Ukradený dokument KLAS_151127

Obsah; Předmluva; Disclaimer

Obsah Ukradeného dokumentu

STRUKTURA STRÁNEK

Předmluva a Disclaimer

I. Kdo

A. Poškozený

B  Hlavní účastníci (pachatelé)

C. Svědci a důkazy

II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán

A. Nekalé metody A.1. Promyšlené oslabování poškozeného

B. Načasování
 

C. Ostatní

IV. Motivy

A. Zisk lukrativní firmy za zlomek ceny

B. Zabránění ukončení obchodního vztahu

C. Zachování vysokých odměn

D. Hypotéza závislosti vedoucího a nátlaku na něj

E. Pravděpodobný přímý prospěch účetního

F. Mocenské ambice účetního a vedoucího

G. Hypotéza ukončení prostřednictví

V. Následky

VI. Obrana hlavních účastníků (pachatelů)

A–D.  1. část

E–J.  2. část

K–L. 3. část

VII. Svědci a jejich svědectví

VIII. Přílohy
Ukradený dokument II (pokračování z 2016) 
Úvod
k Ukradenému dokumentu

V rubrice Ukradený dokument se čtenář může seznámit s materiálem, který se „ztratil“ z trestního spisu.

Jde o klíčový dokument, který vypracoval a předložil vyšetřovateli Roman Sikora. Exaktně popisuje sled událostí, které provázely loupež společnosti KLAS, a předkládá nepopiratelné důkazy, které pachatele usvědčují ze zločinu.

 

Ke svému velkému překvapení ale Roman Sikora téměř po roce při návštěvě policie náhodně odhalil, že s trestním spisem bylo manipulováno a celý tento velmi důležitý dokument v něm chybí.
Byl záměrně odstraněn vyšetřovatelem – tak neotřesitelně prokazoval trestnou činnost zločinného spolčení, že prostě musel zmizet.

Je pochopitelné, že orgány činné v trestním řízení, napojené na pachatele, se těchto jednoznačných důkazů bály. Například hned první odpovědná osoba, krajská státní zástupkyně, evidentně spolupracuje s vyšetřovatelem a tento zjevný zločin nestoudně popírá a kryje, následující odpovědní činitelé jednají stejně.
Vrcholem všech absurdit provázejících krytí této loupeže je pak výmluva, že odstranění důkazů si vyžádal kupodivu sám advokát oběti – Romana Sikory!

 

Po odhalení této manipulace a krytí pachatelů nejenže orgány činné v trestním řízení nezahajují trestní stíhání, ale uchylují se k bagatelizaci těchto faktů. Žádné žádosti o kontrolu kompletnosti trestního spisu a o zjištění celého rozsahu manipulací s ním nebylo nikdy vyhověno, důkazy obsažené v Ukradeném dokumentu odpovědné osoby nadále ignorují...

Odkazy ke krádeži  dokumentu

z trestního spisu vyšetřovatelem a následné krytí i této trestné činnosti dalšími mařiteli tr. stíhání naleznete fakta v [Abs]

»   Jak druhá mařitelka kryla trestný čin

       vyšetřovatele  (případně se na něm podílela) 

       bagatelizací Ukradeného dokumentu [BzS2.1]

»   Jak třetí mařitel kryl trestný čin

       vyšetřovatele bagatelizací

       Ukradeného dokumentu [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací tr. spisu.  [BzS 2.1]

 
Pravé a levé sloupce  n tomto webu

 

Napříč hlavními rubrikami webu*  se v  

  • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře a fakta k

  • původním údajům, dokumentům a zdrojovým údajům z levých sloupců.

(pozn. Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými  podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

* Ukradený dokument, KvaziVyšetřování a Boj za Spravedlnost

Pro odkaz na některý důkaz nebo nějakou skutečnost z rubriky Ukradený dokument je na webu používaná značka [UD] s pořadovým číslem daného oddílu.

.

 

Předmluva

Dokument byl vyhotoven v roce 2013. V roce 2015 byl předán vyšetřovateli se sedmi drobnými dodatky reagujícími na výpovědi pachatelůNíže je publikován v nezměněné podobě. Osobní údaje pachatelů a svědků jsou anonymizované. 

Na žádost právních zástupců provedl před předáním vyšetřovateli oloupený Roman Sikora úpravu, kterou nazývá eufemizací. V celém dokumentu přestal pojmenovávat věci pravými jmény a přikrášlil je tak, aby vyhověl požadavkům na ochranu (v této kauze nepochybných) zločinců. 
 

Takže například místo pachatelů v dokumentu naleznete termín "hlavní účastníci", odhalené a doložené krádeže mnoha miliónů z jeho tržby a účetního majetku či ochranných známek už nejsou krádeží, ale "neoprávněným nakládáním, operací, přisvojováním", vydírání se "převléklo" do mnoha jiných zlehčujících termínů, a tak podobně.

Úvod 

k dokumentu

 

Disclaimer

Oznamovatel úvodem tohoto dokumentu podotýká, že veškeré zde uvedené skutečnosti, tvrzení, okolnosti, informace, názory a domněnky jsou sepsány s nejlepším vědomím a svědomím Oznamovatele. Oznamovatel však k mnohým z těchto tvrzení nemá relevantní důkazy a ani nemá prostředky, jak jejich správnost a úplnost orgánům činným v trestním řízení prokázat či doložit. Oznamovatel proto neodpovídá ani neručí za správnost a úplnost těchto tvrzení.

 

Oznamovatel poukazuje na značnou složitost a rozsáhlost skutků zde popisovaných, přičemž nemá a ani nemůže mít jistotu, že se události zde popisované udály v daném časovém období, daným způsobem a danými osobami. Níže popisované okolnosti jsou pouze subjektivně interpretovány Oznamovatelem s cílem poskytnout orgánům činným v trestním řízení vodítko při prošetřování okolností uvedených v oznámení ze dne 27. března 2015 ve znění jeho doplnění ze dne 27. května 2015.

Předmětný dokument slouží výhradně pro interní potřebu orgánů činných v trestním řízení, přičemž Oznamovatel žádá, aby veškeré informace v tomto dokumentu byly interpretovány s výhradou jejich možné neúplnosti či nesprávnosti.


Oznamovatel původně vytvářel tento dokument výhradně pro vlastní potřebu jako jedinou možnost, jak se vyznat ve velmi složitém případu. Teprve donucen okolnostmi jej poskytl svým právním zástupcům a nadále neměl zájem ho jakkoli rozšiřovat.  Nyní ale pod dojmem prvního přečtení výpovědí hlavních účastníků a v časové tísni cítí povinnost seznámit vyšetřovatele s mnoha okolnosti uváděnými v tomto dokumentu.

 

Vyhodnocuje situaci tak, že odmítnutím těchto rozsáhlých informací by mohl zapříčinit neodhalení případné závažné trestné činnosti, a dokonce přispět k tomu, že by mohlo v budoucnu dojít či docházet k dalšímu možnému trestnímu jednání a poškozování dalších osob. To si nechce vzít na svědomí, proto tento dokument poskytuje navzdory tomu, že si je dobře vědom možností negativních důsledků spojených s jeho zveřejním v takto syrové podobě. Úprava tak rozsáhlého a komplikovaného dokumentu (přes 90 tisíc slov) do podoby naprosto korektní a relevantní by však nutně vyžadovala týdny jeho práce a stejně dlouhou kvalifikovanou pomoc právního zastoupení za cenu, kterou si oznamovatel prostě nemůže dovolit.


Oznamovatel závěrem uvádí, že nikoho neobviňuje ze spáchání trestného činu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí neuvádí vědomé nepravdy ani žádné okolnosti nezamlčuje.

Prohlášení

autora

Tento disclaimer byl přiložen k tomuto dokumentu až v roce 2015 na žádost právních zástupců poškozeného. Neodpovídá tedy bezvýhradně přesvědčení, postoji a znalostem pana Sikory.

Pozornému čtenáři celé kauzy jistě neunikne významná skutečnost. Poškozený zveřejnil všechny jemu dostupné dokumenty, včetně těch, které by mohly být při zlé vůli snadno použité v jeho neprospěch.

 

Tato poctivost je v charakteristickém kontrastu jak s tím, jaká fakta zamlčeli pachatelé, tak s protizákonnou selekcí, s kterou postupovali jejich ochránci z řad policie a státních zástupců. 

Pokud  používá oloupený výňatky některých písemných důkazů, činí tak pouze z důvodů úspory místa a vždy nakonec zveřejní celý neupravovaný důkaz.

Srovnejte prosím s manipulacemi, kterých se dopustili vyšetřovatel a státní zástupci (např. [Zneužití mařiteli tr. stíhání začátku textu VI.K.1] a [BzS 2.2]).

"... s protizákonnou selekcí ..."

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele 
   K absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Na co musel mít účetní mandát

    a na co, překvapivě, ne [KV 3.2]

» [Dvojí metr - aneb vyváženost OČTŘ po Česku.

     KV 1.3]