Tento dodatek nebyl naštěstí nikdy předán orgánům a tudíž do publikování (202007) ho neznali ani jejich klienti a nemohl být ni ukraden z tr. spisu. Protože se však jedná o přímé pokračování Ukradeného dokumentu, zachovali jsme jeho název a odlišili číslici.

 

I. Pokračování historie

Tato část navazuje na historii zachycující léta 1990–2015  [UD I.A.1.c)], tj. do doby zaslání Ukradeného dokumentu vyšetřovateli.

I. Pokračování historie

Stručná chronologie tzv. šetření kauzy uchvácení KLASu

 

2015 13. října

Poškozený je emailem vyzván k druhému Doplnění trestního oznámení. Tentokrát jde pouze o jeden bod. Zaslání inventury k 1. 12. 2011. Viz emaily návrhem a odeslanou odpovědí z 14. 10. respektive 16. 10. 2015. (kpt. Šantroch nemohl email nalézt, proto mu poškozený 26. 10. odeslal duplikát)

 

2015 6. listopadu

Poškozený dostává od RJ email vysvětlující okolnosti pro které nakonec i ho bývající komplicové vyhodili z Klasu EU. (email je vložen již v předchozím dokumentu „Uchvácení KLASu“ a může sloužit jako prozatímní smutná tečka k rozsáhlé kapitole Odříznutí od účetnictví téhož dokumentu [UD III. A. 3. a) (1)].

 

2015 listopadu až 2016 leden

Od 8. 11. 2015 se poškozený snaží Právnikovi SP předat zproštění mlčenlivosti. Uhraje se zase nějaký čas, ale nakonec 3. 12. 2016 se poškozenému daří vyhýbání překonat (viz k závěrečné anabáze souhrnný email kpt. Šantrochovi ze 4. 1. 2016).

 

2015 10. listopadu

Poškozený zasílá dokument KLAS_151110 kpt. Šantrochovi. 1.12 2015 zasílá tentýž dokument s bezvýznamnými změnami ve verzi 151127 (Pro velikost dokumentu, včetně příloh 268 str. je tento přiložen v samostatné příloze mimo tento dokument [1])

 

2015 26. listopadu

Poškozený zasílá dokument „Reakce na výpověď  Účetního z 8. září 2015_CZ151126“ kpt. Šantrochovi. Pro absolutní ignoraci policie k  dokladovaným rozporům, nepravdám a manipulacím poškozený následně přirozeně rezignuje na namáhavé a zbytečné vyjadřování se k nepravdivým výpovědím ostatních účastníků. (Pro velikost dokumentu, včetně delší přílohy 71 str., je tento přiložen v samostatné příloze mimo tento dokument 1)

 

2015 27. listopadu

Poškozený je konečně poprvé pozván a 27.11 od 10:00 do cca 12:40 podává vysvětlení v Kraslicích kpt. Šantrochovi a doprovodu. Na větší část šetření přítomen JUDr. Rattay.
Samotné šetření poškozený zhodnotil v emailu právnímu zastoupení z 8. 12. 2015. (str.12 [UD2 II.A])

 

Předchozí události končil předchozí dokument „Uchvácení KLASu“ z 151127.

 

2015 9. prosince

Poškozený obdržel zálohovou fakturu od soudního znalce PK.   

 

2015 7. prosince

 V reakci na nepravdy rozšiřující některými hl. účastníky jakož i dle jeho soudu naprosto nemístné hodnocení ze strany vyšetřovatele posílá poškozený emailem skutečnou výši příjmu ze své vlastní sítě v Klas EU. (str. 14 II.B)

 

2015 9. prosince

Poškozený zasílá emailem kpt. Šantrochovi jím vyžádanou základní finanční analýzu v roce 2014 zpracovanou panem NJ.

 

2016 27. ledna

Poškozený po předchozí domluvě v Chebu za přítomnosti kpt. Šantrocha ofotil přírůstky v trestním spisu. Mělo se dle tvrzení kpt. Šantrocha jednat pouze o dvě věci (6 stran)+ neofocovanou analýzu NJ.
Následující den zasílá právnímu zastoupení (+ v kopii policii KV) emailem informace o schůzce a letmé zhodnocení přírůstků v tr. spisu. (viz. email z 28. 1. 2016 a jeho dodatek ze stejného dne). (str. 17 II.C)

 

2016 28. ledna

Kpt. Šantroch vyhotovil Vyrozumění, v kterém mj. tvrdí, že dotčené osoby se nedopustili žádného trestního jednání a že podání bude uloženo bez dalšího opatření. Vyrozumění kromě obecných vět o tom jak usilovně šetřili apod., zcela postrádá jakékoli konkrétní a faktické zdůvodnění vyvrácení jednotlivých bodů trestního oznámení.
(Vyrozumění je v příloze mimo tento dokument, zde je vložena zajímavá emailové komunikace poškozeného s právním zastoupením z 2. 2. a 4.2 2016) (str. 19 II.D)

 

2016 5. února

Poškozený zasílá emailem právnímu zastoupení Výběr staré komunikace, hl. s Právníkem SP. (str. 22 II.E)

 

2016 25. února

Poškozený prostřednictvím právního zastoupení po náročné přípravě podal Podnět na státní zastupitelství adresované Polici Karl. kraj., hosp. krim. (Podnět v příloze mimo tento dokument, závěrečnou část přípravy dokumentuje vložený souhrnný email poškozeného z 24. 2. 2016) Zhodnocení dosavadního šetření poškozeným viz str. 28 II.F.

 

2016 20. dubna

Poškozený převzal Krajského státního zastupitelství v Plzni zamítavou odpověď na svůj Podnět. I tento dokument zcela postrádá jakékoli konkrétní a faktické zdůvodnění vyvrácení jednotlivých bodů trestního oznámení a je ještě kratší než předchozí Vyrozumění KV policie.
Takže spravedlnost vůči molochu opět prohrála další dva cenné měsíce a finance. (Odpověď KSZ je v příloze mimo tento dokument).

 

2016 20. května

Poškozený podal poštou Podnět k výkonu dohledu VSZ v Praze.

 

[1] Zde bych rád vyjádřil své přesvědčení, že mnou vypracované dokumenty jsou sice rozsáhlé ale až na různé hodnotící pasáže jsou plné faktů, konkrétních a dokazatelných čísel, dokumentů, datumů, výpovědí apod. Srovnejte to prosím s částí vyšetřovacího spisu, který je zaplaven balastem budící v nás dojem pouhé extensivní imitace vyšetřování a pokračování hry o čas. Např. výpověďmi, které postrádají otázky směřují k poctivému objasnění kauzy (viz dále v textu). A taková hlušina, v podobě hojných stránek kolem ochranných známek KLASu, to už je opravdová lahůdka (viz poznámka 17). Zvláště v kontrastu k absenci konkrétného velikosti tajného neoprávněného prosincového prodeje, k absenci šetření ohromných účetních manipulací, prošetření maření řádného vyšetření kauzy Spol T., nešetření důležitého hlavního účastníka atd. atd.

 

II. Podklady

Podklady se pro lepší orientaci v celém dokumentu budou vyskytovat vždy v takovémto rámečku.
Do podkladů jsem vložil i starší komunikaci, která vnikala v době po podání trestního oznámení a není v trestním oznámení ani nebyla vložena do hlavního dokumentu „Uchvácení KLASu“.
Případné komentáře jsou odlišeny jiným písmem.

 

Návrh mé odpovědi z 14. 10. na „Žádost o doplnění trestního oznámení“ z 13. října 2015, který mi právní zastoupení neschválilo v plné výši. Nechtěli, abych vyšetřovatele dráždil upozorňováním na jeho ledabylost. Nakonec (16. 10.) jsem tedy odeslal vlídnější odpověď, již vkládám až za následující výňatek  emailu (původně cca 5 stránek).

klascz@seznam.cz

RSI-TOZ_2. Žádost o doplnění trestního oznámení-1. Koncept odpovědi 20151014

14. 10. 2015, 17:16:01

Komu: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

 

Na základě Vaší emailové „Žádost o doplnění trestního oznámení“ z 13.15.2015 si Vám dovoluji zaslat následující informace.

Předmět dotazu zahrnující situaci kolem mého přístupu k podkladům včetně účetním a inventárním, dovolené Skladníka KLASu a samotné  inventuře jsem již předestřel jednak v Trestním oznámení z …. (zejména bod 39, dále 38, 34,63,64,71)  a následně v prvém Doplnění trestního oznámení ze dne …. (zejména otázka 24, dále 20, podotázka č. 9, a Závěr „Doplnění t.o.“).

K již vyjádřeným skutečnostem doplňuji:

 

V emailu následovalo cca 5 stránek přesného popisu, kde všude se podklady k dotazu už dříve nalézali.

1. str.

2.str.

3.str.

4.str.

5.str.

...

-------------------------"

K mařitelům tr. stíhání musel pan Sikora přistupovat tak trochu jako k malým dětem, a znovu a znovu je upozorňovat na již existující fakta. (V tomto případě fakta z 5 stránek nakonec zúžil na méně zahanbující výtažek).

I když předstírají studium tr. spisu*, ve skutečnosti oprávněné stížnosti pouze automaticky zamítají s využíváním "starobylých" triků obnažených zejména v rubrice Boj za spravedlnost [BzS].
Kryjí tak buď vlastní spolupráci s pachateli, nebo pouze plní nepsané zákony falešné solidarity [Rej].  Proto byli v tak ohromném množství případů přistiženi při neznalostech faktů a při podvodech [Abs].

viz dále také  [↓ 1. Ledabylost]

* např [BzS 2.3]

K prvnímu "studiu" mařitelů tr. stihání: 

  

»Jak dozorová SZ buď

 • předstírala studium neexistujícího dokumentu v tr. spisu, nebo

 • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu, [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále]

» Jak se řádným studiem sp. materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5]

» Jak přistupoval ke studiu vyšetřovatel
      [1. Ledabylost zde ↓] a [zde komentář]

» Jak "studovala" spis  občana III. kategorie

    trojice ústavních soudců [BzS3.2

 

K druhému "studiu" mařitelů​ spravedlnosti:

» Komentář ke zbytečné výplni (celých 85 %)

    předem rozhodnutého druhého zamítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

» Jak tato druhá mařitelka kandidovala na

    lídryni Mensy International [BzS2.3]

» Jak i třetí mařitel při druhém zamítnutí

     věnoval pouhé 2 strany

     samotnému vetchému výkonu dohledu a

     další stánky pouze zduplikoval a

     po zbytek se místo dohledu zabýval

     obhajobou kolegyně,

     nezdůvodněným plácáním  apod.  [BzS2.5.]

 

-------------------------

Dále už vkládám nakonec použitý email s obroušenou odpovědí.

Re: Žádost o doplnění trestního oznámení

16. 10. 2015, 15:53:12

Komu: KRPK OHK

Vážený pane Šantrochu,

 v návaznosti na Vaši žádost ze dne 13. října 2015 musím bohužel konstatovat, že nedisponuji inventurním zápisem skladových zásob společnosti KLAS CZ s.r.o., (jakož ani Roman Sikora - KLAS)  který měl být vypracován k 1. prosinci 2011.
   V této souvislosti mohu uvést, že jsem dne 29. září 2014 navštívil sídlo společnosti Společnosti parazitující na jméně, a to za účelem pravidelného povinného odběru zboží. Při této příležitosti jsem se svého bývalého zaměstnance a skladníka Skaldník KLASu zeptal, zda by mi mohl poskytnout inventury z předmětného období konce roku 2011. Jak jsem již dříve uvedl, inventury skladu zboží společnosti KLAS CZ s.r.o., stejně jako Roman Sikora KLAS, měl na starosti celé léta výhradně p. Skladník KLASu.

 

 Dále jsem přesvědčen, že hlavní osoby uvedené v trestním oznámení si kromě mé identity svévolně přivlastnili i veškerá volná data včetně historických. Ostatně s nimi pan Skladník KLASu dále pracoval. Sám mi při některé předchozí návštěvě v sídle Společnost parazitující na jméně dokonce ukazoval jím vypracované komplexní statistiky porovnávající současnou Společnost parazitující na jméně s mým historickými daty. Navíc jsem si uvědomil, že inventární data v nějaké podobě mohla zůstat uschována alespoň někde na lokálním počítači pana Skladníka KLASu a uniknout tak pozornosti. Takže jsem doufal, že se nějak k inventárním údajům dostanu. Pan Skladník KLASu mi tentokrát řekl, že už neví, kde podklady o inventuře jsou a moc si toho ostatně kolem inventur z listopadu a prosince 2011 nepamatuje. Upozornil, že měl nařízenou neočekávanou předčasnou dovolenou a tak sklad a inventuru prováděli mimořádně vedoucí s  Účetním.

  V této souvislosti upozorňuji, že tajné rozprodávání mého zboží začalo někdy brzy poté, co mi přes noc zastavili mé objednané zboží a já se rozjel shánět náhradu. Osoby uvedené v trestním oznámení byly pravděpodobně vystrašené, že jim ze smyčky vyklouznu a tak mi chtěly eliminovat i tuto malou šanci na ubránění se. Samozřejmě pan Skladník KLASu byl, i moji hloupostí, odstraněn a počítalo se s tím, že budu jako dosud donucen pobývat v Praze případně jinde.

K výše uvedenému tvrzení pana Skladníka KLASu se mohu vyjádřit jen tolik, že se přikláním k tomu, že mluvil plnou pravdu. Protože ale v době vyjádření již, byť neochotně ale ze strachu a pravděpodobně touhy se zavděčit, pracoval i "nadrámec" ve prospěch osob uvedených v trestním oznámení, nemohu zcela vyloučit, že mi mohl možnost týkajícího se přístupu k mým inventurám zatajit. Pokud jde o zbývající část jeho tvrzení, tak je samozřejmě bezesporu pravdivá.

  Pokud byste měl v této souvislosti jakékoli dotazy, jsem Vám nadále plně k dispozici.

 

S pozdravem

  Roman Sikora"

» K inventurám prováděnými v době loupení samotnými pachateli [UD III.A.7 ]

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 13. 10. 2015 14:09:38
Předmět: Žádost o doplnění trestního oznámení

Roman Sikora (***)
***

žádost o doplnění trestního oznámení

 Ve věci Vašeho trestního oznámení ze dne 27.3.2015 na Městské státní zastupitelství v Praze Vás jako oznamovatele žádám o doplnění v tomto rozsahu:

 - zaslání kopie inventurního zápisu skladových zásob zboží společnosti KLAS CZ s.r.o. na provozovně Kraslice, Sněžná cesta 975, která měla být provedena  ke dni 1.12.2011,

 -pokud tato inventura nebyla provedena, uveďte důvod.

 Požadované zašlete v co nejkratší lhůtě.

 kpt. Pavel Šantroch

vrchní komisař

 

Následující uvedena písemná komunikace bohužel plně nezobrazuje náročnou anabázi, kterou jsem musel postoupit, abych dokázal Právníka SP přimět vypovídat (Přeskakuji můj předchozí důrazný požadavek kpt. Šantrochovi). 
   První týdny mi Právník SP tvrdil, že nemůže ode mě převzít zproštění mlčenlivosti, protože to se může až po výzvě od policie. Poslední dny se do toho vložil i kpt. Šantroch, který zase naopak tvrdil v telefonátech, že mi to Právník SP musí převzít. Rozum mi říká, že pravdu má kpt. Šantroch, no ale kdo jiný než právník by měl vědět správný postup.
protože oba trvali na svém tak jsem si hlavně poslední dny připadal, že se mnou hrají podobnou hru jako, když jsem řešil se Právníkem SP dlouhé týdny možnosti jak dostat od Účetního své účetnictví.  Prostě jak v Hlavě XII.
   Nakonec ale poslední den jsem osobně odjel do Sokolova. Po odsezení dvou front v jeho ordinaci (po prvním mi opět, ve vší slušnosti, zproštění odmítl) a pěších přesunech mezi ordinaci a jeho právní kanceláří v jiné části města mi Právník SP ustoupil a zproštění mlčenlivosti mi po odbavení posledního pacienta převzal.
   Když jsem pak později večer ještě ze Sokolova telefonoval kpt. Šantrochovi, že zproštění jsem konečně dokázal předat a že mu ho zítra ráno dovezu do Chebu, odbyl mě podrážděně slovy, že to nemusím, že nemá na starosti jen mě. Což mě ještě více utvrdilo v pochopení, že o výsledku šetření je již předem rozhodnuto, neboť při předchozích četných telefonických hovorech kpt. Šantroch ke mně přistupoval absolutně zdvořile a dá se říci i velmi vstřícně (osobní setkání bych už tak hodnotit nemohl).

 

RE: Právník SP-zproštění mlčenlivosti
4. 12. 2015, 17:44:06
Komu: KRPK OHK

g

K doplnění našeho včerejšího telefonického hovoru, dodávám, že jsem za Právníkem SP přišel včera ještě jednou, tentokrát s vytištěným "Zproštěním mlčenlivosti advokáta", které mi do Sokolovské právní kanceláře Právníka SP promptně emailem poslal Mgr. Rattay a Právník SP mi jej nakonec ve své ordinaci podepsal. Jeden výtisk jsem Vám dnes odeslal doporučenou poštou na PČR OHK do K. Varů. "Zproštění" je datováno k 3. 12. 2015.

   S pozdravem
                          Sikora Roman

---------- Původní zpráva ----------
Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>

 

Datum: 3. 12. 2015 11:40:54
Předmět: RE: Právní SP-zproštění mlčenlivosti

Ulice:  ***

Město: ***

PSČ:  ***

Kontakty

Fax:  ***

Email:  ***

Email:  ***

Telefon:  ***

 Na této adrese jsem s ním jednal a to od 09:00 hod.

From: klascz@seznam.cz [mailto:klascz@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 03, 2015 11:37 AM
To: KRPK - Odbor HK
Subject: RE: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

Takže teď už stačí jen se s Právníkem SP spojit. Protože mi ale zatím nebere telefon, poprosím Vás o sdělení na které adrese jste se s ním setkal a v které hodině. Budu to ještě chvíli zkoušet a pak za ním pojedu do Sokolova nebo K.Varů trochu naslepo.

---------- Původní zpráva ----------
Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 3. 12. 2015 11:14:13
Předmět: RE: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

 Včera jsem za ním byl, jednoznačně se vyjádřil, že vysvětlení podá, až bude zproštěn mlčenlivosti. Sdělil jsem mu, že Vás na potřebu jeho zproštění upozorním, což vzal na vědomí. Takže já to chápu tak, že čeká, až ho zprostíte a pak podá vysvětlení.

 From: klascz@seznam.cz [mailto:klascz@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 03, 2015 11:12 AM
To: KRPK - Odbor HK
Subject: RE: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

 

Tomu rozumím, ale řekl, mi, že počká až ho vyzvete k podání vysvětlení a pak si ode mně vyžádá zproštění mlčenlivosti.  Jdu mu hned volat a v případně (pokud by na této podmínce trval) ho poprosím aby nakontakoval Vás. Nicméně upozorňuji, že jsem se mu celé měsíce v roce 2014 a 2015 nedokázal dovolat. Byl jsem překvapen, že mi v listopadu nakonec zvedl telefon.

---------- Původní zpráva ----------
Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 3. 12. 2015 11:03:29
Předmět: RE: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

Musíte vy, jako jeho klient. Já ho nemůžu takové mlčenlivosti zprostit za Vás.

 From: klascz@seznam.cz [mailto:klascz@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 03, 2015 11:02 AM

To: KRPK - Odbor HK
Subject: Re: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

 Protože jsem v trestním spise nezahlédl výpověď pan Právnika SP, napadlo mě, že bude problém v něčem jako zproštění mlčenlivosti. Proto jsem se mu 8. 11. 2015 konečně dovolal a řekl mu, že probíhá vyšetřování a že za ním přijedu mu podepsat zproštění nebo jak se to dělá. Pan Právník SP mi řekl, že počká, až ho vyzvete vy. Tak teď nevím, jak mám dále postupovat. Mám se pokusit znovu mu dovolat a napsat či podepsat zproštění mlčenlivosti nebo ho budete kontaktovat vy.  Telefon na Právníka SP je ***.

---------- Původní zpráva ----------
Od: KRPK OHK <krpk.ohk@pcr.cz>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 3. 12. 2015 7:59:35
Předmět: Právník SP-zproštění mlčenlivosti

 Aby bylo možné vyžádat podání vysvětlení od Právník SP v souvislosti s uzavřením smlouvy o převodu, je z Vaší strany nutné tohoto advokáta písemně zprostit zákonem stanovené mlčenlivosti. Pokud tak učiníte, žádám o sdělení, kdy ke zproštění mlčenlivosti došlo.

 Děkuji. Kpt. P. Šantroch

Posuďte sami. Nerozehráli to oba s panem Sikorou skvěle? 

Všechny mařitele tr. stíhaní musí ta nezdolnost pana Sikory udivovat. Většina jejich obětí boj proti této nekontrolovatelné moci dávno vzdá nebo se nechá zastrašit hned na začátku.

» Zde naleznete, jak si oba pánové poradili s výpovědí, do které je nakonec pan Sikora dotlačil [KV 2.15].

» Propojenost
    společnosti R s právníkem SP
     [UD III.A.3.b​]

Níže v tomto dokumentu bude ještě kapitola [E. Několik drobných faktů, hl. k výpovědi právníka SP].

 

A. První šetření poškozeného

Email svému právnímu zastoupení, v kterém zhodnocují svůj první výslech či šetření (předchozí návštěvy kpt. Šantrocha, na které jsem se „vnutil“ a kde přes můj úmysl téměř nic seriózního neprobralo, pochopitelně nepočítám).
Zoufalý, že mi není umožněno se vlastně k ničemu skutečně důležitému vyjádřit (viz níže) a v takové zvláštní lítosti nad kpt. Šantrochem, že by měl poté, co vážili cestu do Kraslic odevzdat prázdný list, jsem alespoň ze sebe vysoukal pár rozptýlených a nekoncepčních útržků, které byl kpt. Šantroch ochoten zapsat. Také nakonec ustoupil mému tlaku a svým způsobem naformuloval mé rozhořčení nad tím, že ani po tak neospravedlnitelných průtazích, nebyla vyvinuta snaha nějak šetřit hlavního účastníka, který se nejvíce obohatil na uchvácení Klasu a dokonce ani jednoho z nejdůležitějších svědků, byť spolupracujícího s Účetním.

Tím důležitým svědkem byl právník SP, s jehož ochotou vypovídat jsme se právě nahoře seznámili [].

» Více k původnímu podezření pana Sikory a vztazích této osoby k hlavnímu organizátorovi Loupeže [UD III.A.3.b)

» První výslech pana Sikory [KV 2.12]

 

   Pokud jsem si dlouho snažil namlouvat, že dosavadní laxní a balastní přístup k prošetřování kauzy jen špatně hodnotím a konečně se půjde k meritu věci, tak toto šetření mě vyléčilo.

Skutečnost, že policie mě neracionálně odsune až na konec a po osmi měsících skončí alespoň u řešení před mnoha léty ukradené fotografické tabelky s penězi a doklady může u někoho budit podezření o špatném úmyslu (str. 29 II.F.4).

Policie  zato odmítá smysluplně [1] vyslýchat důležité účastníky a svědky (str. 28 II.F.2) nebo nedej bože se zabývat milióny vyvedenými neoprávněně z mého účetnictví za účelem zkreslení, manipulace a zamaskování, či konečně přinutit účastníky vydat účetnictví nebo přesný seznam neoprávněných prosincových prodejů (str. 30 II.F.6)  vypovídá za vše.

 

[1] Otázek, bez kterých objasnění kauzy není možné, přesto nebyly vůbec položeny, je mnoho. Lze vyloučit možnost, že by je čtenář trestního spisu a hlavního dokumentu „Uchvácení Klasu“ nenašel. Více také v str. 28 II.F.2

Pan Sikora psal o ukradené tašce lidem, kteří znali podrobnosti. My Vám objasníme tuto frašku. Vyšetřovatel se prostě nezajímal o vyšetřování zločinů (viz ve zkratce např zde [Abs]) Loupeže KLASu, ale řešil tašku, která byla před mnoha léty ukradena pan Sikorovi na parkovišti před obchodním domem. 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů [BzS 1.6] a

» komentář k tichému společníku.

» Mnohamilionová krádež úč. majetku [UD A.III.8].

» Odříznutí oběti od účetnictví [UD III.A.3.a)(1)]

» Krádeže tržeb padělaným účtem [UD III.A.7]

» Stížnost VSZ na vyhýbání se klíčovým otázkám
    [BzS 2.3]

 

Pokud jde o neodůvodněné protahování dodávám, že k prvnímu šetření jsem byl vyzván až v době, kdy jsem ztrácel reálnou šanci na to domoci se spravedlnosti v civilním řízení, které by bez řádného trestního prošetření nemělo význam.   Nebudu to moci nikdy prokázat ale dle mého přesvědčení a znalostí to byl úmysl. Dosavadní chování některých účastníků zavdává dojem, že se nadále pokračuje ve hře na co nejdelší protahování a mé finanční vyčerpání. (str. 29 II.F.4)

» Stížnost na  zákeřnou taktiku vyčkávaní

   [BzS 2.1]

 

klascz@seznam.cz

RSI-TOZ-Reakce na první Podání vysvětlení; další postup

8. 12. 2015, 18:30:27
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners
Kopie: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

g

Vážený pane Rattay

chtěl bych se poradit, jak dál mám postupovat ve snaze o vyšetření celé kauzy. Jistě nejen já cítíme, že se děje něco nesprávného.  Třeba jenom ta kauza kolem mého prvního výslechu z 27. 11. 2015. Když pominu „zběsilé tempo“ jakým jsem k němu byl vyzván (na den „pouhých“ 8 měsíců od podání Trestního oznámení) znepokojuje mě samotný postup tohoto prvého Podání vysvětlení.
   Hned z počátku mi vyšetřovatel navrhl, že se nebudeme zabývat okolnostmi uvedenými v mém rozsáhlém dokumentu (viz. KLAS_151127). To znělo samozřejmě rozumně. Tak jsem poprosil o otázky. Žádné neměl, jen pořád opakoval jestli chci já něco doplnit. Tak jsem požádal, jestli mám tedy rozvinout okolnosti uvedené v předmětném dokumentu, neboť pochopitelně jsem se při jeho tvorbě musel zastavit na nějaké linii podrobností, nechtěl-li jsem předat 5000 stránkový dokument. To bylo odmítnuto s tím, že se mám vyjádřit k novým skutečnostem. Dokument jsem tvořil několik let, je tedy logické, že pokud by vůbec mohlo dojit poslední dny k nějakým novým skutečnostem nad rámec tohoto rozsáhlého popisu, mohly nastat maximálně tak na základě výpovědí účastníků. Tak jsem už trochu zoufalý navrhl, že se tedy vyjádřím alespoň k těmto výpovědím a tím, že bych rozporoval ty hojné nepravdy v nich obsažené. Ale i to mi bylo odmítnuto. Shrnu-li to, připadal jsem si jako by vyšetřovatel žádal po mě vyjmenovat barvy na semaforu ale s tím, že nechce nic slyšet o zelené, oranžové a červené.

Nepostřehnutelný signál,
že dojde ke krádeží důkazů

Vyšetřovatel navrhl "nezabývat se okolnostmi s Ukradeného dokumentu". Jak mohl Pan Sikora tušit, že to povede až ke krádeží důkazů z trestního spisu a celé kaskádě podvodů všech následných mařitelů tr. stíhání? [Abs]

Takže si to shrneme - vyšetřovatel se nezajímal o Loupení KLASu, ale o ukradenou tašku (viz níže).

» Odmítnutá žádost pana Sikory,

   aby mu komisař sdělil, které 

   doložené skutky se podle něj neprokázaly,

  tak aby mohl reagovat [KV 3.1]

» Stížnost na vyšetřovatelem

   odmítnutou součinnost a odepření

   vyjevit údajně neprokázané skutky

    [BzS 2.1] 

 

Dále despekt k jakým odbyl mnou přinesené dokumenty prokazující výhradní účast Účetního v účetních a finančních záležitostech KLASu s tím, že jsem tam byl přeci také (což zaprvé nebylo pravda, ale o tom jste ho o něco později přesvědčil až vy, mě má konstatování odmítal, a za druhé by to nijak nesnižovalo průkaznost tvrzení). Jeho podivování se nad tím, proč by měl vyslechnout Tichého společníka a Právníka SP mi rozum nebere. Nivelizace námi doslova rozcupované manipulativní a hrubě nepravdivé výpovědi hlavního organizátora spolčení Účetního. A další nepříjemné výroky, které tady nechci rozebírat a o kterých upřímně nevím, zda jsou nějakým projevem vyšetřovací taktiky nebo vypovídají o tom, komu vyšetřovatel fandí. 

   Na samý závěr sezení poznamenaný mj. řešením nějakého fotoaparátu jsem si už připadal, že jsem nedobrovolný účastník nějakého absurdního divadla. A samozřejmě roky permanentního stresu se podepsalo na mé ubohé schopnosti pohotově argumentovat (třeba bych našel čtvrtou barvu).
A pak tu máme samotné vedení výslechů účastníků (nám doteď známé), kterémuž se asi po formální a možná i věcné stránce nedá nic vytknout – až na jediné, že otázky nijak nemohou přispět k objasnění kauzy.

        S pozdravem
                                 Sikora Roman

» Jak probíhal druhý pokus přesvědčit

   vyšetřovatele, že účetní rozhodně nebyl

   žádným "řidičem" [KV 3.1]

» K odmítnutí výslechů viz také

  [Apriorní vyvinění většiny pachatelů

   BzS 1.6]

 

B. Epizoda s příjmy +

    “kompenzace“ za prosincové neoprávněné nakládaní

Mezi zbraně snadno a zdá se i úplně beztrestně používané hl. účastníky patří propagandistický boj o ovládnutí mínění okolí. Používali a používají k tomu celou řadu „drobných“ i brutálních [1] nepravd. Aby byli chytlavé, obsahují kromě samotné nepravdivé faktické složky emoční náboj budící v příjemcích především pudové pocity závisti, odsouzení, ukřivdění apod. Toto jsem již rozebral a následně před tím varoval v hlavním dokumentu Uchvácení KLASu (zejména v kapitolách věnovaným Účetnímu). Rmoutilo mě, když jsem přesto mohl pozorovat, jak se k dosavadním obětem této indoktrinace připojili i někteří vyšetřující.
Neléčitelným problémem zůstává, že ač trpělivě vyvracím jednu takto šířenou nepravdu za druhou, k ničemu mi to nepomáhá – emoce, které měli evokovat, si v adresátech těchto tvrzení nadále čile žijí vlastním životem a ještě se množí.

Drobnou ukázkou používané výzbroje je i šíření nepravdivých informací o mých příjmech (k doplnění pitoresknosti dva dodatky: místo příjmu jde o ztrátu a jakákoli byť závratná výše mých příjmů by byla poctivá)

 

[1] Jen připomínám, že jsem opravdu neokrádal své členy, že jsem si opravdu nezasklil nějakou střechu za dva milióny atd. atd.)

 

klascz@seznam.cz

ČJ: KRPK-62792/TČ 2015-190080_Příjem z Klas EU

7. 12. 2015, 11:38:20

Komu: krpk.ohk@pcr.cz
Skrytá kopie: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners, Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners

Při svém prvním podání vysvětlení 27. 11.2015 jsem si dovolil ústně zkorigovat kolující historky o mých příjmech z mého MLM uchváceném hl. účastníky, týkajících se tentokrát mé vlastní sítě. Ztratil jsem ale někde cestou podklady a tak jsem si je od svých účetních vyžádal znovu. Posílám vám je až dnes protože účetní byla na školení.
Myslím, že výše mého příjmů je naprosto irelevantní a nijak nemůže ovlivnit hodnocení činů hl. účastníků. Mohu tedy leda drobně přispět k vyvrácení jedné z dalších nepravd tolik se hemžících v tvrzeních některých hl. účastníků. 
Takže tento můj příjem z Klasu EU nečiní nějakých 30 nebo 50.000 Kč apod. ale 12.680 Kč.   
Jedná se o průměr za "uzavřené" první tři kvartály letošního roku. (uhrazené pohledávky z KLASu EU  132.676,- + vlastní prodej 16.129,- – členské náklady  34.681,-)/9 = +12.680 Kč.
Pokud jde o celkový příjem tak ten dělá za stejné období každý měsíční ztrátu -21.952 Kč
(180.074 Kč – 377644 Kč)/9 = 21.952 Kč. Plus mám další ztráty z KLAS CZ s.r.o. (jen velmi hrubým odhadem letos tak -4000 Kč každý měsíc)

V SW MLM si údaje mohli někteří účastníci zjistit (bez vlastního prodeje) ještě rychleji než já, řekněme do několika minut. Protože nevěřím, že tak nečiní opakovaně (viz např. definitivní zablokování mé sítě v lednu 2014 bez jakékoli odezvy na moji stížnost jak od Účetního tak prostředníka) můžeme se i zde jen podivovat nad odvahou výpovědí nebo její nepřesností ve výši celých násobků od skutečnosti.
   K celé té zbytečné historce o mém příjmu z mé vlastní sítě a práce je tedy k případu uchvácení Klasu relevantní jen sdělení z 5. 2. 2013, v kterém Distributor přiznává, že ostatní „rozjetí“ účastníci spolčení mi chtěli protiprávně zabavit i toto a on jim to rozmluvil. (Je úsměvné, že s šířením výše mého příjmu distributor ač nejvzdáleněji ke zdroji dat byl nejblíže pravdě).

s pozdravem Sikora Roman

» Nepravdivá výpověď prostředníka mj. i o příjmech jeho oběti [KV 1.8].

Když mohli z prosperujícího KLASu udělat ztrátový podnik, [Abs] proč by nemohli z 22tisícové ztráty vytvořit 50tisícový zisk.

 

Ještě poslední dodatek k trpnostem kolem šíření mých příjmů. Uznávám, že jde z mé strany trochu o podpásovku. Na rozdíl od hl. účastníků ale já použiji pouze pravdivá fakta.
Za prosinec 2011 si můj zaměstnanec a jednatel  vedoucí nechal z mých peněz sám sobě vyplatit v hr. mzdě 142.720 korun!! [1]
Připomínám, že se jedná o dobu, kdy už celé týdny pracuje tajně pro Tichý společníka a prostředníka dokonce (jak jsem se dozvěděl až koncem roku 2015) uzavřel i smlouvu v kopii KLASu. A také si nestyděl sám sobě vyplácet velké odměny za jednatelství v pravém KLASu a k tomu tvrdit při výslechu, že jeho funkce jednatelství byla čistě symbolická [2].

 

[1] Než vedoucí přišel ke mně, byl rád, že jsem ho vzal za 4000 Kč + prémie (o 30-ti násobku si nemohl ani zdát) a jeho pozdější vlastní podnikání (také za mými zády) vedlo v extrémně krátké době k podezřelé mnohamiliónovému poškození vícero subjektů. Což se díky ještě podivnější spoluprácí Účetního s tou stejnou policii, které teď imituje šetření kauzy zmocnění se KLASu, řádně nevyšetřilo.  Jeho následné samostatné jedenáctiměsíční řízení uchváceného KLASu bylo opět k pláči.
Chamtivost a spolčení se za mými zády s ostatními se mu nakonec hrubě nevyplatilo a skončil tam, kam od začátku patřil, zhruba na úrovni než ke mně přišel. Bohužel dokázal přispět dílem k mému zničení. Obdobná situace byla a je i se Distributorem, snad jen s tím rozdílem, že pořád neodůvodněně bere mé peníze, i když menší než kdyby zůstal poctivý.

[2] Když jsem nedávno tři dny listoval účetnictvím vraceným od soudního znalce, nacházel jsem celé tisíce podpisů vedoucího a manželů Účetních, ale jen několik desítek mých.

 

prostředník se zase nestydí pohoršovat nad výši 397.317 Kč, kterou k 31. 12. 2011 určil sám jeho komplic vedoucí [1] a následně mi zaplatili jako kompenzaci za prosincové nekalé reje na mé firmě. A dokonce se to snaží podstrčit jako náhradu důkazů mající vymazat provinění v prosinci. Pomiňte na chvíli trestní otázku, jen odečítejte z této částky se mnou. 391 317 Kč mínus odměny provedoucího (v tajném žoldu vedoucího a spol., ovšem z mých peněz), odměny pro Účetního (v tajném žoldu distributora, prostředníka spol., ovšem z mých peněz), mzdy a odvody mých zaměstnanců, zbavení mě minimálně 1 milion tržby (už po odečtení pořizovacích nákladů [4]), velké fixní i variabilní režie atd.
Pokud se snaží někomu vsugerovat, že jsem se dobrovolně i o to vše připravil, musel nade mnou dvacet let podnikání držet pánbůh ochrannou ruku, když jsem dokázal své počáteční investice zhodnotit (bez jakékoli podpory státu, města apod.[5], zázemí, navzdory břemenům prostředníků, Distributora, dluhů vedoucího s Účetním atd.) nejméně 5.000 krát, protože jsem ve skutečnosti asi úplný ekonomický debil.[6]

 

[3] Opakuji pro pochopení, já jsem se ke svému účetnictví dobojoval až v roce 2013 a už během prosince 2011 mě vedoucí s Účetní odřízli i od torz dat, které jsem míval dosud k dispozici. Dokonce měli pod kontrolou můj email, zatímco mě, až do poslední chvíle nechali žít v předpokladu, že Tichý společník studuje zaslané důkazy o zdraví Klasu, odstraní nátlak a ultimátum a konečně mi uvolní mé zboží.
Se stejnou úkladností mě celé týdny, až do poslední chvíle, nechali žít v domnění, že už-už mi Tichý společník přestane zákeřně zadržovat mé zboží, nechali vzít úvěr na splacení závazků, shánět investory a zajišťovat náhradní zboží, plýtvat na vánočních akcích, pracovat na systému KLASu atd., i když věděli, že už se celá pětka dávno rozhodla, že si můj KLAS přisvojí. Potřebovali ať se dále finančně a časově zbůhdarma vyčerpávám a zaneprázdněn si nevšimnu co se mi děje na firmě.

[4] Opět až do konce roku 2015 jsem, žil v chybném domnění, že vedoucími mluví pravdu (viz. hl. dokument Uchvácení Klasu) a vrátili mi alespoň pořizovací náklady z na mé firmě protiprávně rozprodávaného zboží.

[5] A to hladím skutečnost eufemismem.

[6] Začínal jsem po té, co jsem prodal vše, co jsem mohl sice s až 20.000 korunami ale, protože jsem v Kraslicích nikoho neznal, pronajalo mi město v roce 1991 jen sklep v periferní uličce, který nikdo předtím kolem sto let nepoužíval a potom po mě opět je už dvacet let prázdný. Takže jen za materiál na hrubé zednické a instalační úpravy jsem z celé částky musel hned utratit asi 15.000 Kč.

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

» Odříznutí oběti od účetnictví
    [UD III.A.2.a)(1)].

» Vydírání blokádou  [UD III.A.2.g)]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem. [UD III.B]

 

Příloha
fotokopie mzdových nákladů za prosinec 2011 zaměstnanců KLAS CZ

Podopsaná vedoucím

I v měsíci završení loupeže vedoucí dokonce stanovoval mzdy zaměstnanců a vyplácel si (čti: kradl peníze své oběti) nehoráznou odměnu (viz výše).

Přesto se jak on, tak jeho ochránci nerozpakovali  zapírat jeho faktickou funkci jednatele [UD I.B.1.b)]

 

K níže uváděným výstupům pana N* cítím potřebu omluvit jejich menší vypovídající hodnotu. Jednak z důvodů, již vícekrát zmiňovaných, mého omezeného přístupu k vlastnímu účetnictví a jeho předané kvalitě jakož i z důvodů, že moje nová účetní při přípravě podkladů pro pana N* popletla význam FO a PO a já jsme to zjistil bohužel, až když jsem je dovezl do Plzně panu N*.
   To, že ani tato analýza nedokázala tehdy odhalit úmyslné mnohamiliónové ponížení majetku je již zmíněno v hlavním dokumentu a v kontextu k rafinovanosti maskování a obtížných podmínek zkoumání to bylo vysvětlitelné.

klascz@seznam.cz

Re: tr. oznámení-žádost o další doplnění

9. 12. 2015, 14:11:53
Komu: KRPK OHK
Skrytá kopie: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners, Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners

Níže přikládám jako dvě přílohy emailu od pana N* z 26. 8. 2014 veškeré podklady obdržené tímto emailem. Již mnohem dříve mi tyto poklady v písemné formě předával Ing. N* v Sokolově v kanceláři Právníka SP. Právník SP si je chtěl ponechat, s čímž jsem souhlasil a tak jsem si je později od pana N* vyžádal znovu v elektronické formě. Pokud si dobře pamatuji tak se obě formy od sebe liší jen tím, že písemné poklady byly doplněné o různé poznámky pana Ing. N*  (toto jsem si dnes u pana N* pro jistotu ověřoval telefonicky a ten mi to potvrdil)
Pan N* nepřipočetl slovenský majetek a zisk proto, že neměl k dispozici žádné poklady

   S pozdravem
                     Sikora Roman

---------- Původní zpráva ----------
OdN* <N*@*-N*.cz>
Komu: klascz@seznam.cz

Datum: 26. 8. 2014 8:07:05
Předmět: výkazy

Zdravím Vás pane Sikoro,

V příloze posílám přehled dokumentů  a také sestavené výkazy a z nich sestavené jednoduché grafy.

 * N*


auditor, daňový poradce,soudní znalec

 *-N*, s.r.o.
audit, daňové a účetní poradenství
***

» Mařiteli tr. stíhaní ignorovaná
   Expertíza soudního znalce
  
ke krádeži účetního majetku [KV 1.3].  

 

KRPK OHK (krpk.ohk@pcr.cz)

tr. oznámení-žádost o další doplnění
Dnes 9. 12. 2015, 9:23:07
Komu: klascz@seznam.cz

g

Dobrý den.

V souvislosti s Vaším trestním oznámením ze dne 27.3.2015 na Městské státní zastupitelství v Praze Vás jako oznamovatele žádám o doplnění v tomto rozsahu:

Zašlete kopii  základní finanční analýzy, tj. zejména poměrové a rozdílové ukazatele z předložených výkazů, které pro Vás v roce 2014 zpracoval Ing. N*, ***.

kpt. Pavel Šantroch

 Dokumenty

wStáhnoutZobrazitsikora+klas_dokumenty.doc24 kB

xStáhnoutZobrazitsikora+klas_finanalyza.xls182 kB

 

C. Zhodnocení dvou podkladů z tr. spisu z 27. 1. 2016

K následujícímu emailu nepřikládám přílohy, neboť se nacházejí již jinde.

klascz@seznam.cz

RSI-TOZ: Policejní spis 2_přírůstky ofocené 27.1.2016

28. 1. 2016, 5:25:49
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners, Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners, krpk.ohk@pcr.cz

g

 

Dávám na vědomí, že 27. 1. jsem po předchozí domluvě v Chebu za přítomnosti kpt. Šantrocha ofotil přírůstky v trestním spisu zavedené od posledního focení p. Rattayem.
Schůzka byla velmi krátká (10:00-10:20), jednalo se pouze o dvě věci (6 stran) a kpt. Šantroch  nechtěl ode mně žádné informace.

 

1) Nejzajímavější je podání vysvětlení Právníkem SP. Odhaduji, že Právník SP mluví převážně v můj neprospěch (jak jsem, jak si vzpomínáte, ostatně dávno odhadoval). O mnoha závažných skutečnostech se vůbec nezmiňuje a část vyslovených je zcela nepravdivá. (Kam se například poděla skutečnost, že se mnou uzavřel smlouvu o zastupovaní proti hl. účastníkům a následných nejméně 20ti jednání a tři čtvrtě roku„vození za nos“, skutečnost, že mě sám přemlouval, ať věřím Účetnímu a firmu prodám atd.).  Já ale nedokážu vůbec posoudit, zda mu jen tak selhává paměť a uhnízdily v něm (jak už se v případu tolikrát u mnohých událo) jen sugestivní manipulace Účetního [1] nebo se jedná o úmysl. Buď jen ve snaze obhájit svá pochybení 2) či dokonce zakrýt naprosto nevhodnou spolupráci minimálně s Účetním).

[1]  Kdybych měl z rozsáhlé hitparády nějakou vybrat, tak nad mnohými opravdu brutálními, (typu, že jsem okradl distributory a bojím se proto vycházet z domu), či vysloveně hloupýma (kupř. jednal za mně protože se v kritických chvílích nechávám zastupovat, ale zároveň mi dělali jenom řidiče, protože se bojím jezdit autem) vyhrává ta o zastřešení střechy za dva milióny, ta je opravdu kouzelná. Smutné je, že lidé takové emoce vzbuzující hovadiny chtějí slyšet a emoce vždycky nad fakty vítězí a zpravidla už natrvalo. Účetní prostě tuhle vakcinaci lidského mínění bravurně ovládá. 

[2] Viz podání výpovědi Patentového specialisty, který ovšem naprosto nic nezanedbal a já byl s jeho práci navýsost spokojen. Jen v něm vzniknul při kontaktu s policií strach z vinění z nějakého zanedbání a tak se chtěl „preventivně“ vyvinit a proto ty 180ti stupňové obraty od skutečnosti v jeho výpovědi. Zde navíc po tolika letech je chyba paměti pochopitelná.

Příloha:6x JPG

Uvedený e-mail z 28. 1. směřoval i vyšetřovateli. Ten nesnesl pravdivé ohodnocení a ještě tentýž den se panu Sikorovi pomstil odesláním nezákonného zamítnutí tr. stíhání
» [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1].  

 

» Bystře tuto reakci ohodnotil právník
   poškozeného [UD2]

 
K výpovědi Právníka SP viz také str. 22 II.E

Ještě následuje dodatek k předchozímu emailu ze stejného dne.
klascz@seznam.cz
RSI-TOZ: Policejní spis 2_přírůstky ofocené 27.1.2016 zhodnocení vyšetřování

28. 1. 2016, 6:12:58
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners, Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

g

V předchozím emailu jsem ještě zapomněl dodatek mé úvahy nad tím jak pokračuje vyšetřování. Proč dodnes nebyl vyslechnut Tichý společník, napraveny doplněním první "vlažné" výslechy ostatních účastníků, nebyl zahájen sebemenší pokus o kontrolu účetních milionových manipulací jak v mém účetnictví tak v účetnictví prostředníka a pravděpodobně ani  nic kolem kauzy Společnosti T nevím. Doufejme, že je to jen z kapacitních nebo časových důvodů.

» Ke krádeži účetního majetku pachateli
   [UD III.A.8]

 

D. Reakce na zprávu vyšetřovatele o ukončení šetření

 

klascz@seznam.cz

Re: RSI-TOZ: Vyrozumění o ukončení šetření

4. 2. 2016, 19:15:33
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners
Kopie: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

g

Nalejme si čistého vína. To, že se policie konečně otevřeně vyjádřila bylo v této situaci to nejlepší co nás mohlo potkat.
  Já její práci hodnotím tak, že celé vyšetřování nevedla s skutečným zájmem odhalit pravdu a vyšetřování považuji spíše za jeho imitaci (bez ohledu na to kolik si vykážou služebních cest apod.). Jestli jsem překousl při své první návštěvě některá tvrzení kpt. Šantrocha  (tlak nadřízených nehodnotím) a namlouval si, že nejde ani o zaujatost a nízkou odbornost ale, že mě jen tak zkouší a odhadoval jsme šanci na spravedlivé a fundované vyšetřování  tak 50 na 50, po svém výslechu (viz jeho zhodnocení mým emilem 8.12.2015) jsem tomu již dával jen velmi málou šanci. Po poslední návštěvě i tato padla a už mě nejvíc trápilo, že police to záměrně, protahuje protože ví, že čas hraje v můj neprospěch. Také jsem bral v potaz možnost hry na prodlení i případě pochybení policie v případě spol. T.

To jen dnes se nám zdá ohodnocení práce tohoto prvního známého mařitele tr. stíhání jako mírné. Uvědomme si ale, že je psal pan Sikora 7 měsícú před odhalením krádeže důkazů z tr.  spisu [Abs]. 

» První oficiální pokus vyšetřovatele
   ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující st.
   zástupkyně, aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

 

Takže nejpozději v 27. listopadu 2015 bylo přeci jasné, že nemá zájem bránit živnostníka ve složitém případ na kterém nekale vydělal vlivný cizinec a, který "smrdí šťouráním" i do jejich pochybení. Je nutno brát v úvahu i možný vliv pana Z*  (napadá mě, že jinak zbytečná zmínka Účetního o něm mohla vyslat karlovarské policii něco jako varování:" Podívejte, nad námi drží ochrannou ruky váš "dobrý známý", tak si dvakrát rozmyslete jak s uchvácením KLASU naložíte").

» Fingovaný zájemce o prodej nemovitosti [UD VI.K.5]

 

Opakuji, v dané smutné situaci je "vyjevení barvy" a ukončení imitace řádného šetření pro nás to nejlepší. Pro mě samozřejmě není jiná volba než nejprve vyčerpat všechny zákonné a svoje hmotné prostředky ve snaze domoci spravedlnosti a zamezení páchaní další nekalé činnosti. Jen pomyslete kolik dalším lidem může ještě kupříkladu takový Účetní ublížit, když ho nechají nadále "volně pobíhat."

 
PS.
1.

emotivní nebo neemotivní zpráva by neměla ovlivnit profesionálního vyšetřovatele. Měl by se soustředit na fakta a ta jsem uvedl pravdivá.

 
2.

Ve všem tom svrabu lze najít ještě další tři pozitiva. Víme, s velkou určitostí, že hl. účastníci už zúžili svoji obhajobu na to, že jsem se chtěl nechat sám okrást 1).
Víme, že se policie nenamáhala zajistit se smysluplným důrazem důkazy (účetnictví moje a protistrany +data ze Spol. R) ve vztahu k rozsáhlým účetním manipulacím a krádeži jakož i že hl. účastníci taková data odmítli odevzdat pod směšnými záminkami (srovnej s  spol. T) 2).
A víme, že ve výpovědích hl. účastníků se to doslova hemží nepravdami, zejména manipulativního charakteru. A to přitom ještě nebyly výslechy/šetření vedeny konfrontačně. (Nerozumím proč s těmito nepravdami policie nijak dále nepracuje, nadále odmítá moji spolupráci a jestli je dovoleno a morální v stadiu šetření je ignorovat)

 

1). Případně doplněno o to, že měli na uchvácení i prosincové rozprodávaní právo.
(Laicky si myslím, že nikdo nemá právo využít mé nepřítomnosti a maskování a rozprodávat na mé firmě, mým členům a s mými prostředky zboží i kdyby ho bylo třeba 90% ještě neuhrazeného. Maximálně si tu nezaplacenou část mohou po nějaké proceduře odvézt. Za mých časů se to nazývalo krádeží, dnes je ale jiná doba a oběti musejí zpravidla tahat za kratší konec. Dokonce jsem měl při šetření opakovaně pocit, že mě manipulují do pozice, že já musím dokazovat, že jsem účastníkům svůj majetek a svoji tržbu nerozdával dobrovolně zdarma.
Mě představa, že bych třeba něco podobného páchal prostředníkovi na firmě nebo kpt. Šantrocha doma připadá odsouzeníhodná a bizarní. Jim ale zdá se, připadá normální nebo alespoň omluvitelná a smazaná tím, že jsem už po činu přijal jako jedinou možnost jak zaplatit své účty, jimi vyrobené, následující almužnu ve zlomkové výši skutečně mi způsobené ztráty.

Najdou-li u kohokoli např. nějaké zcizené zboží pochybuji, že musí oběť dokazovat, že mu ho nedarovala ale protistrana musí prokázat, jak k němu přišla. Pokud by se začalo uplatňovat to co se uplatňuje na mě, zhroutí se právní stát a bezpečnost společnosti velice brzy.)

Ještě trochu holé filozofie na téma oběti: Je známkou špatné imunity společnosti, že většinou tresty pachatelů alespoň nevyváží škodu způsobenou oběti. Představte si v mém případě, že dojde poctivému vyšetřování a soudu. V takovém případě i v případě nejvyšších trestů případní pachatelé dostanou trest maximálně ve výši jedné pětiny způsobené škody. Být zločincem, zejména hospodářským, je prostě lukrativní. Kdybych se stal zločincem a měl štěstí na nějakého Sikoru, který by mě také naivně přijal do svého domu, vydělal bych i po nejvyšším trestu cca 15 let života a 30 miliónů oproti poškozenému Sikorovi s jeho tvrdou 20ti letou dřinou a holým zadkem (jak psal distributor).  Co vůbec lidí nutí být poctivými? A zde si musím, dnes poprvé, zastat mnohých policistů, pokud nejsou zkorumpovaní a zůstávají u své práce a vykonávají ji poctivě za podmínek které mají a i když jistě vědí to co já, tak mají můj obdiv.

 

2) Naposledy viz prostředník. Na výzvu kpt. Šantrocha z 30.11.2015 o dodání případných faktur s prosince 2011 s výrobky v mém vlastnictví nedodal nic, respektive až 3.1.2016 dodal pouze nějakou přeúčtovací fakturu provedenou nejspíše vedoucím z ledna 2012! Proč si kpt. Šantorch nevyžádal také alespoň sjetinu s rozpisem zboží a účastníků veškeré prosincové tržby Společnosti parazitující na jméně a její předchůdkyně? Náklady řekněme 5 korun! Ani devátý měsíc od trestního oznámení. Všiml si pan Šantroch, že žijeme už léta v elektronické době o záminky táhnoucí se napříč šetřením proč nejdou dodat data  nebo že jsou smazaná jsou v 99% výmysly. Jde o opakované profesionální pochybování nebo úmyslné maření šetření?! A proč mu taková data, někdo mající čisté svědomí, sám od sebe nedodal?   No a když pan Psota tedy žádnou takovou fakturu natož sjetinu nedodal, znamená to automaticky pro vyšetřovatele, že takové zboží tudíž neexistovalo a šetření se tedy může "slavnostně" ukončit? 

» Výmluvy prostředníka a
    odmítnutí mařitelů spravedlnosti
    určit výši kradených tržeb [KV 2.8]

 

Proč pak tolik námahy? Stačilo položit hl. účastníků přeci už v květnu 2015 otázku "Dopustili jste se nějaké nekalé činnosti nebo Vám pan Sikora odevzdal svůj majetek dobrovolně?" A po utvrzení všech hl. účastníků,že jsem se dvacet let nemohl dočkat až této pětce, kterou jsem si pustil do svého domy/firmy odevzdám svůj rozsáhlý majetek, mohlo přeci šetření skončit.   Odbíhám, ale opakovaní je nezbytné - proč účetní spol. T, Účetní opakovaně jednající s vyšetřovatelem (asi se vedoucí rovněž bál jezdit autem a v kritických chvílích se nechával zastupovat řidičem) tomuto sám nepředal předmětné účetnictví? Kdysi jsem dělal u pece a měl pifku na komouškého předáka. Opravdu stačilo mu rozmlátit hlavu sochorem, který bych následně hodil do pece na to aby byl neodsouditelný?

 
 3.

Je zajímavé, že ani po takové době a nových informacích mě nenapadá nic zásadního co bych měl změnit na svém trestním oznámení a wordovském dokumentu s předcházejících let. Dle mě se vše co bylo nějak dotčeno (hl. výslechy) jen potvrdilo (a něco dokonce překročilo mé tehdejší znalosti, kupř. mi někteří už v roce 2012 říkali, že vedoucí dávno předem začal tajně na uchvácení spolupracovat protože mu slíbili pozici. Ale, že s ním uzavřeli dokonce písemnou smlouvu mi vyrazilo dech. Protože takový laciný pokus o alibi zněl přirozeně věřil jsem vedoucími  (tel.2013), že mi po uchvácení uhradili alespoň mé pokoutně vyprodané zboží a alespoň v nákupních cenách ale ani k tomu nejspíš nedošlo, Nečekal jsem, že mi bude dopřáno tak brzkého "potěšení" nad tím jak Účetní vyzkouší své svá obvyklá kouzla s odříznutím od účetnictvím na samotného prostředníka, atd.).
    Rozpor mezi mnou uváděnými skutečnostmi a názorem policie už snad nemůže být větší. Takže buď jsem popletený, zatrpklý a zaujatý hlupák bez odstupu či přímo lžu (ponechme stranou písemné důkazy) nebo část policie odvedla sakra mizernou práci, případně existuje něco jako dokonalý zločin.

          S pozdravem Sikora R.

Srovnej s bagatelizací Ukradeného dokumentu státními zástupci poté, co se odhalila jeho krádež z trestního spisu [Abs].

» O tom, že organizátor loupeže KLASu
    vyzkoušel svoji metodu odříznutí od
    účetnictví i na své komplice a byl jimi
    odstraněn [UD III.A.3 komentář]

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners <jan.rattay@rattaypartners.eu>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 2. 2. 2016 10:25:31
Předmět: RSI-TOZ: Vyrozumění o ukončení šetření

 

Vážený pane Sikoro,

v příloze Vám zasílám vyrozumění policejního orgánu, které mi bylo doručeno do datové schránky. Policejní orgán tímto vyrozuměním sděluje, že v průběhu prošetřování oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání trestného činu, a proto celou věc zakládá ad acta.

 

S politováním jsem nucen konstatovat, že toto vyrozumění a celý urychlený postup policejního orgánu je nepochybně bezprostředním následkem emotivní e-mailové komunikace ze dne 28.1.2016, která byla odeslána bez našeho vědomí. E-mailová adresa, kam byla předmětná zpráva odeslána, byla sice používána pro komunikaci s kpt. Šantrochem, jednoznačně se však jedná o e-mail sdílený celým odborem hospodářské kriminálky policie Karlovy Vary. Vyhotovení předmětného vyrozumění bezprostředně po obdržení zmíněného e-mailu nasvědčuje tomu, že rozhodnutí celou věc takto urychleně ukončit vyšlo od nadřízeného kpt. Šantrocha a jako reakce na danou zprávu.

 

Ve vztahu k dalšímu postupu přichází v úvahu podání podnětu k prošetření postupu policejního orgánu ze strany státního zastupitelství. V první řadě si však další postup budeme muset společně odsouhlasit.

 

Do pátku tohoto týdne budu bohužel mimo kancelář s velmi omezeným přístupem na telefon a e-mail. Kolega Ožana má do pátku dovolenou - ***. Koncem tohoto týdne se tedy s Vámi spojíme a společně se dohodneme na dalším postupu.

Přeji Vám příjemný zbytek dne.

 S pozdravem / Best regards

 Jan Rattay

Ocenění právníka, že vyšetřovatel mstivě zareagoval bezprostředně* na e-mail z 28. 1. 2016, je podložené

 Je ale také pravda, že kvůli tomuto neprofesionalismu ublížil tento mařitel tr. stíhání nechtě i svým klientům. Mohl pokračovat v průtazích a protáhnout  první kolo kvazivyšetřování o ještě více měsíců a získat tak další výhody pro krytí trestné činnosti (viz.běžící promlčecí doba aj.)

 Takto "zbrklým" zamítnutím porušil on a dozorující st. zástupkyně zákon (mj.  § 158 odst. 3 tr. ř. a § 159 odst. 1 a 2 tr. ř.) [BzS 1.1 komentář.] a museli proto předstírat vyšetřování při druhém kvazivyšetřování.

Právník použil termín "urychleně", ale my to musíme upřesnit. První kvazivyšetřování probíhalo od jara předešlého roku a poslední výslechy skončily také v tomto roce. Takže poté už  mařitelé tr. stíhaní s pachateli jen nechali pracovat čas ve svůj prospěch.

» Proč se nachází v prvním kvazivyšetřování tolik lží [KV 2]

» Stížnost na  zákeřnou taktiku vyčkávaní při druhém kvazivyšetřování [BzS 2.1]

 

E. Několik drobných faktů, hl. k výpovědi Právníka SP

Následující souhrnný email jsem poslal právnímu zastoupení, aby měli na jednou místě různé drobná fakta, zpravidla dosud jinde nepodchycené.
  Zejména mnohé z nich vyvracejí výpověď Právníka SPa prokazují, že téměř rok imitoval spolupráci se mnou, nechal mě věřit, že pracuje na mém trestním oznámení a zatím hrál jenom o čas a mé vyčerpání. Je výmluvné, že celé roky 2013 a 2014 souhlasil a nijak nerozporoval[1] svoji „nešťastnou“ roli v přesvědčování mě, že jsem ve ztrátě a mám věřit Účetnímu okamžitě se firmy zbavit (mj. toto bylo zachyceno už v úplně prvním jím obdrženém dokumentu, na základě, kterého jsme následující měsíce spolupracovali; předmětná pasáž viz. hl. dokument III.A.3.a).(2)).[2]

 

[1] S v dokumentu později zohledněnou jedinou drobnou výhradou Právníka SP roku 2013 o použití termínu „reference.“

[2] Otázkou, proč neplnil mé listopadová a prosincová zadání připravit obranu na útok Kužela a místo toho kutil s vedoucím a Účetním převodní smlouvu jsem se ho jako svého přítele nechtěl dotknout, takže jsem ji ani jednou nepoložit

» Vynucená výpověď právníka SP [KV 2.5]

» Propojenost
   společnosti R s právníkem SP
   [UD III.A.3.b​]

 

Vystupoval ale přede mne až do roku 2015 jako by byl sám oběť podvodu Účetního. Což mi, znaje Účetního schopnosti, znělo naprosto přirozeně. Zvláště když po počátečním šoku (asi předstíraném) nad tím jak byl sám oklamán, při studiu souhrnných účetních výkazů, právě mnou čerstvě dovezených od daňové poradkyně začal postupně projevovat nejistotu ohledně ztrátovosti seskupení KLASu.  Stále více a více mě tlačil na to, že musím nejprve prokázat nepravdivost o ztrátovosti. Takže jsem si to přirozeně, ale chybně, vysvětloval tím, že se zase pomalu vrací pod vliv Účetního a vedoucího nepravd.
  Původně jim požadovaný rozsah ujištění od mé nové účetní mu nakonec nestačilo. Měsíce zdržoval a poté znovu zvýšil požadavky, a když i tyto má účetní splnila, přišel po další zbytečné časové prodlevě opět s novým požadavkem na „audit“ u jeho známého, pana N*.  Domnívám se, že tato změna vedoucí k maření spravedlnosti u něj nastala po novém kontaktu s Účetní. Mezitím ale uběhla zbytečně spousta času. Mému tlaku na to abychom tedy nečekali a pracovali na hlavních aspektech trestního oznámení, se víceméně dovedně vyhýbal neustálým nedodržováním domluvených termínů. (viz také 17 II.C).

Pan Sikora upozorňuje, že novou spolupráci právníka SP s účetním nemůže prokázat, proto použil slovo "Domnívám se".

 

V mnohem bledších variacích se tato hra o mé časové i finanční vyčerpání s různou mírou dovednosti a „síly žaludku“ na protahování opakovala s následnými třemi právními zástupci.[1] Tehdy mi prostě ještě plně nedocházelo, že na Karlovarsku, kde někdo drží nad Účetním ochrannou ruku již celé roky, nemám na spravedlivost šanci.[2]

 

[1] Prostřední dva právní zástupci mě sice zdrželi také ale o řádově kratší dobu a tři týdny jsem si zavinil sám. Navíc v jejich případě bych si netroufl stoprocentně tvrdit o účelovém maření. 

[2] Ne, že bych očekával, že kupříkladu v Praze na tom musím být zaručeně lépe. Ochranná ruka nad Účetním tam nejspíš nesahá, zase ale můžou vyšetřovatelé, zástupci a soudci čelit přímějšímu tlaku ze strany přátel Tichého společníka.

To byl pan Sikora před léty ještě "optimista"  - soudci dosud (7 let) nemuseli čelit tlaku tichého společníka prostě proto, že ho mařitelé tr. stíhaní odmítli vyslechnout a samozřejmě protože se jim léta daří vyhýbat spravedlivému procesu.

 

klascz@seznam.cz

RSI-TOZ- Výběr staré komunikace, hl. s JUDr Strejcem

5. 2. 2016, 19:04:20
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners, Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

g

Jsem právě dost v šoku. Nemohu totiž dohledat cca 6 dalších emailů s Právníkem SP v kterých jsem mu každý měsíc posílal novou verzi wordovského dokumentu a kterou jsme pak spolu probírali. Také mi telefon umazává starší komunikaci (aktuálně od 10.2014 dolů). Je už velice starý, už ani nezvoní ale držím ho každý následující rok jen proto, že doufám, že si už konečně nějaký orgán data související s uchvácením KLASu vytahá.
Tak posílám alespoň následující než se mi to vymaže. Snad se to k něčemu hodí.

 

Právník SP - Sikora 20.3.2012
Ahoj romane teď nemůžu ozvu se. P.

 

Právník SP - Sikora 9.8.2013
Ahoj romane omlouvam se budu mit 15 min Zpoždění. P.

 

Právník SP - Sikora  22.11.2013
Ahoj Romane volej hned paní účetní ona Ti řekne za jakých podmínek provede kontrolu. P.
Sikora - Právník SP 4.11.2013
Účetní L* +429352687809 Firemni telefon. Casto ho zvedaji zamestnankyne.

 

Sikora - Právník SP 9.12.2013
OK. Mluvil jsem prave s p. L*. Zatim nevi zda to stihne, ale vypada to, ze ne. Pokud jde o pripravu zaloby (+Vyzvu k neblokovani casti mych provizi) nemusime na ucetni cekat. Uchvacena firma nejen, ze nekrachovala, aly byla pro ne tak atraktivni, ze odmitli i penize a dokonce si týdny predem zalozili spolecnost se stejnym jmenem.

 

Právník SP - Sikora 19.12.2013
Ahoj nemůžu volat paní L* mi nevolala. Ozvu se. P.

 

Právník SP - Sikora 11.3.2014
zmeškané volání ze dne 11.03.14

 

Sikora - Právník SP 17.4..2014
Pavle v sobotu 12.4. jsi mi řekl, ze mi po skonceni schůzky jeste zavolas. Neozval jsi se. Jsem znepokojen z tech nekonecnych odkladů. Vzdyt to nebere konce. Uvedomujes si, ze zanedlouho budu "slavit" uz vyroci techto "hned priste"!? To je otresne. Šance na spravedlnost se mi vzdy kazdym dalsim okladem vice a vice snizuje.

 

R* S* - Sikora 20.11.2011
Ahoj Roman srdecne zdravim. dnes jsem osobne hovoril se strycem, optikem z Plzne. Je to bohaty clovek, pohybuje se v te spolecnosti. Tvoji nabidku (3m, podil ve firme) jsme mu poslal sms jiz 3 dny nazpet. sam se vyptaval na podrobnost a chce info o dfirme aby si udelal deailnejsi nazor. Odkaz Webovky klas mu poslu vecer, pokud bys mel nejake vykazy, financni historii firmy v grafech, strategicke zamery, prosim posli mi na mail. Dekuji mej se fajn s

prostředník - Sikora 28.11.2011
Romane jsme u pravnika, nemohu volat ale zapomel jsem ti rici aby te nahodou nenapadlo kontaktovat sam Tichého společníka. Jen by se asi vse zhorsilo.Ahoj.

 


  s Grafikem řeším náhradní zboží za mé zablokované a ještě 17.12. s ním pracuji na registračním formuláři pro členy KLASu bez úmyslu KLAS odevzdat.

 

Ch*Š* (grafik) - Sikora 1.12.2011
Romane,am nejake napady.Neb bude dost dulezite,jak sit zareaguje,mohlo by pomoci prinest zvyseny efekt pro prodej novych produktu prace s lidmi. Nějake skoleni, briefy,motivace v orientaci na G. Pak by treba pomohlo to nejak podporit marketingove.Co treba vanocni zravice s nejakou glosou a lahvi Goji. Si

 

Ch*Š* (grafik) - Sikora 17.12.2011
Ahoj Romane, jak to vypada, pujde to s tim registracnim formularem? Si


prostředník - Sikora 27.1.2012
Romane,nema cenu se hadat,Ja jsem jen chtel rici ze s obratem jaky byl, tak ten dluh nebylo mozno splacet.Jinak nemam v umyslu te z neceho podezrivat,Jde me jen o to aby v Kraslicich nedochazelo mezi vami k nejakym nedorozumenim.Mej se a klid.


Sikora - prostředník 27.1.2012
Nesouhlasim a toto toto tvrzeni se me natolik dotyka, ze trvam na tom aby mi byly predlozeny vase FAKTA, ktera me udaje popiraji. Jinak nez konkretnimi cisly se toto vyresit neda. takze prosim rozporuj me udaje a v pripade dalsich rozporu se proboha ridme ucetnictvim, nebo i jeho metodiku rozporujte a pokuste se ziskat Nobelovou cenu za ucetnictvi. Neochota akceptovat cisla me stala 20 let zivota tak necekejte ze to budu pritakavat dle mne zjevne nepravde. Pokud mi FAKTY dokazete opak verejne se omluvim a totez cekam od Vas. To je cestna nabidka.

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: klascz@seznam.cz
Komu: strejcpa@volny.cz
Datum: 11. 9. 2013 3:08:01
Předmět: _Uchváceni KLASu_20130911 první koncept podkladů

 

Ahoj P*,
posílám dohodnutý koncept. Ber ho opravdu jako první neucelený podklad. Mj. tam chybí často přesné údaje a hlavně důkazy. A samozřejmě mohl jsem se tu a tam dopustit omylu apod.
Na konec jsem chronologicky zařadil relevantní e-maily. Vložil jsem i relativně málo důležité - ale jeden nikdy neví. emaily ale nejsou kompletní (vyzobával jsem zatím jen z několika adresářů) a určitě je ještě doplním (i ze stejných období).

Pokud bys to nestihl přečíst, tak zkus prosím pročíst na konci alespoň letošní poštu. Je krátká a aktuální. Mám totiž svrbění v kostech, že hl. Účetní už na mě šije různé pikle a tak aby byl přehled a mohl tak snad lépe a rychleji odrážet úroky. Možná dokonce prostředník využije "proslavených" styků Tichého společníka na nejvyšších místech.
Včerejší telefonát z FU Praha 5 (na dva roky "spící" KLAS.CZ s.r.o) od paní K* (tel. 2*) a žádost o dnešní osobní návštěvu je mi velmi podezřelý.


S pozdravem
           Roman

 

Právník SP  (s*@volny.cz)
FW: Klas CZ
28. 2. 2014, 11:08:09
Komu: klascz@seznam.cz

g

From: K* L* [mailto:k*@seznam.cz]
Sent: Thursday, February 20, 2014 9:14 AM
To: s*@volny.cz
Subject: Klas CZ

 

Dobrý den, v příloze zasílám vyjádření, jak jsme se dohodli. Doufám, že jsem se trefila do Vaší představy.

 S přáním hezkého dne

 Bc. K* L*

daňový poradce  č. ***

certifikovaná účetní č. ***                                                                     
Daňová a účetní kancelář:***

 

klascz@seznam.cz
Fwd: Audit požadavky
13. 3. 2014, 12:39:58
Komu: m*.r*va@seznam.cz (zaměstnankyně účetní)

g

---------- Původní zpráva ----------
Od: Právník SP <s*@volny.cz>
Komu: klascz@seznam.cz
Datum: 13. 3. 2014 6:53:46
Předmět: Audit požadavky

Vážení,

po domluvě s panem Sikorou v příloze posílám požadavky auditora ke zpracování auditu.

Přeji hezký den

P* S*

************************************

Právník SP, advokát

***

************************************

Tento e-mail je určen pouze pro ...

From: J* n* [mailto:n*@v*.cz] (znalec)
Sent: Wednesday, March 12, 2014 5:26 PM
To: 'Právník SP'
Subject: znalec

 

Ing. J* N*
auditor, daňový poradce,
soudní znalec

***

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitUchvaceni KLASu_20130911.docx233 kB

wStáhnoutZobrazitPožadavky k AUDITU.docx43 kB

wStáhnoutZobrazitKLAS CZ.doc75 kB

 

 

Následující souhrnný email dokumentuje malou a závěrečnou část přípravy Žádosti o přezkoumání postupu PČR.
Jak si pozorný čtenář všimne, Žádost o přezkoumání jsme nakonec i přes můj prvotní záměr koncipovali bez konkrétního výčtu hojných pochybení policejního šetření, ale osobně jsem nepočítal s tím, že statní zastupitelství v této instanci se bude namáhat odpovědět něčím jiným než obecnými frázemi.  A jak to dopadlo, zjistí vytrvalý čtenář níže v tomto dokumentu.

klascz@seznam.cz

Re: RSI-TOZ: Podnět na státní zastupitelství
24. 2. 2016, 13:06:40
Komu: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners
Kopie: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners

g

Souhlasím s obsahem zaslaného dokumentu (RSI-TOZ_Žádost o přezkoumání postupu PČR_CZ160223).
Dokument jsem již nerevidoval. Prosím jen ještě zvážit drobná doplnění:

K bodu 8: "neměl k určitým důkazním prostředkům přístup, na což nejednou ve svých podáních upozorňoval" zvážit nějaké doplnění o "mimo jiné i z důvodu úmyslných/záměrných překážek/bránění ze strany některých účastníků" (viz. el. účetnictví,inventura,data z SW od společnosti parazitující na jméně i spol R aj.). dále, že mu "státní praxe" neumožňuje se ke svým vlastním datům dostat (právě bez pomoci zde selhávajícího státu - viz. závorky výše)

  Zdůraznění, že se nikdo nezabýval ani zjevnými mnohamilionovými účetními manipulacemi jak na straně poškozeného tak z největší pravděpodobností i na straně společnosti parazitující na jméně bych si asi nechal jako "střelivo" pro další odvolání.

k bodu 10: Protože oficiálně byla kauza společnosti T uzavřena zdůraznit "novost vyvstalých skutečností", případně již včera v revizi zmiňované propojení (souvislost) na Účetního a  vedoucího.

Obecně ale celý Vámi připravený obsah "Žádosti o přezkoumaní postupu PČR" snad správně chápu jako stručné a pouhé konstatování či vyjádření naších názorů/hodnocení, záměrně bez jakéhokoli výčtu konkrétních pochybení.
Jinak je vám jasné, že tento dokument bude karlovarská hospodářská kriminálka brát jako takové menší  "vyhlášení války" a pokud mě doteď diskriminovali jen do určité míry (a někdy dokonce kupodivu vycházeli zdánlivě vstříc - nahlížení do spisu)  vše se pravděpodobně zhorší? Nic jiného než mi ukradený fotoaparát už nemohou vyhrabat :-).

Nenastanou-li v dokumentu závažnější změny dokument můžete odeslat hned bez opětovného mého potvrzení.

 S pozdravem Sikora

» 1. žádosti o přezkoumání postupu PČR
   [BzS 1.2]

"Vyhlášení války"? Pan Sikora ještě ani netušil, že v budoucnu bude čelit nejen mstě vyšetřovatele [1. nezákonné zamítnutí BzS 1.1], ale odhalí dokonce rozsáhlou krádež důkazu z trestního spisu. [Abs]

Účelem práva na nahlédnutí do spisu je, mimo jiné, aby oběť mohla sama zhodnotit, zda šetření bylo důkladné a dostatečné a nebylo tak porušeno její právo na účinné vyšetřování. Proto oběť musí mít přístup do spisu alespoň po skončení šetření a v takovém rozsahu, aby mohla posoudit, zda vyšetřování splňovalo všechny dílčí aspekty účinného vyšetřování, a to bez ohledu na to, v jaké fázi ke skončení šetření dojde.

(Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I.ÚS 1496/18, ze dne 2.7.2019

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners <jan.rattay@rattaypartners.eu>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 23. 2. 2016 23:34:23
Předmět: RSI-TOZ: Podnět na státní zastupitelství

 

Vážený pane Sikoro,

 v příloze Vám zasílám podnět na státní zastupitelství s doplněními vycházejícími z Vašich komentářů a připomínek. Prosím sdělte nám, zda s přiloženým zněním souhlasíte.

 S pozdravem / Best regards

Jan Rattay

Advokát / Attorney at Law

 ***

 …

 

From: klascz@seznam.cz [mailto:klascz@seznam.cz]
Sent: Tuesday, February 23, 2016 1:14 PM
To: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners
Cc: Mgr. Jan Ožana - AK Rattay & Partners
Subject: Re: RSI-TOZ: Podnět na státní zastupitelství - konečná verze

 

Vracím předmětný dokument doplněný o několik mých komentářů (RSI-TOZ_Žádost o přezkoumání postupu PČR_CZ160222_FINAL+revize RS1).
Zejména upozorňuji na otázku Společnostii T. (absence šetření,modus operandi Účetního, hrozba promlčení,podjatost karlovaráků); Podjatost (novou žádost o odejmutí z Karlovarska); Rezignaci na výslech Tichý společníka aj (a to po mě samotném chtěli abych se dokázal hned po útoku ubránit cizímu státnímu příslušníku a diví se proč jsem se hned, a bez přípravy,dat a znalostí, neobrátil na státní orgány.)

 

I po vracení případu karlovarské policii neočekávám obrat v spravedlivé a řádné vyšetřování (Cituji výrok vyšetřujícího, kterým mi za přítomnosti p.Ožany ojasnil svůj postoj hned na počátku. "to si moc fandíte, když si myslíte, že to dojde až k soudu"). Dojde pouze k další imitaci šetření doprovázené nárůstem balastu. Nastane další protahování. Opět budeme vidět neobratně skrývanou snahu vykonstruovat nějak tvrzení, že jsem se se chtěl okrást sám. 

  S pozdravem    

                     Sikora

 

"To si moc fandíte, když si myslíte, že to dojde až k soudu")

Ujasňujeme. Tento výrok uslyšeli od vyšetřovatele oba pánové poté, co mařitelům tr. stíhání nevyšel první laciný pokus ochránit své klienty a pro porušení zákonů byli nuceni provést druhé kvazivyšetřování.

Viz. 1. nezákonné zamítnutí [BzS 1.1]

» Jak se druhá mařitelka neostýchala podsunout

   možnost, že padělání svého účtu

   (v jejím podání "změna dodavatele")

    měl spáchat sám sobě poškozený [KV 2.2

 

                         Sikora

---------- Původní zpráva ----------
Od: Mgr. Jan Rattay - AK Rattay & Partners <jan.rattay@rattaypartners.eu>
Komu: klascz@seznam.cz <klascz@seznam.cz>
Datum: 22. 2. 2016 16:22:48
Předmět: RSI-TOZ: Podnět na státní zastupitelství - konečná verze

 

 Vážený pane Sikoro,

po konzultaci s kolegou Honzou Ožanou Vám v příloze posílám podnět na státní zastupitelství s několika malými úpravami. Prosím potvrďte mi, zda s těmito úpravami souhlasíte. Jakmile nám toto potvrdíte, obratem zajistíme odeslání podnětu na státní zastupitelství.

 Doručenka dorazí přímo Vám, proto nám prosím dejte vědět, jakmile Vám bude doručena.

 S pozdravem / Best regards

 Jan Rattay
Advokát / Attorney at Law

 

F. Bodové zhodnocení prvního šetření

Svůj předchozí email jsem zakončil větou „Opět budeme vidět neobratně skrývanou snahu vykonstruovat nějak tvrzení, že jsem se chtěl okrást sám.“ Zde se pokusím objasnit heslovitě jen některé důvody, které vedly až k takovému zhodnocení situace.

 
1. Ledabylost

Již na závěr prvního setkání s vyšetřujícím (25. 8. 2015) chtěl tento po mě dodat materiály, které byly od počátku v trestním spisu. Až po mém delším utvrzování, mi ustoupil, prohlédl obsah oznámení a pochopitelně tam vyžadované materiály nalezl.
   Během mého prvního výslechu (až 27. 11. 2015) mi položil dotaz ve smyslu proč jsem účastníky a Právníka SP nepřerušil v tvorbě převodní smlouvy. Když jsem požadoval upřesnění fáze, odmítl mi ji sdělit a poté co jsem mu alespoň nějak zodpověděl mi v domnění, že mě „nachytal“ „vítězně zamával“ [1] mým návrhem na odevzdání poloviny své firmy (z 16. 11. 2011), který měl od prostředníka. Tento email jsme však sami přiložili hned na počátku do trestního oznámeni a pan vyšetřující měl k dispozici i objasnění okolností.
   13. 10. 2015 se po mě písemně požadovali dodání inventury, i když všechny okolnosti kolem inventury byly dostatečně ozřejmeny v deseti bodech trestního oznámení. Srovnejte se skutečností, že dodnes nepoložili pro objasnění případu naprosto esenciální otázky. Jak mě tak ani hl. účastníků či svědkům. Což nás přivádí k druhému bodu.

 

[1] Míněno pouze významem, nikoli fyzicky.


 

Viz také výše  []

Srovnej prosím s tím

 • jak se řádným studiem sp. materiálů
   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"   [BzS 1.5] a
  co předvedl při druhém [BzS2.4] a

 • jak dozorová st. zástupkyně buď

  • předstírala studium neexistujícího dokumentu v tr. spisu, nebo

  • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu, [BzS 1.3] [Abs bod 6 a dále] 

 • jak tato druhá mařitelka kandidovala na lídryni Mensy International. [BzS2.3]

K e-mailu u 16. 11. 2011 viz

Inventuru provedli sami pachatelé. 
[UD III.A.7]

Duplicitní a zbytečné požadování inventury
 [KV 1.3]

» Stížnost ÚS na "studium" spisu mařiteli

    v případě občana III. kategorie [BzS3.1]

 
2. Bezzubé otázky

 Postup šetření byl veden způsobem, který nemohl objasnit případ. Naopak došlo k nenapravitelným škodám. Výskytů podivných opomenutí je bezpočet. Například jedinými „vrcholnými“ otázkami směřující k odhalení vzájemného spolčení hl. účastníků v průběhu roku 2011 je obecná pro Účetního, zda měl zpřístupňovat citlivá data třetím osobám a otázky zda se Účetní a Distributor osobně znají. To už se mohli rovnou zeptat, zda raději sbírají houbičky nebo borůvky. Alespoň by se to tento odstrašující spis žákům kriminalistiky lépe četl. Jenom tato klíčová oblast spolčení vyžadovala položení nejméně několika desítek otázek. (Není důležité, že odpovědi by byli nepravdivé). Místo toho i zde se věštilo z křišťálové koule.

» Stížnost VSZ na vyhýbání se klíčovým otázkám    [BzS 2.3]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

 

    K tomu připočtěme otázky na hraně úmyslné návodnosti. (Kupříkladu šetření Patentového specialisty.  Pokud bych tam byl na pozici vyšetřovatele já, ale měl opačný zájem, nepochybně i výstup by vyzněl zcela opačně. Viz. také email z 28. 1. 2016, pozn. 2)
Rodilý optimista by na téhle  bezzubosti nalezl  i pozitivní stránku. 40% hl. účastníků (iniciátor a člověk s největším podílem na kořisti) nebyli donuceni lhát.

» Návodné otázky [KV 2.6

 
3. Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem.

Jak sem již uvedl v hlavním dokumentu, vládní exúředník Tichý společník mi byl popisován jako člověk s vlivnými kontakty na česká ministerstva, kanadskou ambasádu apod. Ale i bez toho každý zná situaci bezmoci českého občana, když se chce domoci spravedlnosti vůči  cizinci významné země.[1]  Ostatně to byl důvod, proč distributor s Účetním zvolili tuto možnost, a poslední zorganizoval vyvedení mého majetku na cizince, místo aby se ho spolu s prostředníkem sami zmocnili. A to byl také důvod, jenž  mi sami upřímně sdělili někteří z těch právníků [2], kteří mě zdvořile odmítli zastupovat v letech 2012, a 2013.
Člověk by pomyslel, že se blýská na lepší časy, když poprvé za několik desetiletí nám zámoří vydalo svého občan. Pravda za čtyřnásobnou vraždu, s čímž já pouhých 25 let zničeného života nemohu srovnávat. Optimismus kalí čerstvé události, při kterých mohli naši občané sledovat skoro v přímém přenosu, jak část policie urputně chrání nekalosti agentů čínské státní bezpečnosti a přitom perzekuují své vlastní občany. Chyběli už jenom obušky. Následně mohl občan vidět vše to trapné zapíraní, a v případě později dodaných usvědčujících důkazů (viz. zahanbující výmluvy po zveřejnění videa z akademické půdy) opět trapné vytáčky. Ukažte mi naivu, který by si myslel, že zde dojde k vyšetření a potrestaní odpovídající závažnosti tohoto útoku na demokracii a práva vlastních občanů. Takže zase maximálně obětní beránci a tresty pro Hurvínka (osvědčené je termínované snížení prémií).

 

[1] Namátkou, některé smutně známé případy - USA, Kanada, Kuvajt, Čína …

[2] Nejedná se uváděnou čtveřici, z nichž nejméně dva hráli pouze o čas.

Jsme přesvědčeni, že pan Sikora jako občan III. kategorie by měl i v jiné evropské zemi, (kde jinak sedí vyšetřovatelé za krádeže důkazů ve vězení) proti občanovi I. kategorie mizivou šanci na spravedlnost.

Pachatel, pro kterého ostatní ve skutečnosti fyzicky loupili a které prokazatelně vydíral pana Sikora blokováním celého podnikání za účelem získání jeho KLASu [UD III.A.3.g)], nebyl dodnes (červenec 2020) ani vyslechnut!

» [Apriorní vyvinění většiny pachatelů BzS 1.6]

 

   I v mém případě samozřejmě každý, kdo poctivě prostuduje případ, nezapochybuje, kdeže se nachází spravedlnost. Bohužel celý systém nemůže oficiálně přiznat, že nedokáže a nemůže plně chránit své občany a tak se budou hledat záminky jak případ pohřbít. Zastrašovat, vydírat mě není čím, za své členy a zaměstnance již několik let nezodpovídám, kompromitovat mě nelze a výroba falešných důkazů je nebezpečná. Ale co je spolehlivé, je zahlušení šetření a hra o čas a mé finanční vyčerpání [1] spolu s nejbezpečnějším odehráním někde do šedé zóny nedostatečného prokázaní.

 I poctiví policisté, státní zástupci a soudci stojí před neřešitelným úkolem – riskovat kariéru, jít hlavou proti zdi, do případu, který nelze vyhrát, vyžaduje hodně práce, přičemž jakýkoli výstup, tj. spravedlivé odsouzení i ignorování důkazů, jim může jen ublížit a chystaná mediální akce jim vše ještě více zkomplikuje.  Však už proběhlo první kolečku přehazování horké brambory o to, komu zůstane Černý Petr. (viz také email z 27. 2. 2016)
A pak tu máme podivnou ochrannou ruku nad Účetním, protože to co mu prochází již od roku 1988 respektive 1989 je jinak nevysvětlitelné.

 

[1] Abych mohl pokračovat, prodal jsem si v roce 2014 dům i s pozemky ale pochopitelně i tyto peníze, kterými supluji ignoraci, a nečinnost části státního aparátu rychle mizí. (Významný fakt, že tyto, i jiné, peníze uhrazující pohledávky, odmítli a vynucovali odevzdání KLASu, jsem již v hl. dokumentu uvedl). Jen každý den mě stojí skoro deset tisíc korun (skutečné explicitní náklady plus náklady obětované příležitosti). Podobnou částku si jak vyšetřovatelé, tak hlavní účastníci a kupříkladu Právník SP dobře uvědomovali a uvědomují.

Srovnej s útěkem VSZ L. Bradáčové a třech ústavních soudců k neoprávněné subsidiaritě tr. práva [BzS 2.6] a [BzS 3.2]

Srovnej s 

[Zákon kolegiality (falešná solidarita) Rej]

» Proč se mařitelé spravedlnosti dopouštějí

    tak očividné trestné činnosti

    při krytí Loupeže? [Rej]

 
4. Načasování mého šetření

To, že mě poprvé vyslýchali až po 8 měsících [1] a až nakonec zavdává prostor k následným otázkám. Proč se datum kryje s časem, kdy mi vyprchala poslední možnost na civilní řízení, jež v tomto případě bez nějakých výsledků trestního řízení, nemělo šanci? Proč jsem byl vyslechnut či požádán o spolupráci až na samotný konec? Jistě se nejedná o žádné procesní pochybení, ale skutečnou logiku to v tak náročném případě postrádá [2] je to neekonomické, neracionální a v konečném důsledku to vedlo k zmaření času a poškození výsledků šetření.
Můj dojem, významně, podpořený zmiňovaných průběhem šetření, je, že tento nestandardní krok byl zvolen se záměrem objevit jakékoli možnosti jak případ utopit.

[1] Drobné dotazy a neformální schůzky před prvním výslechem měli na kauzu naprosto minoritní vliv.

[2] Jedinou teoretickou nevýhodu v podobě možného mého ovlivňování šetření si snad policie dokáže ohlídat. Nejméně s podobnou odvahou a zdatností s jakou zvládala vliv Účetního vliv na šetření kauzy společnosti T.

 
5. Omítání konfrontace a rozporování zjevných nepravd ve výpovědích

No jest-li se policie a státní žalobce spokojí s podobnými tvrzeními hl. účastníků jako, že

 • své ochr. známky jsem sám věnoval prostředníkovi [1];

 • tajné schůzky za mými zády se vlastně děly proto, že se bojím řídit a jednat v ožehavých situacích atd.;

 • mizející milióny se nevyšetří, protože se nezaplatilo účetnímu;

 • jednatel je čistě formální, byť jeho smlouva, jím sobě vyplacené odměny a tisíce důležitých podpisů mluví jinak;

 • smrtelně důležité podklady se nedodají z důvodu chybějící adresy;

 • účetnictví jsem zvládal věštit z křišťálové koule;

 • můj zaměstnanec a pak i můj účetní získají významné posty v uchváceném Klasu, protože nebyli lidi, atd., atd., atd., atd.

Přičemž na rozdíl ode mě nebyl poskytnut ani jeden jediný důkaz [2]  oproti mým, tak je to s českým právním stavem ještě žalostnější, než je obecná povědomost.

[1] Nebo sázka Psoty a vyšetřovatele (třikráte mě o tom ústně přesvědčoval – logiku jinou než zastírací to nemělo) na utopení samotného smyslu činu ve formalitách a rozdílech okolo tzv. ochranné známky KLASu, slovní ochranné známky, značky, grafiky apod.

[2] Vypadá to, že absenci jakýchkoli důkazů nahrazují hl. účastníci (a zdá se i vyšetřovatel) křečovitou snahou vydávat Převodní smlouvu a její některé „pohrobky“ za nějaký důkaz zakrývající fakta uvedená v trestním oznámení a hl. dokumentu. Jelikož ale právě tento převod a jeho okolnosti tvoří těžiště a osu trestního oznámení, tito pánové se snaží dostat z bahna tažením se za vlastní uši.
- Krádež ochran. známek použitých později k vydíraní [UD III.A.1]

- Současnému odmítání pachatelů a orgánů vydat poškozenému kompletní účetnictví rozkrývající Loupež Klasu předcházelo stejné odstranění účetních důkazů v "přípravce" na Loupež KLASu - v kauze spol. T. [UD III.A.1.d)(3)

- Snaha popřít vykonávanou funkci jednatelství [BzS 2.2]

- Falešné zaslání podkladů [KV 2.2]

 
 

6. Odmítaní opatřit si důkazy

Má vytrvalou snahu o to aby si policie opatřila velice důležité důkazy, přičemž jsem opakovaně sděloval, dokonce více variant způsobů, kterými si je může opatřit, už mi nestojí za delší rozbor (viz. také email z 4.2.2016). Jak dlouho se někteří účastníci v symbióze s vlažností policie vyhýbají dodat důležité důkazy je otřesné. Je patrné, že na základě mé vytrvalosti si už uvědomili neudržitelnost tohoto stavu. Proto vsadili na jedinou slabou kartu, která jim zbývá (stovnejte s veletočem, který hl. účastníci provedli ihned po té, co jsem dokázal získat vlastní účetnictví).  Po poradě s právním zastoupením vědí, že dřívější prezentované a zmanipulované důvody uchvácení (malý prodej, náhlá ztrátovost KLASu, hypotéka aj.)[1] jsou vyloučeny a tak mohou vyložit na stůl pouze absurdní tvrzení, že jsem se sám chtěl nechat okrást. Nechť je představa uvěření tvrzení, že člověk má zabodnutých pět kudel v zádech, protože sám pětkrát opakovaně uklouzl naznak v koupelně groteskní.  Byť to je kromě zdravého rozumu v absolutním rozporu s dřívějšími zdokumentovanými tvrzeními hl. účastníků a s jednoznačně doložitelnými osmi body uvedenými v hl. dokumentu (VI. K). Podklady, které jsme já a mé právní zastoupení po nesmírném úsilí předložili již žádné další úhybné manévry hl. účastníků a systému (viz. výše) objektivně neumožňují.

 

[1] Je úsměvně průkazné, že ještě v roce 2013 a 2014 postavil Právník SP jádro své zdržovací taktiky právě na těchto původně vymýšlených důvodech. A hned to natřikráte.

7.  Obava z pravdivého prošetření kauzy společnosti T.

Preludium k Loupeži KLASu

 

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena Zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při Loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při Loupeži KLASu.
  Chtějte po dotyčných, aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka.  Je pochopitelné, proč pak došlo při krytí Loupeže KLASu k páchání následujících trestných činů mařiteli transparentního procesu [Vzorek některých provinění mařitelů Raj]

 

Mařitele tr. stíhání nepřiměly ani nové důkazy přestat krýt trestnou činnost
[BzS 2.2].

» Stížnosti na pokračující ignorování
    vyšetření této předehry k Loupeži KLASu
    [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

Poškození věřitelů a nejméně 7,5 milionů

[UD III.A.1.d)]

 
8. Odmítání sdělení které body tr. oznámení se nepotvrdily a čím byly vyvráceny.

Jak v celém průběhu šetření tak ani s vyjádření vyšetřovatele, a dokonce ani z čerstvého vyjádření státní zástupkyně jsme se bohužel nedozvěděli ani jediný bod tr. oznámení, který by měl být  a čím vyvrácen, popřípadě nepotvrzen. [1] Proto jsme se ani nemohli v průběhu šetření bránit a přispět případně s důkazy, které by bývali mohli šetřící potřebovat.
Jsme na tom podobně, jako jsem líčil v hl. dokumentu při odhadu možných výmluv Účetního, proč nedodal zadané veledůležité podklady a proč to následně 14 měsíců zapíral. (Obdobně u dříve vícekrát se měnících zdůvodňování hl. účastníků ospravedlňujících svůj útok a ultimátum). Věčně se kroutícímu hadu musíme prostě už jednou šlápnout na ocas. Je nutné závazné a konkrétní vyjádření. Jen takhle se zúží počet možností vytáček části státní správy a hl. účastníků, stejně jako po předložení důkazního videa. Takhle šibalům na neustále se kymácející rovině honíme kapičku rtuti.

 

[1] Dvě drobné výnimky, popisuji jinde v dokumentu – schovávaní se za formality kolem ochranných známek Klasu a vítězné odhalení podkladu dávno se nacházejícího v mém trestní oznámení. Ty pouze něco málo napověděly.

První pokus st. zástupkyně ochránit pachatele a vyšetřovatele [Bz 1.3] byl neúspěšný a musel se zopakovat.

 

Více viz. [1. nezákonné zamítnutí BzS 1.1 ]